2,634 research outputs found

  Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag.

  Get PDF
  Artikkelen er opprinnelig utgitt i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespr√•k. Artikkelen er tilgjengelig via forlagets hjemmeside: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1194Norsk andrespr√•ksdidaktisk forskning p√• voksenoppl√¶ring fra 1985 frem til i dag har bakgrunn i flere fagomr√•der. En stor del av forskningen best√•r av masteroppgaver. Hoveddelen av publikasjonene som er gjort innenfor dette omr√•det, relaterer seg til vurdering og grunnleggende lese- og skriveferdigheter (ofte omtalt som alfabetisering). N√•r det gjelder vurderingslitteraturen, er det mye forskning p√• den avsluttende spr√•ktestingen, og nesten ingen forskning p√• underveisvurdering. Forskningen p√• lese- og skriveoppl√¶ringen for voksne innvandrere som ikke har l√¶rt √• lese og skrive p√• morsm√•let, kan synes √• b√¶re preg av at det i praksis i liten grad skilles mellom grunnleggende lese- og skriveoppl√¶ring og den √łvrige norskoppl√¶ringen. Helt fra 1985 og frem til i dag har forskerne dessuten lagt vekt p√• at tilbudet p√• flere omr√•der har mangler. Det fremg√•r for eksempel av forskningen at deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn ofte ikke finner undervisningen meningsfull og at deltakernes l√¶ringsutbytte er begrenset. Mye av den andrespr√•ksdidaktiske forskningen p√• voksenoppl√¶ring er utf√łrt av forskere med n√¶r tilknytning til praksis, noe som nok p√•virker de temaene det er forsket p√•. Forskningen kan betegnes som spredt og usystematisk. Dette kan ha sammenheng med at voksnes spr√•kl√¶ring ikke st√•r h√łyt p√• den politiske dagsordenen

  Barnehagen som l√¶ringsarena for gryende flerspr√•klighet ‚Äď en oversikt over forskning 1985‚Äď2015

  Get PDF
  Artikkelen er opprinnelig gitt ut i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespr√•k. Artikkelen er tilgjengelig via forlagets hjemmeside: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191Denne artikkelen gir et innblikk i hovedlinjer i barnehageforskning som omfatter barns vilk√•r for andrespr√•ksutvikling, morsm√•lsutvikling og gryende flerspr√•klighet i barnehager i Norge. Jeg analyserer vitenskapelige bidrag p√• NOA-konferanser, FoU-arbeid, publikasjoner og oppn√•dde grader ved norske h√łgskoler og universitet i perioden 1985‚Äď2015 og presenterer framveksten av forskningsarbeidene samt tematiske og metodologiske hovedtendenser. Gjennomgangen viser at barnehageforskning p√• dette feltet hadde sin spede begynnelse p√• slutten av 1980-tallet, og spesielt etter 2005 finner vi en betydelig vekst i antall arbeid. De vitenskapelige arbeidene p√• gryende flerspr√•klighet i norske barnehagekontekst karakteriseres av mangfold og bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. To tematiske hovedlinjer pekes ut. Det ene hovedtemaet dreier seg om flerspr√•klige barns spr√•kbruk og utvikling av andrespr√•ksferdigheter i en barnehagekontekst, mens det andre hovedtemaet handler om barnehagepersonalets spr√•kdidaktiske arbeid med flerspr√•klige barn. Avslutningsvis i artikkelen diskuteres utfordringer for forskningsfeltet og videre forskningsbehov

  Samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver

  Get PDF
  Arne Anderdal: √ĘDenna raringen der, ja!√Ę Ein studie av runddansmusikk spelt p√• hardingfele av ut√łvarar fr√• Hallingdal.Synn√łve S. Bj√łrset: Performativ estetikk og estetiske manifest.Michelle Collins: Caoine. Spaces for vocalising grief. The de-ritualisation and re-ritualisation of keening in contemporary Ireland.Laura Ellestad: Valdresspel in North America: Illuminating an emigrant Hardanger fiddle tradition.Kenneth Staurset F√•ne: Immateriell kulturarv ved arkiv og museum. En studie av vern og formidling av folkemusikk og folkedans.Anna Liv Skjelten Gjendem: √ĘDansen har visst ikkje gjort oss so mykje gale.√Ę Springar i Romsdal √Ę variasjon over tid.Jennie Hallquist: Ljudet av Jamtli. Om vardagssong p√• scenen.Helga Jacobsen: Ungdom, kulturarv og identitet. En studie med utgangspunkt i formidling av folkemusikk og dans p√• ungdomsskolen i Bykle.Inger Lien: √ĘEg til Amerika i v√•r lyt driva√ʬ¶√Ę Visene som vandra vest √Ę kvar vart dei av? Ein dokumentasjon av norsk folkesong i Midtvesten i USA.√Ése M√łrk: Fra steinkjerpositiv til elektronisk lirekasse. Hvordan dra nytte av en tradisjon i arbeidet med √• skape et eget musikalsk uttrykk p√• et nytt instrument

  How Master’s Thesis based on experimental development can contribute to improving professional work

  Get PDF
  Mastergradene i Norge har v√¶rt kritisert for √• ha for liten grad av yrkesrelevans. En m√•te √• im√łtekomme kritikken ville v√¶re √• legge til rette for masteroppgaver p√• grunnlag av faglig utviklingsarbeid. Med bakgrunn i en case studie diskuterer artikkelen √•rsaker til at faglige utviklingsarbeider i liten grad ligger til grunn for masteroppgaver, p√• hvilke m√•ter faglige utviklingsarbeider har st√łrre grad av yrkesrelevans enn tradisjonelle forskningsarbeider og hvilke krav vi b√łr stille til masteroppgaver som dokumenterer faglige utviklingsarbeider.English: Some master‚Äôs degrees in Norway has been criticized for having a low degree of relevance to professional work. One choice for accounting this criticism is to facilitate for master‚Äôs thesis based on experimental development. With the reference to a case study the article discusses what the cultural hindrances are for writing thesis based on experimental development, in what way experimental development can have more relevance to professional work than theses based on traditional research, and which requirements we may have to assessment of theses that document experimental development in professional work

  Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?

  Get PDF
  I denne kvalitative studien unders√łkes hvordan masteroppgavene kan bidra til kunnskapsbasen i helsefremmende arbeid. Studien er basert p√• en gjennomgang av masteroppgaver i helsefremmende arbeid fra perioden 2008 ‚Äď 2018 ved ett universitet i Norge, samt et fokusgruppeintervju med den akademiske faggruppen tilknyttet dette masterstudiet. Data er analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Analysen viser at masteroppgavene speiler emnet som beskrevet i internasjonale konsensusdokumenter om undervisning og forskning i helsefremmende arbeid, og svarer p√• forskningsbehov relatert til helsefremmende praksis. For at masteroppgavene skal kunne bidra til fagets forskningsbase, kreves fagfellevurderte publikasjoner. Slike publikasjoner forutsetter innsats fra b√•de studenten og veilederen, noe som kan v√¶re en utfordring for begge parter p√• grunn av mangel p√• ressurser. Det er behov for organisatorisk tilrettelegging for √• skape en kultur for publisering av masteroppgaver i vitenskapelige tidsskrifter. Abstract Master‚Äôs theses as important contributions to knowledge-based health promotion? This qualitative study examines how master's theses can contribute to the knowledge base of health promotion.  The study is based on a review of master's theses published from 2008 ‚Äď 2018 in one university in Norway, and a focus group interview with university academics working at the current health promotion program. Data were analyzed using content analysis. The analysis shows that the master's theses mirror the subject matter as described in international consensus documents on teaching and research on health promotion. In addition, they provide new knowledge about local health promotion practice and research needs. For master's theses to be able to contribute to the research base, peer-reviewed publications are required. Such publications require efforts from both the student and the supervisor and can be difficult to achieve due to lack of resources. There is a need for organizational support to create a culture for publishing master‚Äôs theses in scientific journals
  • ‚Ķ
  corecore