E-resource repository of the University of Latvia
Not a member yet
  61219 research outputs found

  Promocijas darbs

  Get PDF
  Elektroniskā versija nesatur pielikumusŠajā darbā veikta agrīnā pēcasimptotiskā milžu zara zvaigžņu spektroskopija ar mērķi novērot evolūcijas un dinamisko procesu norises liecības, pētot gan ilga, gan īsa laika posma izmaiņas to augstas izšķirtspējas optiskajos spektros. Ir precizēts zvaigznes HD 161796 evolūcijas ātrums un masa. Apstiprināts, ka, šai zvaigznei pulsējot, tās izmērs ir vismazākais, kad fotosfēra ir viskarstākā. Atrastas liecības pašreizējai, mainīgai vielas aizplūšanai no zvaigznes, triecienviļņiem atmosfērā un senāk notikušai akrēcijai. Zvaigznes IRAS 22272+5435 spektrā konstatētas ievērojamas spektrāllīniju izmaiņas dažu dienu laikā, kas skaidrojamas ar dinamiskajiem procesiem fotosfēras tuvumā, kā piemēram, triecienviļņiem un lielmēroga konvekciju. Norādes uz tādu pašu dinamisko procesu klātbūtni redzamas arī novērotajos zvaigznes IRAS Z02229+6208 spektros.This work utilizes high-resolution spectroscopy of early post-asymptotic giant branch stars with the goal of searching for evidence of evolutionary and dynamic processes by analysing both long- and short-term variability in their optical spectra. The evolutionary rate and the mass of the star HD 161796 are constrained. It is confirmed that during pulsation the photosphere is the hottest when the star is smallest in size. Evidence for shock waves in the atmosphere, present-day outflow, and past accretion is found. Significant variations occurring within a few days are detected in the spectrum of the star IRAS 22272+5435, which indicate presence of dynamic processes near the photosphere, such as shock waves and large-scale convection. Also, the observed spectra of the star IRAS Z02229+6208 suggest the same dynamic processes

  Promocijas darbs

  Get PDF
  Elektroniskā versija nesatur pielikumusŠī promocijas darbamērķis izpētīt proteīnus, kas regulē infekcijas aģentu mijiedarbību ar saimniekorganisma iekšējo vidi.Lai sasniegtu šo mērķi,tika pētītitrīs proteīni no diviem atšķirīgiem infekciozajiem aģentiem,izmantojot kodolu magnētisko rezonansi. Divi no tiem ir Laimasslimību izraisošās baktērijas Borreliaburgdorferivirsmas lipoproteīni, BBP28 un BBA03un viens ir prionu proteīns,kura nepareiza salocīšanās fibrillās zīdītājosizraisa transmisīvo sūkļveida encefalopātiju. Atslēgvārdi:infekcijas aģents,Laima slimība,transmisīvā sūkļveida encefalopātija,Borrelia burgdorferi,prionsThe objective of this thesiswas to study proteins that govern the interactionmechanismsof infectious agentswith the internalenvironment of the host.To reach this goal,three proteins from two different infectious agentswere studiedusingnuclear magnetic resonance(NMR). Two ofthem,BBA03 and BBP28, are outer surface proteins (OSPs) of Lyme disease-causing bacteria, Borrelia burgdorferiand oneis prion protein (PrP), which can misfold into fibrils and cause TSEsin mammals. Keywords: infection agent, Lyme disease, transmissible spongiform encephalopathy, Borrelia burgdorferi, prion

  Promocijas darbs

  Get PDF
  Elektroniskā versija nesatur pielikumusVietējās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešama holistiska un transdisciplināra pieeja. Vides pārvaldības procesa, ieinteresēto pušu un satura izpētes rezultātā konstatēti pamatnosacījumi vides pārvaldības sekmīgai funkcionēšanai un attīstībai pašvaldību ilgtspējīgas attīstības pārvaldības ietvarā: vides pārvaldības procesa disciplināra izpratne un piemērošana integrētā attīstības pārvaldībā; vides komunikācijas instrumentu attīstība un izmantošana sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm un sociālekoloģisko sistēmu pieejā balstīts pārvaldības saturs. Izstrādātais inovatīvais pašvaldību piekrastes monitoringa sistēmas koncepts un rīki tā ieviešanai sniedz iespēju pilnveidot pašvaldībās attīstības pārvaldības un plānošanas procesus. Atslēgas vārdi: integrēta piekrastes pārvaldība, ieinteresētās puses, instrumenti, pašvaldību piekrastes monitoringa sistēma, sadarbība, sociālekoloģiska sistēma, vides komunikācija, vides pārvaldība.Local sustainable development requires a holistic, transdisciplinary approach. The stydy of environmental governance process, stakeholders, and content unveils preconditions for the successful functioning and development of environmental governance within municipal sustainable development: disciplinary understanding and application of the environmental governance process within integrated development governance; the development of environmental communication instruments in collaboration with stakeholders, and governance content based on a socioecological system approach. The innovative municipal coastal monitoring system concept and its implementation tools offer an opportunity to improve municipal development governance and planning processes. Keywords: Collaboration, environmental governance, environmental communication, instruments, integrated coastal governance, municipal coastal monitoring system, socioecological system, stakeholders

  Promocijas darbs

  Get PDF
  Elektroniskā versija nesatur pielikumusAutors analizējis pūču aizsardzībā nozīmīgus aspektus Latvijā no 1990. līdz 2021. gadam. Šīs analīzes ietver pūču barības sastāvu un nozīmīgāko barības objektu (sīko zīdītāju) populācijas dinamiku, pūču ligzdošanas sekmes un populācijas pārmaiņu rādītājus kā arī sugu izplatības modelēšanu ar vietu prioritizēšanu aizsardzībai. Pēdējā analīžu kopa izstrādāta apodziņam un tālāk pielietota citām pūču sugām, kā arī dzeņiem, jo šīs taksonomiskās grupas ir ekoloģiski saistītas. Tādā veidā nodrošinot plašāku ekoloģisko informācijas spektru mežu aizsardzības un esošo aizsargājamo teritoriju izvērtējumam Latvijā. Sīko zīdītāju populācijām 20. gs. nogalē līdz 21. gs. sākumā bija raksturīgas cikliskas skaita svārstības, kuru amplitūda būtiski samazinājās kopš apmēram 2004. gada. Tā rezultātā dažādām pūču sugām tika reģistrētas atšķirīgas skaitliskās atbildes ar izteikti negatīvām tendencēm sugām, kuras ir vairāk specializējušās uz strupastēm barībā. Dzīvotņu piemērotības analīzes atklāja pūcēm nozīmīgo biotopu saistību ar dzīvotnēm, kurās ir augstāks sīko zīdītāju sastopamības blīvums. Tādēļ tika īstenota telpiski noteikta vietu prioritizācija dzīvotņu aizsardzībai. Vairums pūču un dzeņu aizsardzībai prioritāro vietu atradās ārpus aizsargājamām teritorijām. Turklāt vairāk kā 37% no mežiem aizsargājamās teritorijās bija ar zemu nozīmi nobriedušu un maz-apsaimniekotu mežu speciālistu pūču un dzeņu aizsardzībā. Izvēles priekšrocības un prioritāro vietu novietojuma analīze liecināja, ka piemērotākie aizsardzības režīmi ir dabas lieguma un dabas rezervāta zonas ar aizliegtu mežsaimniecisko darbību. Šis promocijas darbs ir viens no nedaudzajiem pūču ekoloģijas pētījumiem boreonemorālajā reģionā un vienīgais ilgstošas sīko zīdītāju populācijas depresijas laikā. Turklāt, ierosinātā dabas aizsardzības plānošanas pieeja var tikt reģionāli paplašināta (ārpus Latvijas) un izmantota citām ekosistēmām (paredzot atbilstošu modeļsugu izvēli). Atslēgvārdi: aizsardzības ekoloģija; ligzdošanas sekmes; populāciju dinamika; sīkie zīdītāji; dzīvotņu piemērotība un sugu izplatībaThe author analysed some aspects important in the conservation ecology of owls in Latvia between 1990 and 2021. This analysis includes owl diet, population dynamics of the main owl prey items (small mammals), owl breeding performance and population trends, as well as species distribution modeling together with site prioritisation for conservation. The last set of analyses was first developed on the Pygmy Owl and further applied to other owl species and also to woodpeckers, as these taxonomic groups are ecologically associated. Thus, allowing for a broader ecological perspective for evaluation of forest protection in Latvia and of the existing conservation area network. The populations of small mammals showed cyclicity in the late 20th and early 21st centuries, but cycles have been dampened since approximately 2004. This had different numeric responses in different owl species, with stronger declines in more vole-specialised and forest-dwelling species. Owl habitat suitability revealed an association of habitats with higher vole densities and preference for owls, indicating cumulative effects of land use and habitat management on owls directly and via pressures on voles. Therefore, the spatially explicit importance of habitat conservation for owl protection was suggested by site prioritisation for conservation. The majority of priority sites for owl and woodpecker conservation were outside existing nature conservation areas. Furthermore, more than 37% of forests in nature conservation areas appeared to have low importance for mature and less-managed forest specialist owls and woodpeckers. Analysis of preference and priority site for species conservation location suggested the most suitable conservation regime being nature reserve and strict nature reserve with forbidden forestry. The thesis is one of few studies on owl ecology in the boreo-nemoral region and the first one during a prolonged period of dampened small mammal populations. Furthermore, the introduced conservation planning approach can be extended to broader regions and other ecosystems (with appropriate model species selection). Key words: conservation ecology; breeding success; population dynamics; small mammals; habitat suitability and species distribution modellin

