Ternopil Ivan Pului National Technical University

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University
Not a member yet
  41928 research outputs found

  Вибір актуальності теми: важливий етап сучасного дослідження

  No full text
  Сучасний світ зазнає кардинальних змін в усіх його проявах та сферах життя: відбувається трансформація всіх складових елементів без виключення. Тому, обираючи напрям дослідження, передусім, потрібно звертати увагу на його актуальність як для сьогодення, так і на перспективу, що є важливою умовою теперішнього життя, що характеризується нестабільністю та кризовістю

  Title

  No full text

  Оцінка вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі ТОВ «Техно-буд-Центр»)

  No full text
  АНОТАЦІЯ Мейник В.А. Оцінка вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі ТОВ «Техно-буд-Центр») Дослідження на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2023. Об’єктом дослідження є ТОВ «Техно-буд-Центр», яке є підприємством в сфері будівництва, надає будівельні послуги та має потенціал для розвитку та зростання. Предметом дослідження є оцінка вартості бізнесу ТОВ «Техно-буд-Центр» та обґрунтування заходів щодо перспектив його зростання. Дослідження буде зосереджене на аналізі загальної вартості підприємства сфери послуг, ключових чинників, котрі впливають на його вартість, а також на розробці рекомендацій для стратегічного розвитку і покращення результативності бізнесу, що дасть можливість наростити фінансову міцність та забезпечити зростання вартості підприємства у стратегічному періоді. Основною метою кваліфікаційної роботи є проведення комплексного дослідження з оцінки вартості бізнесу ТОВ «Техно-буд-Центр» та розробка обґрунтованих заходів для його перспективного зростання. У даній кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні підходи оцінки вартості підприємства, визначено практичні аспекти оцінювання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр», запропоновано механізми забезпечення зростання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр» у стратегічній перспективі. Ключові слова: вартість підприємства, грошовий потік, ринкова ціна акцій, показник EVA, вартісно-орієнтоване управління, прогнозування вартості підприємства.ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................... 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................. 10 1.1 Сутність концепції оцінки та детермінанти зростання вартості бізнесу в сучасних умовах господарювання.................................... 10 1.2 Нормативно-правова база та основні методологічні підходи реалізації оцінки вартості підприємства.......................................... 16 1.3 Сучасний інструментарій оцінювання вартості підприємства 23 Висновки до розділу 1................................................................................ 30 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР».................................... 31 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства...................................................................................... 31 2.2 Чинники, котрі впливають на динаміку вартості підприємства..... 37 2.3 Оцінка стану та динаміки вартості підприємства........................... 44 Висновки до розділу 2................................................................................ 50 РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» У СТРАТЕГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ........................................................................................... 52 3.1 Удосконалення методичного інструментарію оцінки вартості підприємства....................................................................................... 52 3.2 Реалізація стратегічних заходів забезпечення підвищення вартості підприємства........................................................................ 56 3.3 Економіко-математичне моделювання вартості підприємства ТОВ «Техно-буд-центр» у перспективному періоді...................... 66 Висновки до розділу 3................................................................................ 69 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»..................................... 71 4.1 Охорона праці на підприємстві ТОВ «Техно-буд-центр».............. 71 4.2 Впровадження заходів захисту працівників підприємства під час надзвичайних ситуацій воєнного часу............................................. 74 Висновки до розділу 4................................................................................ 76 ВИСНОВКИ................................................................................................ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................... 81 ДОДАТКИ................................................................................................... 8

