Tax legal aspects of offshore companies

Abstract

Předmětem této práce na téma ?Daňově právní aspekty offshore společností? bylo seznámit se základními pojmy, uvést příklady offshore společností a charakterizovat je. Provedla jsem komparaci transparentního právního řádu na Kypru s protikladem právního řádu Belize. U zdaňování offshore společností jsem se zaměřila na země, kde neexistuje daň z příjmů a na země, kde zahraniční příjem není podroben dani. Se zdaňováním offshore společností souvisí problematika dvojího zdanění, uvedla jsem metody jeho vyloučení, příklady typových smluv a výhrady, které Česká republika uplatňuje. Offshore společnosti souvisí s pojmem daňový ráj, který jsem vysvětlila a uvedla příklady. V části de lege ferenda jsem se zamyslela nad současným stavem a budoucností daňových rájů.Katedra finančního práva a národního hospodářstvíObhájenoThe goal of the thesis ?Tax legal aspects of offshore companies? was to introduce basic terms, and provide examples of offshore companies and the characteristic of some of them. I did a comparison of a transparent legal system in Cyprus with the antithesis of the rule of law in Belize. In case of taxation of offshore companies I focused on countries where there is no income tax, and the countries where the foreign income is not subject to the tax. The taxation of offshore companies is related to the issue of double taxation. I introduced the method of exclusion, examples of typical contracts and the reservations made by the Czech Republic. Offshore companies are linked to the concept of a tax heaven, which I explained and gave examples of. In the part of the de lege ferenda I reflected on the current state and the future of tax heavens

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/9162Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.