E-resource repository of the University of Latvia
Not a member yet
  61219 research outputs found

  Effect of structure of ionic liquids on conductivity for use in sodium ion batteries

  No full text
  Jonu šķidrumu struktūras ietekme uz vadītspēju pielietošanai nātrija jonu baterijās. Homiča S., zinātniskais vadītājs asoc. prof., Dr. chem. Vaivars G. Maģistra darbs, 58 lappuses, 31 attēls, 8 tabulas, 69 literatūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. Maģistra darba ietvaros tika noteikta vairāku jonu šķidrumu struktūru ietekme uz elektrovadītspēju. Jonu šķidrumos tika izšķīdināts nātrija sāls, noteikta sāls ietekme uz jonu šķidrumu elektrovadītspēju. Tika izgatavoti jonu šķidrumu – sāls - šķīdinātāja maisījumi ar dažādu jonu šķidrums – šķīdinātājs molāro attiecību, noteikta elektrovadītspēja atkarībā no pievienotā šķīdinātāja daudzuma. Izgatavoti bateriju prototipi, izmantojot pagatavotos maisījumus kā elektrolītus.Effect of structure of ionic liquids on conductivity for use in sodium ion batteries Homica S., scientific adviser Dr. Chem. Vaivars G. Master`s thesis, 58 pages, 31 images, 8 tables, 69 literary sources, 3 appendices. In Latvian. As part of the Master's thesis, the influence of several ionic liquid structures on electrical conductivity was determined. Sodium salt was dissolved in ionic liquids, the effect of salt on the electrical conductivity of ionic liquids was determined. Mixtures of ionic liquids - salt - solvent with different molar ratio of ionic liquids - solvents were made, electrical conductivity was determined depending on the amount of added solvent. Batery prototypes were made using prepared mixtures as electrolytes

  Synthesis of functional one-dimensional core-shell heterostructures via metal oxide based nanowire selenization

  No full text
  Funkcionālu viendimensiju kodola-apvalka heterostruktūru sintēze, izmantojot metālu oksīdu saturošu nanovadu selenizāciju. Dipāne L., maģistra darba vadītājs Dr. phys. Butanovs E. (LU CFI). Maģistra darbs, 34 lappuses, 17 attēli, 74 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā tika veikta Ga2O3 un ZnSe nanovadu (NW) sintēze izmantojot ķīmiskā tvaika transporta metodi, kā arī, izmantojot iegūtos NW kā kodolu, izstrādātas jaunas kodola-apvalka NW heterostruktūras. Ga2O3 NW selenizēja, lai iegūtu Ga2O3-Ga2Se3 kodola-apvalka NW. ZnSe NW pārklāja ar rēniju vai rēnija oksīdu, attiecīgi iegūstot ZnSe-Re un ZnSe-ReOx kodolaapvalka NW, kas pēc tam tika selenizēti, iegūstot ZnSe-ReSe2 kodola-apvalka NW. Iegūtās jaunās kodola-apvalka NW heterostruktūra tika analizētas, izmantojot skenējošo elektronu mikroskopu (SEM), transmisijas elektronu mikroskopu (TEM), rentgenstaru difrakciju (XRD) un rentgena fotoelektronu spektroskopiju (XPS).Synthesis of functional one-dimensional core-shell heterostructures via metal oxide based nanowire selenization. Dipane L., research project supervisor Dr. phys. Butanovs E. (ISSP UL). Research project in physical chemistry, 34 pages, 17 figures, 74 literatures references. In Latvian. In the work, Ga2O3 and ZnSe nanowires (NW) were synthesized using the chemical vapor transport method and novel core-shell NW heterostructures were developed using them as a core. Ga2O3 NWs were selenized to obtain Ga2O3-Ga2Se3 core-shell NWs. ZnSe NWs were coated with rhenium and rhenium oxide to obtain ZnSe-Re and ZnSe-ReOx core-shell NWs, respectively, which were then selenized to develop ZnSe-ReSe2 core-shell NWs. The heterostructure of the new core-shell NWs was analyzed using scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-ray diffraction (XRD) and Xray photoelectron spectroscopy (XPS)

