Open Digital Archive at Oslo and Akershus University College

  Public involvement and narrative fallacies of nanotechnologies

  Get PDF
  This paper analyzes a European research project called ‘Deepening Ethical Engagement and Participation in Emerging Nanotechnologies’ with the abbreviation DEEPEN. The DEEPEN’s findings and conclusions on the narratives, public understandings and the lay ethics of nanotechnologies are examined in a critical manner. Through a criticism of the theoretical framings of what constitutes a narrative and the application of a different theoretical framing of narratives, the paper argues that the findings and conclusion of the DEEPEN should be approached with caution as there are several unjustified claims concerning the contextualization of the findings. Such claims pertain to the theoretical framing of narratives, virtue ethics, modernity, lay attitudes, and earlier researc

  Deformations of modules of maximal grade and the Hilbert scheme at determinantal schemes

  No full text
  Let R be a polynomial ring and M a finitely generated graded R-module of maximal grade (which means that the ideal I_t(\cA) generated by the maximal minors of a homogeneous presentation matrix, \cA, of M has maximal codimension in R). Suppose X:= Proj(R/I_t(\cA)) is smooth in a sufficiently large open subset and dim X > 0. Then we prove that the local graded deformation functor of M is isomorphic to the local Hilbert (scheme) functor at X \subset Proj(R) under a weak assumption which holds if dim X > 1. Under this assumption we get that the Hilbert scheme is smooth at (X), and we give an explicit formula for the dimension of its local ring. As a corollary we prove a conjecture of R.M. Miro-Roig and the author that the closure of the locus of standard determinantal schemes with fixed degrees of the entries in a presentation matrix is a generically smooth component V of the Hilbert scheme. Also their conjecture on the dimension of V is proved for dim X > 0. The cohomology H^i_{*}(\shN_X) of the normal sheaf of X in Proj(R) is shown to vanish for 0 < i < dim X - 1. Finally the mentioned results, slightly adapted, remain true replacing R by any Cohen-Macaulay quotient of a polynomial ring

