E-resource repository of the University of Latvia
Not a member yet
  61575 research outputs found

  Personal autonomy as the right to decide about one’s own body

  No full text
  Maģistra darbs “Personas privātautonomija kā tiesības lemt par savu ķermeni” veltīts personas privātautonomijas aspektu, konkrētāk personas pašnoteikšanās tiesību pār savu ķermeni, izpētei un problēmu aktualizēšanai. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot personas privātautonomijas saturu tiesību lemt par savu ķermeni kontekstā, atklājot obligātās vakcinācijas pamatotību un saskaņošanu ar tiesībām lemt par savu ķermeni, prezumētās piekrišanas jeb opt-out sistēmas stūrakmeņus, kā arī iespējami veiksmīgākā risinājuma ierosināšana, lai netiktu nepamatoti aizskartas personas tiesības. Maģistra darbā ir sekojoši uzdevumi – personas privātautonomijas kā tiesību lemt par savu ķermeni institūta izpēte šobrīd aktuālu tā izpausmes veidu kontekstā, obligātās vakcinācijas pret Covid-19 pamatotības aspekti, sasaiste ar personas tiesībām lemt par savu ķermeni, kā arī noskaidrot, vai prezumētās piekrišanas jeb opt-out sistēmas ietvaros personas tiesības un patiesā griba par savu ķermeni tiek ņemta vērā pietiekami lielā mērā. Autore secināja, ka vakcinācijas pret Covid-19 kontekstā personas netika piespiestas vakcinēties, tādējādi neatstājot rīcības brīvību. Ieviešot opt-out orgānu ziedošanas sistēmu, nav pieņemami no valstu puses pamatoties vienīgi uz orgānu donoru skaita palielināšanos, katrai valstij jāvērtē, vai ar šādu rīcību netiek nepamatoti aizskartas personas pašnoteikšanās pa savu ķermeni tiesības. Būtiska nozīme ir personu izglītošanai un informēšanai abos personas tiesību lemt par savu ķermeni apskatītajos īstenošanas virzienos.The Master's thesis "Personal autonomy as the right to decide about one's own body" is dedicated to the study of aspects of personal autonomy, more specifically, the right to self-determination of a person over one's own body, and to actualizing the problems. The aim of the master's thesis is to find out the content of a person's private autonomy in the context of the right to decide about one's own body, revealing the validity and coordination of mandatory vaccination with the right to decide about one's own body, the cornerstones of the presumed consent or opt-out system, as well as proposing the most successful possible solution so that a person's rights are not unjustifiably violated. The master's thesis has the following tasks - the research of the institute of personal autonomy as the right to decide about one's own body in the context of currently relevant ways of its expression, the aspects of the validity of mandatory vaccination against Covid-19, the connection with the right of a person to decide about one's own body, as well as to find out whether within the framework of the presumed consent or opt-out system, a person's rights and true will for his body are taken into account to a sufficient extent. The author concluded that in the context of vaccination against Covid-19, persons were not forced to get vaccinated, thus leaving no freedom of action. When implementing the opt-out organ donation system, it is not acceptable for countries to base themselves solely on the increase in the number of organ donors, each country must assess whether such an action does not unreasonably violate the right of a person to self-determination over his own body. Educating and informing persons in both directions of the discussed implementation of the right of a person to decide about his body is essential

  Comparison of Two Different Devices for the Evaluation of Ocular Biometric Parameters

  No full text
  Darbs ir uzrakstīts angļu valodā uz xx lapaspusēm. Tas satur xx attēlus, xx tabulas, un xx atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: noteikt iespēju savstarpēji aizstāt optiskos biometrus SS-OCT IOL Master 700 (Zeiss Meditec) un scheimpflug-PCI Pentacam AXL (Oculus) IOL aprēķiniem, izmantojot modernās aprēķinu formulas, un tuvredzības kontrolē. Metode: metožu salīdzināšanas pētījumā tika analizēti viena un tā paša dalībnieka acs biometriskie parametri – keratometrija, centrālās radzenes biezums, priekšējās kameras dziļums un acs aksiālais garums, kas mērīts ar 2 dažādiem biometriem IOL Master 700 un Pentacam AXL. Rezultāti: starp IOL Master 700 un Pentacam AXL acu biometriskajiem mērījumiem nav klīniski nozīmīgu atšķirību. Tā kā aprēķinātie IOL stiprumi un acs aksiālie garumi ar abām ierīcēm ir praktiski vienādi, biometrus var savstarpēji aizstāt kataraktas operācijas plānošanai un tuvredzības kontrolei.The thesis is written in English on xx pages. It contains xx figures, xx tables and xx references. Purpose: determine possibility of use interchangeably optical biometers SS-OCT IOL Master 700 (Zeiss Meditec) and scheimpflug-PCI Pentacam AXL (Oculus) for IOL calculations using modern formulas and for use in myopia control and management. Methods: a method-comparison study analysed ocular biometric parameters – keratometry, central corneal thickness, anterior chamber depth, and ocular axial length of same participant measured with 2 different biometers IOL Master 700 and Pentacam AXL. Results: there are not clinically significant differences between IOL Master 700 and Pentacam AXL eye’s biometric measurements. As calculated IOL powers and eye’s axial lengths with both units are equal, units can be used interchangeably for cataract surgery planning and myopia control management

