Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv
Not a member yet
  54136 research outputs found

  Triage in the Emergency Department – a literary review about nurses’ experiences, strategies, and factors which affects the process

  No full text
  Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. När ett stort antal patienter inkom samtidigt till en akutmottagning blev patientflödet högt vilket ledde till att tiden blev knapp och patienter fick vänta på att bli triagerade. Triage var ett strukturerat prioriteringssystem som användes vid bedömning och beslutsfattande gällande patienters prioritet utifrån det bedömda vårdbehovet. En kategori eller färg tilldelades patienter efter triageringen. Detta för att kunna fördela hur akut patienters tillstånd var och hur stort behov av att träffa en läkare de hade. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av triage samt hur faktorer och strategier kan påverka och användas vid triage på akutmottagningar. Metod: Studien var en litteraturöversikt med induktiv ansats där artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod analyserades. Resultat: Erfarenhet kunde bidra till trygghet för triagerande sjuksköterskor samtidigt som mindre erfarenhet visade sig vara en bidragande faktor för felaktig triagering. Stress till följd av högt patientflöde och personal- och tidsbrist påverkade triageprocessen negativt vilket kunde bidra till mindre patientsäkerhet. Strukturerade prioriteringssystem såsom Manchester Triage Scale och Emergency Severity Index upplevdes bidra till en förbättrad hantering och utövning vid triage. Även teamarbete vid triage upplevdes förenkla arbetet och bidra till mer patientsäkerhet. Slutsats: Individuella egenskaper och känslor hos sjuksköterskor såsom erfarenhet, kunskap och stress, samt yttre faktorer som exempelvis patientflöde, tids- och personalbrist och materiella resurser i enskilda rum påverkade triageringsprocessen för sjuksköterskor. Teamarbete och triagemodeller var viktiga hjälpmedel för stöttandet av beslutsfattning och utövandet av triage vid bedömning av patienter

  Metabolic alterations and adipose tissue dysfunction in individuals with a family history of type 2 diabetes

  No full text
  ABSTRACT Aims The overall aim of this doctoral thesis was to further examine the anthropometric, metabolic and adipose tissue dysfunctions, as well as explore novel metabolites, associated with type 2 diabetes mellitus (T2D), examining individuals both with and without known genetic predisposition to T2D. This thesis is part of the research conducted at Lundberg laboratory for diabetes research, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, at Gothenburg University. In study I, we aimed to investigate if markers of adipose tissue dysfunction, as well as anthropometric and biochemical markers of glucose metabolism dysfunction, were present in subjects with a family history of T2D and controls. In study II, we aimed to identify predictive factors of deteriorating glucose tolerance in individuals with known genetic predisposition to T2D, using similar measures as in study I. In study III, we aimed to compare individuals with and without genetic predisposition to T2D. In study IV, we aimed to examine how, in addition to anthropometric and biochemical variables, adipose tissue distribution and morphology and non-targeted serum metabolites predict cardiometabolic profile. In study V, we further examined non-targeted serum metabolites and its associations to markers of glucose and insulin metabolism, as well as to adipose tissue morphology and distribution. Materials and methods (study I-V) In study I, we examined 17 first-degree relatives (FDR) and compared them to 17 controls without known genetic predisposition using anthropometric data, OGTT data and subcutaneous adipose tissue biopsy data. In study II, we explored predictive factors of deteriorating glucose tolerance in 138 FDR using anthropometric data, OGTT, IVGTT euglycemic clamp data as well as adipose tissue cell size. In study III, we compared 200 FDR to 73 controls in a cross-sectional manner, examining the same variables as described in study II. In study IV and V, we examine 53 male individuals with extensive clinical, biochemical and magnetic resonance imaging phenotyping, as well as targeted and non-targeted serum metabolites. Machine learning methods were used. Results (study I-V) In study I we found that FDR displayed adipocyte dysfunction and impaired insulin sensitivity, compared to controls. In study II, we found that the FDR that developed IGT and T2D at baseline displayed both markers of impaired insulin sensitivity and impaired insulin secretion, as well as adipose tissue dysfunction. In study III we found differences in several OGTT measurements between groups, indicating that OGTT can be an easy yet effective measure to assess glucose tolerance in high risk individuals. In study IV we found that visceral fat accumulation and age predicted ectopic fat storage in heart and liver, and found metabolites associated with a family history of T2D. In study V, we presented metabolites predicting markers of glucose and insulin metabolism, as well as markers of adipose tissue morphology and distribution. Conclusion In this doctoral thesis we further characterized the development of T2D in individuals genetically predisposed to the condition, with a focus on adipose tissue dysfunction and the usefulness of the OGTT. We finally explore novel metabolomic markers of T2D

  Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

  Get PDF
  Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. I samband med de restriktioner Folkhälsomyndigheten tog fram till följd av Covid-19 pandemin blev en stor del av Sveriges tjänstemän tvingade att arbeta hemifrån. Att arbeta hemifrån kan initialt anses som en förmån men det är inte en enbart positiv upplevelse och tjänstemän är tvungna att hantera situationen när det avlönande arbetet tar upp plats i hemmet. Hur upplever tjänstemän att det är att arbeta hemifrån, och hur håller de sig motiverade? Vi har tittat på vilka aspekter som gränsdragning mellan privat- och arbetsliv, hur ledarskap fungerar på distans och motivation. Detta har vi analyserat med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori samt forskning inom distansarbete och arbetstillfredsställelse. Studien har genomförts med 15 kvalitativa intervjuer där respondenterna är tjänstemän verksamma inom Göteborgsregionen. Generellt sett trivs tjänstemän med deras nyvunna upplevda frihet, men det finns förbättringsområden rörande social isolering, kompetensutveckling, och får oss att reflektera vad som faktiskt anses vara frihe

  Årsredovisningar – Visar mer än vad lagen kräver

  Get PDF

  PROFESSIONELL, PERSONLIG ELLER MITTEMELLAN? - En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

  Get PDF
  Syfte: Syftet med studien är att undersöka Ebba Busch närvaro på Instagram. Teori: Studier I politisk kommunikation på Instagram. Teorier som bygger på Personifiering av politiken, Visual political image och Celebrity politician. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Den kvantitativa innehållsanalysen består av 1366 inlägg publicerade mellan 25 april 2015 och 15 november 2021. Resultat: Undersökningen visade att andelen professionella inlägg har ökat sedan 2015 och att andelen personliga inlägg har minskat. Det har även skett förändringar i innehållet, fokuset på partiledaren ensam har blivit större, i och med personifieringen av politiken. Därmed har andelarna av den typen av bilder som porträtterar partiledaren ensam ökat. De bilder som skapar mest engagemang hos följarna var däremot glamourösa arbetsbilder och personliga vardagsbilder. Resultatet visar även att Ebba Busch vill porträtteras som en varm och vänlig partiledare. Det har alltså skett förändringar kring partiledarens närvaro på Instagram

  FINNS DÄR ETT SAMBAND MELLAN ETT LÅGT FÖRTROENDE FÖR TRADITIONELLA NYHETSMEDIER OCH LÄSANDE AV ALTERNATIV MEDIA? Vilka blir konsekvenserna när konsumenter upplever att de inte kan lita på radio, tv och dagspress?

  Get PDF
  Vi har idag tillgång till information och nyheter via olika medier såsom radio, tv och tidningar. Samtidigt med detta finns där människor som inte tror att det vi blir informerade om är sant, att nyhetsmedier censurerar incidenter och förmedlar vinklade skildringar. Många av dessa misstror också varningarna om klimatet liksom att faran från covid-19 är överdriven och att staten konspirerar för att manipulera sin befolknings agerande. Public service och dagspress utmanas därför av alternativa nyhetskällor som utger sig för att stå oberoende från staten och till skillnad från den traditionella nyhetsmedian återger sanningen och verkligen granskar makthavarna. Många människor väljer att lyssna mer på de alternativa nyhetskällorna därför att de bekräftar deras föreställningsvärld. Syftet med den här studien är att via en kvantitativ studie utröna om där finns ett samband mellan ett bristfälligt förtroende för traditionella nyhetsmedier och valet att exponera sig för alternativa medier – om en misstro för nyhetsmedian liksom en svag tilltro till demokratin gör att man vänder public service och dagstidningar ryggen för att istället finna sin information via alternativa mediekällor. Resultatet uppvisar att där finns ett samband mellan svagt förtroende för nyhetsmedier och exponering av alternativ media och att där finns skillnader utifrån politisk åskådning och uppfattningen om hur väl den traditionella nyhetsmedian skildrar migrationen. De svarande har angett att de upplever att det är viktigt att nyhetsmedia är detaljerad i sin skildring, att den kan skapa ett intresse för nyheterna liksom att den täcker vad som är relevant. När dessa kriterier inte uppfylls vänder man sig till andra medier

  AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Get PDF
  Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. För att använda deras tjänster behöver användaren acceptera deras användarvillkor som utgör avtalet mellan plattformsföretaget och användaren, och som i regel är ensidigt upprättade. Det saknas forskning på området som utreder plattformsföretagens användarvillkor och hur de påverkar användarna. Sociala media-plattformar har blivit en stor arena inte bara för privatpersoner utan även för svenska företag. Flera sociala media-plattformar sätter idag upp sina egna regler för hur tjänsterna ska användas samt bestämmer vem och vad som ska vara kvar på plattformen. Instagram är den mest kraftfulla sociala media-plattformen varför uppsatsen utreder just denna plattformens användarvillkor. Företag använder sig av Instagram på̊ olika sätt, ibland som plattform för sin verksamhet eller för att marknadsföra sig. Flera företag lägger ned stora resurser och behöver tjänsten för att fortsatt kunna driva sin verksamhet. Borttagning av innehåll och användarkonton kan således leda till stora ekonomiska konsekvenser för svenska företag. Uppsatsen utreder möjligheterna för svenska aktiebolag att få skadestånd vid en grundlös nedstängning av användarkontot eller borttagning av innehåll från plattformen Instagram

  THE GOVERNMENTAL DISCOURSE TOWARD HOMOSEXUALS IN SWEDEN. A critical discourse analysis of the changing discourse between the years 1935 and 2007

  Get PDF
  This Master’s Thesis aims to examine how the governmental discourse of the attitudes toward homosexuals has changed in Sweden since 1935 up until modern day. To do this, selected quotes for deeper analysis based on a larger textual analysis of nine Government Commissioned Reports (SOUs) between 1935 and 2007 are used, consisting of approximately 1000 pages. The method used is a Critical Discourse Analysis; the findings are explained using Discursive Institutionalism-theory and compared to observations of what discursive changes to expect with other international research. The findings show that the Swedish Government has been an active agent in reproducing negative attitudes toward homosexuals in the past, but during the last decades, the Swedish Government instead has worked to transform earlier power-relations, in an effort to equate homosexuals with the heterosexual majority. The findings also show that the main driver in changing attitudes in society has been the visibility, representation, and knowledge distribution of homosexuality. The Thesis concludes with a discussion on how this research is relevant to the field, and suggestions for future research

  Powerful knowledge in ethics education

  Get PDF
  Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. Följande frågeställningar undersöks i studien: Vad säger lärare att elever behöver lära sig för att bli etiskt kompetenta? Kan det innehåll som lärarna lyfter fram tolkas som powerful knowledge? Studien är en kvalitativ intervjustudie och materialet består av åtta transkriberade lärarintervjuer från forskningsprojektet EthiCoII. En tematisk analys av materialet har genomförts. Denna analys resulterade i fyra huvudteman och nio underliggande teman. Dessa teman har sedan analyserats utifrån det teoretiska ramverket etisk mångdimensionell kompetens (Osbeck m.fl., 2018). Resultaten i studien visar att det som lärare framhåller att elever behöver lära sig för bli etiskt kompetenta är att se bortom sig själva, ansvarsfulla handlingar, social kompetens och reflektion. Detta kopplas i analysen till etisk mångdimensionell kompetens, framtagen av Osbeck m.fl. (2018). Studiens diskussion avser binda samman resultaten med powerful knowledge och vill hävda att etisk mångdimensionell kompetens är avgörande för att elever ska utveckla powerful knowledge inom etik

  33,926

  full texts

  54,142

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv is based in Sweden
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