16 research outputs found

  Shot range prognosis method building of day gas consumption in heating season based on regression analisys

  Get PDF
  Проведено огляд основних прогнозних моделей газоспоживання, коротко описано їх переваги та недоліки. Проаналізовано фактори, які впливають на споживання газу та визначено найвагоміші з них. Запропоновано методику короткотермінового інтервального прогнозу газоспоживання, що дає можливість розраховувати прогнозні значення витрат газу в опалювальний період при заданій температурі навколишнього середовища.Review of main gas consumption prognosis models and their advantages and disadvantages are given here. Factors, which influence into gas consumption, are analyzed, the most important of them are determined. Method of shot range interval gas consumption prognosis is made. It gives us a possibility to calculate prognosis values of gas expenses in heating season under the given temperature of environment

  Antiferromagnet-mediated interlayer exchange: hybridization versus proximity effect

  Full text link
  We investigate the interlayer coupling between two thin ferromagnetic (F) films mediated by an antiferromagnetic (AF) spacer in F*/AF/F trilayers and show how it transitions between different regimes on changing the AF thickness. Employing layer-selective Kerr magnetometry and ferromagnetic-resonance techniques in a complementary manner enables us to distinguish between three functionally distinct regimes of such ferromagnetic interlayer coupling. The F layers are found to be individually and independently exchange-biased for thick FeMn spacers - the first regime of no interlayer F-F* coupling. F-F* coupling appears on decreasing the FeMn thickness below 9 nm. In this second regime found in structures with 6.0-9.0 nm thick FeMn spacers, the interlayer coupling exists only in a finite temperature interval just below the effective N\'eel temperature of the spacer, which is due to magnon-mediated exchange through the thermally softened antiferromagnetic spacer, vanishing at lower temperatures. The third regime, with FeMn thinner than 4 nm, is characterized by a much stronger interlayer coupling in the entire temperature interval, which is attributed to a magnetic-proximity induced ferromagnetic exchange. These experimental results, spanning the key geometrical parameters and thermal regimes of the F*/AF/F nanostructure, complemented by a comprehensive theoretical analysis, should broaden the understanding of the interlayer exchange in magnetic multilayers and potentially be useful for applications in spin-thermionics.Comment: 14 pages, 9 figure

  ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ФІГУРА В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  Get PDF
  The aim of the study – to focus on the application of innovative technologies in the professional development of lecturers at higher educational medical institution by means of improving their communication skills and active creative collaboration with students.The literature and our own experience as to the implementation of new educational technologies in the educational process with a focus on instructional communication, innovative teaching methods, using the techniques of “feedback”, collaboration of lecturer and students at Neurology department, joint educational activities among the population are analyzedThe main body. The staff of the Department of Nervous Diseases with Neurosurgery and Medical Genetics of Higher State Educational Establishment “Ukrainian Medical Stomatological Academy” focuses on improving the communication skills of lecturers by means of enhancing the psychological competence in teaching activities and active cooperation with students: this is represented by joint examination of patients of neurological department, discussion of problematic situations, using techniques such as interactive learning, “business games”, “brainstorming” and “workshops” on electroencephalography, rheoencephalography, electroneuromyography, educational work among the population, developing posters, interviewing students of medical and dental faculties as to the “feedback” with the lecturer during workshops and lectures.Conclusions. Ten years of experience with this technique for delivering sessions allowed to increase the effectiveness of the educational process. Students can receive not only theoretical knowledge but necessarily learn practical skills that improve understanding and learning outcomes, promote the development of clinical thinking.In medical education, such integration will consolidate the professional training to develop improved standards and conditions for educational activities, the main result of which will be forming a competent, professionally and socially mobile individual ‒ graduate of medical institution, capable of continuing professional development in the specific area of medical practice.Мета роботи – акцентувати увагу на застосуванні інноваційних технологій в професійному розвиткові викладача вищого медичного закладу у вигляді вдосконалення його комунікативних здібностей та активної творчої співпраці зі студентами.Проаналізовано літературні джерела та власний досвід роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій  з акцентом на педагогічне спілкування, інноваційних методик викладання із застосуванням методики “зворотного зв’язку”, проведення сумісної роботи викладача і студента в неврологічному відділенні, спільної освітньої роботи серед населення.Основна частина. На кафедрі нервових хвороб  з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ “УМСА” велика увага приділяється удосконаленню комунікативних здібностей професорсько-викладацького складу у вигляді вдосконалення психологічної компетентності у педагогічній діяльності та активної співпраці зі студентами: це сумісні огляди хворих неврологічного відділення з обговоренням проблемної ситуації, використанням таких методик інтерактивного навчання, як ділова гра та мозковий штурм,  проведення майстер-класів – з  електроенцефалографії, реоенцефалографії, електронейроміографії, освітня робота серед населення, створення інформаційних плакатів, проведення опитування студентів медичного та стоматологічного факультетів стосовно “зворотного зв’язку” з викладачем на практичних заняттях та лекціях.Висновки. Десятирічний досвід застосування даної методики проведення занять дозволив підвищити ефективність навчального процесу. Студенти мають змогу отримати не лише теоретичну підготовку, а й в обов’язковому  порядку оволодіти практичними навичками, що  сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення.У медичній освіті саме така інтеграція дозволить консолідувати професійно-педагогічну громадськість на розробку більш досконалих стандартів і умов освітньої діяльності, основним результатом якої буде формування компетентної, професійно і соціально мобільної особистості випускника медичного вузу, здатного до безперервного професійного розвитку в просторі своєї лікарської діяльності