  Digitale verktøy og læringsopplevelse

  Get PDF
  Samfunnet er i rask endring, fag og yrker som har vært viktige tidligere tar nye veier, noen blir borte, andre utvikler seg og tar ny form for å dekke nye behov. Skolen skal gi den oppvoksende slekt det den trenger for å kunne være med å bidra i samfunnet inn i en ukjent fremtid. Ny teknologi gjør verden mindre og mulighetene uendelig store. Skolen har i dag en stor utfordring som arena for kunnskapsutvikling med fokus på fremtidige behov i samfunnet og den enkelte elev sine læringsbehov. Elevene i dag er født inn i informasjonssamfunnet og har en annen innfallsvinkel til verden enn foreldrene. Gjør dette noe med elevenes læring? Hva sier elevene om skolen og hva ser de på som nyttig og relevant? Relevans er et sammensatt begrep som vil ha ulike betydning for ulike mennesker. Hvor du lever, hvilke interesser og mål du har er med på å gi relevans for den enkelte. Jeg drøfter begrepet i kapittel 2.4. Ved gjennomgang av elevundersøkelsen på skolen der jeg jobber, undret jeg meg over at elevene ga utrykk for at naturfagundervisningen var lite relevant. De så ikke meningen med faget og synes det var kjedelig. Dette er utgangspunktet for denne undersøkelsen, der hensikt har vært å finne ut hva yrkesfagelever mener om naturfagundervisningen. Jeg intervjuet fire yrkesfagelever som fikk undervisning i naturfag på vg1, fra to forskjellige klasser. Elevene var med i et PhD-prosjekt der en stipendiat og to lærere utviklet et undervisningsopplegg i naturfag som de testet ut i de to klassene. Jeg ville finne ut hvordan elevene opplevde å få undervisningen lagt opp slik at de fikk ta i bruk alternative læringsarenaer, og anvende IKT og mobiltelefon som verktøy i læring. De alternative læringsarenaene ble definert av besøk ved et fjernvarmeanlegg og en institusjon som behandler sykelige overvektige, i tillegg til et dataspill. Dataspillet heter Energispillet og er et simulatorbasert strategispill primært for elever i videregående skole. Intervjuer av elever ble gjennomført i to omganger, en midt i undervisningen og en etter at standpunktkarakter ble satt. Intervjuene ble så transkribert, og gjennom en tematisk analyse kom jeg frem til kategorier som ble brukt til å analysere empirien. I intervjuene ga elevene uttrykk for at de likte seg ute på de forskjellige læringsarenaene. Det gjelder både i bedriftene de besøkte, og i forbindelse med dataspillet de brukte i undervisningen. Alle informantene var enige om at undervisningen hadde vært variert og at det å få et naturfagligtema lagt frem på forskjellige måter gjør det lettere å lære og å forstå. De gir uttrykk for at de mestret mobiltelefon og IKT godt, men noen hadde problemer med programvare. De så fordeler med bruk av ny teknologi, samtidig som de var bevisst på fristelsene som sosiale medier gir ved å være på nett til enhver tid. De ga også utrykk for at de hadde forskjellige læringsopplevelser knyttet til undervisningsopplegget. Selv om alle var fornøyde, varierte det hva de var mest fornøyd med. At undervisningen var relevant var viktig. Informantene kom fra to forskjellige programområder (elektrofag og helse og oppvekst) og var av forskjellig kjønn, noe som har betydning for hva som er relevant for den enkelte personlig og i forhold til framtidig yrke. I drøftingen tar jeg opp relevansbegrepet som jeg finner viktig for elevene, og jeg drøfter mine funn opp imot en tredelt modell av begrepet relevans. Individdimensjon, samfunnsdimensjon og yrkesdimensjon ble brukt som analytiske verktøy sammen med aktuell teori. På individnivå er det relevant for eleven å kunne lære gjennom interesser og ut fra ønsket om mulig kommende yrker. Det er også nyttig for den enkelte å bruke teknologi som er hensiktsmessig for å få best mulig læring. Elevene lærer på forskjellig måte og har forskjellige læringsstrategier som er viktig å ta hensyn til når en skal lage undervisningsopplegg. I et samfunnsperspektiv er det viktig at elevene blir deltakere og er med på å utvikle samfunnet videre som bevisste borgere som behersker et stadig raskere omskiftelig verden. Hvilke yrker og hvordan arbeidslivet ser ut i fremtiden er uvisst. Jeg konkluderer med at elevene har den beste læringsopplevelsen når de føler undervisningen er relevant for seg. Deres læringsopplevelse påvirkes ulikt når det gjelder til hva de synes er relevant for seg og hvordan de synes de lærer best. Variasjon i undervisningen og det å få se teori og praksis i ulike sammenhenger, er viktig for å få en best mulig læringsopplevelse. Ny teknologi utvikles i raskt tempo, og ungdommen er raskt ute med å ta den til seg. Samtidig stiller bruk av ny teknologi krav til skolen om at teknologi og systemer skal virke, og at lærerne har kompetanse til å bruke det. Elevene i denne undersøkelsen bruker gjerne ny teknologi, men er opptatt av at bruken skal være hensiktsmessig. Dette forutsetter at lærerne kan og er bevisst på hvordan de bruker teknologien og åpner for å drøfte bruken med elevene, slik at man kan utvikle bruken av denne og ta i bruk det som gir høyest læringsutbytte. Elevene liker å være ute i bedrifter der de kan få egen erfaring med hvordan fag og yrker utøves i praksis, dette gir relevans og mening til teori. Hvilke yrker og hvordan arbeidslivet ser ut i fremtiden er uvisst, men det er viktig at skolen og arbeidslivet samarbeider slik at elevene kan utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nyttige å ta med seg inn i fremtidenMaster i yrkespedagogik

  Professional thinking in Individual Plan processes

  Get PDF
  This article explores the kind of critical and reflective thinking taht influences the social and health care professionals in the Individual Plan process. An inter-professional group of six healthcare and social researchers collected the data, which consisted of indepth interviews with 12 service providers who were the clients´ coordinators and one day centre leader. By focusing on reflective thinking in a critical perspective, it is concluded that coordinators are guided by different philosophical and theoretical perspectives in this process; a mixture of reasoning strategies, caring as a relational concept and a mixture of philosophical frameworks. To improve critical thinking in Individual Plan processes, coordinators need to be conscious about their way of thinking in action

