Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
Not a member yet
  26615 research outputs found

  Carlos Sambricio Rivera-Echegaray (ed.), La cultura arquitectónica en los años de la Transición, Universidad de Sevilla (Colección Arquitectura, n.º 46), Sevilla, 2022, 392 pp.

  No full text
  Recentment el més que notable llibre La cultura arquitectònica als anys de la Transició, coordinat per Carlos Sambricio, es veia reconegut amb un dels premis nacionals de edició universitària. L'esdeveniment editorial resulta prou rellevant com perquè, intentant superar unes inevitables mancances de formació en la matèria, aquest historiador especialitzat en el món contemporani es decideixi a redactar una ressenya sobre aquesta obra.Recently the more than notable book Architectural Culture in the Years of the Transition, coordinated by Carlos Sambricio, was recognized with one of the national awards for university edition. The editorial event is relevant enough to so that, trying to overcome inevitable deficiencies in training in the subject, this historian specialized in the contemporary world decides to write a review about said construction site.Recientemente el más que notable libro La cultura arquitectónica en los años de la Transición, coordinado por Carlos Sambricio, se veía reconocido con uno de los premios nacionales de edición universitaria. El acontecimiento editorial resulta lo suficientemente relevante como para que, intentando superar unas inevitables carencias de formación en la materia, este historiador especializado en el mundo contemporáneo se decida a redactar una reseña sobre dichaobra

  Turismo gastronòmico: Un análisis sistémico

  No full text
  El turisme gastronòmic s’ha convertit en un tema d’estudi important en la investigació turística. Aquesta investigació examina l’evolució de la recerca del turisme gastronòmic entre el 1979 i 2022, en l’àrea temàtica de les ciències socials. Amb aquesta finalitat es desenvolupa una revisió sistèmica que inclou, l’anàlisi bibliomètrica de publicacions indexades i l’aproximació conceptual, identificant els principals temes de recerca, perspectives i enfocaments disciplinaris. L’estudi bibliomètric va identificar 681 publicacions com articles de recerca sobre turisme gastronòmic. Els resultats de la investigació revelen que aquest tema de recerca augmenta després de l’any 2013 amb una perspectiva des del màrqueting i la gestió. Pel que fa als conceptes relacionats, els resultats mostren que el més utilitzat és el "turisme d’aliments" però n'hi ha d'altres utilitzats indistintament com el turisme culinari o el turisme gastronòmic. L’estudi mostra que la majoria de les definicions influents del turisme gastronòmic són relativament antigues i que no s’han produït de noves. Les principals línies d’investigació són la relació entre turisme gastronòmic i cultura, la gastronomia com a recurs turístic, la gastronomia com a eina de promoció i el perfil del turista gastronòmic.Food tourism has become a significant theme of study in tourism research. This investigation examines the evolution of food tourism research between 1979 and 2022 in the thematic area of social sciences. For this purpose, a systemic review is developed, which includes a bibliometric analysis of indexed publications and the conceptual approach, identifying the main research topics, perspectives, and disciplinary approaches. The bibliometric study identified 681 publications as research articles on gastronomic tourism. The research findings reveal that this theme increased after 2013 from a marketing and management perspective. Regarding the related concepts, the results show that the most commonly used is "food tourism," but there are others used indistinctly, such as culinary tourism or gastronomic tourism. The study reveals that the most influential definitions of gastronomic tourism are relatively old, and no new contributions have occurred. The main lines of research are the relationship between gastronomic tourism and culture, gastronomy as a tourist resource, gastronomy as a promotion tool, and the profile of the food tourist

  Construcciones Aeronáuticas SA (CASA), 1939-1972. Resiliencia y adaptación a la política de defensa y a las relaciones internacionales de España

  No full text
  L´objectiu principal d´aquest treball és explicar la resiliència de l´empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) després de la Guerra Civil i com es va adaptar, primer, a la situació d'autarquia i intervencionisme durant el primer franquisme i, després, a l'acusada dependència econòmica, tecnològica i militar nord-americana. La tesi central d’aquest treball és que l'estratègia d'adaptació seguida per CASA va acabar reduint les capacitats i els coneixements, condicionant les possibles vies d'evolució a partir de mitjan dels anys 60 del segle passat. Per demostrar-ho, reconstrueix l'evolució i l'especialització de l'empresa des dels anys 40 fins a la tardana incorporació als projectes europeus cap al 1970 i exposa els factors polítics i institucionals que van motivar aquesta trajectòria.This article aims to explain the resilience of the aircraft manufacturer Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) after the Spanish Civil War and how the company adapted to the autarky policy and interventionism of the early Franco regime and, subsequently, to Spain’s economic, technological, and military dependence on the United States. It argues that CASA’s adaptation strategy had the effect of reducing the company’s capacity and expertise, thus conditioning its development starting in the mid-1960s. In order to do so, it retraces the company’s evolution and specialization from the 1940s until its late incorporation into European projects, around 1970, and discusses the political and institutional factors that explain this trajectory.El objetivo principal de este trabajo es explicar la resiliencia de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) tras la Guerra Civil y cómo se adaptó a la situación de autarquía e intervencionismo durante el primer franquismo y a la acusada dependencia económica, tecnológica y militar estadounidense después. La tesis central del mismo es que la estrategia de adaptación seguida por CASA acabó reduciendo sus capacidades y conocimientos, condicionando las posibles vías de evolución a partir de mediados de los 60. Para demostrarlo, reconstruye la evolución y especialización de la empresa desde los años 40 hasta su tardía incorporación en los proyectos europeos hacia 1970 y expone los factores políticos e institucionales que motivaron esta trayectoria