  Synthesis of polyols from depolymerized birch bark for obtaining suberin polyurethane materials

  No full text
  Poliolu sintēze no depolimerizēta bērza tāss suberīna poliuretānu materiālu iegūšanai. Volkovs Ņ., zinātniskais vadītājs Mg. ķīm., Āboliņš A. Bakalaura darbs, 45 lappuses, 22 attēli, 7 tabulas, 46 literatūras avoti, 0 pielikumi. Latviešu valodā. Darbs ir veikts Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā. Darba gaitā tika sintezēti polioli, izmantojot esterefikāciju, no dažādiem spirtiem un depolimerizēta suberīna, kas iegūts no bērza tāss. Pēc suberīnskābju esterificēšanas tika veiktas hidroksilskaitļa, skābes skaitļa un viskozitātes analīzes, lai saprastu šo poliolu piemērotību poliuretāna putuplasta iegūšanai. Pēc tam tika atlasīti katalizatori, virsmaktīvās vielas, uzputošanās aģenti un tika iegūti PU putaplasti.Synthesis of polyols from depolymerized birch bark suberin for polyurethane material developement. Volkovs Ņ., supervisor Mg. chem. Abolins A. Bachelor's work, 45 pages, 22 figures, 7 tables, 46 literature references, 0 appendices. In Latvian. The work was carried out at the Latvian State Institute of Wood Chemistry. In the course of the work, polyols were synthesized using esterification from various alcohols and depolymerized suberin obtained from birch bark. After esterification of suberic acids, hydroxyl number, acid number and viscosity analyzes were performed to understand the suitability of these polyols for polyurethane foam production. Catalysts, surfactants, foaming agents were then selected and PU foams were obtained

