388,126 research outputs found

  The role of stressful life events and personality on depression among adolescents

  Get PDF
  Treball Final de Grau en Psicologia. Codi: PS1048. Curs: 2018/2019

  Intervenció assistida per ordinador en infants de primària amb baix rendiment acadèmic

  Get PDF
  Malgrat els infants amb baix rendiment acadèmic (BR) no presenten problemes importants a l'entorn escolar, necessiten instrucció individualitzada per aprendre el mateix que els seus companys sense problemes de rendiment. Els mestres tenen massa alumnes dins l'aula per parar atenció individual als seus alumnes amb BR. Els ordinadors poden administrar aquest tipus d'instrucció si s'utilitza el programari adient. Aquest programari ha d'estar basat en el currículum dels infants. A més a més l'estil d'ensenyament del programari ha d'estar d'acord amb l'estil d'ensenyament del professorat. L'objectiu d'aquest estudi és avaluar l'eficàcia instruccional d'un programari basat en el currículum d'un grup d'alumnes de tercer de primària amb baix rendiment acadèmic. Amb la intenció d'avaluar la importància del tipus d'ajuda es varen desenvolupar dues versions del mateix programari. Una oferia ajudes dinàmiques i l'altra ajudes estàtiques. A més a més, la versió "dinàmica" es va utilitzar de dues formes diferents: un grup d'alumnes va treballar només amb l'ordinador mentre que l'altre grup rebia ajuda d'un terapeuta mentre treballaven amb l'ordinador. No varen aparèixer diferències significatives quant al rendiment en els quatre grups experimentals. És a dir, els alumnes que havien treballat amb l'ordinador rendien igual al final de la intervenció que els que havien seguit anant a classe normalment. És important remarcar que els alumnes que treballaven amb l'ordinador ho feien mentre el grup control rebia classe de la matèria treballada. Els resultats suggereixen clarament que la tecnologia pot ajudar als mestres a atendre les necessitats educatives dels alumnes amb BR. Quant a les estratègies d'aprenentatge, a major nivell de suport rebut, major utilització d'estratègies avançades. Així doncs, els resultats recomanen la integració dels ordinadors a l'aula, per tal que el professor pugui donar suport a l'infant quan aquest ho necessiti.In this work we look at whether the educational role of the teacher, from a Vigotskyan point of view, can also be taken on by a computer. Software including Math and Reading activities with three different scaffolding levels have been developed and used over a period of 10 weeks (the effective time was 15 hours) with third grade children with low academic achievement. Both the achievement and the strategies employed were assessed. The results indicate that, whereas there are no significant differences as far as achievement is concerned, there is quite a clear relationship between the scaffolding level and strategy learning: the higher the scaffolding level, the more advanced the strategies used by the children. These results are discussed with respect to the scaffolding levels offered and point towards the need for the scaffolding to be meta-cognitive

  Psicopatología, emotividad negativa y desadaptación en mujeres víctimas de violencia de género

