4,268 research outputs found

  Terveet elämäntavat - terveet aivot

  Get PDF
  Teema: Terveet aivot 100 vuotta. English summaryPeer reviewe

  Aivojen vanhenemisen ¬Ľgeneettinen koodi¬Ľ

  Get PDF
  Teema: Terveet aivot 100 vuotta. English summaryNon peer reviewe

  "Aivot-Deleuze"

  Get PDF

  Unen vaikutus alakouluikäisen jaksamiseen : Oppitunnit Joensuun Rantakylän koulun 5. -luokkalaisille

  Get PDF
  Tiivistelmä Hyvän unenlaadun ylläpitäminen on tärkeää lapsen terveyden ja jaksamisen kannalta. Uni vaikuttaa muun muassa lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen, toimintakyvyn ylläpi-tämiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Unella on myös iso merkitys lapsen oppimisen kannalta; väsynyt lapsi ei jaksa keskittyä koulussa. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli edistää alakoululaisen terveellisiä unitottumuksia, mikä vaikuttaa heidän päivän aikaiseen jaksamiseensa. Tavoite oli lisätä Rantakylän koulun 5.-luokkalaisten tietoutta unen merkityksestä jaksamiseen, uneen vaikuttavista häiriöteki-jöistä sekä unihäiriöiden ennaltaehkäisystä. Tehtävä oli toteuttaa kaksi samansisältöistä oppituntia kahdelle eri 5.luokalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Joensuun Rantakylän koulu. Oppitunnilla keskityttiin opinnäytetyön keskeisiin aiheisiin. Oppitunnin suunnittelussa otet-tiin huomioon kohderyhmän ikä. Pyrittiin tekemään oppitunnista monipuolinen ja mielen-kiintoinen sekä välttämään pitkiä teoriaosuuksia. Palaute kerättiin oppitunnin jälkeen oppilailta palautelomakkeella. Opinnäyteyön tuotosta voi hyödyntää jatkossa koulun oppi-tuntimateriaalina. Jatkokehittämisideana voisi olla tutkimuksellinen opinnäytetyö, joka voisi tutkia, kuinka lapset kokevat hyötyvänsä saamastaan tiedosta ja ohjauksesta. Li-säksi opinnäytetyön tietoja olisi hyvä päivittää tarvittaessa.Abstract Maintaining good sleep quality is important for the health and well-being of the child. Sleep affects the normal growth and development of the child, the maintenance of functional ability and mental well-being. Sleep plays a big role in the child’s learning process, since a tired child cannot concentrate at school. The purpose of this thesis was to promote healthy sleep habits among primary school aged children, and thus help them cope at school. The aim was to increase the knowledge of 5th-graders in Rantakylä School on the importance of sleep on coping, on factors that disturb sleep and on the prevention of sleep disorders. The assignment was to implement two lessons with the same content for two different groups of 5th-graders. The thesis was commissioned by Rantakylä School in Joensuu. The lessons focused on the key topics of the thesis. In the planning of the lessons, the age of the target group was taken into account. The lessons were versatile and interesting with short theoretical sections. Feedback was collected after the lesson from the pupils using a feedback form. The output of the thesis can be used later on as educational material. As a further development idea, a practise-based thesis could be conducted to explore how children feel they have benefitted from the information and guidance they received. In addition, the information in this thesis should be updated as needed