  Infringement of property interests in criminal proceedings

  No full text
  Maģistra darba nosaukums ir “Mantisko interešu aizskārums kriminālprocesa gaitā”. Šajā formulējumā autors definējis darba pamatā veiktās izpētes būtību – darbā raudzīts atklāt problēmas, ar kurām saskaras personas, kuru mantiskās intereses tiek aizskartas kriminālprocesa gaitā vai tā rezultātā. Darba uzdevums ir noskaidrot, vai Latvijā spēkā esošais kriminālprocesuālais regulējums atbilst LR Satversmē nostiprinātajām pamattiesībām un Latvijai saistošo starptautisko tiesību prasībām. Ja neatbilst – nepieciešams rast risinājumu. Tādējādi darba mērķis ir sniegt priekšlikumus, vai un kā būtu jāpilnveido tiesiskais regulējums, lai galarezultātā personai tiktu nodrošinātas tiesības uz īpašumu un taisnīgu tiesu – LR Satversmē noteiktās pamattiesības, kā arī Latvijai saistošos starptautisko tiesību avotos atrodamu cilvēka tiesību “minimuma standartu”.The topic of the master’s thesis is “Infringement of property interests in criminal proceedings”. In this wording the author has defined the nature of the research underlying the work – work attempts to discover the problems faced by persons whose property interests are infringed during the criminal proceedings or as a result thereof. The aim is to find out whether the legislation in Latvia complies with the requirements of international laws, such as EU law. If not, a solution needs to be found. Therefore the target of the work is to make proposals, whether and how the legal framework should be improved in order to ensure that a person is entitled to property and a fair trial in the end - Fundamental rights specified in the Constitution of the LR, as well as the “minimum standard” of human rights found in the sources of international law binding on Latvia