  DA LUTA PELA TERRA À LUTA PELA VIDA: POSSIBILIDADES TEÓRICO-CONCEITUAIS EM CIRCUNSTÂNCIAS DRAMÁTICAS

  No full text
  Este texto apunta a señalar algunos caminos teóricos para interpretar las transformaciones y los desafíos que han estado ocurriendo en las luchas de los movimientos sociales en el campo. Nociones conceptuales como la lucha por la tierra y la lucha por el territorio han dado paso a la noción de lucha por la vida, es decir, las luchas por la tierra y la autonomía se han transformado en una lucha por la reproducción social, para continuar existiendo. Por esta razón, este artículo retoma el concepto de la acumulación primitiva de Marx para analizar el período actual de luchas sociales sobre la tierra y, por lo tanto, dialoga con otros autores que parten de la acumulación primitiva para interpretar el tiempo presente

  El impacto de los mecanismos de gobierno corporativo en la creación de valor en las empresas familiares: evidencia a partir de una economía emergente

  No full text
  El govern corporatiu (GC) és un sistema pel qual es dirigeixen i es controlen les empreses. Mitjançant els seus mecanismes, assegura uns nivells òptims d'eficiència, aprofita les oportunitats i evita conflictes d'interessos entre consellers, accionistes i grups d'interès. Els estudis mostren una relació positiva entre el CG i el rendiment, però s'han realitzat en països desenvolupats amb entorns legals i econòmics estables. Així, la CG contribueix a la creació de valor (VC) de les empreses. Però a les empreses familiars, la concentració de poder resultant de la superposició dels seus subsistemes (família, empresa i propietat) influeix en el funcionament de la CG, i probablement, de la VC. Establir objectius, supervisar els resultats o controlar el rendiment poden ser algunes de les seves formes. Però en desconeixem la influència als països emergents.L'objectiu de l'estudi és analitzar empíricament la contribució financera dels mecanismes de GC al VC de les empreses familiars cotitzades en una economia llatinoamericana. Els resultats mostren la importància de la mida del consell d'administració, la participació dels consellers independents i la dualitat del conseller delegat. Totes aquestes últimes són importants, tenint en compte l'alta representació de les empreses familiars, la seva tradicional concentració de poder, el nivell de debilitat legal o reglamentària, la incertesa i inestabilitat de les condicions del mercat. L'estudi és rellevant per la manca d'evidència als mercats emergents.Corporate governance (CG) is a system by which firms are directed and controlled. Through its mechanisms, it ensures optimal levels of efficiency, exploits opportunities, and prevents conflicts of interest between directors, shareholders, and stakeholders. The studies do show a positive relationship between CG and performance, but they are conducted in developed countries with stable legal and economic environments. Thus, CG contributes to the value creation (VC) of the firms. But in family firms, the concentration of power resulting from the overlapping of its subsystems (family, business, and ownership) influences the functioning of CG, and probably, VC. Setting goals, monitoring results, or controlling performance can be some of its forms. But we do not know the influence in emerging countries.The aim of the study is to empirically analyze the financial contribution of CG mechanisms to the VC of listed family firms in a Latin American economy. The results show the importance of the size of the board of directors, the participation of independent directors, and the duality of the chief executive officer. All the latter are important, considering the high representation of the family firms, their traditional concentration of power, the level of legal or regulatory weakness level, the uncertainty and instability of market conditions. The study is relevant due to the lack of evidence in emerging markets.El gobierno corporativo (GC) es un sistema por el que se dirigen y controlan las empresas. Mediante sus mecanismos asegura unos niveles óptimos de eficiencia, aprovecha las oportunidades y evita conflictos de intereses entre consejeros, accionistas y grupos de interés. Los estudios muestran una relación positiva entre el CG y su rendimiento, pero se han realizado en países desarrollados con entornos legales y económicos estables. Así, la CG contribuye a la creación de valor (VC) de las empresas. Pero en las empresas familiares, la concentración de poder resultante de la superposición de sus subsistemas (familia, empresa y propiedad) influye en el funcionamiento de la CG, y probablemente, de la VC. Establecer objetivos, supervisar los resultados o controlar su rendimiento pueden ser algunas de sus formas. Pero desconocemos su influencia en los países emergentes.El objetivo del estudio es analizar empíricamente la contribución financiera de los mecanismos de GC en el VC de las empresas familiares cotizadas en una economía latinoamericana. Los resultados muestran la importancia del tamaño del consejo de administración, la participación de los consejeros independientes y la dualidad del consejero delegado. Todas estas últimas son importantes, dada la alta representación de las empresas familiares, su tradicional concentración de poder, el nivel de debilidad legal o reglamentaria, la incertidumbre e inestabilidad de las condiciones del mercado. El estudio es relevante por la falta de evidencia en los mercados emergentes

