Digital library of University of Maribor

  Razvoj modelov sistemske dinamike za podporo odločanju pri pridelavi in predelavi sladkorne pese

  Get PDF
  Background: The sugar beet is the main field crop used for sugar production in the temperate climatic zone. The abolishment of the quota system will open new investment opportunities in countries that were forced to abandon sugar industry as the result of the reform in 2006. Present paper describes the modeling of sugar beet production and its processing into sugar for purpose of decision support. Methods: A system dynamics methodology was chosen to model impacts of regional sugar factory investment. We present two basic concepts of system dynamics models at causal loop diagram level. The first holistic model deals with regional planning of new product development and the second one deals with factory model. Results: The holistic model presented main feedback loops and dynamics of main elements in the case of regional investment into sugar industry. The factory model considered the specifics of the beet processing which is a) limited period of beet processing and b) initial adjustment to the production capacity at the start of the production season Conclusions: The model seeks answers to strategic questions related to the whole sugar beet production and processing system and will be used for simulation of different scenarios for sugar production and their impact on economic and environmental parameters at an aggregate level.Ozadje: Sladkorna pesa je glavna kultura, ki se uporablja za proizvodnjo sladkorja v našem klimatskem pasu. Ukinitev Sistema kvot z letom 2016 odpira možnosti ponovne vzpostavitve proizvodnje v članicah EU, ki so se ji bile prisiljene odreči v letu 2006. V članku predstavljamo možnost uporabe modelov sistemske dinamike za potrebe podpore odločanju pri investicijah v sladkorno industrijo. Metoda: Na nivoju vzročnega diagrama predstavljamo 2 modela sistemske dinamike. Prvi je holistični in predstavlja primer ocenejvanja efektov investicije v sladkorno insustrijo. Drugi model se pa ukvarja z delovanjem tovarne. Rezultati: Holistični model predstavlja vse povratne zanke v ssitemu sladkorne industrije na regionalnem nivoju. Model proizvodnje pa se ukvarja z delovanjem tovarne. Zaključk: Model omogoča iskanje odgovorov na strateška vprašanja in se bo uporabljal pri ocenejvanju scenarijev investicij v proizvodnjo sladkorja in njihovega vpliva ne proizvodno-ekonomske in okoljske parametre

  Employing visualisation techniques and tools for educational purposes in textile studies

  Get PDF
  Modern textile and clothing manufacturers can today use the entire range of conventional CAD/CAM systems together with new computer graphics and Internet-based technologies in order to strengthen their position on the market, building a completely new electronic-business offer. Graphical presentation of textile products and processing, or visualisation, presents a promising technology that can be treated as a potential enrichment of conventional computer aided technologies used today by the majority of advanced producers of textile fabrics, clothing, and other textile products. The article presents the results of research on designing computer software for visualising the fabric dyeing process. The program package produced enables the effective visualisation of two fabric dyeing processes: a Pad-Batch machine line for dyeing flat textiles in open-width state, and an HT overflow dyeing machine for fabric dyeing in rope form. Graphical applications of both dyeing processes can be used for both industrial and educational purposes. In this article, we focus more on presenting the program structure and functionalities for using the software to support the education of textile students

  Uporaba akustičnega Dopplerjevega merilnika pretokov (ADMP) za analizo lebdečih plavin v rekah

  Get PDF
  V prispevku so predstavljeni nekateri rezultati meritev pretokov z uporabo akustičnega Dopplerjevega merilnika pretokov (ADMP), ki se opravljajo kot del aktivnosti v okviru mednarodnega projekta Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura - DRA_MUR_CI (Drava-Mura Crossborder Initiative). V sklopu delovnega paketa 3, ki se nanaša na raziskave s področja transporta sedimentov v rekah, se na izbranih profilih reke Drave in Mure izvajajo kontinuirne meritve pretokov, sočasno pa se tudi odvzemajo vzorci vode, na podlagi katerih se kasneje v laboratoriju določi vrsta in količina sedimentov. Končni rezultati meritev, ki so pretok, posnetek dna struge, površina prečnega prereza izbranega profila, srednja hitrost toka itd., služijo kot vhodni podatki za kasnejše vzpostavljanje modela lebdečih plavin v rekah, ki bo uporaben predvsem za kalibracijo obstoječega modela sedimentov rek kot osnovo za njihovo nadaljnjo upravljanje. Raziskave potekajo v sodelovanju s partnerji iz sosednje Avstrije in sicer z Oddelekom urada avstrijske koroške deželne vlade, odgovornim za strokovno področje hidrologije, vodnogospodarske zaščite, vzdrževanja, vodnega javnega dobra, (Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 18, Wasserwirtschaft), ki imajo bogate izkušnje s spremljanjem transporta lebdečih plavin v rekah. V okviru projekta se izvaja medsebojna primerjava rezultatov meritev, skupni izsledki pa zagotavljajo vzpostavitev učinkovitega in natančnega modela lebdečih plavin

