248844 research outputs found

  Raskauteen liittyvät laskimoperäiset alaraajavaivat ja omahoidon ohjaus äitiysneuvolassa

  Get PDF
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia alaraajojen laskimoperäisiä vaivoja raskaana olevilla naisilla esiintyy ja minkälaista omahoidon ohjausta he saavat laskimoiden vajaatoiminnan oireisiin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tiedonhankintamenetelmänä oli puolistrukturoitu kyselylomake. Tutkimusjoukon muodostivat Helsingin terveysasemien äitiysneuvoloissa asioivat raskaana olevat suomea äidinkielenään puhuvat perusterveet naiset, joista otettiin harkinnanvarainen otos (n=121). Tutkimus toteutettiin 21.5.–4.6.2008 välisenä aikana. Tutkimustulokset on esitetty frekvensseinä ja tilastollisena analyysimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia. Tulosten mukaan alaraajavaivoja esiintyi lähes kaikilla vastanneilla. Eniten esiintyi väsymisen tunnetta alaraajoissa 93 %:lla ja toiseksi eniten turvotusta 88 %. Kahdella kolmasosalla oli alaraajakipuja. Iho-oireita alaraajoissa oli 68%:lla vastaajista. Yli puolet koki, että turvotuksesta oli haittaa arkielämässä. Yli kolmasosan alaraajavaivoja ei äitiysneuvolassa huomioitu lainkaan. Alaraajavaivoista keskusteltiin yli puolen kanssa ja alaraajat tutkittiin kuudelta vastaajalta. Äitiysneuvolassa annettu ohjaus painottui liikunnan, lentosukkien käytön ja asentohoidon ohjaukseen. Vähiten annettiin kenkiin ja lääkinnällisiin hoitosukkiin liittyvää ohjausta. Vastanneista kaksi ohjattiin hakemaan apua alaraajavaivoihin jalkaterapeutilta tai jalkojenhoitajalta. Laskimoperäisten alaraajavaivojen oireiden määrän kasvaessa myös lisätiedon tarve kasvoi. Tulosten perusteella raskaana olevilla naisilla esiintyy useita alaraajavaivoja, mutta vaikuttaa siltä, ettei niiden haittoja täysin tunneta. Äitiysneuvolassa annettava alaraajavaivoihin liittyvä omahoidon ohjaus näyttäisi olevan riittämätöntä, koska vastaajat halusivat saada lisää tietoa alaraajavaivojen hoidosta. Koska raskaana olevia ei ohjata jalkaterapeutin vastaanotolle, vaikuttaa siltä, että jalkaterapeutin asiantuntijuutta ei tiedosteta alaraajavaivojen tutkimisessa ja hoidossa. Opinnäytetyöstä hyötyvät terveydenhoitoalan ammattilaiset sekä henkilöt, joilla esiintyy laskimoperäisiä alaraajavaivoja.The purpose of this final project was to determine what kind of symptoms considering venous insufficiency of the lower extremities pregnant women have and what kind of counselling they receive for these symptoms. The target group (n=121), chosen with a discretionary selection, consisted of healthy, Finnish-speaking pregnant women, who were clients at Helsinki Prenatal Clinics in May – June 2008. The study was conducted quantitatively. The material was collected by half-structured questionnairs. The results of this research were presented as frequencies and crosstabulation was used as a method for a statistical analysis. The results of this study showed that almost all women had symptoms of venous insufficiency. The most common symptoms were tiredness and swelling. Two thirds suffered from pain. Over one thirds did not get any counselling. The importance of exercise, use of support stockings and leg elevation were most commonly recommended. Two women were guided to a podiatrist. The results indicate that pregnant women have several symptoms of venous insufficiency, but it appears that the effects of this disease are not known. The counselling concerning lower extremity seems to be inadequate at Helsinki Prenatal Clinics