  Digital business ecosystem: social significance and key determinants

  Get PDF
  Акцентовано увагу на дослідженні питання переходу від традиційних моделей ведення бізнесу до екосистем цифрової економіки, що сьогодні є базисом розбудови заможного суспільства. Визначено, що цифрова підприємницька екосистема – це динамічна мережа, учасники якої є взаємозалежними та взаємопов’язаними між собою у межах регіональних територіально- господарських систем. Доведено, що кожна екосистема є унікальною та поділяється на два види – екосистему рішень (створює або надає товари чи послуги, координуючи різних учасників ринку) та екосистему транзакцій (пов’язує незалежних виробників товарів або послуг з клієнтами через єдину платформу). Під час порівняльного аналізу цифрових підприємницьких екосистем з іншими формальними утвореннями, визначено, що екосистема взагалі може не потребувати обов’язкової територіальної спільності учасників на відміну від кластера та бізнес-інкубатора, а також є найбільш гнучкою та динамічною, забезпечує умови для створення та швидкого зростання учасників на основі посиленої їхньої взаємодії та застосуванні цифрових технологій. Виявлено, що у процесі створення нової динамічної моделі, а саме цифрової підприємницької екосистеми, слід враховувати каталізатори економічної діяльності: особливості фінансування підприємницької сфери; державні програми підтримання бізнесу; безоплатні тренінги із вивчення бізнесу; канали розповсюдження екосистемних досліджень і розробок; відкритість ринку; формування інноваційної, інформаційної, фінансової, логістичної, цифрової інфраструктури, а також дотримання культурних, соціальних та екологічних норм. Зазначено, що раціонально сформована цифрова підприємницька екосистема як домінуюча форма спільної економічної діяльності, дає можливість учасникам, а саме підприємствам чи окремим особам, бути адаптивними, мінімізовувати власні витрати, налагоджувати комунікацію зі споживачами, індивідуалізовувати взаємодію з контактними особами, оперативніше впроваджувати цінності своєї діяльності для населення – якісні нові продукти і послуги, розширювати базу споживачів, отримувати регуляторне, інфраструктурне й інноваційне підтримання з боку державних структур.The article focuses on the study of the issue of transition from traditional business models. to ecosystems of the digital economy, which today is the basis of building a prosperous society. It was determined that the digital entrepreneurial ecosystem is a dynamic network, the participants of which are interdependent and interconnected within regional territorial economic systems. It has been proven that each ecosystem is unique and divided into two types - a solution ecosystem (which creates or provides goods or services by coordinating various market participants) and a transaction ecosystem (which connects independent producers of goods or services with customers through a single platform). During a comparative analysis of digital entrepreneurial ecosystems with other formal entities, it was determined that the ecosystem may not require a mandatory territorial community of participants, unlike a cluster and b usiness incubator, and is also the most flexible and dynamic, providing conditions for the creation and rapid growth participants based on their increased interaction and application of digital technologies. It was revealed that in the process of creating a new dynamic model, namely a digital entrepreneurial ecosystem, one should take into account the catalysts of economic activity: peculiarities of financing the entrepreneurial sphere; state business support programs; free business training; distribution channels of ecosystem research and development; openness of the market; formation of innovative, informational, financial, logistical, digital infrastructure, as well as compliance with cultural, social and environmental norms. It is noted that a rationally formed digital entrepreneurial ecosystem as a dominant form of joint economic activity enables participants, namely enterprises or individuals, to be adaptive, minimize their own costs, establish communication with consumers, individualize interaction with contact persons, more promptly implement the values of their activities for population - high-quality new products and services, expand the consumer base, receive regulatory, infrastructural and innovative support from state structures

  Особливості формування позитивного іміджу та репутації керівника

  No full text
  Необхідність розуміння та вміння створювати імідж стає все більш актуальною проблемою для керівників вітчизняних організацій. Таким чином, питання підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі іміджостворювальної діяльності, які б оволоділи методикою формування іміджу та репутації, прийомами та методами психологічного впливу і переконання людей набирає особливої актуальності

  Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»

  No full text
  Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерно- інтегрованих технологій (протокол №7 від 29.01.2024 р.) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (протокол №5 від 08.02.2019 р.)Методичні вказівки призначені для організації та проведення виробничої практики бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 174 – «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» на кафедрі комп’ютерно- інтегрованих технологій. Викладені матеріали визначають мету, місце, зміст ви- робничої практики, вимоги до відповідальних за проведення практики та практикантів, форми та методи контролю, вимоги до змісту, обсягу і структури звіту з практики, його оформлення та проведення заліку з виробничої практики.ВСТУП ... 5 1. Мета і завдання практики ... 6 2. Бази практики та розподіл робочого часу студента на практиці ... 8 3. Організація, керівництво та зміст виробничої практики ... 10 3.1. Порядок направлення студентів на практику ... 10 3.2. Практичні дії студентів по організації практики при самостійному виборі ними місця проведення виробничої практики ... 11 3.3. Обов’язки керівника виробничої практики від кафедри ... 12 3.4. Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства ... 14 3.5. Обов’язки студентів-практикантів ... 14 3.6. Робочий час і порядок проходження виробничої практики ... 15 3.7. Зміст виробничої практики ... 15 4. Структура та оформлення звіту з виробничої практики ... 20 4.1. Структура звіту з виробничої практики ... 20 4.2. Оформлення звіту з виробничої практики ... 20 5. Підведення підсумків виробничої практики ... 24 6. Критерії оцінювання результатів практики ... 25 6.1. Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) ... 26 6.2. Критерії оцінки захисту звіту про практику ...27 Рекомендована література ... 2

  Cиcтемa_зaбезпечення_iнвеcтицiйно-iнновaцiйної_дiяльноcтi_пiдпpиємcтв (наукова стаття)

  No full text
  Далик В. П., Запісоцький І. В., Ільчишин М. З., Матвієвський Н. А. Система забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2024. № 1. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-955

  THE SYSTEM OF ENSURING INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES

  Get PDF
  Dalyk, V., Zapisotskyi, I., Ilchyshyn, M., & Matviievskyi, N. (2024). THE SYSTEM OF ENSURING INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences,” 1(81). DOI: 10.25313/2520-2294-2024-1-955

  Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм здобуття освіти за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»

  Get PDF
  В даних методичних вказівках викладено основні вимоги і вказівки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва». Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» підготовки студентів денної та заочної форм здобуття освіти. Завдання методичних вказівок – надати методичну допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт

  29,572

  full texts

  41,928

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