  Get PDF
  La violencia contra las mujeres constituye un grave problema que causa una evidente alarma social y que compromete seriamente la salud física y psicológica de las mujeres y la de sus hijas e hijos. El objetivo general de esta tesis doctoral por compendio de publicaciones es conocer los fenómenos psicológicos que explican las causas y consecuencias de la psicopatología asociada que padecen un conjunto de mujeres víctimas de violencia de género que acudieron al servicio de asistencia psicológica. El tratamiento psicológico aplicado es estandarizado y enmarcado en el servicio público del Institut Balear de la Dona. En un primer formato de artículo de investigación, se evalúa un programa de tratamiento cognitivo conductual para el trastorno de estrés postraumático en mujeres que han padecido violencia de género, analizando, al mismo tiempo, si esa eficacia se relaciona con características demográficas de las mujeres que han padecido la violencia o con el tipo de maltrato recibido. El tratamiento fue efectivo para un 85% de la muestra respecto a sintomatología postraumática (TEPT). En cuanto a síntomas depresivos, se mostró efectivo entre un 55 y 75%. A continuación, y como segunda investigación incluida en la tesis, se valora la efectividad de un tratamiento grupal para la mejora de la autoestima de un conjunto de mujeres que han padecido violencia de género. Los resultados obtenidos en este segundo trabajo nos permiten afirmar que la intervención aplicada constituye un nuevo recurso terapéutico que es complementario a otros tratamientos específicos (individual o grupal) si se requiere según la gravedad clínica del cuadro, aunque exclusivamente centrado en la autoestima desde la perspectiva de género. En un tercer artículo de investigación, se pretende conocer el papel que la emotividad negativa (y, específicamente, la culpa y la ira) desempeñan en la respuesta (inadaptada) de las mujeres víctimas a la violencia de género. En relación al sentimiento de culpa, los datos obtenidos muestran que un 62% de las mujeres que padecieron violencia manifestó sentir esta emoción. Respecto al sentimiento de ira, hemos encontrado que existen diferencias significativas entre los grupos en la ira como rasgo de personalidad para las que han padecido maltrato físico. Un dato especialmente llamativo es cómo expresan la ira las mujeres que han padecido violencia, pues, hemos observado que la expresión interna (supresión del afecto) es mayor en el grupo de mujeres que han padecido violencia física que en el resto de la muestra de estudio. Por último, se analiza una terapia cognitivo conductual y definida anteriormente aplicada a un caso clínico individual. Se observó sintomatología postraumática, depresiva y baja autoestima. Se plantean nuevos objetivos de tratamiento tras la comunicación del suicidio consumado por parte del maltratador. Se observa una modificación en la psicopatología previa observada en la víctima: disminuyen ligeramente los síntomas depresivos y la baja autoestima (aunque siguen siendo graves y requieren intervención), y se reduce más notoriamente la sintomatología postraumática.La violència contra les dones constitueix un greu problema que causa una evident alarma social i que compromet seriosament la salut física i psicològica de les dones i la de les seves filles i fills. L’objectiu general d’aquesta tesi doctoral per compendi de publicacions és conèixer els fenòmens psicològics que expliquen les causes i conseqüències de la psicopatologia associada que pateixen un conjunt de dones víctimes de violència de gènere que varen acudir al servei d’assistència psicològica. El tractament psicològic aplicat és estandarditzat i emmarcat en el servei públic de l’Institut Balear de la Dona. En un primer format d’article d’investigació, s’avalua un programa de tractament cognitiu conductual per el trastorn d’estrès posttraumàtic en dones que han patit violència de gènere, analitzant, alhora, si aquesta eficàcia es relaciona amb característiques demogràfiques concretes o amb el tipus de violència patida. Pel que fa a la simptomatologia posttraumàtica, el tractament fou efectiu per un 85% de la mostra. Per els símptomes depressius, es va trobar una efectivitat entre el 55 i 75%. A continuació, i com segona investigació inclosa en la tesi, es valora l’efectivitat d’un tractament grupal per a la millora de l’autoestima en un conjunt de dones que han patit violència de gènere. Els resultats obtinguts en aquest segon treball ens permeten afirmar que la intervenció aplicada constitueix un nou recurs terapèutic que és complementa a altres tractament específics (individual o grupal) si es requereix segons la gravetat clínica dels símptomes, malgrat sigui exclusivament treballant l’autoestima des de una perspectiva de gènere. En un tercer article d’investigació, es pretén conèixer el paper que l’emotivitat negativa (la culpa i la ira) compleix en la resposta (inadaptada) de les dones víctimes de violència de gènere. En relació al sentiment de culpa, les dades obtingudes mostren que un 62% de dones mostraren aquesta emoció. Pel que fa al sentiment d’ira, hem trobat que existeixen diferències significatives entre els grups en la ira com a tret de personalitat per aquelles dones que han patit maltractament físic. Una dada que pren importància és com expressen la ira les dones que han patit violència, doncs, hem observat que l’expressió interna (supressió de l’afecte), és major en el grup de dones que han patit violència que les de la resta de l’estudi. Per acabar, s’analitza una teràpia cognitiva conductual, definida anteriorment, aplicada a un cas clínic individual. Es va observar simptomatologia posttraumàtica, depressiva i baixa autoestima. Es plantegen nous objectius de tractament després de la comunicació del suïcidi consumat per part del maltractador. S’observa una modificació en la psicopatologia prèvia observada en la víctima: disminueixen lleugerament els símptomes depressius i la baixa autoestima (malgrat segueixen essent greus i requereixen intervenció), i es redueix més significativament la simptomatologia posttraumàtica.Intimate partner violence is a serious problem that causes an obvious alarm and involves physical and psychological health problems to women and their children. The aim of this thesis by articles compendium is to recognize psychological phenomena that explain the causes and consequences of the associated psychopathology suffered by women victims of gender violence attending to a psychological public service. Therapy applied is a standardized treatment from Balearic Institute of Women. In a first research paper, a cognitive behavioral therapy for PTSD (posttraumatic stress disorder) is assessed by analyzing, at the same time, if the efficiency is related to demographics of women who suffered intimate partner violence. The treatment was effective in 85% of the sample for PTSD symptoms. Regarding depression was effective between 55 and 75%. As a second research, the effectiveness of a group treatment for enhancing women self-esteem was analyzed. The results showed that this kind of intervention is a new therapeutic resource to other specific treatments if required according to the clinical severity of symptoms, but only focused on the self-esteem from the gender perspective. In a third research article, we pretend to understand how negative emotion (guilt and anger) is shown in cases of women victims of intimate partner violence. Regarding guilt, 62% of our sample felt this emotion. In relation to anger, we found significant differences between groups, especially anger as a trait in women who suffered from her partners. A particularly striking feature is how battered women expressed anger. We observed that internal expression of anger (the deletion of this affection) is higher in this group of women than the rest of the study sample. Finally, cognitive behavioral therapy defined above was applied to an individual case study. Posttraumatic symptoms, depression and low self-esteem was observed. New treatment targets arise after disclosure of suicide committed by the perpetrator. A change is observed in the preliminary victim psychopathology: slightly decrease depressive symptoms and low self-esteem (although still require intervention), and most notably reduces posttraumatic symptomatology