  Huippumyyjän profiili : tutkimus myyjien välisistä eroista

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat sen, että myynnin tulokset saattavat toistuvasti tietyillä työntekijöillä olla keskiarvoltaan samaa luokkaa riippumatta siitä, mitä myydään. Opinnäytetyössä tutkittiin huippumyyjien asenteita sekä ajatuksia työstään ja niitä verrattiin keskivertojen ja heikkojen myyjien antamiin vastauksiin samojen aihepiirien kysymyksistä. Tutkimuksen tulokset toimitettiin Markkinointitoimisto Johdin Oy:n käyttöön. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Avoimet kysymykset antoivat haastateltavalle mahdollisuuden vastata kysymyksiin omin sanoin. Tutkimusmetodiksi muodostui teemahaastattelu, sillä tutkimusten mukaan huippumyyjissä on havaittavissa tiettyjä yhtäläisiä ominaisuuksia. Aineisto määräytyi myyntitilastojen perusteella. Opinnäytetyössä haastateltiin yhteensä 14 myyjää kolmelta eri myyntitulostasolta. Tutkimuksen tuloksia oli helppo verrata, sillä kaikilla myyjillä oli sama tuntimäärä aikaa myydä tuotetta eivätkä myyntitulokset vaikuttaneet palkan määrään. Tutkimustulosten perusteella suurin ero konsulenttien välillä on asenne omaan työhön ja se, miten se vaikuttaa työn tekemiseen. Huippumyyjät ovat ylpeitä työstään, ja he uskaltavat heittäytyä jokaiseen myyntipäivään. Huippumyyjät ottavat kontaktin jokaiseen myyntipisteen ohittavaan kuluttajaan, sillä he ymmärtävät jokaisen olevan potentiaalinen ostaja. Myynti on mielessä koko ajan ja tärkeintä on, kuinka monta tuotetta asiakkaalle saa myytyä. Heikot myyjät menevät myymälään esittelemään tuotetta. Heitä ei häiritse, jos tuote ei mene kaupaksi. Heikkojen myyjien asenteeseen saattaa vaikuttaa työhön sitoutumattomuus ja vaatimattomat tavoitteet. Työ koetaan vain työksi, josta saadaan palkkaa. Intohimo työtä kohtaan puuttuu, ja tämä näkyy myyntituloksissa. Opinnäytetyössä päädyttiin siihen tulokseen, että heikot ja keskiverrot myyjät voivat vaikuttaa myyntituloksiinsa. Myynnin johto voi vaikuttaa myyntituloksiin laatimalla myyntitavoitteita ja järjestämällä myyntikilpailuja, sillä jo yksittäisten kokeilujen jälkeen saatiin aikaan parannusta myyntituloksissa. Opinnäytetyön tulosten avulla on mahdollista kehittää myyjien koulutusmateriaalia ja työhön perehdyttämistä. Lisäksi voi tehdä esimerkiksi jatkotutkimuksen myyntitulosten kehittymisestä.The thesis was about challenges in sales which are made in the below-the-line marketing field. The goal was to determine, what causes differing sales results between sales persons no matter what they are selling. The thesis clarifies what are the differences in the way of thinking and attitudes when top sales people are compared with average or poor sales people. The results of this study were given to the marketing company Johdin Ltd. The research method was qualitative research. Open ended questions gave the interviewees a chance to answer using their own words. The study formed to a theme interview, since according to research, there are lots of similarities between top sales people. The material was based on sales statistics. 14 sales people from three different levels of sales were interviewed. It was easy to compare the results because all the sales people had the same amount of time to sell their products, and their salary is not based on their performance. The biggest difference between advisory officers is the kind of attitude they have towards their job and how that attitude affects their performance on the job. The best sales people are proud of their job and they have the ability to devote themselves to their work every single day. Every customer is a potential buyer, so contact is made with every passing customer. Selling is the most important thing, and it is constantly in a top sellers mind. Poor sales people go to the store just to show their product, and often they do not care whether customers buy it or not. One reason for this kind of attitude is modest goals and commitment to the job. There is no passion for selling, and work is only thought of as something that pays the bills. That affects the ability to be a top sales person. The principal conclusion was that poor and average sales people can affect their sales. Management can also improve sales results by organizing sales competitions and setting goals. With the results of this thesis it is possible to develop material for training and orientation purposes. A further study of how to improve sales results can also be conducted

  Kasvatusolosuhteiden vaikutus kaksoisjuoste-RNA-virusten esiintymiseen juurikäävässä