  Maternal psychological distress and placental circulation in pregnancies after a previous offspring with congenital malformation

  Get PDF
  Introduction: Antenatal maternal psychological distress may be associated with reduced placental circulation, which could lead to lower birthweight. Studies investigating this in humans show mixed results, which may be partially due to type, strength and timing of distress. In addition, the arterial vascular resistance measures often used as outcome measures do not detect smaller changes in placental volume blood flow. We aimed to investigate the effect of a specific stressor, with increased levels of stress early in pregnancy, on the fetoplacental volume blood flow in third trimester. Methods: This was a prospective observational study of 74 pregnant women with a congenital malformation in a previous fetus or child. Psychological distress was assessed twice, around 16 and 30 weeks’ gestation. Psychometric measures were the General Health Questionnaire-28 (subscales anxiety and depression), Edinburgh Postnatal Depression Scale, and Impact of Event Scale-22 (subscales intrusion, avoidance, and arousal). Placental circulation was examined at 30 weeks, using Doppler ultrasonography, primarily as fetoplacental volume blood flow in the umbilical vein, normalized for abdominal circumference; secondarily as vascular resistance measures, obtained from the umbilical and the uterine arteries. Results: Maternal distress in second but not third trimester was associated with increased normalized fetoplacental blood flow (P-values 0.006 and 0.013 for score . mean for depression and intrusion, respectively). Post-hoc explorations suggested that a reduced birthweight/placental weight ratio may mediate this association. Psychological distress did not affect vascular resistance measures in the umbilical and uterine arteries, regardless of adjustment for confounders. Conclusions: In pregnant women with a previous fetus or child with a congenital malformation, higher distress levels in second trimester were associated with third trimester fetoplacental blood flow that was higher than expected for the size of the fetus. The results do not support placental blood flow reduction as a pathway between maternal distress and reduced birthweight

  Vurdering av postoperativ smerte hos barn (0-5 år): Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

  No full text
  Bakgrunn: Små barn er kognitivt umodne og mangler evnen til å uttrykke smerte og ubehag ved hjelp av ord. Standardiserte smertevurderingsverktøy er viktig for å kunne observere og dokumentere smerte og smerteintensitet. Hensikt: Undersøke reliabilitet og validitet til den norske versjonen av smertevurderingsverktøyet FLACC (FLACC-N). Beskrive og vurdere smertelindringstiltak som anvendes postoperativt ved en barnekirurgisk enhet. Metode: 52 barn (0–5 år) ble smerteskåret seks–sju ganger postoperativt med FLACC-N av to uavhengige observatører (Sykepleier 1+2). Interrater reliabilitet ble undersøkt ved Cohens Kappa. Cronbachs alfa ble brukt til å vurdere indre konsistens. Begrepsvaliditeten ble undersøkt ved eksplorerende faktoranalyse og konvergerende validitet ved å se på korrelasjonen mellom de uavhengige skåringene med FLACC-N og skåringer med Numeric Rating Scale (NRS). Resultater: Resultatene viser høy interrater reliabilitet for FLACC-N. Indre konsistens reliabilitet er meget tilfredsstillende. Indikatorene i FLACC-N representerer begrepet smerte. Korrelasjonene mellom FLACC-N og NRS indikerer moderat samsvar. Det var ingen systematikk i smertelindrende tiltak som ble anvendt ved de dokumenterte NRS-skår. Konklusjon: FLACC-N er et enkelt, reliabelt og valid verktøy for å identifisere og dokumentere smerte og smerteintensitet, samt for å evaluere effekt av smertelindrende tiltak hos små barn

  Kroppsbildet til flyktninger i Vest-Sahara relatert til prevalens av overvekt og fedme blant kvinner og menn

