7 research outputs found

  Increased Risk of Preeclampsia in Women With a Genetic Predisposition to Elevated Blood Pressure

  Get PDF
  Background: Preeclampsia causes significant maternal and perinatal morbidity. Genetic factors seem to affect the onset of the disease. We aimed to investigate whether the polygenic risk score for blood pressure (BP; BP-PRS) is associated with preeclampsia, its subtypes, and BP values during pregnancy. Methods: The analyses were performed in the FINNPEC study (Finnish Genetics of Pre-Eclampsia Consortium) cohort of 1514 preeclamptic and 983 control women. In a case-control setting, the data were divided into percentiles to compare women with high BP-PRS (HBP-PRS; >95th percentile) or low BP-PRS (Peer reviewe

  Rakennuksen 3D-mallintaminen

  No full text
  Opinnäytetyön kohteena on Porin kaupungin vuonna 1968 valmistunut kiinteistö, jonka tiloissa toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan Porin yksikkö. Opinnäytetyössä kohteeseen suoritettiin tarkemittaus, josta saatujen mittatietojen avulla työssä tehtiin tilaluettelo rakennuksen maan päällä olevien kerrosten osalta. Tilaluettelo toteutettiin Excel-taulukkona, johon taulukoitiin tarkemittauksessa saadut tilojen mittatiedot sekä pohjapiirustuksista saadut tilojen tunnisteen. Kohteen pohjapiirustukset päivitettiin opinnäytetyössä nykyisiä rakenteita vastaaviksi. Pohjapiirustusten päivittäminen tehtiin Autocad 2016-ohjelmaa käyttäen. Pohjapiirustusten päivittämisessä tarvittavien tietojen pohjana käytettiin tarkemittauksessa saatuja tietoja sekä vanhoista pohjapiirustuksissa olevia merkintöjä. Päivitetyt pohjapiirustukset tallennettiin DWG-tiedostomuotoon. Opinnäytetyössä kohteena olevasta rakennuksesta tehtävä 3D-mallinnus luotiin Autodesk Revit 2016-ohjelmalla. Rakennuksen 3D-mallinnus luotiin työssä päivitettyjen pohjapiirustusten tietojen pohjalta sekä paikanpäällä rakenteita tutkimalla ja mittaamalla. 3D-mallinuksen tuotokset tallennettiin Autodesk Revit Projekt-tiedostona sekä yleisemmin 3D-tuotemallinnuksessa käytettynä IFC-tiedostona. Työn kirjallinen osuus käsittelee: rakennuksen historiatietoja, nykyistä rakennuksen toimintaa, tuotemallintamisen vaiheita, etuja sekä mahdollisuuksia rakennushankkeessa, IFC-tiedonsiirtoa ja Talo 2000 nimikkeistön käyttöä osana tuotemallintamista

  Gradings for nilpotent Lie algebras

  No full text
  We present a constructive approach to torsion-free gradings of Lie algebras. Our main result is the computation of a maximal grading. Given a Lie algebra, using its maximal grading we enumerate all of its torsion-free gradings as well as its positive gradings. As applications, we classify gradings in low dimension, we consider the enumeration of Heintze groups, and we give methods to find bounds for non-vanishing ‚Ąďq,p\ell^{q,p} cohomology.Comment: 35 pages, minor presentation improvement

  Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI). Tutkimushankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportti.

  Get PDF
  T√§ss√§ COMBI-tutkimushankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportissa esitet√§√§n vuosina 2015‚ÄĒ2018 toteutetun tutkimushankkeen keskeiset suositukset ja johtop√§√§t√∂kset. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa julkisten palvelurakennusten, kuten koulujen, p√§iv√§kotien ja vanhainkotien energiatehokkuutta turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa on tarkasteltu sek√§ uudis- ett√§ korjausrakentamista.Tutkittuja aihepiirej√§ on hankkeessa ollut suuri m√§√§r√§. Arkkitehtuurin osalta on tarkasteltu palvelurakennusten arkkitehtisuunnittelun kehitt√§mist√§ energiatehokkuuden ja tilasuunnittelun n√§k√∂kulmista sek√§ ymp√§rist√∂yst√§v√§llisyyden ja kest√§vyyden huomioon ottamista arkkitehtisuunnittelussa. Rakenteiden osalta on tutkittu niiden l√§mp√∂- ja kosteusteknist√§ toimintaa ja m√§√§ritetty kosteusteknisi√§ materiaaliominaisuuksia. Kentt√§tutkimuksissa on tarkasteltu sis√§ilman olosuhteita 24 palvelurakennuksessa Tampereen ja ymp√§rist√∂kuntien sek√§ Helsingin alueella. My√∂s palvelurakennusten laskennallista ja toteutunutta energiankulutusta on tutkittu Tampereen, Helsingin ja Oulun kohteista. Taloteknisten j√§rjestelmien osalta on tarkasteltu niiden kustannusoptimaalisuutta, uusiutuvan energian et√§tuotantoa, taloautomaatioj√§rjestelmien toimintaa, aurinkosuojausta ja valaistusta. Rakennusprosessin osalta n√§k√∂kulmina ovat olleet p√§√§t√∂ksenteon prosessit, talotekniikan k√§yt√§nn√∂n toteutus, rakennuksen toimivuuden varmistus sek√§ olosuhteiden ja energiankulutuksen seuranta. Lis√§ksi on kehitetty ty√∂kaluja rakennushankkeen taloudellisuustarkasteluihin.T√§m√§n johdanto- ja yhteenvetoraportin liitteen√§ on hankkeen tulosten pohjalta koottu COMBI 8 suosituslista, jossa esitettyjen toimenpiteiden katsotaan laajasti edesauttavan julkisten palvelurakennusten toimivuutta ja energiatehokkuutta. Raportin liitteen√§ on my√∂s 45 kpl lyhyit√§ tuloskortteja sek√§ niihin liittyv√§t esitysaineistot, joiden tarkoituksena on helpottaa hankkeessa ker√§tyn tiedon levi√§mist√§. Hankkeen alkuper√§isjulkaisut on listattu t√§m√§n raportin liitteen√§ olevassa julkaisuluettelossa.Keskeisen√§ johtop√§√§t√∂ksen√§ todetaan, ett√§ hyv√§ energiatehokkuus on ainoastaan yksi laadukkaan rakentamisen monista ominaisuuksista. Laadukas rakentaminen edellytt√§√§ kokonaisvaltaista ja oikeaaikaista asioiden tarkastelua sek√§ ehj√§n ketjun rakentamista suunnittelusta toteutukseen ja k√§ytt√∂√∂n. T√§ss√§ onnistumisen edellytyksen√§ ovat rakennushankkeessa ja sen j√§lkeen rakennuksen parissa toimivien henkil√∂iden hyv√§ ammattitaito ja yhteisty√∂ sek√§ riitt√§v√§t resurssit. COMBI-hankkeen tulosten tavoitteena on antaa eri osapuolille tietoa ja ty√∂kaluja turvallisen, taloudellisen ja energiatehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi
  corecore