Promocijas darbs

Abstract

Elektroniskā versija nesatur pielikumusVietējās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešama holistiska un transdisciplināra pieeja. Vides pārvaldības procesa, ieinteresēto pušu un satura izpētes rezultātā konstatēti pamatnosacījumi vides pārvaldības sekmīgai funkcionēšanai un attīstībai pašvaldību ilgtspējīgas attīstības pārvaldības ietvarā: vides pārvaldības procesa disciplināra izpratne un piemērošana integrētā attīstības pārvaldībā; vides komunikācijas instrumentu attīstība un izmantošana sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm un sociālekoloģisko sistēmu pieejā balstīts pārvaldības saturs. Izstrādātais inovatīvais pašvaldību piekrastes monitoringa sistēmas koncepts un rīki tā ieviešanai sniedz iespēju pilnveidot pašvaldībās attīstības pārvaldības un plānošanas procesus. Atslēgas vārdi: integrēta piekrastes pārvaldība, ieinteresētās puses, instrumenti, pašvaldību piekrastes monitoringa sistēma, sadarbība, sociālekoloģiska sistēma, vides komunikācija, vides pārvaldība.Local sustainable development requires a holistic, transdisciplinary approach. The stydy of environmental governance process, stakeholders, and content unveils preconditions for the successful functioning and development of environmental governance within municipal sustainable development: disciplinary understanding and application of the environmental governance process within integrated development governance; the development of environmental communication instruments in collaboration with stakeholders, and governance content based on a socioecological system approach. The innovative municipal coastal monitoring system concept and its implementation tools offer an opportunity to improve municipal development governance and planning processes. Keywords: Collaboration, environmental governance, environmental communication, instruments, integrated coastal governance, municipal coastal monitoring system, socioecological system, stakeholders

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 25/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.