oaioai:DiVA.org:uu-350229

Musikskapande barn : En observationsstudie om barns musikaliska skapande i förskolan

Abstract

Denna studie har haft till syfte att undersöka hur barn skapar och tar sig an musik i förskolan. Huvudfokus har legat på barnen och deras initiativ men jag har även observerat pedagoger eftersom de är en del av den miljö och kontext som barnen befinner sig i. Studien, som är en kvalitativ fallstudie bestående av direkt observation och videoupptagning, utfördes på en förskola i en stor svensk stad under tre dagar i mars 2018. Deltagarna var sexton barn mellan två och tre år samt sju pedagoger; tre förskollärare och fyra barnskötare. Resultaten har analyserats utifrån begreppen kreativitet, improvisation, produktion och reproduktion med fokus på barns spontana ljudskapande.I resultatet framkom att barnen musicerade och skapade ljud nästan konstant och att musiken kunde ha diverse olika funktioner. Några vanliga funktioner var kommunikation, samspel och självuttryck och musiken användes ofta som medierande verktyg i barnens strävan att ta sig an omvärlden. Den vanligaste formen av musikaliskt skapande var dans till förinspelad musik samt spontan sång. Spontan sång uppstod i alla möjliga situationer, så som sångsamling, fri lek och vid lunchen. Pedagogerna visade på två huvudsakliga reaktioner på barns spontana sång; den ena var att de tystade barnen eftersom ljudskapandet inte föll inom ramen för den aktuella aktiviteten och den andra var snarare en icke-reaktion, då pedagogerna i de flesta fall inte lade märke till barnens ljudskapande. Mina slutsatser utifrån denna studie är att barns musikskapande sker hela tiden, men oftast inte uppmärksammas av pedagogerna samt att det behövs mer forskning om barns spontana och kreativa skapande

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:uu-350229Last time updated on 5/14/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.