  Get PDF
  The aim of this final year project was to research the possibility of increasing the concentration of Heterobasidion sp. viruses in the fresh cultures of fungal mass. The fungal mass of Heterobasidion sp. is grown for the studies of the Heterobasidion sp. viruses. Increased virus concentration in the sample would confirm the interpretation and reliability of the research results in future. Different kinds of complex mediums and one synthetic medium were prepared to study the influence to growing of fungal mass and concentration of viruses. The mediums were synthetic Hagem-agar, MOS (modified orange serum) –agar with spruce needle-extract, MOS-agar with spruce sawdust and V8-agar with vegetable juice. The growth temperature used in addition in MOS-agar was 28 °C instead of the commonly used 22 °C. To screen the content of Heterobasidion sp. viruses, virus RNA molecules were separated from fungal mass and from other nucleic acids by using specific binding of double-stranded RNA to CF-11-cellulose powder. The CF-11-isolation method is based on the cellulose powder’s affinity for nucleic acids and the adsorption of double-stranded RNA at ethanol concentrations of 15 %. Isolation of the double-stranded RNA includes the breaking of cells chemically and by homogenizator, cleaning with phenol-chloroform extractions and washing in columns with buffers. In the end there was a gel electrophoresis. It is possible to speed and raise the growth of Heterobasidion sp. fungal mass and increase the concentration of Heterobasidion sp. viruses by using a proper medium. It was shown that improper medium or conditions will weaken the growth of fungal mass and reduce the amount of viruses. The best result with virus concentration and with the growth of Heterobasidion sp. fungal mass was given by MOS-agar with spruce sawdust. This agar can be used as a medium for Heterobasidion sp. species with low virus concentration. As a result of this final year project, also new mediums will be tested to gain even higher virus concentration in the Heterobasidion sp. fungal mass.Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko juurikääpävirusten puhdasviljelmissä esiintyvien virusten pitoisuutta lisätä. Juurikääpärihmaston puhdasviljelmiä kasvatetaan juurikääpävirusten määritykseen liittyviin tutkimuksiin. Lisääntynyt viruspitoisuus tutkittavassa näytteessä vahvistaisi tutkimustulosten tulkittavuutta ja luotettavuutta, helpottaisi virusten määritystyötä jatkotutkimuksissa ja vähentäisi työstä aiheutuvia kustannuksia. Työssä valmistettiin erilaisia kompleksisia kasvualustoja ja yksi synteettinen kasvualusta, joiden vaikutusta juurikääpärihmaston kasvuun ja viruspitoisuuden muutoksiin tutkittiin. Kasvualustat olivat synteettinen Hagem-agar, kuusenneulasuutetta sisältävä MOS (modified orange serum) -agar, kuusen purua sisältävä MOS-agar ja V8-agar, joka sisältää vihannesmehua. Lisäksi MOS-agarilla kasvatettiin 28 °C:ssa yleensä kasvatuslämpötilana käytetyn 22 °C:n sijaan. Viruksen pitoisuuden toteamiseksi virusperäiset RNA-molekyylit puhdistettiin sienirihmastosta ja muista nukleiinihapoista käyttämällä hyväksi kaksoisjuoste-RNA:n spesifistä sitoutumista CF-11-selluloosakuituun. Menetelmä perustuu selluloosakuidun nukleiinihappojen affiniteettiin ja 15-prosenttisessa etanolikonsentraatiossa tapahtuvaan kaksoisjuoste-RNA:n adsorptioon. Kaksoisjuoste-RNA-eristysmenetelmään sisältyi mm. solujen rikkominen kemiallisesti ja homogenisaattorilla, puhdistus fenoli- ja kloroformiuutoilla, näytteiden pesu kolonnien läpi pesupuskureilla sekä lopuksi geelielektroforeesiajo. Työn tuloksista ilmeni, että juurikäävän rihmaston kasvua voidaan nopeuttaa ja lisätä käyttämällä sopivaa kasvualustaa sekä lisätä juurikäävän viruspitoisuutta juurikääpärihmastossa. Epäsopiva kasvualusta tai olosuhteet taas heikentävät rihmaston kasvua ja vähentävät viruspitoisuutta. Kasvualustoista parhaimman tuloksen viruspitoisuuden ja juurikääpärihmaston kasvun kannalta antoi kuusenpuru-MOS-agar. Tätä agaria voidaan käyttää jatkotutkimuksissa pienen viruspitoisuuden omaaville juurikääpäkannoille. Tämän työn tulosten valossa myös uusia kasvualustoja tullaan kokeilemaan virussaannon lisäämiseksi juurikääpärihmastossa