  OPC-driven data exchange between MATLAB and PLC-controlled system

  Get PDF
  Many manufacturing, and mechatronics systems, are controlled by PLCs and SCADAsystems. These systems provide very limited possibilities for research, optimisation, testing and simulation. The main advantage of this proposed solution, which uses OPC, is an integration of the numerical, computational and graphical strengths of MATLAB with the robustness of industrial systems. The experimental setup, the processing of the data and the results are presented with particular emphasis on student use in a laboratory environment but the techniques employed in the experiments will likely to be seen by the students in their subsequent employment after completion of their college careers

  Kontrolni mehanizmi v igralništvu

  Get PDF
  Namen prispevka je opozoriti na problem pranja denarja in na dejstvo, da tudi R Slovenija lahko postane ciljna država pralcev denarja. Pralci denarja s pridom izkoriščajo globalizacIjo svetovne ekonomije, še posebej liberalizacijo kapitalskih trgov in razvoj mednarodnega plačilnega sistema. Uporabljajo vedno nove in nove metode, organi pregona pa se skupaj s finančnimi in nefinančnimi ustanovami trudijo ustvariti zakonodajne, institucionalne in praktične okoliščine, ki bi omogočile odvzem kar največ nezakonito pridobljenega premoženja. Igralništvo je povsod v razvitem svetu močno regulirana dejavnost, saj lahko zaradi narave posla predstavlja veliko nevarnost za pojav družbeno škodljivih pojavov, poleg tega pa omogoča zlorabe in utaje davkov. Država zato strogo nadzira to dejavnos

  Vpliv interpersonalnih kompetenc policistov na zadovoljstvo uporabnikov policijskih storitev s prvimi ukrepi policije

  Get PDF
  V teoretičnem delu prispevka avtorja govorita o policijskem delu v skupnosti, uspešnosti policijskih organizacij, zadovoljstvu uporabnikov policijskih storitev in interpersonalnih kompetencah. Poudarjata pomen raziskovanja zadovoljstva klicateljev na interventno številko policije 113, ki sodijo med najštevilčnejše uporabnike prvih policijskih storitev. V empiričnem delu naloge proučujeta zadovoljstvo uporabnikov policijski storitev s prvimi ukrepi policije. Pri tem ugotavljata, kateri so tisti segmenti izvajanja prvih ukrepov policije, od sprejema klica državljana na interventni številki policije 113, do zaključka izvedbe policijske intervencije, ki v največji meri vplivajo na stopnjo njihovega zadovoljstva. Empirični del naloge temelji na raziskavi, ki sta jo avtorja opravila na vzorcu 373 klicateljev na interventno številko policije 113 na Operativno komunikacijskem centru Policijske uprave Slovenj Gradec, ki so bili kot klicatelji tudi neposredno udeleženi v različnih interventnih dogodkih. Z uporabo multivariatnih statističnih metod sta ugotovila, da na splošno zadovoljstvo uporabnikov policijskih storitev s prvimi ukrepi policije, v največji meri vplivajo interpersonalne kompetence policistov, ki obravnavajo interventne dogodke (51,4%) in interpersonalne kompetence policistov, ki na interventni številki policije 113 sprejmejo nujne klice občanov (22,2%)

  Vpliv organizacijskih dejavnikov na odnos do uporabe analitičnih orodij informacijske rešitve CRM

