186 research outputs found

  Taimiuutiset 1/2013

  Get PDF
  Taimi- ja metsänviljelyalan ammattileht

  Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar : försöksresultat 1982

  Get PDF
  Tekijät: Jorma Kurtto, Päivi Parikka, Esko Seppänen, Reijo VanhanenvokKirjasto Aj-

  Sipulin viljely vaikeuksissa

  Get PDF
  vo

  Taimiuutiset 1/99

  Get PDF
  Taimi- ja metsänviljelyalan ammattileht

  Ravintokasveja tuottava kattopuutarha vähittäiskaupan yhteyteen

  Get PDF
  Opinnäytetyön idea lähti alkujaan liikkeelle Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön opettaja Jaana Väisäsen ajatuksesta suunnitella kattoviljelmä vähittäiskaupan katolle. Opinnäytetyön tekijöiden oma kiinnostus ravintokasvien viljelyyn, viherrakentamiseen ja kattopuutarhoihin siivitti opinnäytetyön aloittamista tästä aiheesta. Opinnäytetyö muotoutui lopulta pohtivaksi ja ongelmanratkaisulähtöiseksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyön tilaaja on Elomestari Oy. Opinnäytetyössä oli tarkoitus pohtia katolla viljelyn toimivuutta, kannattavuutta ja riskejä Suomen oloissa sekä suunnitella ravintokasveja tuottava kattopuutarha vähittäiskaupan yhteyteen. Suunnitelman kohdealueeksi valittiin Pohjois-Pohjanmaa ja kasvivalinnat tehtiin ilmastoon sopivuuden mukaan. Muita valintaperusteita olivat nopeakasvuisuus, vähäinen kasvutilavaatimus ja sopivuus viljelykiertoon. Tietoperustassa käsitellään kattopuutarhoja ja kaupunkiviljelyä yleisesti. Opinnäytetyössä käsitellään valittujen ravintokasvilajien viljelyyn liittyviä asioita kuten teoreettisia kylvö- ja sadonkorjuuaikoja, viljelyteknisiä ratkaisuja ja kasvinsuojelun kannalta tärkeimpiä kasvintuhoojia sekä niiden ottamista huomioon viljelyssä. Lisäksi muita aiheita työssä ovat kattopuutarhan markkinointi ja riskit sekä kasvisten laatuvaatimukset. Opinnäytetyön pääasiallisena lähdeaineistona käytettiin ammattikirjallisuutta ja -lehtiä, asiantuntijahaastatteluita sekä Internet-lähteitä. Tulokseksi saatiin, että Pohjois-Suomessa sijaitsevaan tämän suunnitelman mukaiseen kattopuutarhaan sopivia kasvilajeja on valittavana melko vähän. Kattoviljelyn riskit liittyvät pääasiassa sääoloihin ja ympäristöön. Erillisenä yrityksenä kattopuutarha ei osoittautunut kannattavaksi. Jos tarkastellaan kattopuutarhoja vähittäiskaupan menekinedistämiskeinona, tuotannon ei todennäköisesti tarvitsekaan kattaa kaikkia kustannuksia.The idea for the thesis came from Jaana Väisänen, a teacher in Oulu University of Applied Sciences. She had a plan to design a rooftop garden for a retail trade market. Enthusiasm towards cultivation of food plants, landscaping and an overall interest in rooftop gardens all worked to heighten the motivation to create a thesis on the topic. The end-product became mostly theoretical with a focus towards problem-solving and was commissioned by Elomestari Ltd. The main focus of the thesis was to contemplate the functionality, profitability, and the risks of rooftop gardening in the Finnish climate, and also, to design a suitable rooftop garden in junction with retail trade. Northern Ostrobothnia was selected as the target area and the plants were selected according to the climate. Other qualities of the plants which impacted the selection were: growth rate, low growing space requirement and suitability for effective crop rotation. The topic of the knowledge base is rooftop gardening and an overall look in urban gardening. The thesis discusses certain qualities of the chosen food plants such as: sowing and harvesting periods, cultivation techniques and the impact of certain pests and plant diseases in the project. Other topics of the thesis included marketing and risks of roof garden and quality requirements of vegetables. All research resulted in a find, according to which; the amount of plants that can thrive in a climate of a rooftop garden located in Northern Finland is rather small. The risks of the project are mainly related to weather and environment. As a separate company, a rooftop garden did not turn out to be a profitable undertaking. If rooftop gardens are regarded as a way of promoting the retail market, the production would not necessarily need to cover all the expenses of the project

  Käykö katteeksi? Muovin vaihtoehtoja luomumansikalla

  Get PDF
  MTT:ssä tutkitaan perinteisen mansikkamuovin rinnalla orgaanisia maanpinnan katteita. Tutkimushankkeessa selvitetään, miten erilaiset katteet toimivat ja millaisia eroja niissä on. Lisäksi tutkitaan, miten katteet vaikuttavat sadon säilymiseen, marjojen mikrobiologiseen laatuun ja mansikkapunkkiin.vokEKO/Karil

  Kasvinsuojelun kuulumisia

  Get PDF
  201

  Prövning av bekämpningsmedel mot växtsjukdomar 1980

  Get PDF
  vokKirjasto Aj-

  Eri tekijöiden vaikutus metsänuudistamiseen MHY Karhun alueella vuonna 2013

  Get PDF
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli selvittää eri tekijöiden vaikutusta metsänuudistamisen onnistumiseen metsänhoitoyhdistyksen toimialueella. Tekijät, joiden vaikutusta metsänuudistamiseen selvitettiin, olivat kasvupaikkaluokka, maanmuokkaus, maalaji ja uudistamisesta vastannut taho. Puulajeista mukana olivat mänty ja kuusi. Lisäksi uudistusaloilla huomioitiin kivisyyden, märkyyden, pintakasvillisuuden ja lehtipuuston esiintymistä. Työssä sovellettiin aiheeseen liittyvän kirjallisen aineiston lisäksi metsänhoitoyhdistyksen tietokannasta saatua materiaalia, joka mahdollisti työhön sisältyneiden maastomittausten toteuttamisen. Maastomittaukset suoritettiin 40 uudistusalalla, jotka arvottiin kaikkien vuonna 2013 paakkutaimilla istutettujen uudistusalojen joukosta. Maastomittauksista saadut tiedot analysoitiin vertailukelpoisen aineiston aikaansaamiseksi. Saatujen tulosten perusteella taimitiheydet jäivät alle tavoiteltujen perustamistiheyksien pääosalla työssä mukana olleista uudistusaloista. Männyllä metsänuudistamisen laatuvaihtelut olivat pienempiä kuin kuusella. Varsinaisesti kehityskelvottomaksi todettuja taimikoita ei kuitenkaan tavattu, kuin yksi, kuuselle istutettu uudistusala. Työssä mukana ollut aineisto jakautuu melko pieniin kokonaisuuksiin, joten saaduista tuloksista muodostettuihin johtopäätöksiin on syytä suhtautua hieman varauksella.When I was working in practical training in the Forest management association, Karhu, I asked the possibility to make my thesis for Karhu. They were interested in finding out succeeding the forest regeneration and different factors which impact to it. My aim was to find out the impact of different factors to succeeding forest regeneration in the district of forest management association. Factors which were taken into this study were: reformer, category of growing place, soil cultivation and soil type. Species of trees were: pinus sylvestris and picea abies. In addition in seedlings factors like stoniness, wetness, ground vegetation and deciduos trees were taken into account. In this thesis was used different research of the same topics and the database of forest management association which allowed to carry out the field measurement. The field measurements were done in 40 seedlings which were chosen by change among all the seedlings which were done in the year 2013 and in which were used seedlings. The facts of field measurement were analysed to find combarable Data. The results show that the frequency of seedlings was lower than expected. Pinus Sylvestris had lower quality variation than Picea Abies. But only one seedling which was not developable was found and that was seedling of picea abies. The data of this study is diveded into relatively small entities and that must be taken into account when making conclusions of these results