  Factors Influencing the Internationalization Process in Engineering Services Companies

  No full text
  Bakalaura darba tēma ir “Internacionalizācijas procesa ietekmes faktori inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmumā” ar darba mērķi identificēt uzņēmuma iekšējos un ārējos faktorus, kas ietekmē uzņēmuma internacionalizācijas procesu. Bakalaura darbs ir izstrādāts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek noskaidroti internacionalizācijas teorētiskie aspekti, otrajā darba daļa tiek apskatīta uzņēmuma Hansab darbība, uz kā piemēra tiek pētīta darba problēma. Trešajā daļā tiek veikts internacionalizācijas ietekmējošo faktoru pētījums inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmumā. Darba rezultātā tiek noteikts, ka inženiertehnisko pakalpojumu nozares uzņēmumu internacionalizācijas galvenais izaicinājums ir to piesaiste pakalpojuma sniegšanas vietai. Galvenie ietekmes faktori ir vadības kompetence un apņēmība, tirgus zināšanas, ekonomiskie apstākļi un produktu pielāgojamība.The bachelor's thesis topic is "Factors Influencing the Internationalization Process in Engineering Services Companies" with the aim of identifying the internal and external factors that influence the internationalization process of a company. The bachelor's thesis is divided into three parts. The first part clarifies the theoretical aspects of internationalization, while the second part examines the operations of the company Hansab, which serves as an example for studying the research problem. The third part conducts a study on the factors influencing internationalization in an engineering services company. As a result of the study, it is determined that the main challenge of internationalization for engineering services companies is the attachment to the place of service provision. The key influencing factors include management competence and commitment, market knowledge, economic conditions, and product adaptability

  The Electronic Structures and Energies of the Lowest Excited States of the Ns0, Ns+, Ns− and Ns-H Defects in Diamond

