Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Får barnet inte leka så utvecklas det ju inte” - En jämförande studie mellan lek på förskola och lek på lekterapi

By Emelie Fransson and Karin Almhede

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vad lekterapi är och jämföra förskollärares och lekterapeuters arbetsätt samt undersöka om lek på lekterapi skiljer sig från lek på förskola för att erövra ny kunskap om lek och om hur man kan använda leken på olika sätt i olika sammanhang i förskolan. Vi har utgått ifrån två frågeställningar: Vad finns det för likheter och skillnader mellan lekterapeuters och förskollärares arbetssätt? Vad för likheter och skillnader finns det mellan lek på förskolor och lek på lekterapin? Som forskningsstrategi och metod valdes att göra en kvalitativ forskningsmetod, där vi lägger stor vikt på helheten. Vi har använt oss utav forskningslitteratur och en blandning utav ostrukturerade och strukturerade intervjuer på fyra stycken förskollärare och fyra stycken lekterapeuter. I vårt resultat har vi kommit fram till att det finns både likheter och skillnader på deras syn på lek. Vi uppfattar det som att lekterapeuterna har mer respekt för lek än vad förskollärarna har. I förskolan finns ett syfte som är att barnen ska lära sig någonting via leken och på lekterapin ska leken vara en bearbetning av upplevda händelser. Vi har även kommit fram till att lekterapeuterna individanpassar sin verksamhet mer än vad förskollärarna gör. Detta har vi kommit fram till på grund utav att lekterapin har mindre barngrupper och att föräldrarna är med i verksamheten och bär huvudansvaret för sitt barn. Förskollärarna behöver också lägga mer tid på den omvårdade biten än vad lekterapeuterna behöver göra. De båda yrkesgrupperna är överens om att barn bearbetar genom lek, att trygghet är en viktig punkt i barnens liv och att de har mycket att lära av varandra. Vi har fått en bredare syn på vad lek kan användas till, samtidigt som vi har fått en annan förståelse för lekens betydelse. Denna inspiration kommer vi ta med oss i vårt kommande yrkesliv

Topics: Lek, Terapi, Bearbetning, Trygghet, Lärande, Pedag
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29923

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.