  Washing Culture and History in Japan

  No full text
  Mazgāšanās vēsturiski Japānā nav saistīta tikai ar relaksāciju un fiziskā ķermeņa tīrību; būtiskas arī citas komponentes, kas balstās Japānas kultūrā, mākslā, vēsturē un reliģijā, un attiecas uz garīgo tīrību; atspoguļojums tam ir rodams jau senos sintoisma un budisma rituālos. Japānā bija un vēl joprojām pastāv vairāku veidu sentō jeb publiskie vannas nami, kuri katri paredz “pareizo” sentō etiķeti, un tajos vienmēr iekļauti atsevišķi nosacījumu punkti, kas jāievēro cieņas izrādīšanai pret citiem sentō lietotājiem un paša sentō tīrības uzturēšanai. Pirms cilvēku veidotajiem vannas namiem, Japānā izsenis pastāv dabiskie karstie avoti- onsen, kuru attīstības posmi lielā mērā saskan ar publisko vannas namu attīstības posmiem, un ko raksturo pastāvīga adaptācija, lai pielāgotos izmaiņām Japānas sabiedrībā un attiecīgā laika perioda uzskatiem par tīrību un sabiedrības vajadzībām šajā laikā. Japānā, lielā mērā primāri tās fiziski ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ, laika gaitā ir izveidojusies savdabīga kultūra, māksla un reliģija, un mazgāšanās rituāli te nav izņēmums; vienlaikus, ir atrodami atsevišķi rituāli, kas to nozīmes un vai izpausmju ziņā ir saskanīgi ar citu kultūru rituāliem, piemēram gjōzui - ķermeņa garīgā attīrīšana, iemērcot sevi aukstā, tīrā ūdenī. Līdz budisma ienākšanai Japānā nepastāvēja publiska mazgāšanās. Aizmetņi publiskajai mazgāšanās tradīcijai Japānā radās līdz ar budistu tempļos ierīkotajām ķermeņu attīrīšanas vannām. Jāatzīmē labdarības un sociālās vienlīdzības komponenti šajā laikā – tempļos aristokrāti mazgāja nabadzīgos un slimos, un turīgākie finansēja vannu publisko apmeklējumu nabadzīgajiem. Mazinoties/ mainoties budisma ietekmei, vēlākajos periodos un līdz ar sabiedrībai noslāņošanos, šāda veida sociālās vienlīdzības aktivitātes vai vismaz ziņas par tādam, nav atrodamas.Washing in Japan historically has not only been about relaxation and physical cleanliness; other components based in Japanese culture, art, history and religion are also important and relate to spiritual purity, as reflected in ancient Shinto and Buddhist rituals. In Japan, there still exist several types of sentō, or public baths, each having a 'correct' sentō etiquette, including certain points of conditions that need to be followed in order to show respect to other sentō users and maintain the cleanliness of the sentō itself. Alongside man-made bathhouses, there have long been natural hot spring onsen in Japan, whose stages of development largely correspond to those of public bathhouses, characterised by constant adaptation to changes in Japanese society and the views on cleanliness and societal needs of the time period at the respective stage in history. Japan, largely due to its physical and geographical isolation, has developed a distinctive culture, art and religion over time. Religious bathing rituals are no exception - there are certain rituals that are consistent in meaning or expression with those of other cultures, such as gyōzui, the spiritual cleansing of the body by immersing oneself in cold, clean water. Before the advent of Buddhism, there was no public bathing in Japan. The beginnings of public bathing in Japan came with the installation of body-cleansing baths in Buddhist temples. The charitable and social equality components of this period are noteworthy: in the temples, the rich bathed the poor and the sick by financing public baths. With the change and decline of Buddhist influence in later periods and the stratification of society, no record of this kind of social equality has been found

  Services for people without a fixed place of residence in Kuldiga county

  No full text
  Bakalaura darba temats ir “Pakalpojumi cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas Kuldīgas novadā”. Darba mērķis ir noskaidrot kādus sociālos pakalpojumus saņem cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas Kuldīgas novadā, kā sociālie darbinieki iesaistās ar bezpajumtniecību saistīto problēmu risināšanā. Darba struktūra ietver ievadu un četras nodaļas. Pirmajā nodaļās autore apskata bezpajumtniecības problēmu Latvijā un citviet pasaulē, otrajā nodaļā autore pievēršas sociālās iekļaušanās problēmai un valsts iespējamajam atbalstam šīs problēmas risināšanā. Trešajā nodaļā autore velta uzmanību tieši Kuldīgas pašvaldībai un to iespējām risināt bezpajumtniecības problēmu. Ceturtajā nodaļā autore izstrādā un apraksta praktiskā pētījuma metodoloģiju, apkopo pētījuma rezultātus un izdara secinājumus. Datu ieguvei izmantotas daļēji strukturētās intervijas, bet datu analīzes veikšanai izmantota kvalitatīvā kontentanalīze, tās ietvaros sniegtas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem un izdarīti secinājumi. Darbā tiek secināts, ka cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas neizmanto visu piejamo atbalstu. Kā arī darbā tiek secināts, ka nepieciešams atjaunot pašvaldību dzīvojamos fondus, lai mazākaisargāto cilvēku grupām būtu piekļuves dzīvojamām plātībām par zemāku cenu.The topic of the bachelor's thesis is “Services for people without a fixed place of residence in Kuldiga county”. The aim of the work is to find out what social services are received by people without a fixed place of residence in Kuldīga county, how social workers are involved in solving problems related to homelessness. The structure of the work includes an introduction and four chapters. In the first chapters, the author examines the problem of homelessness in Latvia and elsewhere in the world, in the second chapter, the author focuses on the problem of social inclusion and the possible support of the state in solving this problem. In the third chapter, the author pays attention to the municipality of Kuldīga and its possibilities to solve the problem of homelessness. In the fourth chapter, the author develops and describes the methodology of the practical research, summarizes the research results and draws conclusions. Semi-structured interviews were used for data collection, while qualitative content analysis was used for data analysis, within which answers were given to the raised questions and conclusions were drawn. The work concludes that people without a fixed place of residence do not use all available support. Also, the work concludes that it is necessary to renew the housing funds of the municipalities so that groups of vulnerable people have access to living space at a lower price