  Chemical composition and properties of lignosulfonate

  No full text
  Lignosulfonāta ķīmiskais sastāvs un īpašības. Kudrjavceva V., zinātniskie vadītāji: LU Profesors, Dr.chem., A. Vīksna, LV KĶI vadošā pētniece, Dr. habil. chem. G. Šuļga. Bakalaura darbs, 57 lappuses, 41 attēli, 4 tabulas, 35 literatūras avoti. Latviešu valodā. Bakalaura darbs satur literatūras apskatu un eksperimentālo daļu, kas ietver metodikas, izpētes rezultātus un to analīzi. Darbā ir raksturots lignosulfonāta ķīmiskais sastāvs un tā īpašības ūdens šķīdumos. Veikta LS elementanalīze, raksturīgāko funkcionālo grupu kvantitatīva noteikšana izmantojot lignīna analītiskās ķīmijas metodes, izpētīta mērenikoncentrēto un augsti-koncentrēto lignosulfonāta šķīdumu dinamiskā viskozitāte, virsmas spraigums ūdens-gaiss robežvirsmā un tā spēja strukturēt smilts augsni. Izpētīta lignosulfonāta koncentrācijas, šķīduma pH vērtību un sāļu klātbūtnes ietekme uz virsmas spraigumu, dinamisku viskozitāti un struktūras veidošanās īpašībām. Pamatojoties uz virsmas spraiguma iegūtiem rezultātiem ir secināts, ka vislabākās virsmas aktīvas īpašības piemīt, LS skāba vidē, sāls klātienē ūdens šķīdumā. Dinamiskās viskozitātes mērījuma rezultāti parādīja, ka mērenikoncentrētajiem un augsti-koncentrētajiem LS šķīdumiem piemīt neņūtona šķīduma uzvedība. Ar koncentrācijas palielināšanās un pH vērtības pazemināšanās, lignosulfonāta dinamiskās viskozitātes pieaug. Pateicoties tam, ka LS piemīt saistvielas īpašības, to var izmantot smilts augsnes strukturēšanai. Izpētītā smilts augsnes, kura tika strukturēta ar LS, analīze parādīja, ka kopējā smilts agregātu daudzuma, kas spēj pretoties vēja erozijai, palielinās, palielinoties šķīduma koncentrācijai un dozai. Noskaidrots, ka, izmantojot sārmu LS šķīdumu, vairāk smilts agregātu, kas bija agronomiski vērtīgas un spēja pretoties vēja erozijai, izveidojās salīdzinājumā ar LS šķīdumu ar izejas pH un sāls klātbūtnē.Chemical composition and properties of lignosulphonate. Kudriavtseva V., scientific supervisors: LU Professor, Dr.chem., A. Viksna, LSIWC leading researcher, Dr. h. chem. G. Šuļga. Bachelor thesis, 57 pages, 41 figures, 4 tables, 35 references. In Latvian. The Bachelor's work contains a literary review and an experimental part that includes methodologies, research results and their analysis. The chemical composition of lignosulfonate and its properties in aqueous solutions are described at work. An elemental analysis of LS has been performed, the quantification of the most characteristic functional groups using lignin analytical chemistry methods, the dynamic viscosity of the moderate-concentrated and high-concentrated lignosulfonate solutions has been investigated, the surface tension at the water-air boundary and its ability to structure sand soil. Effects of lignosulfonate concentration, pH values of the solution and salt presence on surface tension, dynamic viscosity and structural formation properties have been investigated. Based on the results obtained by surface tension, it is concluded that the most active surface properties are in the presence of LS acidic and salt in the water solution. The results of the dynamic viscosity measurement showed that the moderateconcentrated and high-concentrated LS solutions exhibited the behavior of the Newton solution. The dynamic viscosities of lignosulfonate increase with increases of concentration and decreases of pH value. Due to its binder properties, LS can be used for the structuring sand soil. A follow-up analysis of sand soil, which was structured with LS, showed that the total amount of sand aggregates capable of resisting wind erosion and it increases as the concentration and dosage of the solution increases. It has been established that using alkaline LS solution, more sand aggregates that were agronomically valuable and able to resist wind erosion formed compared to LS solution with output pH and salt in the presence

  The Relationship Between Emotion Regulation and Executive Function in Adults with ADHD Indication

  No full text
  Pētījuma mērķis ir noskaidrot emociju regulācijas, vadības funkciju un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu pazīmju saistības pieaugušo izlasē. Pētījuma ietvaros piedalījās 116 respondenti vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Respondenti aizpildīja piecus vadības funkciju testus: Simbolu virknes testu, Pirksta uzsitiena testu, Ciparu atmiņas testu, Vizuālās uzmanības noturības B testu un Strūpa vārdu un krāsu testu. Kā arī divas aptaujas: Emociju regulāciju aptauju (Emotion Regulation Queastionnaire, Gross & John, 2003) un Pieaugušo UDHS pašnovērtējuma skalas (ASRS-v1.1) Simptomu kontrollapu (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist, Kessler et al., 2005). Šī darba ietvaros tika tulkota Pieaugušo UDHS pašnovērtējuma skalas (ASRS-v1.1) Simptomu kontrollapa (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist, Kessler et al., 2005) uz latviešu valodu. Pētījuma rezultātos tika noskaidrots, ka pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp kognitīvo elastību, uzmanības noturību un UDHS pazīmēm. Interesanti, ka iekļaujot vecumu kā mainīgo lielumu korelācija netika konstatēta. Turklāt, emociju regulācijas stratēģiju lietošana neuzrādīja statistiski nozīmīgu korelāciju ar UDHS pazīmēm.The aim of this study was to find out the relationship between emotion regulation and executive function in adults with ADHD indication. In the study, 116 respondents were aged 18 to 60. Respondents completed five executive functions tests: the Digital Symbol Substitution Test, the Finger Tapping Test, the Digital Span test, the Sustained Attention B Test, and the Stoop Word and Color Test and two surveys: Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003) and Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist (Kessler et al., 2005). The study included a translation of the survey - Adult ADHD SelfReport Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist (Kessler et al., 2005) to latvian language. Results indicated statistically significant correlations between cognitive flexibility, attention fatigue, and ADHD indication. Interestingly, there was no correlation with age as a variable. There are no statistically significant correlations between emotion regulation strategies and ADHD indication