  Effects of growing and harvesting conditions on storability of outdoor vegetables : literature review

  Get PDF
  Vihannesten varastohävikin tärkeimmät aiheuttajat ovat hengitys, veden haihdunta, tuotteen koostumuksen muuttuminen, versojen ja juurten kasvu, fysiologiset vioitukset, varastotaudit ja etyleenivioitukset. Eri tekijöiden merkitys vaihtelee tuotteittain. Hävikkiin vaikuttavat varasto-olojen lisäksi kasvukauden ja sadonkorjuun aikaiset tekijät. Eri lajien suositeltavat varasto-olot tunnetaan, mutta tieto kasvuolojen vaikutuksesta on hajanaista. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota yhteen tutkimustietoa kasvu- ja korjuuolojen vaikutuksista vihannesten varastokestävyyteen. Kasvuolot säätelevät säilyvyyttä vaikuttamalla kasvuedellytyksiin tai suoraan esimerkiksi varastotautien leviämiseen. Viljelykierto on tärkeimpiä keinoja vähentää varastotauteja. Korjuun ajoittuminen ja korjuuvauriot vaikuttavat myös tauti-infektioihin. Runsaan lannoituksen, erityisesti typen, on oletettu heikentävän vihannesten säilyvyyttä. Lannoituskokeissa ei vaikutusta varastokestävyyteen ole kuitenkaan usein saatu esille. Muiden ravinteiden merkitystä ei kovin hyvin tunneta. Kastelun vaikutus säilyvyyteen lienee vähäinen. Sen sijaan korjuukautta edeltävät sääolot ja kasvin kehitysvaihe satoa korjattaessa vaikuttavat vihannesten varastokestävyyteen. Korjuussa ja varastoon viennissä syntyvät vauriot lisäävät hävikkiä. Sadon säilyvyyden ennustaminen syksyllä on yksi keino pienentää varastohävikkiä. Varastotautien ennakointiin on olemassa menetelmiä, ja esimerkiksi sipuleiden versomisalttiuden määrittämistä on kokeiltu. Menetelmät kaipaavat edelleen kehittelyä. Kasvu- ja sadonkorjuuolojen vaikutusta vihannesten säilyvyyteen on tutkittu pitkään, mutta tuloksissa esiintyy paIjon ristiriitaisuuksia. Lisätutkimus on tarpeen, jotta voitaisiin hallita varastokestävyyttä kokonaisuutena ja löytää keinoja varastovihannesten laadun parantamiseen.The major causes of vegetable storage losses are respiration, transpiration, compositional changes, sprouting and rooting, physiological injuries, storage diseases and ethylene damage. Their relative importance depends on the commodity. Storage losses are affected by storage conditions and various factors during the growing season and harvest. Suitable storage conditions for different species are known but knowledge of the effects of preharvest factors is still insufficient. This literature review summarizes information on the effects of growing and harvesting conditions on vegetable storability. Growing conditions regulate storability directly by influencing the spread of storage diseases and indirectly by affecting the state of the plant. Crop rotation is the most important way in which diseases can be reduced. Timing of harvest and injuries occurring during harvest also have an effect on infections. Heavy fertilization, especially with nitrogen, is thought to reduce storability. In fertilization experiments nitrogen has, however, frequently been found to have no effect on storage life. The importance of other nutrients is not very well known. Irrigation seems to have a minor effect. The weather before harvest and the physiological stage of the plant at the time of harvest have a greater impact on storability. Injuries caused during harvest and transportation increase losses. Forecasting the storability of products during harvest is one way in which storage losses could be minimized. There are methods for testing storage disease infections, and the susceptibility of onions to sprouting, for instance, has been determined. The methods still need to be refined. The effects of growing and harvesting conditions on the storage life of vegetables have been studied for many years, but the results are often contradictory. Further research is needed to enable the storability to be controlled as a whole and means to be found to improve the quality of storage vegetables.vokMyynti MTT tietopalveluyksikkö. Yksikön huom.: Kirjasto Aj-
  • ‚Ķ
  corecore