Digital library of University of Maribor

  Kaj menijo tožilci in sodniki o policijski korupciji na Gorenjskem?

  Get PDF
  Korupcija je družbeni pojav, ki ga lahko zasledimo na vseh družbenih področjih, sodobnih, demokratičnih družb. Najpogosteje si jo predstavljamo kot dejanja z negativnim predznakom na področju politike, gospodarstva, zasebnega sektorja in javne uprave. Policijska korupcija ima na tem področju svojo vlogo. Predstavlja resen problem, ker se pojavlja v instituciji, ki ima nalogo preprečevati, odkrivati in preganjati tako kazniva kot tudi koruptivna dejanja. Policijska korupcija je prikrita in pogosto povezana s kodeksom molčečnosti (blue code). Z namenom, da bi pridobili mnenje strokovnjakov o policijski korupciji na Gorenjskem, smo v letu 2008, na območju Gorenjske izvedli raziskavo med tožilci in sodniki. Naš cilj je bil ugotoviti, kako tožilci in sodniki zaznavajo policijsko korupcijo in kakšno je njihovo zaupanje v policijo. Namen prispevka je predstaviti rezultate raziskave in povezavo med posameznimi hipotezam

  Razlike med narodnimi kulturami so pomembne

  Get PDF
  Aims: Global business today usually requires organizations to be present locally in countries where their customers are. To do this successfully, good cooperation with local people is needed. Therefore, this paper focuses on the integration of cultures in the business world. The insights from this study are expected to benefit Slovenian expatriates to foreign companies in South Korea, as well as national culture researchers. The main goals of this research include a comparison of Hofstede’s IBM survey results with the researched working environment, and identifying the benefits of merging two national cultures for the working environment. Methods: A questionnaire was distributed to purposive samples within the researched working environments and the collected data analysed used SPSS, where the hypotheses were tested using a chi-square test and t-test for independent samples. Results: The results revealed significant differences between the two national cultures in the working environment, e.g.: fear of expressing disagreement towards superiors, commitment to work, preference of challenges, tendency to avoid conflicts and innovations - all differed according to nationality. Conclusion: Working together with people from different cultures requires a certain amount of adaptation (learning about another culture, expecting situations that are not usual). If this adaptation is successful, then cooperation between the different cultures can also be successful, leading to a potential output that is even better than cooperation between people from the same culture.Cilji: Globalni posel danes po navadi od organizacij terja, da so prisotne lokalno v državah, kjer so njihovi kupci. Za uspeh tega je potrebno dobro sodelovanje z domačini, zato se ta članek osredotoča na integracijo različnih narodnih kultur v poslovnem svetu. Doprinos članka je pričakovan za slovenske delavce v tujih podjetjih v Južni Koreji, kot tudi za ostale raziskovalce narodnih kultur. Glavni cilji te raziskave vključujejo primerjavo rezultatov Hofstedejeve IBM raziskave z raziskovanim delovnim okoljem, kot tudi ugotavljanje prednosti za delovno okolje pri združitvah dveh narodnih kultur. Metode: Ciljnim skupinam znotraj raziskovanega delovnega okolja je bil razdeljen vprašalnik, zbrani podatki pa analizirani s pomočjo SPSS, pri čemer so bile hipoteze testirane s hi-kvadrat testi in t-testi za neodvisne vzorce. Rezultati: Rezultati so pokazali značilne razlike med dvema narodnima kulturama znotraj delovnega okolja. Razlike glede na narodnost so tako pristone npr. pri strahu ped izražanjem nestrinjanja z nadrejenim, predanosti delu, obravnavanju izzivov, nagnjenosti k izogibanju konfliktom in inovacijam. Zaključek: Delo z ljudmi iz drugih narodnih kultur zahteva določeno mero prilagodljivosti (učenje o drugi kulturi, pričakovanje neobičajnih situacij). Če je ta prilagoditev uspešna, potem je lahko upsešno tudi sodelovanje med različnimi kulturami, kar lahko pripelje do rezultatov, ki so lahko še boljši kot rezultati kadar delajo skupaj ljudje iz iste narodne kulture

  Slip modeling in timber-framed walls with wood-based or fibre-plaster sheathing boards

  Get PDF
  The paper provides mathematical modelling for prefabricated timber-framed walls composed of a timber frame and two different types of sheathing boards. Since by wood-based boards (WBB) the tensile strength is similar to the compressive one, there are practically no cracks appearing in the boards. On the other hand, in case of fibre-plaster sheathing boards (FPB) the tensile strength is approximately 10-times lower than the compressive one and therefore cracks in the tensile diagonal boardćs direction usually appear. Based on analysis of experimental research results [1] special approximate mathematical models have been developed. The models enable simultaneously to consider the flexibility of mechanical fasteners in the connecting areas, as well as possible cracks appearing in the tensile area of the sheathing boards

  Blagovna menjava Slovenije

  Get PDF

  Developing a question answering system for the slovene language

  Get PDF
  In todayćs world the majority of information is sought after on the internet. A common method is the use of search engines. However since the result of a query to the search engine is a ranked list of results, this is not the final step. It is up to the user to review the results and determine which of the results provides the information needed. Often this process is time consuming and does not provide the sought after information. Besides the number of returned results the limiting factor is often the lack of ability of the usersto form the correct query. The solution for this can be found in the formof question answering systems, where the user proposes a question in the natural language, similarly as talking to another person. The answer is the exact answer instead of a list of possible results. This paper presents the design of a question answering system in natural slovene language. The system searches for the answers for our target domain (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science) with the use of a local database, databases of the facultyćs information system, MS Excel files and through web service calls. We have developed two separate applications: one for users and the other for the administrators of the system. With the help of the latter application the administrators supervise the functioning and use of entire system. The former application is actually the system that answers the questions

  Flow-pressure analysis of loop gas networks

  Get PDF
  This paper proposes a mathematical model underlying a computer program for flow-pressure analysis of loop gas pipe networks. The method is used on a test case with four nodes. The HAPN application for flow-pressure analyses of low pressure gas pipe networks is completely designed in object-oriented programming technology. The equations, which describe the physical flow-pressure conditions through every cross point are assumed to be continuous and the energy of every closed loop of analyzed network conserved. The system of non-linear equations was linearized by LTM (Linear Theory Method). The algorithm for numerical module LTM and the method for solution of sparse matrix are developed at the Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia
  Digital library of University of Mariboris based in SI
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Digital library of University of Maribor? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!