  No full text
  Bakgrunn: Kroppsbildet er retningsgivende for preferert kroppsvekt. Blant de kvinnelige flyktningene i Vest-Sahara har det blitt rapportert høye nivåer overvekt i tidligere studier. Tidligere studier har også indikert at overvekt foretrekkes, blant lignende folkegrupper og kan representere et kroppsideal. Det mangler imidlertid informasjon om prevalensen overvekt blant menn, samt hvilket kroppsideal som gjelder for de saharawiske flyktningene. Målsetting: Hovedmålsettingen var å studere prevalensen av overvekt og fedme blant de saharawiske flyktningene og deres kroppsbilde. Metode: Det ble gjennomført en tverrsnittsundersøkelse på flyktningene, der 355 deltakere ; 180 kvinner og 175 menn (18 år+), ble inkludert. Målinger av antropometri og langtidsblodsukker ble gjennomført, for å avdekke prevalensen av overvekt, samt risikofaktorer ved metabolsk syndrom. Selvrapporterte risikofaktorer ble også kartlagt. Kroppsbildet ble undersøkt, ved at en figurskala ble anvendt. Persipert og preferert kroppsform, samt preferert kroppsform for det motsatte kjønn ble kartlagt. Vekthistorie ble sammenlignet på tvers av deltakere tilhørende ulike KMI-kategorier, for å avdekke vektpreferanser. Resultater: For hele utvalget indikerte KMI en prevalens av overvekt og fedme på 45%. Forskjeller på tvers av kjønn ble avdekket, der kvinnene hadde høyere andel enn menn (61% og 25% henholdsvis). Samme tendens kunne de andre antropometriske målingene indikere. Hypertensjon var den hyppigste selvrapporterte parameteren for metabolsk syndrom der en andel på 8% rapporterte at de hadde tilstanden. Kroppsbildet til flyktningene var ulikt med hensyn til kjønn. Flest kvinner hadde korrekt kroppsbilde og flest menn rapporterte ukorrekt kroppsbilde. For flyktningene som helhet hadde majoriteten positivt kroppsbilde. Flest hadde også en egen preferanse for en overvektig kroppsform, så vel som for det motsatte kjønn. Veksthistorien varierte på tvers av KMI, der deltakere tilhørende KMI-kategoriene overvekt og fedme rapporterte flest forsøk på vektnedgang. Konklusjon: De kvinnelige flyktningene hadde høy andel overvekt og fedme. Parallelt var kroppsbildet til flyktningene knyttet til et overvektig kroppsidealMaster i samfunnsernærin

  Mobil læring og gamification: en studie i bruk av gamification til utdanning av helsepersonell. Artikkel 2

  No full text
  Hensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. Det ligger mange muligheter i design der en kan bruke rene nettstudier, en kombinasjon av e-læringskurs og ordinær undervisning, og mobil læring. Læring er i denne sammenheng sett i et atferdsanalytisk perspektiv. Artikkel I er en litteraturstudie der det vil bli sett på utviklingen av nettstudier og hvordan sosiale medier kan brukes som et kommunikasjonsmedium i undervisning. De finnes et utall sosiale medier, men i denne sammenhengen er det valgt å fokusere på Facebook. Facebook er det mediet som har flest brukere og som har flere ulike muligheter for kommunikasjon. Artikkelen ser på noe av den forskning som foreligger omkring bruken av e-læring i høyere utdanning kombinert med sosiale medier. Artikkel II er en eksperimentell studie av opplæringsdesign for bruk på smarttelefoner og nettbrett. Designet har tatt utgangspunkt i gamification og atferdsanalytisk læringsteori. Ved å bruke elementer fra spillteknologien og prinsipper fra atferdsanalysen ble det designet en spillapplikasjon. Applikasjonen besto av 20 flippkort med spørsmål og tilhørende svar. Utvalget i studien ble hentet fra helse- og omsorgssektoren i en kommune. Studien skal prøve å gi noen svar på hvordan mulighetene for kommunikasjon gjennom sosiale medier kan påvirke resultatene av ulik opplæringsdesignMaster i læring i komplekse systeme

  Pårørende - en ressurs? Refleksjoner rundt pårørende og - sykepleier relasjonen i akuttmottaket