  Get PDF
  This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium, funded by the European Union via the Euratom Research and Training Programme (grant agreement No. 101052200—EUROfusion). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them. AP also acknowledges, with thanks, the financial support provided by “Strengthening of the capacity of doctoral studies at the University of Latvia within the framework of the new doctoral model”, No. 8.2.2.0/20/I/006, and Scientific Research Project for Students and Young Researchers, Nr. SJZ/2021/5 implemented at the Institute of Solid State Physics, University of Latvia.This paper reports the energies and charge and spin distributions of the mono-substituted N defects, N0s, N+s, N−s and Ns-H in diamonds from direct Δ-SCF calculations based on Gaussian orbitals within the B3LYP function. These predict that (i) Ns0, Ns+ and Ns− all absorb in the region of the strong optical absorption at 270 nm (4.59 eV) reported by Khan et al., with the individual contributions dependent on the experimental conditions; (ii) Ns-H, or some other impurity, is responsible for the weak optical peak at 360 nm (3.44 eV); and that Ns+ is the source of the 520 nm (2.38 eV) absorption. All excitations below the absorption edge of the diamond host are predicted to be excitonic, with substantial re-distributions of charge and spin. The present calculations support the suggestion by Jones et al. that Ns+ contributes to, and in the absence of Ns0 is responsible for, the 4.59 eV optical absorption in N-doped diamonds. The semi-conductivity of the N-doped diamond is predicted to rise from a spin-flip thermal excitation of a CN hybrid orbital of the donor band resulting from multiple in-elastic phonon scattering. Calculations of the self-trapped exciton in the vicinity of Ns0 indicate that it is essentially a local defect consisting of an N and four nn C atoms, and that beyond these the host lattice is essential a pristine diamond as predicted by Ferrari et al. from the calculated EPR hyperfine constants. © 2023 by the authors.--//-- This is an open access article Platonenko A., Mackrodt W.C., Dovesi R.; The Electronic Structures and Energies of the Lowest Excited States of the Ns0, Ns+, Ns− and Ns-H Defects in Diamond; (2023) Materials, 16 (5), art. no. 1979; DOI: 10.3390/ma16051979; https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85149871852&doi=10.3390%2fma16051979&partnerID=40&md5=b11fbcbf91ce1013d1a0e817573fd2fe published under the CC BY 4.0 licence.EUROfusion Consortium, funded by the European Union via the Euratom Research and Training Programme (grant agreement No. 101052200—EUROfusion); Latvijas Universitate 8.2.2.0/20/I/006, SJZ/2021/5; Scientific Research Project for Students and Young Researchers, Nr. SJZ/2021/5 implemented at the Institute of Solid State Physics, University of Latvia; the Institute of Solid State Physics, University of Latvia as the Center of Excellence has received funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme H2020-WIDESPREAD-01–2016-2017-TeamingPhase2 under grant agreement No. 739508, project CAMART2

  Applications of Machine Learning Methods to the Processing of the Brain Electrophysiological Signals

  No full text
  Elektrofizioloģijas signālu ieraksti, kurus ir iespējams analizēt un apstrādāt ar mašīnmācīšanās metodēm ir svarīgi neirozinātnē, kā arī datorzinātnē, jo tie sniedz vērtīgu informāciju par cilvēka veselības un garīgo stāvokli un dod iespēju padarīt cilvēku ikdienas dzīvi ērtāku, pielietojot iegūto informāciju dažādās jomās, kā medicīna, drošība, neiromārketings. Bakalaura darba “Mašīnmācīšanās metožu pielietojumi smadzeņu elektrofizioloģisko signālu apstrādei” ietvaros tiek apskatīta cilvēka smadzeņu elektrofizioloģisko signālu veidi un pielietojumi zinātnē un nozarē, kā arī veikts praktiskais darbs: tiek veikti eksperimenti, pielietojot klasiskās mašīnmācīšanās un dziļās mašīnmācīšanas metodes elektrofizioloģisko signālu apstrādei. Darbā tika parādīti atbalsta vektoru mašīnas, loģistiskās regresijas algoritmi, kā arī daudzslāņa perceptrona un konvolūciju neironu tīkla darbība, izmantojot “DecMeg2014 – Decoding the Human Brain” (latv. “Cilvēka smadzeņu atšifrēšana”) datu kopu no Kaggle vietnes.Electrophysiological signal recordings that can be analyzed and processed by machine learning methods are important in neuroscience as well as computer science, because they provide valuable information about a person's health and mental state and make it possible to make people's daily lives more convenient by applying the information in various fields such as medicine, security and neuromarketing. The bachelor thesis “Applications of machine learning methods to the processing of the brain electrophysiological signals” deals with the types and applications of human brain electrophysiological signals in science and industry, as well as practical work: experiments using classical machine learning and deep machine learning methods to process electrophysiological signals. The work demonstrated support vector machines, logistic regression algorithms, and a multi-layer perceptron and convolutional neural network using the "DecMeg2014 - Decoding the Human Brain" dataset from the Kaggle website

  Possibilities of public administration in mitigating the problems of society's aging.

