Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

  Methodical instructions to the examination on the student’s specialty of a bachelor's educational level degree Direction of preparation 131 "Applied mechanics"

  Get PDF
  Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 4 від 21 травня 2019 р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 8 від 30 травня 2019 р.1. General information …5 2. Stages and the general description of the examination on specialty …6 3. Requirements for test tasks …8 4. Requirements for a set of complex practical tasks …9 5. The procedure for carrying out the examination on specialty …9 6. Evaluation criteria …10 7. Summarizing the results of the specialty examination …12 8. Recommended literature for preparation for exam on specialty …1

  Corporate universities as the social instrument of human resources management system in Ukraine

  No full text
  Досліджено сутність і завдання корпоративних університетів. Виокремлено причини створення корпоративних університетів на підприємствах. Розглянуто роль корпоративних університетів у системі управління персоналом. Проаналізовано приклади функціонування корпоративних університетів на таких вітчизняних підприємства: консалтингова компанія «Ernst & Young», логістична компанія «Нова Пошта», рітейлер техніки й електроніки «COMFY», АТ «Українська автомобільна корпорація», енергетичний холдинг «ДТЕК». Встановлено, що заснування корпоративних університетів є наслідком добре продуманої HR-стратегії та HR-політики компанії й можливе лише в тих підприємствах, де ключовою цінністю та пріоритетом діяльності є розвиток персоналу. Визначено суттєві переваги над традиційними центрами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а саме: переважання цілей виховання особистості над цілями навчання професійним знанням; заохочення вільного мислення керівників і фахівців; вищий рівень підвищення кваліфікації персоналу за рахунок поєднання викладацької та науково-дослідної роботи. Показано, що як соціальний інструмент управління персоналом організації, корпоративний університет дозволяє досягти таких стратегічних і оперативних цілей та завдань: забезпечити високу ефективність і результативність праці персоналу; підвищити мотивацію працівників і як наслідок – зменшити плинність кадрів; сформувати кадровий резерв підприємства, зокрема на керівні посади; запровадити, розвинути та зберегти корпоративну культуру організації; створити організацію, що безперервно навчається. Встановлено, що корпоративний університет налагоджує зв’язок між особистісним і професійним розвитком працівників та сталим організаційним розвитком підприємства.The essence and goals of corporate universities are researched in the article. The reasons for creating corporate universities at enterprises are highlighted. The role of corporate universities in the human resources management system is considered. Examples of the corporate universities functioning at such domestic enterprises are analyzed: Ernst & Young consulting company, Nova Poshta Logistics Company, COMFY retailer of electronics, Ukrainian Automobile Corporation, DTEK energy holding. Established that the foundation of corporate universities is the result of a well thought-out HR-strategy and HR-policy of the company and it is possible only in those enterprises where the key value and priority of the activity is the personnel development. The significant advantages over traditional centers of training and professional development of personnel are determined, namely: the predominance of the goals of educating the individual over the purposes of training professional knowledge; encouraging the free thinking of managers and professionals; higher level of staff qualification through combination of teaching and research work. It has been shown that, as a social instrument of human resources management in the organization, the corporate university allows achieving the following strategic and operational goals and objectives: to ensure high efficiency of personnel work; to increase the motivation of employees and, as a result, to reduce staff turnover; to form a personnel reserve of the enterprise, in particular to management positions; to establish, develop and preserve the corporate culture of the organization; to create an organization that is lifelong learning. It is established, that the corporate university arranges a link between the personal and professional development of employees and the sustainable organizational development of the enterpris