  Injuries of ductus thoracicus

  Get PDF
  Objective. To study peculiarities of course and diagnosis of traumatic and spontaneous injuries of ductus thoracicus. Маterials and methods. Ten patients, suffering chylothorax, were observed and examined, using thoracoscopy, аnd exudate - using test with sudan ІІІ. Results. In 6 patients the injuries of ductus thoracicus were revealed: in 1 patient - direct, in 1 - iatrogenic, and in 4 - spontaneous. In 4 patients chylothorax presented a symptom of other diseases. Conclusion. Diagnostic-treatment tactics, if the ductus thoracic injury and presence of chylothorax are suspected, ought to be following: analysis of anamnesis - pleural puncture - exudate aspiration - investigation, directed on identification of the malignant tumor cells and mycobacteria of tuberculosis - test with sudan ІІІ - thoracoscopy - pleurobiopsy - histological investigation - final diagnosis - specialized treatment (оperative-conservative)

  Mastering the practical skills of students during of study discipline "nervous disease" at the department of nervous diseases of neurosurgery and medical genetics in the implementation of credit-modular system

  Get PDF
  З метою покращення оволодіння практичним матеріалом кафедра нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою застосовує такі засоби контролю рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок (вміння досліджувати неврологічний статус та інтерпретувати його при різних неврологічних захворюваннях), комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач та задач «Крок-2», робота із студентами в нейрофізіологічній лабораторії, у відділенні біля ліжка хворого, заняття у студентському науковому гуртку. Передбачено поглиблене вивчення особливостей судинної патології, інфекційних уражень нервової системи, особливостей клініки і лікування демієлінізуючих, нейродегенеративних захворювань нервової системи. Кафедра створює адекватні умови для набуття студентами практичних навичок та умінь в клініці нервових хвороб, щоб у майбутньому молоді фахівці могли впевнено працювати в практичній охороні здоров’я; С целью улучшения овладения практическим материалом, кафедра нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой применяет такие средства контроля уровня подготовки студентов: контроль практических навыков (умение исследовать неврологический статус и интерпретировать его при различных неврологических заболеваниях), компьютерные тесты, решение ситуационных задач и задач «Крок-2», работа со студентами в нейрофизио-логических лаборатории, в отделении у постели больного, занятия в студенческом научном кружке. Предусмотрено углубленное изучение особенностей сосудистой патологии, инфекционных поражений нервной системы, особенностей клиники и лечения демиелинизирующих, нейродегенеративных заболеваний нервной системы. Кафедра создает адекватные условия для приобретения студентами практических навыков и умений в клинике нервных болезней, чтобы в будущем молодые специалисты могли уверенно работать благодаря тем умением и навыкам, которые они получили за время обучения, в практическом здравоохранении; In order to improve the mastery of practical material Nervous Diseases Department of Neurosurgery and Medical Genetics uses diagnostic tools such levels of students: Control of practical skills - the ability to explore the neurological status and interpret it in different neurological diseases, computer tests, solving situational problems and tasks "Step-2", working with students in neurophysiology laboratory in the department at the bedside, engaging in student circles. There better understanding of vascular pathology, infectious lesions of nervous system, clinical features and treatment of demyelinating, neurodegenerative diseases of the nervous system. The Department provides adequate facilities for acquiring practical skills and abilities to future young specialistsneurologists can work confidently thanks to the skills they received during training

