oaioai:dspace.uib.es:11201/150042

L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO

Abstract

[cat] La manera d’entendre el nostre entorn és recopilant informació simultàniament, a través dels diferents sentits. Obtenim les informacions sobre característiques dels objectes i esdeveniments que de vegades es dupliquen a partir d’aquestes diferents modalitats sensorials. Aquestes informacions, moltes vegades, són de naturalesa conceptual i les anomenem relacions intermodals, com per exemple, els termes fosc o clar que encara que, inicialment, pertanyen al canal visual, conceptualment es poden referir a sons, emocions... (Walker, 2016, p.1). La finalitat del treball és, a partir de les investigacions duites a terme, al voltant de les relacions intermodals, realitzar una proposta dirigida als alumnes de primer d’ESO, per millorar la capacitat de relació de l’alçada del sons (agut-greu) amb la seva disposició gràfica dins el pentagrama. Es presenta una proposta didàctica, en la que a partir de les relacions intermodals entre alçada tonal, color i mida, juntament amb un altre concepte plàstic, la perspectiva, s’emmarca metafòricament la disposició espacial de l’alçada tonal dins el pentagrama. La investigació es farà en base a dos grups: un investigat i un altre de control. Hi haurà un test inicial previ per a tothom. Una fase d’intervenció amb el grup investigat on es desenvoluparà una activitat individual i una cooperativa. Mitjançant un darrer test per als dos grups, investigat i de control, es comprovarà l’efectivitat de la proposta. Degut a la manca de temps real per a la investigació, el treball només comptarà amb la part d’implementació: amb el disseny de totes les tècniques d’obtenció de dades i amb la proposta didàctica però la seva execució no es durà a terme abans de l’entrega del treball

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la UIB

Provided original full text link
oaioai:dspace.uib.es:11201/150042Last time updated on 10/29/2019

This paper was published in Repositori Institucional de la UIB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.