Article thumbnail

LEGAL ANALYSIS OF A CASE ON NOISE POLLUTION

By Anton Kalin

Abstract

Namen diplomske naloge je v analizi dejanskega primera na področju onesnaževanja s hrupom iz diskoteke s pomočjo aplikacije ustreznih pravnih virov. Hrup je danes namreč zmeraj bolj nezaželen dejavnik v vsakdanjem življenju kot kdajkoli prej v zgodovini človeštva, še posebej pa to velja za njegov vpliv v nočnem času, v katerem smo toliko bolj občutljivi in dovzetni zanj. V tem delu se osredotočam na raziskovanje primera z uporabo veljavne in pretekle zakonodaje, ki zajema ustavo, zakone, uredbe, pravilnike, občinske akte, pravno teorijo, sodne primere in predvsem dopise državnih in občinskih organov. Uvodoma je prikazan kratki oris hrupa kot takega in njegovih vplivov na zdravje iz znanstvenih in strokovnih aspektov. Sledi podroben pregled materialnih določb imisije hrupa in njihov razvoj v okviru temeljnih civilnopravnih predpisov ter mesta teh določb v dveh tujih in evropski zakonodaji. S predstavitvijo podobnega primera na ravni Evropskega sodišča za človekove pravice, je prikazana relevantnost upoštevanja te vrste imisije za domačo sodno prakso. Znotraj ustavnih določil v slovenskem pravnem redu je poudarek na ugotavljanju varstva pred onesnaževanjem s hrupom kot integralnega dela ustavne in človekove pravice do zdravega življenjskega okolja. Največji del raziskovanja je namenjen okoljevarstveni zakonodaji, v katero se onesnaževanje z imisijo hrupa prednostno uvršča, pri čemer so ponujene pravne rešitve. Srž problema se tukaj najverjetneje išče v okoljevarstvenem dovoljenju za vire hrupa ter v Uredbi o mejnih vrednostnih kazalcev hrupa v okolju. V zadnjem delu se ukvarjam z varstvom pred onesnaževanjem s hrupom z vidika kaznovalnega prava, s težavami uprave in inšpekcije pri spoprijemanju s to vrsto imisijo v praksi ter morebitnimi razlogi za njihova ravnanja. Skušam ugotoviti, zakaj upravni, občinski in še posebej inšpekcijski organi ne zagotavljajo varstva pred diskotečnim hrupom in tako spoštovanja človekove pravice do zdravega življenjskega okolja bolj učinkovito. Med drugim se zastavlja vprašanje, čemu je ta pravica uresničljiva zgolj na civilnopravni, ne pa tudi na upravnopravni način. Prav tako ne gre prezreti prostorske in gradbene zakonodaje, ki sta neločljivo povezani z okoljevarstveno, zato so še v zaključnem delu predstavljena upravna dovoljenja in napake pri njihovem izvajanju. Vse skupaj pa se seveda razlaga skozi prizmo dopisov dejanskega primera, ki se je zgodil pred par leti v Mariboru.The purpose of this thesis is to analyse an actual case in the field of noise pollution from a discotheque through the application of relevant legal sources. Noise today represents a more adverse factor in everyday life than any time before in history of mankind, especially in the night time, in which we are much more sensitive and receptive to it. The focus is on exploring the case, using the current legit and previous legislation, which includes the constitution, laws, regulations, policies, municipal acts, legal theory, case law and in particular letters of state and municipal authorities. At the outset a short outline of the noise itself is shown and its effects on health from scientific and professional aspects, followed by a detailed examination of noise immission provisions and their development in the framework of fundamental civil regulations and the place of such provisions in two foreign and European legislations. With the introduction of a similar case at the European Court of Human Rights, the relevance about this type of immission for domestic case law is demonstrated. Within the constitutional provisions in Slovenian law the emphasis is to determine the protection against noise pollution as an integral part of the constitutional and human right to a healthy living environment. The largest part of my research is devoted to environmental law, to which immissions of noise pollution primarily belong, with some suggestions of legal solutions. The essence of the problem is most likely found in the environmental permit for noise sources policy and the Regulation about border indicators of noise in the environment (Directive 2002/49/ES). In the last part I deal with protection against noise pollution from the perspective of criminal law, the problems of administration and inspection in tackling this type of immission in practice and possible reasons for their behavior. I try to figure out why the administrative, municipal and especially the inspection bodies do not provide a more effective protection against disco noise and consequently not respect the human right to a healthy living environment. Among other things the question arises, why this right is feasible only in civil, but not in the system of administrative law. I can’t avoid spatial planning and building legislation, which are inseparably linked to environmental legislation, therefore I present in the final part also the administrative permissions and errors in their execution. All this is, of course, interpreted through the prism of letters from an actual case, which happened a few years ago in Maribor

Topics: hrup, imisija, pravica do zdravega življenjskega okolja, onesnaževanje okolja, pravo varstva okolja, okoljevarstveno dovoljenje, diskoteka, Inšpekcija, policija, gradbeni predpisi., noise, emission, right to a healthy environment, pollution, environmental law, environmental permit, discotheque, inspection, police, building regulations., info:eu-repo/classification/udc/349(043.2)
Publisher: A. Kalin
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=47910

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles