708 research outputs found

  Simulering av ventetid og effektivitet i sykehus - Separate eller kombinerte avdelinger for akutte og elektive pasienter

  Get PDF
  Mange sykehus opplever uÞnskede strykninger av elektive operasjoner fordi Þyeblikkelig hjelp pasienter mÄ prioriteres. Den elektive pasienten henvises til venting til det igjen er ledig kapasitet. Skjerming av sykehusenes elektive virksomhet er derfor et tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten. I denne artikkelen diskuterer vi fordeler og ulemper med skjerming av elektiv virksomhet med utgangspunkt i resultatene fra en simuleringsmodell. Modellsimuleringene er gjort med det norskutviklede dataprogrammet Powersim Constructor (versjon 2.5). En kombinert avdeling som bÄde behandler akutte og elektive pasienter forventes Ä ha kortere ventetider og mindre overtidsbruk enn en lÞsning med separat akutt og separat elektiv avdeling. Bakgrunnen for dette er at stÞrre fleksibilitet i den kombinerte avdelingen i ressursbruk i behandling av elektive og akutte pasienter oppnÄr hÞyere gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse. I den kombinerte avdelingen stÄr pasientene i fare for Ä bli strÞket av programmet pÄ operasjonsdagen siden de konkurrerer med akutte pasienter om kapasitet. Som kompensasjon for denne ulempen fÄr de kortere ventetid i ordinÊr kÞ fÞr behandling. Resultatene tyder pÄ at skjerming av elektiv virksomhet i seg selv ikke er sÄ gunstig som antatt siden den samlede kapasitetsutnyttelsen for begge avdelinger blir mindre enn ved den kombinerte avdelingen. Imidlertid kan separate avdelinger medfÞre muligheter for effektivisering av den elektive virksomheten som igjen vil kunne bidra til kortere ventetider.Venteliste; sykehus; kirurgi; systemdynamikk; pasientstrÞmmer; Þyeblikkelig hjelp

  Dynamisk simulering för att förbÀttra hanteringen av jÀrnvÀgsstörningar

  Get PDF
  Within the Swedish rail network, maximum track capacity is reached on multiple sections with costly delays as a result. Therefore minimizing the time a train is stationary after a disruption such as overhead line damage or suicide is important. Prior work has mapped stakeholders within the management of the two scenarios, but due to complexity, finding effective means of improvement is difficult. This thesis discusses the value in simulating the management using a dynamic model by studying the characteristics, strengths, weaknesses and appropriate uses for the three main dynamic simulation methods: Discrete-event simulation, system dynamics and agent-based simulation. A discrete-event based model is chosen and presented, modelling each part of the management-chain as a time delay of random length. The result shows a disseminated total time required before operations can resume as well as time required for different events. The model provides means for the user to experiment and optimize the management based on real life given circumstances.Simulering kan förbÀttra hanteringen av jÀrnvÀgsstörningar Förseningar i jÀrnvÀgssystemet kostar Ärligen sÄvÀl industrin som samhÀllet miljardbelopp. DÀrför Àr det viktigt att minimera tiden som ett tÄg stÄr stilla efter en störning, som till exempel ett kontaktledningsbrott eller en personpÄkörning. I examensarbetet presenteras en simuleringsmodell som kan anvÀndas som ett verktyg för att hitta det mest tidseffektiva sÀttet att hantera en sÄdan störning. Kapacitetstaket Àr nÄtt pÄ flera stÀllen i den svenska jÀrnvÀgen vilket medför att varje försening fÄr följdeffekter pÄ flera andra tÄg i systemet. SjÀlvklart behöver orsakerna till förseningar förebyggas i den mÄn det gÄr, men det Àr lika viktigt att fÄ bort proppen i form av ett stillastÄende tÄg sÄ fort som möjligt efter att nÄgot intrÀffat. Examensarbetet utgÄr frÄn en kartlÀggning av involverade aktörer och ingÄende processer vid hanteringen av en personpÄkörning eller ett kontaktledningsbrott, gjord av forskare vid Lunds Universitet. KartlÀggningen bygger pÄ intervjuer och visar vem som kontaktar vem och ungefÀr hur lÄng tid respektive process tar. Redan frÄn början Àr det lÀtt att se vilka delar som tar lÄng tid, men eftersom vissa processer sker parallellt med varandra Àr det inte sÀkert att en tidsminskning av en viss hÀndelse innebÀr nÄgon total tidsvinst. Det kanske bara leder till att exempelvis inkallad ersÀttningspersonal stÄr och vÀntar pÄ att rÀddningstjÀnsten ska slutföra sitt arbete innan tÄget kan köras vidare. Mest effektivt Àr förmodligen att minska lite hÀr och lite dÀr, men hur mycket och var? Examensarbetets syfte Àr att undersöka dels möjligheterna, men Àven de potentiella vinsterna av att simulera hanteringen med hjÀlp av en dynamisk simuleringsmodell. Dynamisk simulering innebÀr, till skillnad frÄn statisk simulering, att ingÄende vÀrden och parametrar förÀndras och pÄverkar varandra under simuleringens gÄng. Dynamisk simulering Àr i sig inget nytt, men i den hÀr typen av incidenthantering Àr det sÄvitt författaren vet helt oprövat. Rapporten sammanfattar och diskuterar egenskaper, styrkor, svagheter och lÀmpliga anvÀndningsomrÄden för de tre vanligaste dynamiska simuleringsmetoderna: Diskret-hÀndelsestyrd simulering, systemdynamik och agentbaserad simulering. DÀrefter vÀljs den metod som anses passa bÀst ut och hanteringsprocessen byggs upp i en simuleringsmjukvara. Modellen som presenteras i rapporten simulerar varje process i hanteringen som en tidsfördröjning, som inom ett rimligt intervall Àr slumpmÀssigt lÄng. Det innebÀr att hanteringens totala tid blir olikt lÄng vid varje körning och simuleringen upprepas dÀrför tusentals gÄnger. Resultatet blir en illustration av tidens spridning, med en topp kring ett medelvÀrde. Modellen har flera styrkor; dels illustrerar den systemets struktur och hur processerna hÀnger ihop med varandra pÄ ett enkelt sÀtt, men framförallt tillÄter den anvÀndaren att experimentera med tidsÄtgÄngen för olika hÀndelser och se hur de pÄverkar den totala tiden. Faktum Àr att anvÀndning av modellen Àr det enda sÀttet att hitta de mest effektiva ÄtgÀrderna, eftersom förhÄllandena mellan de olika processerna förÀndras varje gÄng minsta Àndring sker nÄgonstans i modellen. Modellen kan anvÀndas för att testa idéer, teorier och för att identifiera var krutet bör lÀggas om en beslutsfattare exempelvis tilldelas resurser att spendera pÄ att minimera tiden. Modellen Àr konstruerad utifrÄn hanteringen av jÀrnvÀgsstörningar men kan naturligtvis Àven anvÀndas för att optimera hanteringen av egentligen vilken hÀndelse som helst som triggar en kÀnd kedja av hÀndelser

  Implementering av indikeringssystem pÄ dieselmotor og tester av dieseloljer

  Get PDF
  This report shows the implementation of indication systems and the setup of the lab for a single cylinder diesel engine located at Bergen Univercity College. Further on a study of alternative fuels was carried out, basing the study upon the laboratory engine. Two methods were used to test the different fuels. Tests of different fuels on the engine were carried out. The new indication system was used to determine the thermodynamic differences regarding to change in fuel properties. Also a system for monitoring exhaust gases and emissions were used during the tests. Simulations using software was carried out to check the fuel properties and their differences. Both engine parameters and fuel properties were changed to simulate the tests on the laboratory engine.Rapporten viser implementering av et indikeringssystem pÄ en laboratoriemotor, samt oppbygging av et motorlaboratorium med en enkeltsylindret dieselmotor ved HiB. Videre ble et forskningsprosjekt av alternative brennoljer utfÞrt pÄ testmotoren. To metoder ble brukt til testingen: fysisk testing pÄ motoren og simuleringsforsÞk i programvare pÄ PC. Fysiske tester pÄ motoren, hvor det nye indikeringssystemet ble brukt, for Ä finne termodynamiske forskjeller i forbrenningen som fÞlge av forskjeller i brennoljens egenskaper. I tillegg ble det brukt avgassmÄleutstyr for Ä se pÄ utslippsforskjeller under testene. SimuleringsforsÞk ble gjort med programvare pÄ PC for Ä sjekke om brennoljenes egenskaper pÄvirket motorens egenskaper. Resultatene ble sammenlignet opp mot mÄleresultatene fra testmotoren.Master i EnergiMAMN-ENERGENERGI399

  Effekten av kortslutningsstrÞmmer pÄ strÞmbegrensende spoler i hÞyspenningsanlegg med synkrongenerator

