2,718 research outputs found

  Den offentliga sektorns utgifter

  Get PDF
  Uppsatsen dokumenterar den offentliga sektorns utveckling och inriktning. Det framgÄr att sektorn expanderat i stort sett oavbrutet under 1900-talet, frÄn cirka 10 procent av BNP vid seklets början till 70 procent 1993. Trots en viss tillbakagÄng sedan 1993 har Sverige idag de högsta offentliga utgifterna i den vÀstliga industrivÀrlden. Expansionen under 1900-talet har i allt vÀsentligt gÀllt utgifter för individuella nyttigheter snarare Àn för kollektiva sÄdana som till exempel försvar och rÀttsvÀsende. I linje med detta har transfereringarna, vilka kan betraktas som individuella nyttigheter, ökat sin andel av de offentliga utgifterna under andra halvan av 1900-talet, och kommunernas verksamheter, som till stor del bestÄr av sjukvÄrd, omsorg och skolutbildning, har ocksÄ vuxit snabbare Àn statens sedan 1960-talet.Offentliga utgifter; kommunala utgifter; BNP; kollektiva nyttigheter; individuella nyttigheter

  Barlastvattenkonventionens roll som barriÀr

  Get PDF
  Syftet med denna examensuppgift var att se pÄ om den kommande barlastvattenkonventionen kommer kunna uppfylla sin funktion som effektiv barriÀr för oönskad spridning av arter mellan marina ekosystem. För att kunna undersöka denna frÄgestÀllning har vi valt att anvÀnda oss av kvalitativ forskningmetod, och genomför intervjuer med personer som vi i vÄrt utval ansett vara intressanta för vÄr uppgift. Viss dokumentstudie har Àven företagits. I vÄr undersökning har vi kommit fram till att det finns en del hinder pÄ vÀgen till en effektiv konvention. Det finns diverse oklarheter i konventionen som den ser ut idag, vilket kan ha lett till en försening av fullstÀndig implementering av konventionen. Vi ser ingen grund till att rederierna kommer fÄ problem att finansera framtida investeringar, trots avsaknad av ekonomiskt stöd. PÄ grund av att konventionen godkÀndes vid en tidspunkt dÄ det inte fanns klart utarbetade tekniska metoder för varken rening ombord eller provtagning och analys i samband med kontroller, lÀmnar dessa omrÄden idag utrymme för förbÀttringar. VÄra resultat visar Àven att med vissa Àndringar, tillÀgg och förtydliganden i konventionen förmodligen kommer kunna bli ett gott och effektivt hinder för vidare förstöring av lokala marina miljöer

  Postkoloniala staters suverĂ€nitetsansprĂ„k i ny form – En studie av suverĂ€n maktutövning över allmĂ€nintressen och internationellt investeringsskydd

  Get PDF
  Under de senaste Ă„ren har en debatt pĂ„gĂ„tt om det skydd utlĂ€ndska investerare erhĂ„ller inom ramen för bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT) och tvistlösningsmekanismen ISDS. I debatten har kritik framförts mot att investeringsskyddet i för stor utstrĂ€ckning gynnar investerarens ekonomiska intressen, samtidigt som allmĂ€nintressen i vĂ€rdstater till investeringar missgynnas genom att statens lagstiftningsutrymme begrĂ€nsas. Uppsatsen tar denna debatt som utgĂ„ngspunkt och Ă€mnar undersöka hur investeringsskyddet pĂ„verkar en stats suverĂ€na maktutövning i förhĂ„llande till allmĂ€nintressen. FramstĂ€llningen fokuserar pĂ„ mindre utvecklade staters suverĂ€nitetsansprĂ„k i den internationella investeringsrĂ€tten över tid och hur dessa ansprĂ„k förhĂ„ller sig till varandra. Slutligen har uppsatsen som syfte att undersöka hur investeringsskyddet kan reformeras sĂ„ att det i mindre utstrĂ€ckning begrĂ€nsar staters suverĂ€na maktutövning över allmĂ€nintressen. FramstĂ€llningen pĂ„visar en konflikt över tid mellan mindre utvecklade kapitalimporterande stater och utvecklade kapitalexporterande stater i den internationella investeringsrĂ€ttens utveckling. I denna konflikt har mindre utvecklade stater framfört ansprĂ„k pĂ„ suverĂ€nitet i förhĂ„llande till egna naturresurser och sin ekonomiska politik för att nĂ„ utveckling, vilket Ă€r sĂ€rskilt tydligt i en postkolonial kontext. I uppsatsen konstateras att skyddet för utlĂ€ndska investeringar innehĂ„ller regleringar som i stor utstrĂ€ckning begrĂ€nsar mindre utvecklade staters suverĂ€na maktutövning över allmĂ€nintressen, ett antagande som Ă€ven bekrĂ€ftas av praxis frĂ„n internationella skiljedomstolar. I detta avseende har investeringsskyddet en negativ preventiv verkan och kan hindra stater frĂ„n att lagstifta med hĂ€nsyn till ett allmĂ€nintresse. Vidare kommer uppsatsen till slutsatsen att mindre utvecklade stater har fortsatt att framföra suverĂ€nitetsansprĂ„k inom ramen för investeringsskyddet, ansprĂ„k som har en koppling till postkolonial tid. Uppsatsen avslutas med att ett antal reformeringsförslag av investeringsskyddet analyseras. Analysen utgĂ„r ifrĂ„n att den form av suverĂ€nitet som mindre utvecklade stater framförde i postkolonial tid ska eftersökas, med Ă€ndamĂ„let att motverka att koloniala maktstrukturer reproduceras. HĂ€r finner författaren att en lĂ€mplig skyddsnivĂ„ för utlĂ€ndska investerare ska identifieras med en komparativ ansats pĂ„ den offentliga rĂ€tten och att en permanent och sjĂ€lvstĂ€ndig investeringsdomstol ska inrĂ€ttas.Over the last years, there has been an on-going debate regarding the level of protection that foreign investors should receive within the international investment regime. This regime consists of bilateral investment treaties (BIT) and investor-state dispute settlement. The investment regime has been criticized for protecting the investors’ interests over those of the public by imposing regulatory restraints on national states. This thesis uses this debate as its starting point, and intends to explore how the investment regime affects the sovereignty of states in relation to public interests. The focus is on how developing countries have claimed sovereignty during the development of international investment law, and how these claims are connected to each other. The thesis finally explores the whether it is possible to reform the investment regime. This alternative option would ensure states’ sovereign powers over public interests to a greater extent than the current version. The paper identifies a historical conflict between developed capital exporting countries and developing capital importing countries, all within the development of the international investment law. The developing countries have invoked claims on sovereignty to assert control over their own national resources and economic autonomy. This claim is most discernible in the postcolonial context. The study finds that the international investment regime contains multiple sets of regulations that constrain the developing countries by limiting their abilities to exercise their sovereign powers over public interests. This assumption can also be seen in the practise of international investment arbitration. In this regard, the investment regime has a negative preventive effect. This could hinder states from exercise sovereign powers over public interests. The thesis also finds that the developing countries have continued their claims for sovereignty within the international investment regime, but in regards to public interests. The thesis also discovers a connection between these claims and their postcolonial counterparts. The paper is concluded with a discussion on different suggestions to reform the international investment regime. The discussion uses the claims for sovereignty preserved by least developed states within the postcolonial context as a benchmark to ensure that the investment regime is prevented from reproducing colonial structures of power. In this regard the author concludes that a suitable level of protection should be identified through a comparative approach on public law combined with the initiating of a permanent and independent investment court

  Team Finland - uppdatering av strategin 2015

  Get PDF
  StatsrÄdet faststÀller Ärligen de strategiska prioriteringarna för Team Finland. Strategierna drar upp riktlinjer för verksamhetens tematiska och geografiska prioriteringar samt Àrenden relaterade till servicehelheter, organisationernas arbetsfördelning och utvecklingen av nÀtverket

  StatsrÄdets principbeslut om vÀtgas

  Get PDF
  I principbeslutet anges de nationella mÄlen för vÀtgas och ÄtgÀrder för att frÀmja mÄlen. Finlands ambition Àr att uppnÄ en ledande stÀllning inom vÀtgasekonomin i Europa genom hela vÀrdekedjan. MÄlet Àr att framstÀlla ren vÀtgas och elektrobrÀnslen för den inhemska industrins, trafikens och energisystemets behov, att förnya industrin och att öka exportverksamheten med högt förÀdlingsvÀrde samt att sÀkerstÀlla investeringar i Finland. Syftet med principbeslutet Àr att utveckla en ny industrisektor i Finland som bygger pÄ vÀtgas och produkter tillverkad av den, som stöder en förnyelse av tillverkningsindustrin och gör det möjligt för teknikföretagen inom sektorn att bli internationellt ledande leverantörer

  Högskoleexpansionen i Sverige

  Get PDF
  During the last two decades, the Swedish education system for higher education has been reformed and expanded. During this period of change both bourgeois and social democratic parties have had the governmental power. Therefore, the following paper seeks to examine which party-political differences there are in the Swedish higher education from 1991 to 2014. This paper answers that question by qualitatively describing the ideas behind the policies in the purpose of finding the party-political differences. The ideas are studied through a tool for text analysis that consists of three different dimensions regarding party-political differences. The dimensions are investments, regional dissemination and expanded recruitment. The material on which the dimensions are applied are budget bills from different government periods. The result of the idea analysis points out that the most central differences between social democratic parties and bourgeois parties are that social democrats have constant ideas about the labour market and sustainability in their education policies. The bourgeois most frequent ideas are about quality, the individual and self-determination and freedom for the universities. Furthermore, both parties have ideas about internationalization, but the social democrats advocate international cooperation and the bourgeois emphasize international competitiveness

  Sammanfattning av fas 3 i projektet "Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet"

  Get PDF
  • 

  corecore