629 research outputs found

  Yield response to fungicide treatment of barley varieties with different disease

  Get PDF
  Ohra on Suomessa peltopinta-alaltaan eniten viljelty viljakasvi. Ohralla on useita satoa alentavia kasvitauteja, kuten verkkolaikku, rengaslaikku ja h√§rm√§. Kasvitautien esiintymisrunsauteen vaikuttavat kasvukauden s√§√§olot ja lajikkeen taudinalttius. Kasvitauteja torjutaan puhtaalla kylv√∂siemenell√§, kylv√∂siemenen peittauksella, kasvinvuorotuksella, fungisidik√§sittelyll√§ sek√§ viljelem√§ll√§ taudinkest√§vi√§ lajikkeita. Verkkolaikku aiheuttaa vihre√§n lehtialan v√§henemist√§, tuhannen jyv√§n painon pienenemist√§ ja siten satotappioita. Tutkimuksessa selvitettiin fungisidik√§sittelyn vaikutusta ohran satovasteeseen, kun lajikkeet ovat joko alttiita tai kest√§vi√§ verkkolaikkua vastaan. Aineistona k√§ytettiin Kasvinsuojelun kannattavuus -koesarjaa. Kentt√§kokeet toteutettiin kolmella eri koepaikalla vuosina 2006‚Äď2009. Kokeiden lajikkeet jaettiin verkkolaikun kest√§vyyden perusteella alttiiseen ja kest√§v√§√§n lajikeryhm√§√§n. Fungisidik√§sittely tehtiin lippulehtivaiheessa kertaruiskutuksena Acanto Prima -valmisteella. Lajikeryhm√§t erosivat toisistaan merkitsev√§sti verkkolaikun esiintymism√§√§r√§ss√§. Fungisidik√§sittely v√§hensi verkkolaikun esiintymist√§ enemm√§n alttiissa lajikeryhm√§ss√§, mutta kest√§v√§ss√§ lajikeryhm√§ss√§ verkkolaikkua esiintyi selv√§sti v√§hemm√§n. Kest√§v√§ll√§ lajikeryhm√§ll√§ verkkolaikkua esiintyi v√§h√§n my√∂s ilman fungisidik√§sittely√§. Tutkimuksissa havaittiin, ett√§ kest√§v√§ll√§ lajikeryhm√§ll√§ oli parempi sato, mutta alttiilla lajikeryhm√§ll√§ oli parempi satovaste fungisidik√§sittelylle. Satovaste oli alttiissa lajikeryhm√§ss√§ keskim√§√§rin 400 kg/ha ja kest√§v√§ss√§ lajikeryhm√§ss√§ noin 200 kg/ha. Sadonlis√§ys johtui kohonneesta tuhannen jyv√§n painosta. Taudinkest√§v√§n lajikkeen sato on varmempi my√∂s korkeassa tautipaineessa. IPM-viljelyssa kest√§v√§n lajikkeen viljeleminen on yksi keino v√§hent√§√§ kasvinsuojeluaineiden k√§ytt√∂√§. Verkkolaikun taudinaiheuttajasienen muuntumiskyvyn vuoksi tarvitaan jatkuvasti uusien kest√§vien lajikkeiden jalostamista.Barley is the most cultivated cereal in acreage in Finland. Barley has many plant diseases that cause yield reductions like net blotch, scald and mildew. The weather conditions and the disease resistance of the cultivar are affecting the appearance of the plant diseases. Plant diseases can be controlled by certified seed, seed treatment, crop rotation, fungicide treatment and by cultivating resistant cultivars. Net blotch causes reduction in green leaf area, thousand grain weight and thereby it reduces yield. The aim of this study was to study what is the yield response of barley to fungicide treatment when cultivars are either susceptible or tolerant to net blotch. The data of this study was based on The profitability of plant protection -trial series. The field trials were conducted at three locations in Finland during 2006‚Äď2009. The cultivars in the trials were divided based on their net blotch resistance to susceptible and tolerant groups. Fungicide treatment was made with Acanto Prima as a single treatment at the flag leaf stage. Tolerant and susceptible groups differed significantly in the amount of the net blotch. Fungicide treatment decreased the appearance of net blotch more in the susceptible group although the amount of net blotch was significantly less in the tolerant group. In the tolerant group the disease level was low even before the fungicide treatment. The conclusions of this study were, that tolerant cultivar group had better yield, but susceptible cultivar group had better yield response to the fungicide treatment. The yield response was in average 400 kg/ha in the susceptible and about 200 kg/ha in the resistant cultivar group. The yield response was due to the higher thousand grain weight. The yield security of disease resistant cultivar is better also in higher disease pressure. Resistant cultivar is one way to reduce the usage of plant protection products in IPM farming. Breeding of resistant cultivars is needed because the plant diseases are altering in their disease infection capability

  Ohran kylvöä ei kannata lykätä

  Get PDF
  Luomuohran kylväminen normaalia myöhemmin pienensi satoa ja huononsi sen laatua. Syynä olivat kasvitaudit ja kestorikkakasvit. Niinpä kevätviljoja ei kannata luomuviljelyssä kylvää myöhään. Tavanomaisessa viljelyssä valvattia ja ohdaketta on torjuttava tehokkaasti myöhään kylvetyissä kasvustoissa.vo

  Vuoden 2003 tuhoeläimet ja kasvitaudit

  Get PDF
  Tänä vuonnakin orasmailta löytyi tuhoeläimiä. Kahukärpäset ja koloradonkuoriaiset kiusasivat paikoin. Pihlajanmarjakoi herkutteli omenapuissa ja mansikkapunkki jatkoi lisääntymistään. Pelloilta löytyi myös perunaruttoa sekä viljojen laikku- ja ruostetauteja. Mansikka ja omena kärsivät talvivaurioista.vo