  Narratiivinen lähestymistapa psykiatrisiin hoitokokouksiin

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa narratiivisesta lähestymistavasta psykiatrisiin hoitokokouksiin tueksi Auroran sairalaan osastolle 15-6C. Työ on osa suurempaa kehittämisprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää psykiatrisen hoitotyön käytäntöjä yhteistoiminnalliseksi. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Siinä tarkastellaan narratiivi-, narratiivinen ajattelumuoto-, narratiivinen terapia- sekä hoitokokouskäytäntökäsitteitä. Työssä vastataan tutkimuskysymyksiin: Miksi narratiivisuutta kannattaa hyödyntää psykiatrisessa hoitotyössä ja mitä narratiivisen otteen omaksuminen edellyttää työntekijältä. Tulokset kerättiin pääasiallisesti hakemalla eri tietokannoista tutkimusartikkeleita, progradutöitä, väitöskirjoja sekä aihetta käsittelevää kirjallisuutta myös käsihakua käytettiin. Aineisto anylysoitiin ja tarkan analyysin kautta työhön valikoitui 18 käytettävää lähdettä. Tulokset osoittivat, että narratiivisesta lähestymistavasta on paljon hyötyä psykiatrisessa hoitotyössä. Tulosten mukaan narratiivisen lähestymistavan kautta syntyy uusia näkökulmia, kertomattomat kertomukset pääsevät esille, tarinan kautta potilaan identiteetti vahvistuu, narratiivinen lähestymistavan kautta saa ymmärrystä potilaan kokemasta sekä se avaa uusia mielikuvia ja luo uusia mahdollisuuksia, narratiivisesta lähestymistavasta on myös hyötyä potilaan omaisille. Narratiivisen otteen omaksuminen tulosten perusteella edyllyttää työntekijältä erilaisia taitoja sekä asenteita. Näitä ovat kuuntelemisentaito, ei-tietämisen asenne, tulkinnantaito, ongelmien käsittäminen erillisenä ihmisestä, kysymysten esittämisen taito ja uuden tarinan kehittely, näytelmäkirjailijan ajattelumallin omaksuminen sekä merkityksen potilaan tarinaa kohtaan löytäminen. Kokonaisuudessaan narratiivisen lähestymistavan hyödyt ovat kaikki potilaslähtöisiä ja edyllytykset on jokaisen mahdollisuus omata.The purpose of this final project was to chart researched information . The study was made, narrative approach, to support caremeetings the HUCH Aurora Hospital, on the psychiatricward 15-6 c. This study was part of a bigger development project, which purpose was to develop practices psychiatric nursing to be more cooperative. In the literature review, we studied narratology, narrative form of thoughts, narrative therapy and concepts of caremeeting practices. The research questions were: why narratology was worth of exploiting in psychiatric nursing and what was required from employees to adopt the narrative working method. The results gathered mainly are by searching research articles from different databases, master's theses, doctoral theses and literature, next the material was analysed. The results demonstrated that narrative approach was useful in psychiatric nursing. According to the results, the narrative approach created new point of views, previous told stories were told, patient’s identity strengthened through the story, were created new visions and new opportunities, and narrative approach was also useful for patient’s next- of- kin. Adapting the narrative working method required new skills and attitudes from employees. These skills were listening skills, a non-knowing attitude, interpretation skills, separating problems from persons, skill of how to asle questions and develop a new story, adapting the model of thinking as a dramatist and finding a meaning in a patient’s story. The benefits of the narrative approach were patient- centred and everyone had an opportunity to use it

