Vytautas Magnus University

Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)
Not a member yet
  98526 research outputs found

  The spread of modernism in the architecture of public buidings in Lithuania outside the temporary capital in the period of the First Republic (1918-1940)

  No full text
  Modernizmas Lietuvos architektūroje Pirmosios Respublikos laikotarpiu dažniausia yra tapatinamas su laikinąja sostine Kaune. Tačiau modernizmo sklaida to meto Lietuvos architektūroje buvo platus reiškinys, paveikęs ne tik tuometinės sostinės naująją architektūrą. Šia stilistika pasižyminčių pastatų iškilo ir kituose to meto Lietuvos miestuose, periferijoje. Todėl šio darbo tikslas yra pateikti pagrįstą modernizmo architektūros (visuomeninių pastatų) sklaidos Lietuvoje už laikinosios sostinės ribų Pirmosios Respublikos laikotarpiu tyrimą. Tyrime mėginama nustatyti veiksnius, lėmusius modernizmo visuomeninių pastatų architektūroje sklaidą už laikinosios sostinės ribų. Gilinamsi į mažesniuose to meto Lietuvos miestuose dirbusių architektūros specialistų profesinį išsilavinimą, kūrybines nuostatas ir šių asmenų įtaką modernizmo sklaidai architektūroje. Didelis dėmesys tyrime yra skirtas modernizmo sklaidos analizei atskirų visuomeninių pastatų funkcinių tipų (administracinės, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūrinės paskirties) architektūroje. Aiškinamasi, kaip modernizmas veikė išskirtų funkcinių tipų pastatų architektūrą ir kaip buvo pritaikomas joje. Analizuojami ir pristatomi reikšmingiausi bei būdingiausi modernizmo sklaidos visuomeninių pastatų architektūroje pavyzdžiai.Modernism in Lithuanian architecture during the First Republic is often identified with the architecture of the temporary capital Kaunas. However, modernist looking buildings also appeared in other Lithuanian cities and periphery at that time. Therefore, the aim of this work is to present a scientific study of the spread of modernism in the architecture of public buildings in Lithuania outside the temporary capital during the First Republic. The study identifies the factors that led to the spread of modernism in the architecture of public buildings outside the temporary capital. Here, the professional education and creative attitudes of local architectural specialists who worked in the smaller Lithuanian cities of that time is analyzed. The study explains the influence of local architectural specialists on the adaptation of modernism in the architecture of public buildings. Much attention is also paid to the analysis of the spread of modernism in the architecture of individual functional types of public buildings (administrative, educational, health care, cultural). The research explains how modernism has affected the architecture of distinct functional types of buildings and what peculiarities it has acquired. The most significant and characteristic examples modernism in the architecture of public buildings are analyzed and presented.Menų fakultetasMenotyros katedr