  Annales Agriculturae Fenniae. Vol. 28, 1

  Get PDF

  Resistenssi : Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys

  Get PDF
  Tämä raportti on Suomen oloihin sovellettu katsaus kasvinsuojeluaineiden resistenssin perusteista, esiintymisestä ja ennaltaehkäisemisestä. Raportin aineisto pohjautuu Pohjoismaisen Norbarag (Nordic Baltic Resistance Action Group) -työryhmän 2010-luvulla kokoamiin tietoihin. Kasvintuhoojat (kasvitaudit, tuhoeläimet ja rikkakasvit) haittaavat kasvintuotantoa. Kasvintuhoojien runsautta säädellään viljelykasveista kemiallisilla kasvinsuojeluaineilla eli pestisideillä. Kasvintuhoojapopulaatioon voi syntyä tai siinä voi olla luontaisesti kyky kestää pestisidiä. Tämä kestävyys eli resistenssi on perinnöllistä. Torjunta-aineita tulisi käyttää niin, ettei torjunta-aineresistenssiä synny tai ettei se lisäänny.201

  Havaintoja nurmen sienitaudeista 2014 : InnoTietoa! -hanke

  Get PDF

  Kasvinsuojelunäkökohdat hyödettävien kukkasipulien viljelyssä

  Get PDF
  vo

  Ohran viljelystä Kymenlaakson koeaseman toimintapiirissä

  Get PDF
  vokKirjasto Aj-

  Mansikan punamädän torjunta maanparannuksella

  Get PDF
  Työn tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö Humuspehtoori Oy:n maanparannusaineilla hidastamaan tai estämään mansikan punamädän (Phytophthora fragariae var. fragariae) oireiden ilmenemistä ja taudin leviämistä mansikan taimissa. Mansikan punamätä on vasta viime vuosina levinnyt Suomeen. Se on ollut yleinen jo pitkään muualla Euroopassa. Pitkään säilyvien lepoasteiden takia sitä on hyvin vaikea torjua kasvinsuojeluaineilla. Tästä syystä tutkijat ja viljelijät pohtivat muita keinoja sen torjuntaan. Maaperän monipuolinen mikrobitoiminta tarjoaa potentiaalia torjuntaan luonnollisemmalla tavalla; nostamalla peltomaan mikrobi- ja pieneliöiden biodiversiteettiä taudinaiheuttaja asetetaan kilpailuasetelmaan, joka heikentää sen mahdollisuuksia tartuttaa isäntäkasviaan. Opinnäytetyössä tehtiin kasvatuskaappikoe, jossa mansikan taimet istutettiin erilaisiin kasvatusalustaseoksiin. Kasvatusalustoja oli seitsemän erilaista ja ne koostettiin erilaisista yhdistelmistä punamädällä saastunutta maata, steriloitua maata sekä kahta erilaista maanparannusainetta. Koe oli osaruutukoe, jossa oli neljä toistoa. Taimia kasvatettiin hiukan yli 8 viikkoa n. 15C:ssa ja 90 %:n kosteudessa, jotta punamädällä olisi mahdollisimman otolliset olot. Kokeen lopuksi taimien maanpäällisistä osista mitattiin tuore- ja kuivapaino. Aineisto kerättiin taulukkolaskentaohjelmaan, käsiteltiin tilasto-ohjelmalla ja analysoitiin. Kokeen tuloksista ei voitu päätellä, että maanparannusaineet olisivat vaikuttaneet mansikan taimien kasvuun positiivisesti. Tuloksista kävi ilmi, että mansikan taimet kasvoivat paremmin steriloiduissa kasvualustoissa mihin oli lisätty maanparannusainetta nro 1. Tosin tämä ero ei ilmennyt saastuneissa näytteissä. Maanparannusaineseos 1:ssä kasvaneiden taimien tuore- ja kuivapainot eivät eronneet kontrollina toimineesta kasvuturpeesta.The goal of the thesis was to find out whether it is possible to slow down or prevent the symptoms and propagation of red stele (Phytophthora fragariae var. fragariae) in strawberry seedlings with the soil improvement products of Humuspehtoori ltd. Strawberry red stele has spread to Finland in recent years although it has been common for a long time in rest of Europe. It is hard to prevent because its oospores can hibernate in the ground for long periods. Therefore scientists and farmers are considering various means of prevention. A diverse population of microbes in the soil offers potential means for prevention in a natural way. By raising the biodiversity of microorganisms in the fields, the red stele fungus is put in a competitive position which weakens its chances of infecting its host. An incubator experiment was conducted for this thesis in which the seedlings were potted in different substrates. There were seven different substrates which were assembled from soil which was infected with red stele, sterilized soil and two different soil improvement products. The experiment was a split-plot design with four repetitions. The seedlings were grown little over 8 weeks in temperature of 15C and a relative humidity of 90 % so that the conditions would be favorable for red stele. At the end of the experiment fresh and dry weights were measured from the above ground parts of the plants. The measurements were applied to a spreadsheet and were processed with a statistics program and analyzed. The results were inconclusive as to whether or not the soil improvement products affected strawberry growth positively. It was clear that the seedlings grew better in the sterilized substrates that had soil improvement product #1 added. Though this distinction wasn’t visible in the infected samples. The fresh and dry weights of the seedlings grown in the substrates containing soil improvement product #1 didn’t differ from peat that was used as a control for the experiment
  • ‚Ķ
  corecore