  Social services for seniors in rural areas

  No full text
  Bakalaura tēmas “Sociālie pakalpojumi senioriem lauku teritorijā” darba mērķis ir izpētīt un analizēt sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti senioriem lauku teritorijā. Pētījums virzīts uz senioriem, kuri dzīvo lauku teritorijās ar specifiskām sociālajām vajadzībām un izaicinājumiem Balvu un Alūksnes novadu lauku teritorijās. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti uzdevumi, kuros tiks raksturota senioru dzīves kvalitāte, teorētiski iepazīti sociālo darbinieku pienākumi un uzdevumi, kuri nepieciešami sociālo pakalpojumu sniegšanai, iepazīti sociālo pakalpojumu veidi, noskaidrots lauku teritorijā dzīvojošo senioru viedoklis par sociālo pakalpojumu nepieciešamību. Pētījums balstīsies uz kvalitatīvajiem datiem, iekļaujot intervijas ar senioriem, sociālā darba speciālistiem, kā arī NVO pārstāvi. Darbs sastāv no četrām savstarpēji saistītām nodaļām. Bakalaura darba pētījuma sākumā autore pēta senioru dzīves kvalitātes līmeni un tā uzlabošanas iespējas lauku teritorijā. Darba turpinājumā teorētiski raksturoti sociālo pakalpojumu veidi, to organizēšana un pieejamība ar sociālā darba speciālistu un nevalstisko organizāciju starpniecību. Pētījuma priekšmeta izpēte turpinās empīriskajā daļā, veicot strukturētās intervijas ar senioriem, sociālā darba un nevalstisko organizāciju ekspertiem. Darba nobeigumā balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu, tika izvirzīti svarīgākie secinājumi par sociālo pakalpojumu pieejamību senioriem lauku teritorijā. Seniori izmanto sociālos pakalpojumus, sadarbojoties ar sociālā darba speciālistiem un NVO pārstāvjiem, lai pārvarētu krīzes situācijas un baudītu sabalansētu dzīvi. Pastāv pieprasījums pēc sabiedriskā transporta un veselības aprūpes pakalpojumiem, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus dzīves līmeņa paaugstināšanā.The aim of the bachelor's thesis "Social services for seniors in rural areas" is to study and analyze the availability and effectiveness of social services for seniors in rural areas. The study is aimed at seniors living in rural areas with specific social needs and challenges in rural areas of Balvi and Aluksne counties. In order to achieve the goal, tasks were set that will describe the quality of life of seniors, theoretically got acquainted with the duties and tasks of social workers which are necessary for the provision of social services, got acquainted with the types of social services, found out the opinion of seniors living in rural areas about the need for social services. The study will be based on qualitative data, including interviews with seniors, social work specialists, as well as a representative of NGOs. The work consists of four interrelated chapters. At the beginning of the bachelor's thesis research, the author studies the quality of life of seniors and its improvement opportunities in the rural area. The following work theoretically describes the types of social services, their organization and availability through social work specialists and non-governmental organizations. The study of the research subject continues in the empirical part, conducting structured interviews with seniors, experts in social work and non-governmental organizations. At the end of the work, on the basis of theoretical and empirical research, the most important conclusions were put forward regarding the availability of social services for seniors in the rural area. Seniors use social services in collaboration with social work specialists and NGO representatives to overcome crisis situations and enjoy a balanced life. There is a demand for public transport and health care services that provide favorable conditions for raising the standard of living