  Family adaptation to chronic childhood illnesses

  Get PDF
  Asthma on yleisin pitkäaikainen lasten sairaus Suomessa. Perheet joilla on kroonisesti sairaita lapsia kuten asthmaatikkoja usein kohtaavat vaikeuksia sopeutua sairauteen. Asthman, kohtauksien, tekijöiden sairauden laukaisemiseen sekä lääkityksen kohtaaminen voi tuottaa vaikeuksia niin lapsille itselleen kuin heidän vanhemmilleenkin. Onnistunut perheen sopeutuminen krooniseen sairauteen tarvitsee sairaanhoidollisia menetelmiä jotka voidaan toteuttaa yksittäisille perheille. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia sairaanhoitajan roolia kroonisesti sairaiden lasten sekä heidän perheiden hoitotyössä, mitkä ovat heidän haasteensa ja tarpeensa ja kuinka paremmin ymmärrettynä voimaantumisen käsite voi positiivisesti vaikuttaa terveyden edistämiseen sekä kroonisesti sairaiden lasten perheiden sopeutumiseen. Tähän opinnäytetyöhön käytetyillä tutkimuksilla tästä aiheesta pyrimme näyttämään kuinka nämä käsitteet ovat liittäytyneet toisiinsa. Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus. Olemme yrittäneet välittää lukijalle julkistettua jo tutkittua tietoa ja ideoita tästä aiheesta. Käytimme jo olemassaolevaa tietoa löytääksemme vastauksia tutkimuskysymyksiimme sekä tietoa joka tukisi opinnäytetyömme tarkoitusta. Artikkelit tähän opinnäytetyöhön ovat löytyneet sähköisesti elektronisista tietokannoista. Tutkimustulokset osoittavat että sairaanhoitajat tarvitsisivat yhdenmukaisen käytännön työvälineen jotta asthmaattisten lapsien perheiden sopeutumista kokonaisuutena voitaisiin mitata järjestelmällisesti. Kroonisesti sairaiden lapsien perheiden haasteiden ja tarpeiden tunnistaminen auttaa heitä löytämään olemassaolevia voimavaroja jotka auttavat heidän sopeutumiseensa sairauteen. Voimaantuneet vanhemmat sopeutuvat paremmin sairauden tuomiin rasituksiin. Nämä perheet tarvitsevat yhteistyökykyisempää sairaanhoidollista menetelmää jotta he voisivat paremmin ymmärtää ja tunnistaa sopeutumiskeinot jotka edesauttavat heitä hallitsemaan lastensa sairauden ja perhe-elämän.Asthma is a most common long-term disease in Finland among children. Families who have children with chronic illness such as asthma often experience difficulties in adaptation to the illness. Asthma, the attacks, the triggers and medication can be difficult to deal with for both the children and their parents. Successful family adaptation to chronic illness needs nursing interventions which can be applied to the individual families. The purpose of this Final Thesis is to examine the nurse’s role when assisting families with children suffering from a chronic illness, what are the challenges to and needs of families with children who have chronic illnesses and how does a better understanding of the concept of empowerment positively influence health promotion and adaptation in families with chronic illness. Through this investigation of the literature pertinent to these areas we hope to show how they are intertwined with one another. The method of this study is a literature review. We have tried to convey to the reader what knowledge and ideas have been established on our topic before. We used the already existing knowledge to find answers to our research questions and seek information to support the aim of our paper. Electronic data bases were used to search for the relevant articles. Findings indicated that there is a need for a systematic tool to be in place for nurses so they would be able to acquire a systematic view of the overall coping abilities of families of children with asthma. We found that identification of the challenges and needs of families with children suffering from a chronic illness enables the families to better identify the resources available to them in order to facilitate positive adaptation to their child’s illness. Empowered parents cope better with stresses associated with chronic illness. There is a need for more collaborative nursing intervention in these families’ lives to help them better understand and identify coping strategies which will allow them to gain control over their children’s illness and their family life

  Toiminnanohjausjärjestelmän kehitys sisäisen logistiikan parantamiseksi

  Get PDF
  Hollming Works Oy on Hollming -konserniin kuuluva raskaaseen metalliteollisuuteen suuntautunut yritys. Se valmistaa suuria metallikonstruktioita asiakasohjautuvasti monille teollisuudenaloille, kuten mm. laivanrakennus- ja prosessiteollisuudelle. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella toiminnanohjauksen kehittämistä sisäisen logistiikan kannalta. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tuotannon seurantaan ja siihen liittyviin yrityksen yleisiin toimintatapoihin sekä seurantajärjestelmiin. Tietoa kerättiin haastattelemalla henkilökuntaa ja tutustumalla yrityksessä käytössä olleisiin tietojärjestelmiin. Taustatietoa asiasta haettiin lukemalla alan kirjallisuutta. Työn edetessä huomattiin, että tuotannon vanhoihin toimintatapoihin tarvittiin muutoksia ja tuotannonseurantavälineitä tuli kehittää vastaamaan nykytuotantoa. Uudenlaisen tuotantolinjamaisen tuotannon takia puolivalmisteille tulisi saada välivarastoja tai tuottaa ne alihankintana. Alihankintana tuotettaessa yrityksen kannattavuus paranisi ja läpimenoaika lyhentyisi. Seurantajärjestelmää tulisi myös tehostaa uudella teknologialla, jotta jatkossa puolivalmisteet eivät katoaisi tehdasalueelle. Yrityksen tavoitteena on pystyä seuraamaan tuotantoa alusta loppuun asti tarkasti, ja opinnäytetyön ideat toimivat asetettujen tavoitteiden pohjana.Hollming Works Ltd is a Finnish company located in Pori. The company provides heavy metal services for international industry and customers. The company’s operations have been changed in a more customer-oriented direction. This contains closer co-operation and advance planning with the customers. On the other hand it also means increasing challenges. One solution has been to pay more attention to the enterprise resource planning system and how it could work more efficiently. All the data was collected in interviews with the personnel who work in these operations. The aim was to observe and give development ideas in the sector of internal logistics. During the study it became obvious that more intermediate storage was needed. This could be done, for instance, by using more networking of subcontractors. Some processes may also be achieved by using more new technology such as the RFID system. These ideas have also been delivered to Hollming Works Ltd, and hopefully they will be a basis for developments in the company in the future

