247 research outputs found

  Notes regarding a pedagogical model for the distance learning of tradum谩tica

  Get PDF
  The article presents a proposed plan of a pedagogical model for the distance learning of tradum谩tica, based on an educational process that revolves around classes recorded in digital format and synchronous and asynchronous activities overseen by an educational supervisor

  Apunts per a un model pedag貌gic per a l'ensenyament a dist脿ncia de la tradum脿tica

  Get PDF
  L'article exposa una proposta d'esquema de model pedag貌gic per a l'ensenyament a dist脿ncia de la tradum脿tica centrat en un proc茅s d'aprenentatge que gira a l'entorn d'una classe enregistrada en format digital, i unes activitats s铆ncrones i as铆ncrones tutelades per la pres猫ncia d'un responsable docent

  Apuntes para un modelo pedag贸gico de ense帽anza a distancia de la tradum谩tica

  Get PDF
  El art铆culo expone una propuesta de esquema de modelo pedag贸gico para la ense帽anza a distancia de la tradum谩tica centrado en un proceso de aprendizaje que gira en torno a una clase grabada en formato digital y unas actividades s铆ncronas y as铆ncronas tuteladas por la presencia de un responsable docente

  La import脿ncia de les mem貌ries de traducci贸 en els processos traductius automatitzats

  Get PDF
  L'article exposa les principals estrat猫gies per a l'automatitzaci贸 del proc茅s traductiu tot destacant el funcionament de les mem貌ries de traducci贸. Es fa una introducci贸 als aspectes m茅s rellevants d'aquests sistemes pel que fa a la gesti贸 terminol貌gica, el manteniment de mem貌ries, els formats i els filtres de conversi贸, la gesti贸 de projectes i l'intercanvi de mem貌rie

  Les tecnologies de la traducci贸 en la formaci贸 de grau de traductors i int猫rprets

  Get PDF
  La formaci贸 de traductors i int猫rprets, en tant que formaci贸 orientada a la professionalitzaci贸, 茅s especialment sensible als canvis que s'esdevenen en el mercat. At猫s que aquests canvis estan motivats per l'evoluci贸 i el desenvolupament constants de les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸, un dels 脿mbits dels plans d'estudis m茅s afectats per aquest fet 茅s el de les tecnologies de la traducci贸. Avui dia qualsevol grau en traducci贸 i interpretaci贸 inclou en el seu pla d'estudis continguts de tecnologies de la traducci贸. Atesa la naturalesa mutable d'aquest 脿mbit, per貌, pot resultar interessant comprovar quins s贸n els continguts relacionats amb les tecnologies de la traducci贸 que tenen m茅s pres猫ncia en els graus, quin volum de cr猫dits es dedica a l'ensenyament d'aquestes mat猫ries, i com 茅s la progressi贸 de continguts que s'estableix. En aquest article donarem resposta a aquestes q眉estions pel que fa al grau en traducci贸 en el marc de l'Estat espanyol per tal de con猫ixer quin 茅s l'estat de la q眉esti贸 i de comprovar com la formaci贸 en aquest 脿mbit es va adaptant als nous reptes que ens imposa el desenvolupament constant de la tecnologia.La formaci贸n de traductores e int茅rpretes, en la medida en que es una formaci贸n orientada a la profesionalizaci贸n, es especialmente sensible a los cambios que se dan en el mercado. Dado que estos cambios est谩n motivados por la evoluci贸n y el desarrollo constantes de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, uno de los 谩mbitos m谩s afectados por este hecho en los planes de estudios es el de las tecnolog铆as de la traducci贸n. Hoy en d铆a cualquier grado en traducci贸n e interpretaci贸n incluye en su plan de estudios contenidos de tecnolog铆as de la traducci贸n. Sin embargo, de acuerdo con la naturaleza cambiante de este 谩mbito, puede resultar interesante comprobar cu谩les son los contenidos relacionados con las tecnolog铆as de la traducci贸n que tienen m谩s presencia en los grados, qu茅 volumen de cr茅ditos se dedica a la ense帽anza de estas materias, y c贸mo es la progresi贸n de contenidos que se establece. En este art铆culo daremos respuesta a estas cuestiones con respecto al grado en traducci贸n en el marco del Estado espa帽ol con el fin de conocer cu谩l es el estado de la cuesti贸n y de comprobar c贸mo la formaci贸n en este 谩mbito se va adaptando a los nuevos retos que nos impone el desarrollo constante de la tecnolog铆a.The training of translators and interpreters, as a professionally oriented training, is especially sensitive to market changes. These changes, mainly motivated by constant development of information and communication technologies, affect the training curricula in this field and especially those parts of curricula devoted to translation technologies. Nowadays any degree in translation and interpretation includes in his curriculum some course on translation technologies. However, acording to the continuous development in this area, it can be interesting to check which are the contents that have more presence in degrees, which volume of ECTS are devoted to training in these subjects, and how is progression of contents established. In this article we will give an answer to these questions based on the translation degrees in Spain with the aim to present the state of the art and to check how the training in this field has adapted to new challenges imposed by the constant development of technology

  El largo camino de la traducci贸n hacia las nubes

  Get PDF
  Simposi organitzat per: el Conseil des traducteurs, terminologues et interpr猫tes du Canada (CTIC), la Asociaci贸n Cubana de Traductores e Int茅rpretes (ACTI) i la California Federation of Interpreters (CFI)El art铆culo aborda el desarrollo de los procesos de traducci贸n a lo largo de las diferentes etapas como factor angular de la formaci贸n de traductores

  La digitalitzaci贸n del proceso de traducci贸n : tareas y herramientas

  Get PDF
  La elaboraci贸n de esta propuesta parte de la definici贸n de la tradum谩tica elaborada por diferentes autores vinculados al grupo Tradum脿tica de la Universitat Aut貌noma de Barcelona. Dicha definici贸n configura la tradum谩tica como un campo de conocimiento de la traductolog铆a cuyo objeto de estudio es la digitalizaci贸n del proceso de traducci贸n a partir de la identificaci贸n de las fases del proceso de traducci贸n. En cada una de las fases del proceso (recepci贸n, an谩lisis, documentaci贸n, traducci贸n y edici贸n) se puede ver tambi茅n una primera aproximaci贸n a las principales tareas relacionadas a dichas fases y una relaci贸n de herramientas informatizadas. Cabe apuntar que es este 煤ltimo punto, la relaci贸n de herramientas, el que se pretende desarrollar, ya que no existe una clasificaci贸n conceptual suficientemente establecida y que no est茅 vinculada a herramientas concretas

  Multi-input distributed classifiers for synthetic genetic circuits

  Full text link
  For practical construction of complex synthetic genetic networks able to perform elaborate functions it is important to have a pool of relatively simple "bio-bricks" with different functionality which can be compounded together. To complement engineering of very different existing synthetic genetic devices such as switches, oscillators or logical gates, we propose and develop here a design of synthetic multiple input distributed classifier with learning ability. Proposed classifier will be able to separate multi-input data, which are inseparable for single input classifiers. Additionally, the data classes could potentially occupy the area of any shape in the space of inputs. We study two approaches to classification, including hard and soft classification and confirm the schemes of genetic networks by analytical and numerical results
  corecore