  Alkoholi ja aivot

  Get PDF
  Summary: Alcohol and the brain

  Aivoterveyden ylläpitäminen : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea toimeksiantajan, Hyvinvointiteknologia-hankkeen, ideaa luoda pelisovelluksia muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja aivoterveyden ylläpitämiseksi. Tavoitteena on koota tutkimuksia ja raportteja aivoterveyden ja muistin ylläpitämisen sekä muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoista. Katsauksen tutkimuskysymyksiä on kaksi: millä tavoilla voi ylläpitää aivoterveyttä ja muistia sekä miten voi ennaltaehkäistä muistisairauksia. Kirjallisuuskatsauksen teoriatiedoksi hain tietoa aivoterveydestä, muistista ja muistisairauksista sekä hyvinvointiteknologiasta. Opinnäytetyön toteutusmetodina oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja analysointi metodina sovellettua sisällönanalyysia. Aineiston haussa käytin Medic sekä Pubmed -tietokantoja. Katsauksen analysoitava aineisto koostui kahdeksasta tutkimusartikkelista. Katsauksen tuloksista pystyttiin vetämään johtopäätökset, että pohjoismaisten ravintosuositusten mukainen ravintorikas ja terveellinen ruokavalio, riittävä fyysinen aktiivisuus sekä aivojen harjoittaminen ylläpitävät aivoterveyttä, muistia ja ennaltaehkäisevät muistisairauksia. Oikealla ohjauksella ja neuvonnalla on myönteinen vaikutus aivoterveyteen. Lapsuuden ympäristötekijöillä on myös vaikutusta aivoterveyteen, mutta näihin tekijöihin ei pysty itse lapsena vaikuttamaan. Jatkotutkimusehdotuksena on katsauksen tuloksien erittely omiksi tutkimuskohteiksi.The goal of this thesis was to contribute to a project of the client on wellness technology. The idea of the project is to create game applications to prevent dementia and maintain brain health. This paper aims to make a review of studies and reports dealing with ways to maintain brain health and memory and prevent dementia. The first research question was how individuals can maintain brain health and memory, and the second research question was how individuals can prevent dementia. The theory section examines brain health, memory, dementia and wellness technology. The research method was descriptive literature review and the analysis method was content analysis. The Medic and the Pubmed databases were used to search for studies and reports. Eight research articles were analyzed. The reviews’s conclusions were that nutritious and healthy diet after following the Nordic nutrition recommendations, physical activity and brain training help to maintain brain health and prevent dementia. The right kind of guidance and advice also help to maintain brain health. The childhood’s environment factors have an influence on brain health, but these are factors that are beyond the person’s own control. A subject for further research could be to analyze the results of the review topic by topic