  Get PDF
  Beregning av kortslutningsstrÞmmer i hÞyspentanlegg, spesielt for feil nÊr en generator, er essensielt ved konstruksjon av et slikt anlegg. Det er en kjent sak at elektrodynamiske krefter, skapt av kortslutningsstrÞmmer, er den dimensjonerende faktoren for utstyr som fÞrer strÞmmer i denne stÞrrelsesordenen. Ved Ä benytte en strÞmbegrensende spole vil den mekaniske pÄkjenningen, som oppstÄr i samleskinner og annet tilkoblet utstyr, bli redusert. Under en kortslutning vil spolen sette opp et kraftig magnetfelt. Avhengig av innkapslingens konstruksjon kan det induseres virvelstrÞmmer i innkapslingen. VirvelstrÞmmene setter opp sitt eget magnetfelt som igjen pÄvirker kreftene som vil oppstÄ i spolen. Oppgaven baserer seg pÄ en hendelse som fant sted i vannkraftverket BlÄfalli Vik hvor det oppstod en kortslutning for noen Är siden. KortslutningsstrÞmmen forÄrsaket deformasjon av den strÞmbegrensende spolen, som igjen fÞrte til jordslutning nÊrt generatoren. Dokumentasjon fra anlegget er lagt til grunn for Ä lage simuleringsmodellen. Ved Ä benytte transientsimulering i ANSYS Maxwell undersÞkes kreftene som virker pÄ spolen under kortslutning. Simuleringsmodellen linkes opp mot en ekvivalentkrets for Ä ta hensyn til foranliggende nett og seriekapasitanser. I tillegg undersÞkes transientspenningene som oppstÄr ved bryting av kortslutningsstrÞmmen. Dette ble gjort ved Ä modellere spolen med en ekvivalentkrets og simulerer i ATP Draw. Spolens frekvensrespons innhentes fra simuleringene i ANSYS Maxwell, og en ekvivalentkrets utarbeides pÄ bakgrunn av dette. BÄde tilfelle med og uten strÞmklipping undersÞkes. Deformering av den strÞmbegrensende spolen, i kombinasjon med spenningstransienter var trolig Ärsaken til gjennomslaget pÄ generatorsiden av reaktoren ved hendelsen i BlÄfalli Vik. Under kortslutning vil en strÞmbegrensende spole bli utsatt for store pÄkjenninger det er viktig for en designer av slikt utstyr Ä vite om: Spolen vil bli utsatt for en oscillerende kraft, bÄde i lengde- og hÞyderetning. Konstrueres innkapslingen i ledende materiale vil det induseres virvelstrÞmmer som vil pÄvirke kraften som virker pÄ spolen. VirvelstrÞmmene vil produsere varme, som kan medfÞre brannfare. Det er anbefalt Ä lage innkapslingen i et ikke ledende materiale. Det vil oppstÄ overspenninger ved utkobling av kortslutnignsstrÞmmen. I simuleringstilfellet var toppverdien til transientspenningen 3,5 ganger nominell spenning

  Health Accounts and Other Welfare Accounts

  Get PDF
  Gesundheitskosten, Gesundheitsfinanzierung, Health care costs, Health care financing