  Strategic Governance of State-Owned Enterprises in Latvia.

  No full text
  Gundega Vistiņa. Maģistra darbs. Valsts kapitālsabiedrību stratēģiskā pārvaldība Latvijā. Maģistra darba mērķis ir identificēt, pamatojoties uz datu analīzi par Latvijas valsts kapitālsabiedrību stratēģisko pārvaldību, būtiskākās problēmas stratēģiskajā pārvaldībā, ko īsteno valsts kā valsts kapitālsabiedrību īpašnieks, un izstrādāt priekšlikumus stratēģiskās pārvaldības pilnveidei. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 7 apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīti valsts kapitālsabiedrību darbības teorētiskie aspekti – valsts kapitālsabiedrību raksturojums, stratēģiskā pārvaldība un normatīvais regulējums. Darba otrajā nodaļā ir veikta analīze par Latvijas valsts kapitālsabiedrībām, to stratēģisko pārvaldību un attīstības virzieniem. Trešajā nodaļā ir veikts pētījums par valsts kapitālsabiedrību stratēģiskās pārvaldības procesu nekustamā īpašuma nozarē un, pamatojoties uz ekspertu sniegto vērtējumu, izstrādāti priekšlikumi valsts kapitālsabiedrību stratēģiskās pārvaldības uzlabošanai. Darba nobeigumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus.Gundega Vistiņa. Master's Thesis. Strategic Governance of State-Owned Enterprises in Latvia. The thesis consists of 3 chapters and 7 sub-chapters. The first chapter examines the theoretical aspects of state-owned enterprises - characteristics of state-owned enterprises, strategic governance, and legal framework. The second chapter of the thesis analyses Latvian state-owned enterprises, their strategic governance and development directions. The third chapter presents a study of the strategic governance process of state-owned enterprises in the real estate sector and based on expert assessments, develops proposals for improving the strategic governance of state-owned enterprises. At the end of the work concludes with conclusions and proposals

  Digital marketing channels in the Latvian car-sharing market and their impact on consumer behaviour.

  No full text
  Bakalaura darba “Digitālā mārketinga aktivitātes Latvijas koplietošanas automobiļu pakalpojumu tirgū un to ietekme uz patērētāju uzvedību” mērķis ir, balstoties uz teorētiskajiem aspektiem, veiktajiem novērojumiem un aptaujas rezultātiem, novērtēt digitālo mārketinga aktivitāšu ietekmi uz patērētāju uzvedību koplietošanas automobiļu pakalpojumu tirgū caur dažādiem digitālā mārketinga instrumentiem, un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba uzdevumi: zinātniskās un vispārējo literatūras avotu analīze, digitālo mārketinga instrumentu un statistisko datu izpēte, aptaujas un ekspertu intervijas veikšana, kā arī iegūto pētījuma rezultātu analīze. Darbs sastāv no 3 nodaļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un empīriskās daļas. Darba apjoms: 80 lappuses, 41 attēls, 5 tabulas, 1 formula un 14 pielikumi. Darbā izmantoti 97 literatūras avoti. Atslēgvārdi: patērētāju uzvedība; koplietošanas automobiļu pakalpojumi; digitālā mārketinga instrumenti, lēmumu pieņemšana.The aim of the bachelor thesis "Digital marketing activities in the Latvian car-sharing market and their impact on consumer behaviour" is, based on theoretical aspects, observations, and survey results, to assess the impact of digital marketing activities on consumer behaviour in the car-sharing market through various digital marketing tools and to develop proposals for their improvement. The tasks of the work: analysis of scientific and general literature sources, research of digital marketing tools and statistical data, conducting a survey and expert interviews, as well as analysis of the obtained research results. The thesis consists of 3 chapters: theoretical part, the analytical part and the empirical part. The volume of the paper is 80 pages, 41 figures, 5 tables, 1 formula and 14 annexes. 97 literature sources. Keywords: consumer behaviour; car-sharing services; digital marketing tools, decision- making