  Odottavan äidin hyvä uni -asiasisällön tuottaminen unioppaaseen

  Get PDF
  Laadukas uni on ihmiselle t√§rke√§√§, sill√§ unen aikana ihminen s√§√§st√§√§ energiaa, aivojen energiavarastot t√§ydentyv√§t, aivot k√§sittelev√§t tietoja ja tunteita, muistitoiminnot vahvistuvat sek√§ tapahtuu soluvaurioiden korjausta. Raskausaikana unettomuuden on todettu olevan yleist√§, ja unen laatu heikkenee raskauden edetess√§. Kansainv√§lisen tutkimuksen mukaan jopa 80 % naisista kokee unen h√§iriintyneen raskausaikana. Raskausajan unettomuuden taustalla voivat olla fyysiset ongelmat, kuten selk√§kipu ja pahoinvointi, hormonaaliset muutokset sek√§ siki√∂n kasvusta aiheutuvat vaivat. Unen laatuun voidaan kuitenkin vaikuttaa unihygienialla sek√§ puuttumalla unih√§iri√∂ihin jo raskauden alkuvaiheessa. Hyv√§ uniohjaus huomioi raskaana olevan yksil√∂lliset tarpeet ja sen p√§√§m√§√§r√§n√§ on taata laadukas ja riitt√§v√§ uni raskausaikana. Unen tarve vaihtelee ihmisen perim√§n ja aktiivisuuden mukaan yksil√∂llisesti. Suurin osa ihmisist√§ tarvitsee unta keskim√§√§rin seitsem√§st√§ kahdeksaan tuntia y√∂ss√§. Odottavan √§idin on erityisen t√§rke√§√§ huolehtia laadukkaasta unesta, koska sill√§ on lukuisia terveyshy√∂tyj√§ niin √§idille kuin siki√∂lle. Hyv√§n unen turvaaminen raskausaikana ei kuitenkaan ole aina helppoa, ja t√§m√§n vuoksi laadukas uniohjaus on t√§rke√§ huomioida raskaana olevan √§idin kokonaisvaltaisessa terveysneuvonnassa ja ohjauksessa. T√§m√§n opinn√§ytety√∂ oli kehitt√§misty√∂, jonka tarkoituksena oli kehitt√§√§ asiasis√§lt√∂ kuopiolaisille odottaville √§ideille kohdennettuun unioppaaseen yhteisty√∂ss√§ Kuopion Uniklinikka Oivaunen kanssa. Oppaan asiasis√§ll√∂ss√§ on k√§sitelty unta ja unettomuutta yleisell√§ tasolla, raskauden vaikutusta uneen sek√§ unettomuuden hoitoa. Tavoitteena oli, ett√§ Uniklinikka Oivauni voisi hy√∂dynt√§√§ asiasis√§lt√∂√§ kehitt√§ess√§√§n √§ideille kohdennetun unioppaan sek√§ hy√∂dynt√§ess√§√§n sit√§ kuopiolaisten √§itien uniohjauksessa. Tavoitteena oli my√∂s, ett√§ asiasis√§lt√∂ tukisi Oivaunen henkil√∂kunnan asiakkailleen antamaa uniohjausta. Ohjaamalla uneen liittyviss√§ asioissa ja antamalla tietoa monipuolisesti unen laatuun vaikuttavista tekij√∂ist√§ edistet√§√§n kuopiolaisten odottavien √§itien terveytt√§, hyvinvointia ja jaksamista. Opinn√§ytety√∂n aihe saatiin Uniklinikka Oivaunelta. Oivaunen henkil√∂kunta koki kehitystarpeena laatia uniopas odottaville √§ideille, sill√§ he ovat saaneet paljon kyselyit√§ liittyen raskausajan uneen ja unih√§iri√∂ihin. Opinn√§ytety√∂raporttiin kirjoitettiin tietoa unesta ja unettomuudesta yleisesti, sek√§ unen huollosta ja raskauden vaikutuksesta uneen. Unioppaan asiasis√§lt√∂ koottiin raporttiin kirjoitetun tiedon pohjalta. Jatkokehitt√§misehdotuksena voisi tutkia, onko oppaan asiasis√§lt√∂ palvellut kohderyhm√§√§ ja olisiko oppaalle mahdollisesti tarvetta my√∂s neuvolassa.The good quality of sleep is important for humans because during sleep humans save energy, the brain replenishes and the body stocks energy. The brain processes information and emotions, also memory functions are strengthened. During the pregnancy sleep problems are common and the quality of the sleep will be worse during pregnancy. Due to international research even 80 % of pregnant women feel that sleep has been disturbed during pregnancy. Body and hormonal changes during pregnancy may cause sleep problems. For example back pain and nausea are common problems during pregnancy. Sleep quality can be improved by giving guidance to the mother at an early stage of pregnancy. Good sleep guidance takes into consideration the needs of the pregnant woman and its goal is to ensure high quality and sufficient sleep during pregnancy. The need for sleep varies with regard to the genetics and the activity. Most people need to sleep an average of seven to eight hours a night. For an expectant mother it is particularly important to take care of the quality of sleep because it has numerous health benefits for both mother and fetus. Taking care of a good sleep during pregnancy is not always easy and that's why high quality sleep guidance is important to note the pregnant mother's overall health counseling and guidance. This thesis was a development process, the purpose of which was to develop the information content for Kuopio¬īs expectant mothers¬ī sleep guidebook. The thesis was done in collaboration with Kuopio¬īs Sleep Clinic Oivauni. Sleep and sleeplessness in general, the pregnancy effects on sleep and the treatments of the sleep were included in the information content. The aim was that the Sleep Clinic Oivauni can utilize the guidebook content when they develop a guidebook for expectant mothers. The aim was also that the content support The Sleep Clinic Oivauni staff when they counsel customers. Providing information on the factors affecting sleep quality contribute to Kuopio maternal health and wellbeing. The topic of the thesis was given by the Sleep Clinic Oivauni staff, who felt that they needed a guide for expectant mothers because they had got a lot of questions about sleep and sleep disorders during pregnancy. The thesis report included knowledge about sleep, sleep disorders and the treatments and how pregnancy affects sleep. The guidebook was based on the knowledge of the thesis report. A development suggestion could be to find out if the content of the guidebook was useful for the target group and if there is a need for a sleep guidebook in the maternity clinic too