  ACS800 taajuusmuuttajien vikapuuanalyysi

  Get PDF
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on määritellä mahdolliset juurisyyt ACS800 laitteiden vikaantumisista erilaisten laitteiden ja testausjärjestelmän antaman vikailmoituksen perusteella. Työn tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi rakennettaessa myöhemmin interaktiivista laitteen korjausopasta, joka toteutetaan mahdollisesti HTMLsivustojen avulla. Opasta olisi tarkoitus käyttää sekä uusien kojeistajien koulutukseen ja tukemiseen sekä kenttähuollon työkaluksi. Työ aloitettiin tutustumalla korjauspaikan kirjaamiin toimenpiteisiin ja käytiin toimenpiteet läpi asiantuntijoiden kanssa. Näiden kirjattujen toimenpiteiden ja asiantuntija lausuntojen avulla rakennettiin vikapuu, johon ABB:ltä löytyi luotettavuuslaskentaan kehitetty työkalu Elmas.The purpose of this final year project was to specify possible root causes of malfunctions in ACS800 devices, which are giving notices of defects through different devices and testing systems. The results of this work will be used later in building an interactive device repair manual, which will be executed possibly using HTML pages. The manual will be used in training new instrumentation engineers and supporting them and also as a field service instrument. The project started with getting acquainted with operations which were documented by the repair unit and going through operations with experts. With those documented operations and experts’ opinions I built up a fault tree, for which ABB had a tool called Elmas, developed for reliability calculations

  Asiakkaiden kokemuksia työttömille työnhakijoille suunnatuista terveystarkastuksista

  Get PDF
  Koko väestölle samankaltaisina tarjottavien peruspalvelujen periaate ei riitä terveyserojen kaventamiseen Kansanterveyslain edellyttämällä tavalla. Jyväskylän kaupunki pyrkii edistämään työttömien työnhakijoiden terveyttä kohdennetuilla terveystarkastuksilla. Työttömien työnhakijoiden terveystarkastukset nähdään perusterveydenhuollon keinona edistää elämänhallintaa ja toimintakykyä ja sitä kautta vaikuttaa työkyvyn ylläpitämiseen. Huhtasuon alueen omasairaanhoitajat aloittivat terveystarkastukset perusterveydenhuollossa Wire-projektin (Verkostosta Voimaa Inhimillisiin Ratkaisuihin Elämässä) pilottina vuonna 2006. Terveystarkastuksista saatuja kokemuksia on tutkittu hoitajan näkökulmasta, mutta asiakkaiden kokemuksia ei ole aiemmin tarkasteltu. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työttömien työnhakijoiden kokemuksia työttömille suunnatuista terveystarkastuksesta ja siinä saamastaan ohjauksesta ja tuesta. Tavoitteena oli kuvata työttömille suunnatun terveystarkastustoiminnan edelleen kehittämisessä hyödynnettävää tietoa asiakasnäkökulmasta. Opinnäytetyön tilaaja on Jyväskylän kaupungin terveystoimi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin Huhtasuon terveysasemalla terveystarkastuksiin osallistuneiden viiden työttömän työnhakijan haastatteluilla. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä tutkimustehtäviä apuna käyttäen. Tuloksia tarkasteltiin hyödyntäen teoreettisia kytkentöjä aiempiin tutkimuksiin. Haastateltavat kokivat terveystarkastuksessa tärkeiksi terveydentilan selvittelyyn liittyneet verikokeet ja muut mittaukset. He näkivät myös tärkeänä mahdollisuuden keskustella elämäntilanteestaan ammattihenkilön kanssa. Ilmapiirin ja luottamuksellisuuden terveystarkastustilanteessa haastateltavat kokivat hyvinä, mutta kokemukset voimavarojen huomioon ottamisesta vaihtelivat. Palveluohjaus tehdyissä terveystarkastuksissa näkyi haastateltavien kuvaamana lähinnä jatko-ohjauksena terveyspalveluihin. Haastateltavien mielestä suunnatuista terveystarkastuksista sisältöineen tulisi tiedottaa tehokkaammin. He toivoivat enemmän tietoa ja selkeää neuvontaa työttömille suunnatuista palveluista kaiken kaikkiaan. Opinnäytetyöstä saatujen tulosten perusteella jatkossa olisikin tärkeää tehostaa eri palveluntuottajien välistä yhteistyötä ja palveluohjausta sekä asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista huomioimista.The basic health services provided to the entire population is not enough to reduce health disparities required in public-health law. City of Jyväskylä will improve unemployed job seekers health by the focused health examina-tions. Health examinations of the unemployed have seen as an expedient of primary care to promote life control and capability and keeping up the working capacity. Region nurses of Huhtasuo began health examinations in primary health care Wire Project (Networking give strength to more human solutions in life) as a pilot project in 2006. The experience of the health examinations has been studied from nurse’s perspective, but the customer’s experience has not been previously examined. The purpose of this thesis was to find out experience of the unemployed job seekers for health examinations and the guidance and support they have received. The aim of the thesis was to describe the usable information of health services development provided to the unemployed from customer perspective. The subscriber of the study is Jyväskylä city health services. The research was carried out as a qualitative research and material was collected from the theme interviews. The data were collected in Huhtasuo area from five unemployed job applicant who had taken part in health inspections. The analysis method was used the qualitative content analysis. The themes were used for analysis to help. The results were analyzed using the theoretical connections to previous studies. In the health inspections, interviewees felt health related blood tests and other measurements important. They also saw an important opportunity to discuss the situation of life with a professional. The atmosphere and the confidentiality of medical situation, interviewees felt positive, but the experience of resources taking into account varied. Service guidance in the health surveillance came up as interviewees described a follow-up guidance for health care services. The interviewees believe that these health-oriented examinations and contents should be informed more efficiently. They hoped more information and clear advice for unemployed people-oriented services overall. Based on the study results it is important to strengthen the cooperation between various service providers and service guidance, as well as the customer's situation is comprehensively taken care of

