Web scraping usage for price comparison of e-shop products

Abstract

Bakalaura darbā tiek apskatīta tīmekļa vietņu rasmošana un dažādu tās paņēmienu un stratēģiju pielietošana, lai izstrādātu efektīvu rasmotāju un tīmekļa vietni, kurā var salīdzināt vairāku e-veikalu piedāvāto produktu cenas. Darba mērķi ir izpētīt rasmošanas un tīmekļa vietņu darbības pamatprincipus, izvērtēt tehnoloģijas rasmotāja un tīmekļa vietnes izveidei, izpētīt rasmošanas pieejas produktu cenu iegūšanai, tīmekļa vietnes izstrāde un iegūto produktu datu apkopošana. Veiktie pētījumi tika pielietoti rasmotāja izstrādei, kas nodrošināja produktu datu ieguvi no vairākiem Latvijas pārtikas e-veikaliem un to attēlošanu izstrādātajā tīmekļa vietnē. Iegūtie dati radīja priekšstatu par statistiku, ko var iegūt ar rasmošanu, kā arī norādīja uz rasmošanas paņēmienu efektivitāti.The bachelor paper examines web scraping and the application of its various techniques and strategies to develop an effective web scraper and a website where you can compare the prices of products offered by several e-stores. The objectives of the work are to study the basic principles of web scraping and website operation, to evaluate technologies for creating web scraper and website, to study web scraping approaches for obtaining product prices, website development and compile the obtained product data. The studies carried out were used for the development of the web scraper, which ensured the extraction of product data from several Latvian food e-stores and their display on the developed website. The resulting data gave an idea of the statistics that can be obtained with web scraping and indicated the effectiveness of the web scraping techniques

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 15/09/2023

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.