  Analysis of the Situation of Financial Services in Latvia

  No full text
  Finanšu pakalpojumi ir plašs saimniecisko darbību un produktu klāsts, ko organizācijas piedāvā, lai pārvaldītu, uzlabotu un atvieglotu finanšu darījumus un darbības. Privātpersonām, uzņēmumiem un valdībām šie pakalpojumi ir nepieciešami, lai veiksmīgi rīkotos ar finanšu līdzekļiem, sasniegtu savus mērķus un samazinātu finanšu riskus. Finanšu pakalpojumi cita starpā ietver banku pakalpojumus, apdrošināšanu, ieguldījumu pārvaldību un maksājumu metodes. Tie ir ļoti svarīgi, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi, sadalītu kapitālu un nodrošinātu finanšu tirgu labu darbību. Finanšu pakalpojumi ir pakļauti noteikumiem un uzraudzībai, lai aizsargātu patērētājus, saglabātu tirgu stabilitāti un nodrošinātu, ka tiek izmantotas godīgas metodes. Dažādās jurisdikcijās ir atšķirīgi noteikumi un atbilstības standarti, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti un godīgumu. Bakalaura darbs ir izstrādāts izmantojot šādas pētījuma metodes: monogrāfiskā metode, sekundāro datu analīzes metode un grafiskā metode. Darbs sastāv no trim daļām: Pirmajā nodaļā autors analizē finanšu pakalpojumu jēdzienu, būtību, ietekmējošos faktorus un plašāk sniegtos finanšu pakalpojumus privātpersonām. Otrajā nodaļā autors veic finanšu pakalpojumu rādītāju analīzi laika periodā no 2010. līdz 2022. gadam, kā arī salīdzina iegūtos rādītājus ar Baltijas un ES valstīm. Trešajā nodaļā autors veic AS SEB un AS Swedbank banku sniegto finanšu pakalpojumu analīzi. Darba apjoms ir 68 lpp bez pielikumiem, darbā ir 9 attēli. Darbā izmantoti 74 informatīvie resursi. Atslēgas vārdi: finanšu pakalpojumi, AS SEB, AS Swedbank, finanšu pakalpojumu tirdzniecība.Financial services are a wide range of business activities and products offered by organisations to manage, improve and facilitate financial transactions and activities. Individuals, businesses and governments need these services to manage their finances successfully, achieve their objectives and reduce financial risks. Financial services include, among others, banking, insurance, investment management and payment methods. They are essential to support economic growth, allocate capital and ensure well-functioning financial markets. Financial services are subject to regulation and supervision to protect consumers, maintain the stability of markets and ensure that fair practices are used. Different jurisdictions have different rules and compliance standards aimed at ensuring the stability and integrity of the financial system. The bachelor thesis is developed using the following research methods: monographic method, secondary data analysis method and graphical method. In the first chapter the author analyses the concept, nature, influencing factors and more broadly the financial services provided to individuals. In the second chapter, the author analyses financial services indicators for the period 2010-2022 and compares the results with the Baltic and EU countries. In the third chapter, the author analyses the financial services provided by AS SEB and AS Swedbank. The amount of the bachelor’s thesis is 68 pages without attachments, and includes 9 figures and 74 references. Keywords: financial services, AS SEB, AS Swedbank, financial services trading