  Yhteisöllisyyden tukeminen Popula.tv-palvelussa

  Get PDF
  Opinnäytetyössä etsittiin Popula.tv-palveluun sopivat yhteisöpalvelut, joilla saadaan sekä katsojat että sisällöntuottajat ottamaan uusi mediakanava omakseen. Sopivien yhteisöpalvelujen löytämiseksi tutkittiin yhteisöllisyyttä itsessään sekä yhteisöllisyyttä Internetissä. Tutkimuksen pääpaino oli Internetissä tapahtuvassa yhteisöllisyydessä. Yhteisöllisyydestä haettiin tietoa sosiaalipsykologian sekä filosofian julkaisuista. Julkaisuissa oli mukana mm. oppikirjoja. Verkkoyhteisöllisyyttä tutkittaessa käytettiin lisäksi verkkolähteitä ajantasaisuuden sekä aiheen takia. Ehdotukset Popula.tv-palveluun sopiviksi yhteisöllisyyspalveluiksi pohjautuvat tehtyyn tutkimukseen sekä tutkijan kokemukseen web-ohjelmoijana ja Internetin suurkuluttajana. Yhteisöjen toiminta on siirtynyt ja siirtyy edelleen ainakin osittain Internetin kautta tapahtuvaksi. Internetin avustuksella syntyy myös yhteisöjä, joiden kanssakäyminen tapahtuu kokonaan Internetin välityksellä. Yhteisöjen toiminnan siirtyminen Internetin avulla toimivaksi avaa yhteisölle uusia mahdollisuuksia, mutta myös vaikeuttaa sen yhteisön toimimista. Yksilön toimimisessa verkkoyhteisössä on nähtävissä muutosta. Aikaisempi tapa toimia nimimerkin suojissa on muuttumassa avoimemmaksi toimimiseksi omana itsenään. Verkkoyhteisöjen mahdollisuudet toimia ovat kasvaneet teknologian kehityksen mukana ja nykyään verkkoyhteisöjä voidaan käyttää esim. elokuvan tekemisessä.Purpose of this thesis was to find suitable tools to increase sense of community on a website. Studies were made in order to activate content providers and viewers of the media channel Popula.tv. Main focus of studies was on sense of community in web environment while part of studies focused on sense of community itself. Studies of sense of community based on social psychological and philosophical publications, e.g. third degree school books. Studies of sense of community in web environment also included web-based literature in order to get real time information. Proposals for suitable tools to increase sense of community on Popula.tv based on this study and my experience as web programmer and Internet heavy user. Many communities have taken Internet as part of their communication. There are also communities that use only Internet to communicate. Internet provides new methods for communal activities but on the other hand it also creates limits for communal activities. There can be seen changes on how individuals act in web communities. Hiding behind nicknames is changing to more open activity as a real person. Web communities have gained more ways to operate with technology development and web communities can be used to help e.g. film industry