  On the problem of syncopal conditions in the neurological practice

  Get PDF
  Вступ: Синкопальні стани на сьогоднішній день залишаються міждисциплінарною проблемою. Найбільш часто непритомність є наслідком органічного чи функціонального ураження центральної нервової системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи. Мета: Вивчення наукової літератури з проблеми синкопальних станів в неврологічній практиці. Матеріали та методи: Обговорення теми синкопальних станів проведено на основі 43 джерел з даного питання, використовуючи метод контент-аналізу, порівняльний та контрастний, аналітичний та бібліосемантичний методи. Висновки: Серед різних видів пароксизмальних станів, які зустрічаються в неврологічній практиці, синкопальні стани займають за частотою поширеності одне з перших місць. У статті представлений аналіз літературних джерел щодо проблеми синкопальних станів. Показано, що патологія нервової системи не завжди є першопричиною розвитку обмороків. Часто вони розвиваються на тлі соматичної патології. Знання причин розвитку цих станів допомагає правильно встановити діагноз і призначити патогенетично обгрунтоване лікування ; Вступ: Синкопальные состояния на сегодняшний день остаються междисциплинарной проблемой. Наиболее часто обморок является следствием органического или фукнционального поражения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Цель: Изучение научной литературы с проблемы синкопальных состояний в неврологической практике. Материалы и методы: Обсуждение темы синкопальных состояний проведено на основании 43 источников с данного вопроса, используя метод контент-анализа, сравнительный и контрастный, аналитический и библиосемантический методы. Выводы: Среди различных видов пароксизмальных состояний, которые встречаются в неврологической практике, синкопальные состояния занимают по частоте распространенности одно из первых мест. В статье представлен анализ литературных источников по проблеме синкопальных состояний. Показано, что патология нервной системы не всегда является первопричиной развития обморока. Часто они развиваются на фоне соматической патологии. Знание причин развития этих состояний помогает правильно установить диагноз и назначить патогенетически обоснованное лечение ; Introduction: At present, syncopal conditions remain an interdisciplinary problem. Most often, syncope is a consequence of organic or functional damage to the central nervous system, the cardiovascular system, the endocrine system. Among the various types of paroxysmal states that are observed in the neurological practice, syncopal conditions rank the first position by frequency. The aim: The aim of the present paper is to study the scientific literature on the issue of the problem of syncopal conditions in the neurological practice. Materials and methods: The subject under discussion was considered on the basis of 43 sources on this issue, using the method of content analysis, comparative and contrastive methods, analytical and bibliosemantic methods. Conclusions: The article presents the analysis of the literature on the problem of syncopal conditions. It has been shown, that the pathology of the nervous system is not always the root cause of syncopes. They often develop from somatic pathology. The awareness of causes of these syncopal conditions enables the doctor to make correct diagnosis and prescribe pathogenetically substantiated treatment