  strategic trends of implementation of enterprise economic potential

  No full text
  Досліджено підходи до означення пріоритетних цілей реалізації економічного потенціалу підприємства, а саме: класичний підхід, стійке економічне зростання, сучасний розвиток. Визначено, що пріоритетною ціллю економічного розвитку вітчизняних підприємств має стати максимізація ринкової вартості економічного потенціалу підприємства, оскільки спроможність суб’єкта господарювання використовувати можливості щодо покращення іміджу, створення гарної репутації та посилення ринкових позицій стає джерелом формування унікальної конкурентної переваги, яку неможливо відтворити. Досліджено підходи до розроблення стратегій економічного розвитку підприємства, якими є: дизайнерський, плановий, позиційний, підприємницький, когнітивний, навчальницький, культурний та адаптаційний підходи. Доведено, що при розробленні стратегічних напрямів реалізації економічного потенціалу підприємств має бути враховано інтегрування заходів забезпечення економічної безпеки підприємства, можливості швидкої адаптації до негативних впливів бізнес-оточення, нарощення конкурентних переваг на основі максимізації ринкової вартості економічного потенціалу. Розглянуто етапи розроблення стратегії економічного розвитку підприємства, що мають здійснюватися в межах першочергового усунення або локалізації дії ризик-невизначеностей, оскільки пріоритетні цілі реалізації економічного потенціалу підприємства потребують відповідного захисту. Розроблено алгоритм стратегії реалізації цілей економічного потенціалу підприємства за умов дії ризикневизначеностей. Розроблення стратегічних напрямків реалізації економічного потенціалу підприємства спонукають підходити до його розгляду як до ідейного об’єкта, процес взаємодії базових елементів якого підпорядковуються пріоритетній цілі економічного розвитку – максимізації ринкової вартості потенціалуThe article analyzes the approaches to the definition of the priority goals of realization of the economic potential of the enterprise, namely: the classical approach, sustainable economic growth, modern development. It has been determined that the priority objective of the economic development of domestic enterprises should be to maximize the market value of the economic potential of the enterprise, since the ability of the economic entity to use the opportunities to improve the image, create a good reputation and strengthen market positions becomes the source of the formation of a unique competitive advantage that can not be reproduced. The approaches to development of strategies of economic development of the enterprise, which are: design, planning, positional, entrepreneurial, cognitive, educational, cultural and adaptive approaches are investigated. It is proved that in developing strategic directions of realization of economic potential of enterprises it is necessary to take into account the integration of measures to ensure economic security of the enterprise, the possibility of rapid adaptation to negative influences of the business environment, increase of competitive advantages on the basis of maximizing the market value of economic potential. The stages of development of the strategy of economic development of the enterprise, which should be carried out within the framework of the priority elimination or localization of the action of risk uncertainties, are considered, since the priority goals of realization of the economic potential of the enterprise need to be adequately protected. The algorithm of the strategy of realization of the goals of the economic potential of the enterprise under the conditions of risk-uncertainty is developed. Development of strategic directions of realization of economic potential of an enterprise motivates to approach its consideration as an ideological object, the process of interaction of the basic elements of which is subject to the priority goal of economic development - maximizing the market value of the potentia

  Напружено-деформівний стан нижнього пояса підкроквяної зварної ферми

  No full text
  Із застосуванням комп’ютерного моделювання в програмному комплексі ANSYS Workbench 14.5, який алгоритмічно базується на методі скінченних елементів, досліджено прямокутну зварну підкроквяну ферму 18000х3600 мм. Ферми такого типу застосовують не лише у промисловому та цивільному будівництві, але й для спорудження інших відповідальних конструкцій, зокрема прогонів мостів. Конструктивно ферма виконана з однорідного стального вальцьованого кутника 100х100х10 мм без застосування вузлових фасонок, що спрощує технологію її отримання, а, отже, і вартість. Зварні шви виконано напівавтоматичним електродуговим зварюванням за стандартизованими методиками. Повномасштабну зварну ферму досліджено при дії зовнішнього статичного навантаження різної інтенсивності зосереджено на два вузли верхнього пояса, що відповідає реальним умовам експлуатаційних впливів на конструкцію. За результатами комп’ютерного моделюючого експерименту отримано чисельну базу, яку візуалізовано й наведено в роботі у графічному вигляді. Виявлено величини напружень та деформацій уздовж нижнього пояса конструкції та місця формування їх пікових значень. Визначено граничні зовнішні навантаження на досліджувану конструкцію, які формують завершення умов пружної деформації елементів ферми та навантаження на рівні граничного стану. Виявлено місця на нижньому поясі конструкції, які визначать тримкість ферми в цілому. За результатами досліджень очевидними є ділянки нижнього пояса ферми між боковими вузлами, які підлягають локальному підсиленню. Таке підсилення зумовить підвищення загальної несучої здатності ферми без зміни інших її конструктивних елементів. Описана методика дослідження може бути використана як при проектуванні нових ферм, так і для перевірювальних розрахунків уже існуючих ферм. Такий методичний підхід дасть можливість попередити настання граничного стану конструкції при дії можливих силових впливів упродовж експлуатації ферми.Using a computer simulation in the ANSYS Workbench 14.5 software, the investigation of a rectangular 18000x3600 mm welded roof truss was performed. The values of stresses and deformations along the bottom chord of a construction and the place of formation of their peak values are revealed. The sites in the elements of the structures that determine the overall supporting ability of the truss were determined. Based on the results of calculations, you can increase the bearing capacity of the structure by local strengthening of the bottom chord of the truss between the lateral nodes. The described modeling technique can be used both in the design of trusses, and for the verification calculations of trusses which are operated to prevent the onset of the limit state under the action of possible power influence