  Get PDF
  Background and Purpose: Information solutions for analytical customer relationship management CRM (aCRM IS) that include the use of analytical tools are becoming increasingly important, due organizations’ need for knowledge of their customers and the ability to manage big data. The objective of the research is, therefore, to determine how the organizations’ orientations (process, innovation, and technology) as critical organizational factors affect the attitude towards the use of the analytical tools of aCRM IS. Design/Methodology/Approach: To measure the orientation of the organization (process, innovation, and technology), we redesigned the existing scale, which was validated using exploratory factor analysis. In the next phase, we created a model by which we examined the impact of the organization’s stance in relation to the use of the analytical tools of aCRM IS, where we used multiple regression analysis. The model was verified on a sample of Slovenian Organizations (n=105), which use the analytical tools of aCRM IS for analyzing the data they have on their customers and business partners. Results: In the study we found that all critical factors of the organization, specifically process, technology, and innovation orientation, have a positive impact on the attitudes towards using the analytical tools of aCRM IS. Innovation orientation is particularly important and has the strongest influence on the attitude towards using the analytical tools of aCRM IS. We found that innovation orientation on new ideas, methods, and approaches has the strongest effect, followed by the impact of innovation orientation on acceptance of novelty. Conclusion: The more innovation-, technology-, and process-oriented organizations are, the more positive their attitude towards using the analytical tools of aCRM IS. The study is particularly important for organizations that are introducing an aCRM IS into their business system.Ozadje in namen: Informacijska rešitev analitičnega upravljanja s strankami (aCRM IR) zajema med drugim uporabo analitičnih orodij, ki zaradi potrebe organizacij po znanju strank in upravljanju masivnih podatkov, pridobivajo na vse večji veljavi. Zato je bil cilj raziskave ugotoviti, kako naravnanost organizacije (procesna, inovativna in tehnološka) kot kritični organizacijski dejavnik vpliva na odnos do uporabe analitičnih orodij aCRM IR. Zasnova/metodologija/pristop: Za merjenje naravnanosti organizacije (procesna, inovativna in tehnološka) smo preoblikovali obstoječe merilne lestvice, ki smo jih validirali s pomočjo eksploratorne faktorske analize. V naslednji fazi smo oblikovali model, s katerim smo preverjali vpliv naravnanosti organizacije na odnos do uporabe a analitičnih orodij aCRM IR, pri čemer smo uporabili multiplo regresijsko analizo. Model smo preverjali na vzorcu slovenskih organizacij (n=105), ki za analiziranje podatkov o strankah in poslovnih partnerjih uporabljajo analitična orodja. Rezultati: V študiji smo ugotovili, da imajo vsi trije vidiki naravnanosti organizacije, procesna, tehnološka in inovativna naravnanost, pozitivni vpliv na odnos do uporabe analitičnih orodij aCRM IR v organizaciji. Še zlasti je pomembna inovativna naravnanost organizacije, ki ima najmočnejši vpliv na odnos do uporabe analitičnih orodij aCRM IR. Inovativno naravnost je dvodimenzionalni konstrukt. Ugotovili smo, da ima inovativna naravnanost na nove ideje, metode in pristope največji vpliv na odnos do uporabe analitičnih orodij aCRM IR, sledi pa inovativna naravnanost na sprejem novosti v organizaciji. Zaključek: Bolj kot so organizacije inovativno, tehnološko in procesno naravnane, bolj pozitivni odnos imajo v povprečju do uporabe analitičnih orodij aCRM IR. Študija je še posebej pomembna za organizacije, ki vpeljujejo aCRM IR v poslovni sistem

  Medkulturna germanistika - program na stičišču treh dežel

  Get PDF

  Assessing the impact of prices fluctuation on demand distortion within a multi-echelon supply chain

  Get PDF
  Price fluctuation is a practice commonly used by companies to stimulate demand and a main cause of the Bullwhip effect. Assuming a staggered step demand pattern that responds elastically to retailer’s price fluctuation, and by using a supply chain management dynamic model, we will analyse the impact of these fluctuations on the variability of the orders placed along a traditional multilevel supply chain. Subsequently, the results obtained will serve to propose a forecasting model enabling to calculate the potential variability of orders placed by each echelon on the basis of the price pattern used. Finally, under the hypothesis of an environment of collaboration between the different members of the chain, we propose a predictive model that makes it possible to quantify the distortion of the orders generated by each level.En este artículo se analiza la influencia de la fluctuacion de los precios en la variabilidad de las órdenes generadas a lo largo de una cadena de suministro tradicional multinivel. Para ello, se utiliza un modelo dinámico de gestión de ca- dena de suministro en el que se introduce un patrón de de- manda tipo escalón, que responde elásticamente a la fluc- tuación de los precios ofrecidos por el minorista al cliente final. Posteriormente, utilizando los resultados obtenidos, se propone un modelo de previsión para calcular esa posible variación de las órdenes generadas en cada nivel, a partir del patrón de precios utilizado
  Digital library of University of Mariboris based in SI
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Digital library of University of Maribor? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!