  Social work with alcoholics

  No full text
  Bakalaura darba tēma – Sociālais darbs ar no alkohola atkarīgām personām. Bakalaura darba mērķis Analizēt alkohola atkarību, kā sociālu problēmu un izpētīt sociālā darbinieka darbu ar alkohola atkarīgām personām. Tika veikts pētījums, izmantojot kvalitatīvo pētījuma metodi. Pētniecības instruments: 8 intervijas ar 6 jautājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām un 6 apakšnodaļām. Bakalaura darba pirmajā daļā ir apskatīts atkarības jēdziena skaidrojums un būtība. Bakalaura darba otrajā daļā ir apskatīta alkohola atkarība jeb alkoholisms. Bakalaura darba trešajā daļā ir apskatīts sociālais darbs ar no alkohola atkarīgām personām caur kognitīvi biheiviorālo teoriju. Bakalaura darba ceturtajā daļā ir veikts pētījums, apkopoti rezultāti un veikta to analīze. Darba gaitā formulēti secinājumi.The topic of the bachelor thesis - Social work with alcoholics. The aim of the bachelor thesis – Analyze alcohol addiction as a social problem and study the work of a social worker with alcohol dependent persons. The study was conducted using a qualitative research method. Research tool: 8 interview with 6 questions. The bachelor thesis consists of 4 parts and 6 subsections. The first part of the bachelor thesis deals with the explanation and essence of the concept of addiction. The second part of the bachelor thesis deals with alcohol dependence or alcoholism. The third part of the bachelor thesis deals with social work with alcohol addicts through cognitive behavioral theory. In the fourth part of the bachelor thesis, a research is carried out, the results are summarized and their analysis is performed. Conclusions are formulated in the course of the work

  The adventure training method in social work with youth

  No full text
  Bakalaura darba tēma ir „Piedzīvojuma treniņa metode sociālajā darbā ar jauniešiem”. Darba mērķis ir izpētīt piedzīvojuma treniņa iespējas un ierobežojumus sociālajā darbā ar jauniešiem. Darba teorētisko ietvaru veido resiliences pieeja, kas sociālajā darbā ar jauniešiem akcentē gan indivīda spēja izmantot sociālajā vidē pieejamos resursus, gan arī sociālās vides lomu, nodrošinot indivīdiem plašu resursu klāstu. Empīriskajā pētījumā izmantots kvalitatīvās pētījuma metodes – daļēji strukturētas intervijas, daļēja strukturēta novērošana un aptaujas. Pētījums atklāj piedzīvojuma treniņa metodes iespējas un riskus sociālajā darbā ar jauniešiem, kādas profesionālās kompetences ir nepieciešamas sociālajiem darbiniekiem, lai vadītu piedzīvojumu treniņus jauniešiem un jauniešu viedokli par piedzīvojuma treniņa ietekmi uz viņu personības attīstību.The topic of my bachelor thesis is "The Adventure training method in social work with young people". The aim of the thesis is to explore the possibilities and limitations of adventure training in social work with young people. The theoretical framework of the thesis is the resilience approach, which in youth work emphasises both the individual's ability to use the resources available in the social environment and the role of the social environment in providing individuals with a wide range of resources. The empirical study used qualitative research methods - semi-structured interviews, semi-structured observation and surveys. The study reveals the opportunities and risks of the adventure training method in social work with young people, what professional competences social workers need to conduct adventure training for young people and young people's views on the impact of adventure training on their personal development

  Agenda of News Portals in Social Networks Instagram and TikTok: The Cases of Tvnet and Delfi

  No full text
  Bakalaura darba temats ir "Ziņu portālu dienas kārtība sociālajos tīklos Instagram un TikTok: Tvnet un Delfi gadījumi". Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir Latvijas ziņu portālu dienaskārtība sociālajos tīklos, salīdzinot Delfi un Tvnet ievietotās publikācijas Instagram un TikTok. Darbā apkopota informācija par Dienaskārtības teoriju, ziņu žurnālistiku un jaunajiem medijiem. Pētījumā izmantotās metodes ir kvantitatīvā kontentanalīze un daļēji strukturēta intervija. Pētījuma rezultāti norāda, ka katrs ziņu portāls savos sociālajos tīklos izvirza atšķirīgu dienaskārtību, kas minimāli pārklājas vienam ar otru. Arī publikāciju veids nav vienāds, liekot domāt, ka ziņu portāli izvēlējušies sev visatbilstošāko publicēšanas stilu.The topic of this bachelor's thesis is " Agenda of News Portals in Social Networks Instagram and TikTok: The Cases of Tvnet and Delfi". The purpose of this study is to find out what is the agenda of Latvian news portals on social networks by comparing the publications posted by Delfi and Tvnet on Instagram and TikTok. The work gathers information about Agenda Setting theory, news journalism and new media. The methods used in this research are quantitative content analysis and semi-structured interview. The results of this study indicate that each news portal sets a different agenda in its social networks, with minimal overlap with each other. The type of publications is also not the same, suggesting that the news portals have chosen the most suitable publication style for themselves

  4,157

  full texts

  61,577

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  E-resource repository of the University of Latvia is based in Latvia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