  Методика оцінювання залишкового ресурсу роботи рамних систем

  No full text
  Розроблено покрокові аналітико-експериментальні дослідження оцінювання залишкового ресурсу роботи конструктивної системи на прикладі розкидача органічних добрив ПРТ-9. Підвищення вимог до показників металоємності й надійності розкидачів твердих добрив пов’язане з забезпеченням міцності й довговічності їхніх вузлів та агрегатів. Необхідність скорочення термінів проектування нової техніки, високі витрати на проведення експериментальних досліджень підвищують вагомість розрахунково-експериментальних методів оцінювання довговічності конструкцій. Надійність і довговічність мобільних сільськогосподарських машин масового виробництва визначається, в основному, міцністю їх тримких рам. Сприймаючи динамічні навантаження від ходової частини машини, а також від змонтованих на ній силових і функціональних установок, ці конструкції працюють у жорстких умовах циклічного навантаження, що часто призводить до їх передчасного руйнування. Відмови тримких вузлів мобільних сільськогосподарських машин, викликані зародженням та ростом втомних тріщин. Тому при проектуванні та розрахунку цих конструкцій доцільно оцінювати їх тріщиностійкість використовуючи підходи механіки руйнування. Такі дослідження не є заміною традиційних методів розрахунку, а є важливим додатковим заходом, що дозволяє коректніше оцінити очікуваний запас міцності й ресурсні можливості конструкції, вибрати матеріал і оптимальні конструктивні рішення окремих деталей та вузлів з точки зору їх тріщиностійкості, розробити практичні рекомендації для попередження втомних руйнувань і збільшення терміну експлуатації машин [2, 4]. Рама сільськогосподарської машини – це зварна металоконструкція, виготовлена, в основному, з тонкостінних елементів відкритих і закритих перетинів, які працюють переважно на згин та кручення. Найпоширенішими дефектами таких перетинів є втомні крайові тріщини.Step-by-step analytical and experimental investigations of the structural system residual operational life using organic fertilizer spreader PRT-9 are developed in this paper. Increased requirements for metal consumption indicators and reliability of solid fertilizer spreaders are associated with ensuring the strength and durability of their components and units. The agricultural machine frame is the welded metal structure, made mainly of thin-walled elements of open and closed intersections, operating mainly for bending and torsion. The most common defects of such intersections are fatigue edge cracks

  The value of cost in the conditions of the computerisation of production

  No full text
  Стаття містить теоретико-модельний аналіз функції грошей як міри вартості в умовах комп’ютерізації виробництва. З’ясовується якісно новий зміст цієї функції під впливом сучасних факторів розвитку економіки і необхідність застосування методології теорії відносності при обгрунтуванні сутності економічних вимірювань.The article theoretical-model analisis of such function of money as measure of cost in conditions of computarisation. Qualitatively new aspekt of this function under the influence of the contermporary factors of development of economy and necessity of aplication of methodology of the theory of relativity while substanting the essence of economic measurements are cleared up

  Democratisation of the political life of Ukraine as the reason of the spiritual revival

  No full text
  На основі соціологічних досліджень автор досліджує демократичні процеси в політичному житті України в контексті духовного відродження.The autor analyses the democratic process in the political life of Ukraine as the spiritual revival on the basis of the sociological investigation

  Psychological problems of investigation of creative activity

  No full text
  Є два способи розв'язання тiєї чи iншої проблеми. Однi люди вважають, що iснує тiльки одне правильне рiшення i пробують знайти його за допомогою набутих знань i логiчного мiркування. Це конвергентне мислення, коли всi зусилля концетруються на пошуку єдиного правильного вирiшення. Iншi, навпаки, починають його шукати в усiх можливих напрямах, щоб розглянути якомога бiльше варiантiв. Такий пошук найчастiше приводить до оригiнальних висновкiв i властивий дивергентному мисленню. Тобто, мова тут йде про творчий пiдхiд до розв'язання проблеми.There are two ways of any problem solution. Some people believe the right decision to be the only one and try to find it by means of the acquired knowledge and logical thinking. It is convergent thinking when all the efforts are concentrating on the search of the only right decision. The others, on the contrary, are looking for it in all the possible directions in order to consider as many as possible versions. Such a search often results in original conclusions and is peculiar to divergent thinking. That is the article deals with the creative approach to problem solution

  Grinding by the method of printing-down of circular chamfer of variable profile with crossing axes of the tool and the part

  No full text
  Вперше запропоновано модульні 3D моделі профілювання абразивного круга, зняття припуску і формоутворення кільцевого жолоба змінного профілю трубопрокатних валків методом копіювання як на обтискній, так і на калібруючій ділянках формоутворюючої поверхні валка.The modules 3D models of profiling of abrasive circle output allowance and forming of circular chamfer of variable type of rollers, are first offered by the method of printing-down, both on wring out and on calibrate areas of surface of roller
  Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University is based in UA
  Do you manage Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!