  REQUISITOS Y HABILIDADES PARA LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA: ¿QUÉ BUSCAN LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS? COMPETENCIAS Y EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  No full text
  La Traducció i Interpretació en els Serveis Públics (TISP) forma part de de l'àmbit professional i acadèmic de la traducció i interpretació (T&I) i té un paper fonamental per a facilitar la comunicació entre els usuaris de serveis públics i els diferents proveïdors d'aquests serveis públics. Aquest àmbit és molt variat i no sols engloba diferents sectors sinó també la realització de diferents modalitats de T&I i funcions. Conèixer la varietat de sortides professionals amb els seus requisits i les seves diferències per sectors és una necessitat primordial per a professionals, organitzadors de programes i alumnat que es forma per a treballar en aquest àmbit. A més, és essencial determinar les competències que busquen els ocupadors en els potencials candidats per a introduir-se en el mercat laboral de la TISP tenint en compte aquests sectors i les diferències entre cadascun. El present estudi s'emmarca en la necessitat d'aprofundir respecte a l'ocupabilitat en TISP i es proposa recopilar els requisits i habilitats específiques necessàries per a treballar en aquest àmbit. També es proposa comparar aquestes percepcions tenint en compte alguns dels seus sectors (sanitari, social i judicial) i la distinció entre el sector públic (institucions i ONG) i privat (empreses i professionals autònoms que presten serveis de traducció i/o interpretació en els serveis públics). Per a això utilitzarà els resultats qualitatius aportats a través de dues taules rodones i entrevistes complementàries a ocupadors i a traductors i intèrprets de diferents àmbits de la TISP.Public Service Interpreting and Translation (PSIT) is part of the professional and academic field of translation and interpreting (T&I) and plays a key role in facilitating communication between the users of public services and the various providers of those public services. This field is very varied and encompasses not only different sectors but also the performance of different T&I modalities and functions. Knowledge of the variety of career opportunities with their requirements and their differences by sectors is an essential need for professionals, programme organisers and students training to work in this field. In addition, it is essential to determine the competences that employers are looking for in potential candidates to enter the PSIT labour market, considering these sectors and the differences between them. This study is framed by the need to go deeper regarding employability in PSIT and proposes to collect the specific requirements and skills needed to work in this field. It also proposes to compare these perceptions considering some of its sectors (health, social and judicial) and the distinction between the public sector (institutions and NGO) and the private sector (companies and freelance professionals who provide T&I in public services). To do so, it will use qualitative results provided through two round tables and complementary interviews with employers and translators and interpreters from different PSIT fields. La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP) forma parte de del ámbito profesional y académico de la traducción e interpretación (T&I) y tiene un papel fundamental para facilitar la comunicación entre los usuarios de servicios públicos y los distintos proveedores de esos servicios públicos. Este ámbito es muy variado y no solo engloba diferentes sectores sino también la realización de diferentes modalidades de T&I y funciones. Conocer la variedad de salidas profesionales con sus requisitos y sus diferencias por sectores es una necesidad primordial para profesionales, organizadores de programas y alumnado que se forma para trabajar en este ámbito. Además, es esencial determinar las competencias que buscan los empleadores en los potenciales candidatos para introducirse en el mercado laboral de la TISP teniendo en cuenta esos sectores y las diferencias entre cada uno. El presente estudio se enmarca en la necesidad de profundizar con respecto a la empleabilidad en TISP y se propone recopilar los requisitos y habilidades específicas necesarias para trabajar en este ámbito. También se propone comparar estas percepciones teniendo en cuenta algunos de sus sectores (sanitario, social y judicial) y la distinción entre el sector público (instituciones y ONG) y privado (empresas y profesionales autónomos que prestan servicios de traducción y/o interpretación en los servicios públicos). Para ello utilizará los resultados cualitativos aportados a través de dos mesas redondas y entrevistas complementarias a empleadores y a traductores e intérpretes de diferentes ámbitos de la TISP.&nbsp

