oaioai:DiVA.org:hh-5420

Strider, slitningar, tvister, usch konflikter! : En kvalitativ studie om vilka åtgärder chefer använder sig av för att förebygga konflikter på arbetsplatsen.

Abstract

Uppsatsens titel: Strider, slitningar, tvister, usch konflikter!                    Uppsats nivå: Kandidatuppsats i ledarskap Författare: Johanna Andersson, Elin Andrén och Magnus Mattsson Handledare: Ingemar Wictor Nyckelord:  Konflikt, förebygga konflikter, chefskap, kultur, kommunikation och arbetsmiljö. Problemformulering: Vilka förebyggande åtgärder mot konflikter mellan anställda använder sig chefer av i arbetslivet? Syfte: Vi vill med denna studie ge en ökad förståelse för vilka åtgärder chefer använder sig av för att förebygga konflikter på arbetsplatsen. Då vi känner att det finns brist på information i detta område vill vi belysa vilka åtgärder som chefer kan använda sig av.                                            Teoretisk referensram: I vår teoretiska referensram har vi valt att först generellt diskutera förebyggande åtgärder mot konflikter för att vidare fördjupa oss i tre huvudområden. Vi har använt oss av samt kombinerat olika författare och teorier. Metod: Studien är en kvalitativ undersökning där vi samlat in vårt empiriska material genom intervjuer.                                                                       Resultat: Det resultat vi har kommit fram till, genom vår studie, är att chefer arbetar med kommunikation och kultur som två åtgärder för att förebygga konflikter mellan anställda på arbetsplatsen. Dock har de svar vi fått varit blandade, men arbete med kommunikation och kultur har varit de två åtgärder som förekommit mer frekvent

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hh-5420Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.