  Palvelinympäristön luonti mobiilistreaming palvelulle

  Get PDF
  Palvelinympäristön luonti oli toinen osa projektia, jossa luotiin lisäksi ohjelmisto matkapuhelimeen, joka osasi toistaa musiikkia palvelimelta tallentamatta sitä. Tavoitteenamme oli luoda helposti muokattava palvelinympäristö, joka olisi samalla käyttäjäystävällinen. Alkuperäisenä suunnitelmanamme oli siirtää musiikkia mp3-muodossa http:n yli. Palvelinympäristö luotiin syksyllä 2006. Palvelinympäristön teoriaosuudessa käsiteltiin streaming-tekniikkaa yleisesti, mobiililaitteiden streamingia ja palvelimia. Toteutuksen yhteydessä käytimme tietojamme streaming-tekniikoista ja palvelimista lopullisen tuloksen aikaansaamiseksi. Halusimme luoda ympäristön, joka oli helposti muokattavissa mahdollisten ongelmien kiertämiseksi. Työ aloitettiin asentamalla Mandriva 2006 Free käyttöjärjestelmäksi. Järjestelmään asennettiin www-palvelimeksi Apache. Tietokannaksi asensimme MySQL:n ja www-sivujen dynaamisuudeksi PHP:n. Käyttäjien luontia varten tehtiin oma sivusto, johon pääsi vain ennalta määritellyllä salasanalla. Tunnukset sijoitettiin tietokantaan ja lisäksi sftp:tä varten käyttöjärjestelmään. Palvelun käyttäjä pääsi omille sivuilleen luomillaan tunnuksilla ja kirjauduttaessa käyttäjän IP-osoite tallennettiin tietokantaa. Toiminnoiksi käyttäjille annettiin mahdollisuuksia luoda, muokata ja poistaa soittolistoja. Jälkeenpäin lisäsimme kappaleiden poiston ja siirron verkkohakemistoon. Siirtotoiminto tarvittiin, koska rajoitimme käyttäjän pääsyä public_html-kansioon. Nykyisten matkapuhelinten rajoittuneisuuden takia päätimme kokeilla erillisiä streaming-palvelimia. Muutos edellytti musiikin tiedostotyypin muuttamista amr:ksi. Kokeilemamme vaihtoehdot olivat Flash Media Server2, Darwin Streaming Server ja Live555. Ainoastaan Live555 sisälsi haluamamme ominaisuudet. Testattuamme matkapuhelimella soittaa musiikkia Live555:n avulla havaitsimme epäluotettavuutta soitossa ja päätimme siirtyä takaisin alkuperäisiin suunnitelmiin. Havaittuamme uusien S60 3rd fp1 puhelimien tukevan streamausta http:n päällä amr-tiedostoille, päätimme vaihtaa vain tiedostomuotoa.Creating a server environment was the other part of the project where also software for mobile phones was created which would be able to reproduce music from the server without storing it first. The goal was to create an easily adjustable server environment that would also be user friendly. The original plan was to transfer music in the mp3 format over the http. The server environment was created in the autumn 2006. In the theory section of the server environment that was covered, the topics were streaming techniques in common, streaming with mobile devices and servers. While we were working among the realization we applied our knowledge of streaming techniques and servers in order to create final product. We wanted to create environment that was easily modifiable for making workarounds for possible problems. Work was started with the Mandriva 2006 Free installation as the operating system. Apache was installed as the web server into the system. MySQL was selected to be installed as the database and PHP to provide dynamics to the web pages. The web page was made for the creation of users where there was access only with the password that was made earlier. Accounts were positioned into the database and also into the system for sftp access. The user of the service was able to access his own pages with keys that were made before and when logging the user's IP address was stored into the database. We decided to give the user the ability to create, modify and remove playlists. Afterwards we added abilities to remove songs and to move them into web folder. Moving of the songs was needed because we limited users' access to a public_html folder. Because of the limitations of present mobile phones we decided to try separate streaming servers. Modification required changing the file format as amr. Options that we tried were Flash Media Server2, Darwin Streaming Server and Live555. Only Live555 included the properties that we wanted. After having tested playing music with the help of Live555 we noticed unreliability in playing and decided to move back to original plans. We didn't decide to change the file format until we noticed that the new S60 3 rd fp1 mobile phones support streaming over the http to amr files

  147,149

  full texts

  248,470

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Theseus is based in FI
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