  Comparison of the most popular test automation tools for web based projects

  No full text
  Bakalaura darbā tika apskatīta testu automatizācijas rīku izvēle teorijā un praksē. Tika aplūkoti rīku izvēles ieteikumi un apsvērumi, kā arī dažādas testu automatizācijas pieejas un labā prakse testu rakstīšanā. Praktiski ir salīdzināti divi no populārākajiem bezmaksas rīkiem grafiskās saskarnes, API, veiktspējas un drošības testēšanā, kā arī izpētīta lietojamības testu automatizācija. Salīdzinājums ir veikts reālā sistēmā, salīdzinot testēšanas rīku iespējas, veicot rezultātu analīzi un izvirzot atbilstošāko rīku ieteikumus. Lai attīstītu testu automatizāciju uzņēmuma līmenī, ir izstrādāts testu plāns pilota projektam ar Cypress rīku saskarnes testēšanai.The bachelor thesis examined the process of choosing test automation tools in theory and practice. The thesis covers recommendations and considerations for tool selection, as well as various test automation approaches and good practices in test writing. Two of the most popular free tools for GUI, API, performance, and security testing are compared hands-on, and ways of usability test automation are explored. The comparison is made on a real system, comparing the capabilities of the testing tools, analyzing the results, and making recommendations for the most appropriate tools. To improve and develop test automation at the enterprise level, a test plan has been developed for a pilot project with Cypress for interface testing

  Relationship between emotional eating, attachment in close relationships and perceived hunger

  No full text
  Pētījuma mērķis ir noskaidrot savstarpējās saistības starp piesaistes dimensijām emocionāli tuvās attiecībās, uztverto izsalkumu un emocionālo ēšanu, kā arī pārbaudīt vai uztvertais izsalkums ir mediators starp kādu no piesaistes dimensijām emocionāli tuvās attiecībās un emocionālo ēšanu. Pētījumā piedalījās 191 respondents, no kuriem 166 ir precējušies vai attiecībās vismaz pusgadu un 25 nav attiecībās. Izmantojot šķērsgriezuma pētījuma dizainu, respondenti aizpildīja pašnovērtējuma anketas par pieredzi emocionāli tuvās attiecības, emocionālo ēšanu un uztverto izsalkumu. Korelācijas analīze starp mainīgajiem atklāja, ka uztvertais izsalkums un emocionālā ēšana ir saistīta tikai ar piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensiju. Mediācijas analīzes rezultāti apstiprināja, ka uztvertais izsalkums statistiski nozīmīgi mediē attiecības starp piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensiju un emocionālo ēšanu. Šie rezultāti norāda, ka indivīdiem, kuriem piesaistes emocionāli tuvās attiecībās ‘trauksmes’ dimensijas rādītāji ir augstāki, ir lielāka iespēja iesaistīties emocionālas ēšanas uzvedībā, kuru pastarpina paaugstināti uztvertā izsalkuma rādītāji.The aim of this study is to investigate the relationship between attachment dimensions in emotionally close relationships, perceived hunger and emotional eating, and to examine whether perceived hunger mediates the relationship between anxious and avoidant attachment dimensions and emotional eating. 191 respondents participated in the study, of whom 166 were married or in a relationship for at least six months and 25 were single. Using a cross-sectional study design, respondents completed self-assessment questionnaires on experiences in emotionally close relationships, emotional eating, and perceived hunger. Correlation analysis between the variables revealed that perceived hunger and emotional eating were related only to the attachment anxiety dimension. The results of the mediation analysis confirmed that perceived hunger statistically significantly mediates the relationship between the attachment anxiety dimension and emotional eating. These results indicate that individuals who score higher on attachment anxiety dimension are more likely to engage in emotional eating behaviour through heightened perception of perceived hunger

  4,157

  full texts

  61,221

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  E-resource repository of the University of Latvia is based in Latvia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