  Varhainen vuorovaikutus ja raskaudenaikainen mielikuvatyö perhevalmennuksessa

  Get PDF
  Opinnäytetyö pohjautuu Turun sosiaali- ja terveystoimen sekä Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena toteutettavaan Neuvolatoiminta 2010-luvulle (Kymppi-hankkeen) Valmiina Vanhemmuuteen -osaprojektiin. Hankkeen tarkoituksena on perhevalmennusmateriaalin kokonaisvaltainen uudistaminen sekä materiaalin yhtenäistäminen eri Turun äitiysneuvoloiden kesken. Opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla tuottaa laadukasta ja tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa vanhemman ja lapsen välisestä varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä sen vaikutuksesta lapsen tulevalle kehitykselle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että varhainen vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä osista lapsen kehityksessä. Lapsen ensimmäisten elinvuosien merkitys on ymmärretty yhä paremmin neurobiologisen tietämyksen lisääntyessä ja tieto varhaisen vuorovaikutuksen kauaskantoisesta merkityksestä lisääntyy nopeasti. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhde alkaa jo raskausaikana ja kehittyy edelleen lapsen syntymän jälkeen. Vanhempien kiinnittymisellä lapseen jo raskausaikana on merkitystä positiivisen vuorovaikutussuhteen kehittymiselle. Raskaudenaikaisten mielikuvien ennustavuus tulevasta vuorovaikutussuhteesta on merkittävä tutkimustulos perhevalmennuksen kannalta. Raskaudenaikaisen mielikuvatyöskentelyn avulla perhevalmennuksessa on mahdollisuus vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteen vahvistamiseen. Vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen näkökulma tulisi olla perhevalmennuksessa läsnä jokaisella valmennuskerralla, sillä varhainen vuorovaikutussuhde on läsnä kaikessa lapsen kanssa olemisessa. Keskeinen merkitys on sillä, että terveydenhoitaja on sisäistänyt varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen näkökulman ja se näkyy kokonaisvaltaisena työotteena läpi koko perhevalmennuksen. Opinnäytetyön liitteenä olevassa käsikirjaosiossa on teoriapohjan lisäksi esitelty käytännön ideoita ja toteuttamisehdotuksia perhevalmennuksen ryhmätapaamisille raskaudenaikaisesta mielikuvatyöstä ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta.This thesis is based on the Ready for Parenthood Project, which is a subproject of the Upgrading Maternity and Child Health Care Clinics to the 21st Century Project (Kymppi -project), a co-operative project between the Turku Municipal Social Services and Health Care Department and the Turku University of Applied Sciences. The aim of this development project is the complete revision of all family training materials, as well as the harmonization of materials used by the different Turku Maternal Health Clinics. Through a systematic literature review of recent research, this thesis aims to generate information on early parent-child interaction and its effects on a child’s future development. Based on the latest research it can be argued that the early parent-infant interaction is one of the most important factors in a child’s development. The significance of the early years of a child’s life has become better understood with the increase in neurobiological knowledge. Moreover, information on the far-reaching significance of early parent-infant interaction continues to rapidly increase. The parent-infant relationship begins already during pregnancy and develops further after the child’s birth. Parental attachment to the child already during the pregnancy has a positive influence on the development of the relationship. Research indicating a predictive link between prenatal mental representations and the future parent-infant relationship is a significant finding for family training. Through focusing on prenatal mental representations, family training has a possibility to strengthen the parent-infant relationship. The perspective of supporting early parent-infant interaction should be included in every family training session as the early parent-infant relationship is present in everything that involves childcare. It is very important that the public health nurse internalizes the significance of strengthening early parent-infant interaction, and that this approach is maintained throughout the whole family training process. In the manual attached to the thesis, in addition to the presentation of the theoretical framework, practical suggestions are made for family training group sessions on how to strengthen early parent-infant interaction through prenatal mental representation exercises

  Amblyopia : ohjeita peittohoitoon

  Get PDF
  Opinnäytetyömme aihe on toiminnallinen heikkonäköisyys eli amblyopia. Päätarkoituksenamme oli tuottaa ohje amblyopian hoidosta. Ohje on suunnattu amblyopian hoitoa läpikäyvien lasten vanhemmille. Amblyopian hoitoa tarvitaan, kun lapsen toisen silmän näöntarkkuus on selvästi alentunut. Ohje on käytössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin karsastuspoliklinikalla. Amblyopian hoito on vaikea aihe vanhemmille ja lapsille, eikä siitä löydy paljon käytännönläheistä tietoa. Siksi katsoimme, että aiheeseen liittyvälle ohjeelle on tarvetta. Opinnäytetyömme teoriaosuutta laatiessamme käytimme hyväksemme näönkehitykseen, karsastukseen ja amblyopiaan liittyvää kirjallisuutta. Silmätautien erikoislääkäri Laura Lindberg opasti peittohoito-ohjeen tekemisessä ja lopulta tarkisti sen. Lisäksi apua ohjeen teossa saimme karsastuspoliklinikan henkilökunnalta. On monta tapaa hoitaa amblyopiaa. Yleisin hoitomuoto on peittohoito, jolloin parempi silmä peitetään peittolapulla, jotta huonompi silmä saisi näköärsykkeitä ja sitä kautta saavuttaisi paremman näöntarkkuuden. Laatimamme ohje käsittelee tätä aihetta. Koska amblyopia on aiheena vaikea, halusimme ohjeen olevan helposti luettava ja ymmärrettävä. Amblyopian hoidossa vanhempien motivaatio on avainasemassa. Näön kehittymisen kannalta kriittinen ajanjakso kestää syntymästä kahdeksaan ikävuoteen asti. Mitä aikaisemmin hoito aloitetaan, sitä paremmat ovat odotukset hoidon onnistumiselle. Aikuisena hoito on usein tuloksetonta
  • ‚Ķ
  corecore