  Parenting sensitivity, salivary oxytocin levels and children’s behavioral problems in a Portuguese sample

  Get PDF
  The present study focused on the quality of parenting behaviors (sensitivity and intrusiveness), its associations with children's levels of oxytocin (OXT), and with children's behavioral problems in the preschool context. Thirty nuclear families, including both parents and one focal child, and their preschool teachers participated in the study. Salivary OXT was collected (during two separate home visits) from children after a play task with each parent. Sensitivity and intrusiveness were coded based on the videotapes of these dyadic play interactions. Preschool teachers reported children’s behavioral problems using the Caregiver-Teacher Report Form. Salivary OXT was collected by passive drooling, and quantified by radioimmunoassay, after extraction. Results show that only fathers’ sensitivity and intrusiveness were significantly correlated with children’s OXT concentrations. Both mothers’ and fathers’ sensitivity were negatively correlated with children’s internalizing problems. Mothers’ intrusiveness was positively correlated with children’s externalizing problems, and fathers’ intrusiveness with children’s internalizing problems.info:eu-repo/semantics/publishedVersio

  Do we choose what we look at or it's our brain that chooses? : A cognitive approach to the relation between visual attention and perception based on advertising stimuli

  Get PDF
  This study questions whether, when talking about graphical stimuli (and in particular, advertisements), attention is above the surface of consciousness that leads to a voluntary perception of the existing stimuli; or if attention is an involuntary process so that we perceive a selection of the stimuli our brain has previously chosen. Previous research of Cognitive Psychology based on advertising attention and perception documents that our cognitive response directly depends on the level of attention focused on the existing stimuli. To understand this question, we need to determine the parameters governing our level of attention

  Controlling parenting and executive functioning in children born preterm

  Get PDF
  This study investigated the relations between mothers’ and fathers’ controlling behaviors and the executive functioning of children born preterm. Sixty-eight preterm children and their parents were assessed when the children were 3 ½ years old. The executive functioning was measured using the Headto-Toes-Task and controlling parenting behaviors were measured through a standardized observation of a parent-child interaction. Hierarchical regression analysis showed that both mothers’ and fathers’ controlling behaviors were associated with worse child executive functioning performance, after controlling for the child’s cognitive ability. Findings suggest that both mothers and fathers play an important role in the development of executive functioning of children born prematurely, highlighting the need to consider both parents in the study of and intervention with these children.info:eu-repo/semantics/publishedVersio

  HIV Stigma Scale: translation and validation of the short version to the Portuguese population

  Get PDF
  The objective was to translate, adapt, and analyze the psychometric properties of a shortened version of the HIV Stigma Scale using a sample of 100 HIV+ adults, with a mean age of 49.88 (SD = 12.03) diagnosed for an average of 9.39 (SD = 7.36) years. The psychometric properties of the short version of the Stigma Scale were analyzed through the one-factor structure and the original four-factor structure, showing good fit for this last model. Convergent validity was found to be close to the acceptable for the factors, “concerns about public attitudes” and “negative self-image”, and good for the factors, “disclosure concerns” and “personalized stigma”. The results showed adequate discriminant validity for all factors, coefficient Omega was above .70 for the four factors, showing adequate reliability. This Portuguese version of the Stigma Scale is a good measure to assess the stigma of people living with HIV.FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (57/2016

  À procura de pistas para uma conjugalidade satisfeita : entre indicadores de risco estático e formas conjugais

  Get PDF
  Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 201
  • …
  corecore