Article thumbnail

The value of the physical store in a changing retail : A qualitative study of the Swedish furniture and home decoration industry

By Terese Nilsson, Michaela Nizic and Mathilda Wikingsson

Abstract

Digitaliseringens framfart har skapat en förändring i kundbeteende. Försäljning via e-handel har ökat alltmer vilket har setts som ett hot mot den fysiska butikens tillvaro. Andra antyder att digitalisering bör betraktas som en möjlighet för fysisk handel och komplement till en växande e-handel. Omnikanal är strategin där alla säljkanaler ses som en säljkanal för att ge en enhetlig varumärkesupplevelse. ”Fygital” strategi syftar till bryggan mellan den fysiska och digitala världen för att skapa upplevelserika butiksatmosfärer. Trots att e-handeln ligger i framkant med att möta och tillgodose konsumenters förändrade behov och förväntningar sker fortfarande största andelen inköp i svensk detaljhandel i fysisk butik. Likväl ställer digitaliseringens etablering nya krav på det fysiska butiksformatet. Syftet ämnar ur ett företagsperspektiv inom svenska möbel- och heminredningsbranschen skapa förståelse för hur upprätthållandet av den fysiska butiken kan vara värdeskapande åt varumärken, genom integrering mellan fysiska och digitala kanaler. Studien innehar en abduktiv forskningsansats, framförd med en hermeneutisk kunskapssyn och bygger på förståelse och tolkning. De teoretiska utgångspunkterna har formulerats i Värdediamanten vilken är en abstrakt redogörelse för hur kanalerna tillsammans kan vara värdeskapande och skapa större varumärkesupplevelser. Det empiriska materialet bottnar i kvalitativa, semistrukturerarde intervjuer med företagsrepresentanter från Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige och Royal Design. Studiens resultat visar att det finns en framtid för den fysiska kanalen i möbel- och heminredningbranschen eftersom sortimentet som tillhandahålls inbegriper sensoriska behov. Butiksformatet har ett stort marknadsföringsvärde men är i förändring. Mycket talar för mindre ytor med större fokus på service och butiksatmosfär. Digitala medel kan vara fördelaktiga även för fysisk kanal genom att visa upp sortiment, förenkla köpprocessen och öka tillgänglighet för interaktion mellan konsument och varumärken. Slutsatsen är att handelsföretag med fördel kan arbeta med en fygital kanal, hur det kan enhetliggöra, erbjuda större upplevelser och således vara värdeskapande för varumärken.The digitalization has influenced a change in consumer behavior. The e-commerce has increased and the digitalization has been seen as a threat to the existence of physical stores. Others have thought it should be considered an opportunity for physical stores and use it as a complement to e-commerce. Within retail, omnichannel is a strategy for creating a unified message for consumers across all channels. ”Phygital” strategy is the mixture of the physical and digital world within the physical shopping environment to create memorable experiences. Although e-commerce is at the forefront in meeting consumers’ changing needs and expectations, most of the purchases in Swedish retail are still made in-store. Nevertheless, the establishment of digitalization requires other demands on the physical store. The study aims to create a comprehension from a business perspective within the Swedish furniture and home decoration industry, of how the physical store can create brand value through the integration of physical and digital channels. The study has an abductive approach conducted within the hermeneutical perception of knowledge and is based on understanding and interpreting. Based on theory, an abstract figure called ”The Diamond of Value” have been formulated, which describes how the physical and digital channels can contribute to greater brand experiences together and thus create value. The empirical material were collected through qualitative, semi-structured interviews with representatives from the Swedish brands Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige and Royal Design. The study shows that there is a future for the physical channel within the furniture and home decoration industry, as the range of products provided includes sensory needs. The physical store has a marketing value but the format is changing with smaller retail spaces with greater focus on service and physical environment. Digital resources can be beneficial even for physical channels by displaying assortment, simplifying the customer’s buying process and increasing accessibility for consumer and brand interaction. The conclusion is that retail companies can benefit from a phygital channel, it can unify, offer greater experiences and therefore create greater value for brands.  

Topics: Digitalization, retail, physical channel, digital channel, phygital, value creation process, holistic experience, Digitalisering, detaljhandel, fysisk handel, digital handel, fygital, värdeskapande process, holistisk upplevelse, Business Administration, Företagsekonomi
Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring (MF)
Year: 2017
OAI identifier: oai:DiVA.org:lnu-66116
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.