  Gastronomic tourism on the rise. Profile of the gastronomic tourist in Cuenca (Ecuador)

  No full text
  The main objective of this research was to identify whether gastronomic tourism is developed in the city of Cuenca (Ecuador), next to other questions such as: what is the profile of the gastronomic tourist, tourist resources associated with local gastronomy, level of tourist satisfaction, and economic contribution of gastronomic tourism. A mixed research method supported by the SPSS statistical program was used to evaluate the reliability, level of correlation of variables and other statistical techniques to validate the results found. It should be noted that gastronomic tourism is indeed being developed, in spite of the existence of a limited offer of products of this type of tourism. However, the economic contribution is very significant. In addition, and as a fundamental contribution, the results presented will serve as a reference for the generation of projects and plans in the short or long term, which will allow the consolidation of Cuenca as a gastronomic tourist destination.Identificar si en la ciudad de Cuenca (Ecuador), se desarrolla un turismo gastronómico fue el principal objetivo de la presente investigación, acompañado de otras interrogantes como ¿cuál es el perfil del turista gastronómico?, recursos turísticos asociados a la gastronomía local, grado de satisfacción turística, y contribución económica del turismo gastronómico. Se utilizó un método de investigación mixto apoyado del programa estadístico SPSS, que permitió evaluar la fiabilidad, grado de correlación de variables y otras técnicas de naturaleza estadísticas para dar validez a los resultados encontrados. Se destaca que, efectivamente, sí se desarrolla un turismo gastronómico, a pesar de existir una limitada oferta de productos propios de esta tipología turística. Sin embargo, la contribución económica es muy significativa. Además, y como aporte fundamental, los resultados expuestos servirán de referencia para la generación de proyectos y planes a corto o largo plazo, que permitan la consolidación de Cuenca como un destino turístico gastronómico

  Portada y créditos

  No full text

  Carta a Liliana Cavani

  No full text

  Exploradores, audaces, vacilantes y herméticos: dinámicas N-Helix y comportamientos de colaboración en empresas familiares de América Latina

  No full text
  Aquesta recerca pretén explorar el comportament col·laboratiu de les empreses familiars en funció dels seus socis, l'objectiu de la cooperació, la seva posició en el mercat i la intensitat de la competència. Aquesta investigació empra un enfocament N-Helix i implementa una anàlisi de correspondència múltiple en una mostra de 127 empreses familiars xilenes de diferents edats, mides i indústries. Segons els seus comportaments de col·laboració, l'anàlisi de dades proposa que les empreses familiars es puguin agrupar en quatre grups: exploradors, audaços, vacil·lants i hermètics. Aquests clústers es defineixen principalment pel nombre de col·laboradors i els objectius de la col·laboració. A més, s'han identificat associacions col·laboratives Triple Hèlix i diàdiques en explorar el comportament cooperatiu de les empreses familiars. Aquests resultats de la recerca tenen implicacions per entendre la dinàmica de col·laboració de les empreses familiars i analitzar els problemes estratègics crítics que es troben en el comportament col·laboratiu de les empreses familiars.This research aims to explore the collaborative behavior of family firms based on their partners, the objective of cooperation, their market position, and the intensity of competition. This research used a N-Helix approach and implemented a multiple correspondence analysis in a sample of 127 Chilean family businesses of different ages, sizes, and industries. According to their collaboration behaviors, the data analysis proposes that family firms may be grouped into four clusters: explorers, audacious, hesitant, and hermetics. These clusters are defined principally by the number of collaborators and the goals of the collaboration. Additionally, Triple Helix and dyadic collaborative partnerships have been identified when exploring the cooperative behavior of family firms. These research findings have implications for understanding the dynamics of family firms' collaboration and analyzing the critical strategical issues found in family firms' collaborative behavior.Esta investigación tiene como objetivo explorar el comportamiento colaborativo de las empresas familiares en función de sus socios, el objetivo de la cooperación, su posición en el mercado y la intensidad de la competencia. Esta investigación usa un enfoque N-Helix e implementa un análisis de correspondencias múltiples en una muestra de 127 empresas familiares chilenas de diferentes edades, tamaños e industrias. Según sus comportamientos de colaboración, el análisis de los datos propone que las empresas familiares pueden agruparse en cuatro grupos: exploradoras, audaces, vacilantes y herméticas. Estos clústeres se definen principalmente por el número de colaboradores y los objetivos de la colaboración. Además, se han identificado asociaciones de colaboración diádica y de triple hélice al explorar el comportamiento cooperativo de las empresas familiares. Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones para comprender la dinámica de la colaboración de las empresas familiares y analizar las cuestiones estratégicas críticas que se encuentran en el comportamiento colaborativo de las empresas familiares

  16,515

  full texts

  26,615

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