  No full text
  Denne masteroppgaven er en studie om forholdet mellom sykepleier og pårørende til akutt og eller kritisk syke sett fra et sykepleieperspektiv. Empirien består av kvalitative intervjuer med seks sykepleiere på to ulike akuttmottak i Norge. Analysen er gjennomført etter inspirasjon fra Pierre Bourdieu og Kvale og Brinkmann med systematisk meningskoding, meningsfortetning og meningsfortolkning. Funnene presenteres under tre hoved overskrifter som anses som studiens hovedfunn:  Kommunikasjon som redskap for samarbeid og forståelse  Forholdet til tid  Sykepleiers refleksjon og kompetanse Oppgaven drøfter videre problemstillinger knyttet til oppgavens funn presentert under de samme overskrifter. Funnene diskuteres i lys av teori og aktuell forskning. Som tidligere forskning påpeker er sykepleiers holdninger til de pårørende sammensatt. Studiens informanter har en mening om at de pårørende i de aller fleste tilfeller tilfører noe positivt til situasjonen. Samtidig kommer det frem gjennom intervjumaterialet og gjennom eksisterende litteratur at holdningene til dette temaet er motstridende. På den ene siden uttrykker de i samsvar med fagets verdier og ideelle forestillinger pårørendes betydning og viktigheten av å involvere de pårørende i pleien. På den andre siden pekes det på situasjoner der de pårørende og deres tilstedeværelse og informasjonsbehov kan være en ekstra utfordring som sykepleier må forholde seg til. Studien indikerer at erfaring, personlig kompetanse og refleksjon bidrar til en større mestringsfølelse og kontroll og at dette kan hjelpe sykepleier til å kunne ta stilling til de pårørendes behov. Samtidig vil personlighet, personlig engasjement og faglig dyktighet fra sykepleiers side også har stor betydning. Studien indikerer at i enkelte situasjoner vil de pårørende anses som en ressurs og som et element av trygghet og en viktig informasjonskilde for sykepleier. I andre situasjoner kan den pårørende bidra til uro, stress og være forstyrrende for optimal fagutøvelse. Den hårfine balansen mellom de involverte aktørenes personlighet, engasjement, erfaring, faglige kompetanse og refleksjon, samt situasjonens alvorlighetsgrad og elementer av tid, ansvarsfordeling og tilgjengelighet kan i enkelte tilfeller gjøre at de pårørende oppleves som «krevende» samtidig som de også er en ressurs.This master thesis is a study of the relationship between the nurse and the relatives of acutely and critically ill patients from a nursing perspective. The data consists of qualitative interviews with six nurses at two different emergency rooms in Norway. The analysis is carried out for inspiration from Pierre Bourdieu and Kvale and Brinkmann systematic meaning coding, meaning condensation and meaning interpretation. The findings have been presented under three main headings which are considered as the study's main findings: • Communication as a tool for cooperation and understanding • The relationship to time • Nursing reflection and expertise The findings are furder discussed in light of theory and current research. As previous research points out, the nurse attitudes to the relatives is compound. The study's respondents have an opinion about that the relatives in most cases adds something positive to the situation. At the same time it emerges through the interview material that attitudes to this subject are contradictory. On one hand they express relative's significance and the importance of involving family members in care. On the other hand, it is pointed out situations where the relatives and their presence and information needs can be an additional challenge that nurses have to deal with. The study indicates that experience, personal skills and reflection contributes to a greater sense of empowerment and control, and that this may help the nurse to be able to assess the family's needs. Meanwhile, personality, personal commitment and professional excellence of nurse's side also has great significance. The study indicates that in some situations the relatives is considered as a resource and as an element of security and an important source of information for nurses. In other situations, the family members contribute to anxiety, stress and can be disruptive for optimal professional practice. The subtle balance between the involved actors' personality, commitment, experience, professional skills and reflection, as well as situation severity and elements of time, responsibilities and availability may in some cases make the relatives perceived as "challenging" while they also are a resource.Master i klinisk sykepleievitenska
  Open Digital Archive at Oslo and Akershus University Collegeis based in NO
  Repository Dashboard
  Do you manage Open Digital Archive at Oslo and Akershus University College? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!