NORA - Norwegian Open Research Archives

  How does interview style affect applicants´ perception of fairness of the job interview?

  No full text
  In this study we examine the differences between the structured and unstructured interview in regards to an applicant’s perception of fairness. Despite extensive research on the predictive validity of future job performance of the two interview types, research is limited on how these interviews affect the applicant's perception of fairness of the job interview. In this thesis we conducted both structured and unstructured interviews of students (n=40) to see how applicants’ perception of fairness is affected by the two different styles. We also examined the effect of allowance of voice, interviewer warmth and job relevant questions. The results we found, was that it is not possible to conclude that the two different interview styles have any effect on the candidate's perception of fairness. However, we found that it is statistically significant if the candidate is allowed to use voice, meets a warm interviewer and is asked relevant questions. Results suggest that recruiters should involve these factors in order to make candidates perceive the process as more fair. We believe that these results have made a contribution to the field of recruiters in regards to making candidates more comfortable in a job-interview setting. For further examinations of the subject, recommendation of future research is discussed

  Selvmedfølelse og allianse som mulige endringsmekanismer ved spiseforstyrrelse. Medfølelsesfokusert terapi i behandling av spiseforstyrrelse hos pasienter med og uten barndomstraume

  No full text
  Bakgrunn: Denne studien ønsker å være et bidrag til økt kunnskap hva angår behandling for spiseforstyrrelser (SF) med og uten barndomstraume. Per dags dato er kognitiv atferdsterapi (CBT) den behandlingen som regnes som evidensbasert for pasienter med SF. Likevel er den kun evidensbasert for bulimia nervosa, og fortsatt er det omtrent 50% av de som behandles med CBT som ikke oppnår bedring. Det å ha SF og i tillegg en historie med barndomstraumer har vist seg å være en spesiell utfordring i terapi, med manglende behandlingsrespons. Denne studien undersøker hvordan medfølelsesfokusert terapi for SF (CFT-E) har effekt på pasienter med SF med og uten barndomstraumer. CFT-E baserer seg på selvmedfølelse som endringsmekanisme. Modellen adresserer lavt nivå av selvmedfølelse og høyt nivå av skam og selvkritikk som man tenker kan være sentrale opprettholdende faktorer ved SF og barndomstraume, både alene og kombinasjon. Metode: Denne studien undersøker prosess og forløp hos 35 pasienter med en langvarig SF med og uten barndomstraume, som mottar CFT-E ved en spesialisert døgnklinikk for behandling av spiseforstyrrelser. Utfall ble definert som endring i variablene SF-symptomer, traumesymptomer og selvmedfølelse fra innleggelse til utskrivelse og ved 1-års oppfølging. Behandlingsprosess ble undersøkt ved ukentlige målinger av variablene SF-symptomer, selvmedfølelse og allianse. Det ble benyttet måleinstrumenter med tilfredsstillende psykometriske egenskaper. Dataene ble analysert med flernivå vekstkurveanalyser, og på utfall supplert med beregning av effektstørrelse. Analysene av behandlingsprosess er undersøkt ved hjelp av disaggregert data mellom innen-person og mellom-person-effekter. Datagrunnlaget for denne studien er en del av en større studie ledet av KariAnne Vrabel og Bruce Wampold ved Forskningsinstituttet på Modum Bad, som undersøker forskjell mellom CBT og CFT-E i behandling av SF med og uten barndomstraume. Forfatterne av denne oppgaven har siden 2014 arbeidet som forskningsassistenter og samlet inn data til denne store studien. Resultater og konklusjon: Resultater fra vekstkurveanalyser ved hjelp av flernivåanalyser rapporterte en signifikant reduksjon av SF-symptomer og en signifikant økning i selvmedfølelse, men vi fant ikke en ingen signifikant reduksjon av traumesymptomer i vårt utvalg. Selvmedfølelse var en signifikant negativ prediktor for endring i SF-symptomer over tid, men på ukesbasis var det innen-person effekten av allianse som predikerte SF-symptomendring. Mellom-person-effekten av selvmedfølelse predikerte reduksjon av traumesymptomer gjennom behandlingen, samt at mellom-person effekten av traumesymptomer predikerte nivå av selvmedfølelse gjennom behandlingen. Konklusjon: Inneliggende pasienter med SF med og uten barndomstraume har en reduksjon av SF-symptomer, en økning av selvmedfølelse men ingen signifikant endring i traumesymptomer etter fullført CFT-E-behandling. Det synes å være en sammenheng mellom den terapeutiske alliansen mellom pasient og individualterapeut og utvikling av SF-symptomer gjennom behandlingen. Selvmedfølelse har sammenheng med - og kan være viktig for - bedring av SF ved utskrivelse og ett år etterpå. Mulige forklaringer av disse funnene så vel som deres potensielle kliniske implikasjoner, metodologiske styrker og begrensninger ved undersøkelsen diskuteres sammen med forslag til fremtidig forskning

