oaioai:www.theseus.fi:10024/339331

Pitkien naisten vaatemallisto

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä vaate-mallisto pitkille naisille. Opinnäytetyön aiheen tutkiminen nousi tekijän omasta kiinnostuksesta aiheeseen. Ajankohtaiseksi tutkimuksen teki se, että pitkille naisille ei tällä hetkellä ole tarjolla vaatteita vaatekaupoissa. Opinnäytetyö jakaantui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kerättiin tietoa artikkeleista ja tutkimuksista liittyen pitkiin naisiin, pitkien naisten mallistosuunnitteluun ja muiden erityisryhmien mallistosuunnitteluun. Lisäksi havainnoitiin kauppojen tarjontaa, haastateltiin kahta pitkien nais-ten vaatetuksen asiantuntijaa ja tehtiin Webropol-kysely pitkille naisille. Tämän jälkeen kertynyt tieto määriteltiin ja rajattiin jatkoa varten. Tut-kimus vahvisti näkemystä pitkien naisten vaatteiden heikosta tarjonnas-ta. Toisessa osassa tutkimusta edettiin mallistosuunnitteluun. Tässä vai-heessa määriteltiin malliston kohderyhmä ja malliston filosofia. Sen jäl-keen lähdettiin työstämään mallistoa ideakollaasien ja luonnoksien avul-la. Luonnoksista valittiin mallistoon päätyvät vaatekappaleet ja kehitet-tiin mallistoa eteenpäin, sekä suunniteltiin kuosit ja värit valmiiksi. Opinnäytetyön tuloksena syntyi viisi vaatekappaletta sisältävä vaatemal-listo. Lopuksi vaatemallisto arvioitiin käyttäjäkyselyn ja asiantuntijahaas-tattelujen kautta saatujen tietojen perusteella. Arvioinnin mukaan mallis-to täytti kohderyhmän toiveet

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:www.theseus.fi:10024/339331Last time updated on 5/25/2020

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.