  Transientstabilitet-implementering ved BESS for offshore mikronett i Ăžymodus

  Get PDF
  Konvensjonelle mikronett har tradisjonelt sikret spenning- og frekvensstabilitet med spinning-reserve fra roterende maskiner ved forstyrrelser i nettet. En Þkende andel av ikke-roterende energiproduksjon pÄvirker kraftsystemers pÄlitelighet og stabilitet. Batterienergilagringssystem (BESS = Battery energy storage system) kan sees pÄ som en verdifull og pÄlitelig kilde som kan gi flere fordeler, fleksibilitet og stabilitet til et mikronett. Ved bruk av et BESS i et mikronett kan energi trekkes eller tilfÞres et nett ved forstyrrelser for Ä sikre spenning- og frekvensstabilitet. Denne rapporten undersÞker flere konvertermodeller og kontrollstrategier for Ä finne en passende BESS-topologi som er i stand til Ä bidra med spinning-reserve ved store forstyrrelser i et mikronett i Þymodus uten annen energiproduksjon. Rapporten kan deles i to. Dens fÞrste formÄl er Ä designe et BESS som kan implementeres i et mikronett. Dens andre formÄl er Ä undersÞke hvordan et BESS kan sikre transient spenning- og frekvensstabilitet for store forstyrrelser i et mikronett i Þymodus. For den fÞrste delen av oppgaven er et to-stegs BESS designet og simulert i MATLAB Simulink. BESS-stegene er testet separat og sammensatt for varierende lastbetingelser. Resultatene viser at systemet er stabilt for drift i begge retninger. I tillegg kan systemet synkroniseres til eksternt nett pÄ en tilfredstillende og effektiv mÄte. Resultatene indikerer ogsÄ at systemet tÄler lastbetingelser langt utenfor sin tiltenkte nominelle verdi. En Fast Fourier transform-analyse er utfÞrt for lastbetingelser rundt tiltenkt nominell verdi for Ä verifisere ytelsen til LCL filteret som er en kritisk komponent. Resultatene fra analysen viser at filteret er i stand til Ä dempe svitsjeharmoniene til et akseptabelt nivÄ i henhold til IEEE-standardene. I den andre delen av oppgaven er det bygget en simuleringsmodell i MATLAB Simulink for Ä undersÞke hvordan spenning- og frekvenstransienter forutsaket av lastendringer kan reduseres ved effekttilfÞrsel av et BESS. Systemet ble testet for et gitt lastscenario for Ä se hvordan Þkt tilfÞrsel av effekt per tidsenhet fra et BESS pÄvirket spenning- og frekvenstransientene. Resultatene viser at spenning- og frekvenstransientene reduseres for hÞyere effekter tilfÞrt per tidsenhet. Ut fra resultatene undersÞkes en grense for hvor mye effekt per tidsenhet som mÄ tilfÞres for det gitte lastscenariet for Ä oppfylle kravene til transient spenning- og frekvensstabilitet fra IEC 61892 standardene.Conventional microgrids have traditionally secured voltage- and frequency stability by using spinning reserve from large rotating machines when a large electrical disturbance in the grid occurs. An increasing amount of non-rotating energy production in the grid influence a power system's reliability and stability. A battery energy storage system (BESS) can be viewed as a valuable and reliable source of energy that can provide several advantages, such as flexibility and stability to a microgrid. By implementing a BESS in a microgrid energy can be supplied or consumed from the grid in the event of electrical disturbances to ensure voltage- and frequency stability. This thesis examines several converter models and control strategies to find a suitable BESS-topology providing spinning reserve in the event of a large electrical disturbance in an islanded microgrid with no other means of generation. The first purpose of the thesis is to design a BESS that can be implemented in a microgrid. The second purpose is to investigate how a BESS can secure transient voltage- and frequency stability for large disturbances in an islanded microgrid. In the first part of this thesis a two-stage BESS is designed and simulated in MATLAB Simulink. The BESS-stages are tested separately and together for varying load conditions. The results show that the system is stabile for charging and discharging mode. In addition, the system can be synchronized to an external grid in a satisfactory and efficient way. The results indicate also that that the system can handle load conditions well outside its nominal range. A \textit{Fast Fourier transform}-analysis is conducted for load conditions around intended nominal values to verify the performance of the LCL-filter which is a critical component of the BESS. The results from the analysis show that the filter is capable of dampening switching harmonics to an acceptable level in accordance to IEEE-standards. For the second part of the thesis a simulation model is built in MATLAB Simulink to examine how voltage- and frequency transients caused by a large electrical disturbance can be reduced by increased power supplied from the BESS. The system was tested for a given load condition to see how increased power supply per unit of time from a BESS influenced voltage- and frequency transients. The results indicate that said transients are reduced when a larger supply of power is implemented. From the results, a limit for how much power must be supplied for the given load condition to comply with regulations for transient voltage- and frequency stability in IEC 61892 standards, is achieved.Masteroppgave i energiENERGI399MAMN-ENER

  Modellering av tÄgnÀt pÄ Arriva DK

  Get PDF
  Purpose: The purpose of this thesis is to develop two simulation models of Arrivas train network in Denmark to facilitate the process of timetabling. One of the models assumes deterministic times in the other model these times are stochastic. The purpose of the deterministic model is to evaluate if timetables are free from conflicts, a process that currently involves a lot of manual labor. The main goal of the stochastic model is to be able to compare different timetables, using a more realistic model of the train network that compensates for the inherent uncertainties in travel and stop times. The goal is not to develop a finished product for immediate practical implementation. The aim has been to develop a platform and process for modelling and serve as first version for further improvement. Delimitations: The models focus on normal operations. Therefore unexpected events like signal errors, accidents etc. are disregarded. Another delimitation is that the availability of trains and staff, and how it affects the timetable, are disregarded. Additional delimitations are that the model only accounts for Arriva trains and not for their competitors’ trains, and that the decision process for prioritizing trains when conflicts occur is simplified in the simulation models. v Method: The method used in this thesis is a modified version of the 8-step process for large simulation projects in Hillier and Lieberman (2010, pp. 959-963). The process has been implemented in two stages, one for each model. Conclusions: Verification and validation show that the deterministic model is consistent with reality. The model is therefore considered ready to be used as an aid in the process of making new timetables. The stochastic model has been more difficult to validate. This is because the material plan and service plan is not yet included in the simulation model, which makes it hard to compare the simulation results to the observed data for the real system. However, validity has been achieved for the logic of the system, and for the distributions of transport times and number of passengers. We can also conclude that the distributions for the time spent on stations needs to be further investigated and validated. There is also an uncertainty about the rules of prioritization of trains in case there are delays. During the validation of the model, the dataset has shown lack of quality in large parts of the total set. Therefore we recommend Arriva to investigate their data collection. After the quality of the data is improved, we recommend Arriva to implement the service plan and material plan into the simulation model to be able make a fair comparison between observed data and simulation results

