Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository

  Перспективи реформування професійної мистецької освіти

  No full text
  У статті здійснено спробу визначити проблеми, що мають місце в професійній мистецькій освіті в контексті існуючої компетентнісної парадигми та окреслити шляхи подолання існуючих в мистецькому освітньому просторі протиріч, щодо підготовки педагога-музиканта сучасного ґатунку

  Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. - Вип. 123, т. 1

  No full text
  Збірник праць дослідників науково-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, присвячений 95-й річниці від дня його народження

  Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Вип. 116

  No full text
  До наукових записок увійшли статті, присвячені дослідженню актуальних питань теорії та практики перекладу, прикладної лінгвістики, термінознавства та мовних картин світу. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів філологічних факультетів, а також учителів-словесників

  The Development of Education of Zemstvo in Kherson Province (the second half of the ХІХс. – the biginning of the ХХc.)

  No full text
  (uk) Дисертаційне дослідження присвячене проблемам виникнення й становлення земських навчальних закладів; розкриває особливості діяльності земств Херсонської губернії, які виявляються у спробах введення загального безкоштовного обов'язкового початкового навчання, у забезпеченні безперервності освіти та створенні мережі середньої, професійно-технічної й позашкільної освіти; показує внесок земств у розробку системного підходу щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців народної школи.У дисертації земська освітня діяльність аналізується в контексті урядово-церковної політики; визначаються завдання та організаційні форми земської освітньої роботи; висвітлюються заходи щодо розширення освітнього змісту земських шкіл, характеризуються провідні принципи й методи навчання. Досвід земств може бути корисним для застосування на сучасному етапі.(en) Dissertation reseach is dedicated to the problems of development of Zemstvo educational establishments. This investigation throus light upon the pecularities of the activity of Zemstvo of Kherson province in the sphere of primary education These changes are reflected in the tryings to establish universal free of charge primary education, to provide persistant education founding new and supporting already existing educational establishments. It also shows the ways of foundation of the diverse net of secondary, profession–technical and extra-curricular education and underlines the contribution of Zemstvos in the elaboration of measures connected with the training and promotion of qualification of specialists in the field of people education.Educational activity of Zemstvo is analysed in the research in the context of state-church policy.Educational xperience of Zemstvos can be useful for the usage of the local authorities nowadays

  The heavy cross of heredity: the psychophysiologic aspect of V. Vynnychenko’s works in chrono context

  No full text
  (uk) Творчість В. Винниченка-драматурга не можна назвати типовою. Вона зросла на специфічному ґрунті тогочасного життя, власного дуже багатопланового досвіду та еклектично засвоєних політичних, економічних, соціальних ідей. Дослідження у сфері психології та психіатрії спричинили виникнення нової проблематики. Митці-сучасники В. Винниченка звертаються до аспектів підсвідомого, комплексів, фобій, психічних захворювань. Для п’єс В. Винниченка характерні трагічні фінали, в основі яких лежать невідповідності між внутрішнім самоусвідомленням та ґендерним суспільним статусом, на межі зіткнення чоловічих та жіночих прагнень, а також через аспект спадковості, під яким розуміємо і – у вузькому розумінні – спадкові хвороби, і – у глобальному – давні, тваринні чи первісні інстинкти. Герої В. Винниченка і його сучасників ведуть боротьбу із власною сутністю у будь-якому її вияві. Однією із причин загострення цієї боротьби є процес болісного самопізнання, крізь який проходять як герої, так і автор. Із проблеми спадковості вичленовуємо проблему спадкоємності, згідно якої люди сприймаються як продукти свого часу, наслідують стиль поведінки інших. Також цю проблему можна розглядати у плані патології, певної психічної хвороби.(en) The creative work of V.Vynnychenko as a dramatist can not be called typical. I t grew on the specific ground of the realities of the time, own rather various experience and eclectically mastered political, economic, social ideas. The estimation of V.Vynnychenko’s creative work hesitated from positive (Kurbas, Stanislavskiy) through ambiguous (Chikalenko, Gorki) to negative (Evshan, Malanyuk). Our countryman can be compared with Hauptman, I bsen and other modern European playwrights, who can be named the establishers of the phenomenon which is presently called the gender approach in literary criticism. This approach analyses the problems of family life, society etc. not from the point of t heir (male and female) biological sexual belonging and inherent character but taking into account their social roles. Researches in the field of psychology and psychiatry entailed the appearance of new problems and the ways of their solving. Writers – prose-writers and dramatists – began to refer to the aspects of subconscious complexes, phobias, mental illnesses. Tragic endings are typical for V. Vynnychenko’s plays. They are based on the inconsistency between the inner self awareness and social gender status on the verge of a clash of male and female aspirations and through the heredity aspect which is defined – in the narrow sense – as some hereditary disease and – globally – accepts as old, animal or primitive instincts. Thus, the characters of V. Vynnychenko and his contemporaries constantly struggle with their own essence in any of its manifestations and variants. One of the reasons for the aggravation of the struggle is a painful process of self-discovery for both characters and the author. Along with the problems of the heredity succession the problem of people as the products of their time is defined, the style of the behaviour is followed. The problem of heredity is reviewed in the terms of pathology, certain mental illness or gender prodlems
  Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repositoryis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!