  No full text
  Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi noteikt publiskās pārvaldes institūciju savstarpējās sadarbības konceptuālo modeli iedzīvotāju virs 50 gadu vecuma iesaistīšanas darba tirgū un sociālajos procesos sekmēšanai sabiedrības novecošanās problēmu risināšanas kontekstā. Mērķa sasniegšanai darbā sniegti pētījuma rezultāti par sabiedrības novecošanās problēmu lomu, galveno uzmanību pievēršot cilvēkresursu pārvaldībai un publiskās pārvaldes iespējām. Veikta padziļināta analīze par publiskās pārvaldes izmantojamiem instrumentiem. Veikta situācijas SVID un PEST analīze, kas noslēgumā ļāva izstrādāt konceptuālu iespējamo publiskās pārvaldes modeli cilvēkresursu pārvaldībai novecošanās problēmu risināšanas kontekstā.The aim of the Master's theses is to define a conceptual model of cooperation between public administration institutions in order to promote the involvement of people over 50 years of age in the labour market and social processes in the context of solving the problems of ageing society. In order to achieve this objective, the research results reflected in thesis provide an analysis of the role of ageing society, focusing on human resource management and public administration capacities. It provides extensive material on the tools to be used in public administration. A SWOT and PEST analysis of the situation is carried out, leading to the development of a conceptual model of possible public administration for human resource management in the context of tackling ageing

  Applications of explainable artificial inteligence methods for the analysis of biomedical image classifiers.

  No full text
  Bakalaura darbā “Izskaidrojamā mākslīgā intelekta metožu pielietojumi biomedicīnas attēlu klasifikatoru analīzei” tiek apskatītas dažas izskaidrojamā mākslīgā intelekta metodes, kuras paskaidro neironu tīklu, kuri klasificē attēlus, melnās kastes, kā arī tiek apskatītas to nozīmi un mērķi biomedicinā. Šī tēma ir aktuāla, jo tehnoloģijām attīstoties, arvien vairāk tiek izmantotas mākslīgā intelekta metodes medicīnā, bet to izmantošanu apgrūtina to necaurspīdīgums. Neironu tīkli un izskaidrojamā mākslīgā intelekta metodes ir radītas, lai atvieglotu un palīdzētu speciālistiem diagnožu noteikšanā, speciālists var kļūdīties, bet neironu tīkli un to izskaidrojošās metodes palīdzētu risināt šādas problēmas. Darba mērķis ir izpētīt izskaidrojošās metodes, kuras izveido pikseļu nozīmīguma kartes, lai parādītu uz ko koncentrējās neironu tīklu modelis radot rezultātu.The bachelor thesis “Applications of explainable artificial intelligence methods for the analysis of biomedical image classifiers” is about some of explainable artificial intelligence methods, which help to understand classification neural network black boxes, and their importance and objectives in biomedicine. This topic is actual because by improvements of technology, there is way more use of artificial intelligence in medicine, but their use is complicated, because their work is not transparent. Neural networks and explainable artificial intelligence methods are used to help and relieve specialists diagnosing, specialist can make a mistake, but neural networks and their explanations are made to help resolve such problems. The aim of this work is to research explainable methods, which are generating saliency maps, that show what neural network “sees” outputting result

  Web scraping usage for price comparison of e-shop products

  No full text
  Bakalaura darbā tiek apskatīta tīmekļa vietņu rasmošana un dažādu tās paņēmienu un stratēģiju pielietošana, lai izstrādātu efektīvu rasmotāju un tīmekļa vietni, kurā var salīdzināt vairāku e-veikalu piedāvāto produktu cenas. Darba mērķi ir izpētīt rasmošanas un tīmekļa vietņu darbības pamatprincipus, izvērtēt tehnoloģijas rasmotāja un tīmekļa vietnes izveidei, izpētīt rasmošanas pieejas produktu cenu iegūšanai, tīmekļa vietnes izstrāde un iegūto produktu datu apkopošana. Veiktie pētījumi tika pielietoti rasmotāja izstrādei, kas nodrošināja produktu datu ieguvi no vairākiem Latvijas pārtikas e-veikaliem un to attēlošanu izstrādātajā tīmekļa vietnē. Iegūtie dati radīja priekšstatu par statistiku, ko var iegūt ar rasmošanu, kā arī norādīja uz rasmošanas paņēmienu efektivitāti.The bachelor paper examines web scraping and the application of its various techniques and strategies to develop an effective web scraper and a website where you can compare the prices of products offered by several e-stores. The objectives of the work are to study the basic principles of web scraping and website operation, to evaluate technologies for creating web scraper and website, to study web scraping approaches for obtaining product prices, website development and compile the obtained product data. The studies carried out were used for the development of the web scraper, which ensured the extraction of product data from several Latvian food e-stores and their display on the developed website. The resulting data gave an idea of the statistics that can be obtained with web scraping and indicated the effectiveness of the web scraping techniques

  4,157

  full texts

  61,221

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  E-resource repository of the University of Latvia is based in Latvia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