  Simuleringsanalys för produktionshöjande ÄtgÀrder pÄ SCA Cellplast

  Get PDF
  För en tid sedan sÄ bestÀmde sig SCA Cellplast, som producerar cellplast huvudsakligen till förpackningar, för att lÀgga ner en av sina tre fabriker i Sverige. Syftet med detta var att man skulle fÄ bÀttre kostnadseffektivitet i sin produktion. Som en konsekvens av detta sÄ flyttades ett antal maskiner ner till SCA Cellplasts fabrik i VÀrnamo, en fabrik som till följd av detta blev vÀldigt trÄng och fick en försÀmrad leveransprecision. Man kontaktade med anledning av problemen som uppstod institutionen för förpackningslogistik vid LTH med ett förslag pÄ ett examensarbete för att utreda dessa. Efter att ha besökt fabriken i VÀrnamo och pratat med SCA Cellplasts VD Magnus Carlsson och vÄr handledare Ola Johansson pÄ institutionen för förpackningslogistik vid LTH sÄ bestÀmde vi oss för att genomföra en simuleringsstudie av produktionen för att kunna öka produktionsvolymen med ca femton procent. Studiens fokus ligger pÄ att identifiera flaskhalsar i produktionen och att undersöka hur dessa kan elimineras och huruvida maskinkapaciteten kan medge den efterfrÄgade ökningen i produktionsvolym. Förutom detta sÄ har vi undersökt vad som hÀnder dÄ man minskar stÀlltiderna som i dagslÀget bÄde Àr stora och varierar kraftigt. Om man minskar dessa och dess varians sÄ kan man öka flexibiliteten i produktionen avsevÀrt och kan arbeta mera enligt den japanska produktionsfilosofin. VÄra resultat tyder pÄ att man mycket vÀl med bibehÄllen maskinpark kan uppnÄ en femtonprocentig ökning av produktionsvolymen. Men det krÀvs en del ÄtgÀrder frÄn SCA's sida. Man mÄste komma till rÀtta med den stora varians som idag finns i produktionen och det bÀsta sÀttet att komma till rÀtta med det problemet Àr att i en högre grad dokumentera avvikelserna och förbÀttra rutinerna. Dessutom sÄ bör man förbÀttra rutinerna vid verktygsbyten i maskinerna. PÄ sÄ vis kan man fÄ ner stÀlltiderna

  Agentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktĂžykasse

  Get PDF
  Agentbasert modellering – en del av samfunnsvitenskapenes verktĂžykasse I denne artikkelen introduserer vi agentbaserte modeller og gir eksempler pĂ„ hvordan slike modeller har vĂŠrt brukt i analyser av sosiale fenomener. Agentbaserte modeller er databaserte simuleringsmodeller som definerer et sett med agenter som handler og samhandler innenfor bestemte omgivelser. Med utgangspunkt i dette kan en studere hvordan det genereres samhandlingsmĂžnstre og strukturer mellom agentene. Agentbaserte modeller kan pĂ„ denne mĂ„ten hjelpe samfunnsforskere til bedre forstĂ„else av sosiale mekanismer og prosesser. De er nyttige for utviklingen av samfunnsfagene fordi de i stĂžrre grad enn matematisk-analytiske modeller tillater forskeren Ă„ undersĂžke enkeltelementer og mekanismer – nuts and bolts – i kompliserte sosiale prosesser.Agent-based modelling - A toolbox for social scientists. In this article, we introduce agent-based models and give examples of how they have been used in various analyses of social phenomena. Computer-based models such as these take agents and their physical and social environment as a starting point to reveal the interaction patterns and structures that emerge when agents interact. We argue that agent-based modelling can help social scientists to better understand social mechanisms and processes. Agent-based models are useful for the development of the social sciences because, to a much greater extent than analytical mathematical models, they permit the researcher to examine elements and mechanisms – the nuts and bolts – of complex social processes
  • 

  corecore