  ПРО КОНЦЕПЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ВИМІРІВ

  No full text
  There are described four concepts of the statistical measurements and the methods realizing these concepts for processing the observations. There are adduced the examples in which correct and incorrect using of the results obtained by this methods for solutions of the industrial problems are demonstrated.Описаны четыре концепции статистических измерений и реализующие эти концепции методики обработки наблюдений; приведены примеры, в которых продемонстрированы случаи правомерного и неправомерного использования при решении производственных задач результатов, полученных по этим методикам.Описано чотири концепції статистичних вимірів та методики обробки спостережень, які реалізують ці концепції; наведено приклади, в яких продемонстровано випадки правомірного і неправомірного використання при вирішенні виробничих задач результатів, отриманих по цих методиках

  Potential of α-lipoic acid in therapy of vertebrogenic radiculopathy

  No full text
  Для вивчення можливостей використання а-ліпоєвої кислоти проведено комплексне клініко-неврологічне обстеження 46 пацієнтів (25 жінок і 21 чоловіка) із вертеброгенним синдромами. Для об'єктивізації оцінки больового синдрому використовували: візуально-аналогову шкалу (ВАШ), шкалу інтенсивності больового синдрому, опитувальник болю Мак-Гілла. Ступінь порушення життєдіяльності визначали за допомогою опитувальника Роланда- Морріса. Для оцінки психоемоційного стану пацієнтів використовували шкалу депресії Бека та опитувальник Спілберга-Ханіна. Для функціональної діагностики ураження периферичної нервової системи проводили стимуляційну електронейроміографію (ЕНМГ). Проведене дослідження показало безпечність та високу клінічну ефективність препарату у комплексній терапії хворих із вертеброгенними синдромами: відмічалось зменшення больового синдрому; виявлено зростання повсякденної рухової активності та об'єму рухів в попереково-крижовому відділі хребта; покращення психоемоційного стану у пацієнтів. Доведена сприятлива дія а-ліпоєвої кислоти (Берлітіону) на покращення швидкості проведення збудження і скоротливої функції м'язів. Для изучения возможностей использования а - липоевой кислоты проведено комплексное клинико - неврологическое обследование 46 пациентов (25 женщин и 21 мужчины) с вертеброгенными синдромами. Для объективизации оценки болевого синдрома использовали: визуально - аналоговую шкалу (ВАШ), шкалу интенсивности болевого синдрома, опросник боли Мак - Гилла. Степень нарушения жизнедеятельности определяли с помош;ью опросника Роланда - Морриса. Для оценки психоэмоционального состояния пациентов использовали шкалу депрессии Бека и опросник Спилберга - Ханина. Для функциональной диагностики поражения периферической нервной системы проводили стимуляциооную электронейромиографию (ЭНМГ). Проведенное исследование показало безопасность и высокую клиническую эффективность а - липоевой кислоты (Берлитион) в комплексной терапии больных с вертеброгенными синдромами: отмечалось уменьшение болевого синдрома; выявлен рост повседневной двигательной активности и объема движений в пояснично - крестцовом отделе позвоночника; улучшение психоэмоционального состояния у пациентов. Доказано благоприятное действие а - липоевой кислоты (Берлитион) на улучшение скорости проведения возбуждения и сократительной функции мышц. To study the therapeutic potential of α-lipoic acid lipoic acid a comprehensive clinical neurological trial was carried out on 46 patients (25 women and 21 men) with vertebrogenic syndromes. To assess the intensity of pain syndrome we used visual - analogue scale (VAS), the scale of pain intensity, the McGill pain questionnaire. The degree of disruption of life activity was measured by the Roland – Morris questionnaire. The Beck depression scale and Spielberg – Hanin questionnaire were used to assess the psycho-emotional state of patients. Stimulation electroneuromyography (ENMG) as a functional diagnostics technique was applied to detect disorders of the peripheral nervous system. The study has demonstrated the safety and high clinical efficacy of α-lipoic acid (Valium) in the treatment of patients with vertebrogenic syndromes. They demonstrate marked decrease in pain, growth of daily locomotor activity and range of motion in the lumbar-sacral spine, improvement of mental and emotional state. The beneficial effect of α-lipoic acid (Valium) on the rates of excitation and contractile function of the muscle has been prove
  corecore