  Statistical analysis of fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer

  No full text
  Experimental data from Alcator C-Mod have been used to analyze large density events occurring at the edge of fusion reactors. The data acquisition methods used are gas puff imaging and Langmuir probes. The data consist of long time series sampled at high frequency, excellent for statistical analysis. Large density events have been analyzed where blobs are found to be consistent with high skewness and kurtosis. The skewness and kurtosis are found to increase with both radius and decreasing line-averaged density. For small kurtosis and skewness the distributions are well fitted by a gamma distribution. The conditionally averaged waveforms in the scrape-off layer have a sharp exponential rise with slower exponential decay. The waveform is independent of line-averaged density, major radius and amplitude. In addition the waiting times between events are found to be exponentially distributed, consistent with independent events in a Poisson process. Self-similarity and long range correlations have been analyzed by using the Hurst exponent. The Hurst exponents have been estimated by four methods, power specter, rescaled range, structure functions and wavelets. The Hurst exponents are found to decrease with major radius, where only weak long range correlations are found in the blob dominated area. The average blob velocities are found to be 1-3km/s both in radial and vertical direction, consistent with a mixture of kink and ballooning magnetohydrodynamic instabilities. The blobs have a poloidal size of 1-2cm, independent of radial position and line averaged density. The stochastic model proposed by Garcia is found to be a good fit for signals close to the separatrix, where the blobs are created. The model can not be used to explain long range correlations

  Fra barnehjem til adoptivhjem. Sosialisering, tilknytning og identitet hos utenlandsadopterte

  No full text
  I avhandlingen blir momenter som sosialisering, tilknytning og identitetsutvikling sett i lys av barnets bakgrunn fra barnehjemsoppholdet. Empiribidraget til avhandlingen baserer seg på et observasjonsstudie ved et barnehjem i Brasil. Teorien for avhandlingen baserer seg på klassikere som G.H. Mead (1934, 1956) og hans teori om sosialiseringsprosesser og selvet, I. Frønes teori om jevnaldersosialisering (1998) samt E.H. Eriksons (1968) psykoanalytiske teori om kriser og tillit. Avhandlingen gir også en presentasjon om hva som ligger til grunn for regresjon (Ziehe og Stubenrauch (1984)). Når det gjelder teorier som omhandler identitetsutvikling, gis det også en presentasjon av Brottveits (1999) identitetsteori

  Hva styrer betyr for bedrifters resultater : en litteraturstudie

  No full text
  Fra milleniumsskiftet og frem til i dag har forskningen på bedriftsstyret fjernet seg fra, og i følge noen avansert forbi det å forske på direkte sammenhenger mellom styrets sammenhenger og selskapets økonomiske resultater. Denne studien er i denne sammenhengen ment å være en review av kunnskap allerede utviklet i et utvalg av de aller mest innflytelsesrike vitenskapelige arbeider om emnet. Disse arbeidene blir studert i lys av tre organisasjonsteoretiske perspektiver, det instrumentelle, det gammelinstitusjonelle og det nyinstitusjonelle perspektivet. Studien sammenligner videre ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” med de sentrale funn som gjøres i gjennomgangen av forskningslitteraturen. Studien viser at ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” i varierende grad finner støtte i eksisterende forskning

  Interactive disease maps for the snow agent system

  No full text
  The aim of this research was to develop an interactive disease map framework and integrate Silverlight map support for the research project developing the Snow Agent System. The interactive disease map can be used for visualizing information on the map during disease outbreak situations. An engineering approach was used for system design, development and testing. Three different inputs, Microsoft Virtual Earth, population data and epidemiological data formed the interactive map system. The interactive disease map framework extract data from database and was integrate with geo‐spatial information and presented as an interactive map system. The system integrates population data and epidemiological data with virtual earth and is present in a Silverlight presentation. The system user can interact with the system during run time and search zip code area of Norway, once the system match the zip code of Norway, the area is located on a map. The interactive maps integrate the population and epidemiological data with zip code and presents it as a Silverlight presentation. We have demonstrated the interactive disease map by integrating the population and epidemiological data with Microsoft Virtual earth and present it using a Silverlight presentation. The Microsoft .NET framework was used to implement a prototype. The interactive disease map framework may be used as a generic framework to create interactive maps in other areas with heterogeneous data sources

  Labor market programs in Norway. Do labor market programs improve the job prospects for individuals with reduced working ability? An evaluation.

  No full text
  An econometric framework, anchored in the literature, is used to evaluate the effect of Norwegian labor market programs. In Norway, the social benefits can roughly be divided into: unemployment benefits, sickness benefits, work assessment allowance (WAA) and disability pension. Receivers of WAA are individuals that has been declared with reduced working ability because of physical/mental/social issues that makes them unable to work regularly. This thesis will look at how labor market programs are used and how it affects the job prospects for those individuals that have reduced working ability and are receiving WAA. As this is an observational study, the problem of selection bias arises. This is dealt with by using a selection model that allows for analyzing both the selection process into programs and also the employment outcomes after programs. As only one outcome is observed (work or no work), the model estimates the unobserved missing outcome, allowing for the estimation of various treatment effects. Over all the programs and the usage of programs appear successful. The treatment effect on the treated are positive at 5.8 percentage points. The other treatment effects suggests that programs are directed towards people who benefit from program participation rather than towards those who not benefit, in terms of labor market outcome. There is also shown that there is considerably heterogeneity in the response to treatment over different groups. As the former is based on observable characteristics, there is also shown heterogeneity in response to treatment based on unobservable characteristics. Lastly, sub analyses show that, among the most frequently used programs, training (education) appears as the best program, while assistance is in between and work practice performs the worst
  NORA - Norwegian Open Research Archives is based in NO
  Do you manage NORA - Norwegian Open Research Archives? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!