  The Impact of Personal Mentorship on Students' Ability to Set their Goals

  No full text
  Šio kokybinio tyrimo objektas yra ugdymo personalizavimas per mokiniams teikiamą asmeninę mentorystę, t.y. nuoseklų ir asmenišką jų lydėjimą, kartu keliantis mokymosi tikslus, pasiektinus per nusistatytą laikotarpį, reflektuojant ugdymosi iššūkius, šitaip palaipsniui atpažįstant bei išsigryninant mokinio pašaukimą. Siekiant išanalizuoti tyrimo objektą buvo iškelta tokia tyrimo problema: asmeninės mentorystės reikšmė mokinių gebėjimui keltis tikslus. Šią problemą galima suformuluoti ir klausimu: kokią įtaką mokinių gebėjimui keltis tikslus daro asmeninė mentorystė. Atsakius į išsikeltą tyrimo klausimą, bus pasiektas tyrimo tikslas – atskleisti asmeninės mentorystės reikšmę mokinių gebėjimui keltis tikslus, taip pat pasiūlyti individualizuoto ugdymo įgyvendinimo galimybių tradiciniu švietimo modeliu besiremiančioms mokykloms. Šiam tyrimo tikslui pasiekti buvo vadovaujamasi tokia tyrimo metodologija: mokslo šaltinių analize, asmeninės mentorystės įgyvendinimo strategijų nustatymu, asmeninės mentorystės inovacijos įgyvendinimu realioje mokyklos aplinkoje, inovacijos įtakos mokinių gebėjimui keltis tikslus tyrimu bei gautų rezultatų analize. Tiriamąją imtį sudaro šeštų bei septintų klasių mokiniai, iš tradiciniu švietimo modeliu besiremiančių mokyklų perėję į individualizuoto ugdymo mokyklą. Mokinių imtis buvo tiriama esant dviems aplinkybėms: pirmiausia – prieš taikant asmeninės mentorystės praktiką jų ugdymo procese, vėliau – po pusantrų metų asmeninės mentorystės taikymo praktikos. Taip pat tiriamoji imtis yra ir šiuos mokinius lydėję jų asmeniniai mentoriai. Tokiu būdu buvo siekiama ištirti, kaip pakis tos pačios mokinių grupės gebėjimai keltis tikslus, individualizuojant jų ugdymo procesą per asmeninę mentorystę. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog asmeninio mentoriaus lydimi mokiniai pademonstruoja aukštesnius gebėjimus keltis tikslus bei laiku juos įvykdyti. Dėl šios priežasties buvo prieita išvadų, jog ugdymo individualizavimas yra pageidautinas ir tikslingas įnašas į šių laikų ugdymo įstaigas.The object of this research is the personalizing of education through personal mentorship. Personal mentorship is a tool, providing students with an opportunity to reflect their learning process and acquire valuable skills, such as time-planning, goal-setting and constructively indulging themselves into social relationships. In the pursuit of analyzing this object, such problem was raised: what impact does the personal mentorship have on students’ ability to set their goals. After answering this question, the aim of this research will be achieved, as the meaning of personal mentorship raising students’ ability to effectively set their goals will be evaluated. This research also aims to suggest some possibilities to apply individualised learning to the environment of traditional schools. In order to achieve this aim, the research has been carried according to following methodology: analysis of critical literature, creating strategies how to apply personal mentorship to specific academic circumstances, the actual application of personal mentorship at school environment, analysis of mentorship’s impact on enhancing students’ ability to set their goals, and the analysis of results. The researched group consists of 6-7 grade’s students, to whom the personal mentorship has been applied for about 1.5 years, and the same group of students, before them having any practice of personal mentorship. This research also includes students’ personal mentors, who have guided them by mentorship for one and a half year. The results of the research are collected by surveying the students and their personal mentors. The results of this research implied that students who have been leaded by their personal mentors show greater skills of formulating and achieving their goals. Due to this, it is suggestable to individualise the learning process in nowadays’ pedagogical field.Edukologijos katedraŠvietimo akademij

  The link between student stress and sleep quality during the covid 19 pandemic

  No full text
  Tyrimo tikslas – išsiaiškinti studentų patiriamo streso ir miego kokybės sąsają „Covid-19“ pandemijos metu. Tyrime dalyvavo 200 studentai (Vyrai – 23, moterys -177) kurių amžius nuo 18- 29, (vidurkis=22.68), standartinis nuokrypis = 2.184) Tyrimas – kiekybinis. Siekiant nustatyti studentų patiriamą stresą buvo naudojamas SheldonCohen (1983) „Subjektyviai suvokto streso skalės klausimynas“ (Perceived Stress scale(PSS)). Miego kokybei buvo naudojama Buysse, D.J., Reynolds, C.F., Monk, T.H., Berman, S.R., & Kupfer, D.J. (1989) „Pitsburgo miego kokybės indekso klausimynas“ (The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)). Tyrimo metu nustatyta, kad studentų, patiriančių stresą, miego kokybė yra prastesnė. Taip pat buvo atskleista, kad miego efektyvumas nėra susijęs su patiriamu stresu. Patiriamas stresas neturi įtakos miegojimo laikui. Tyrimas atskleidė, kad stresas sąlygoja miego trikdžius.The aim of the study is to establish a link between student stress and sleep quality during the Covid-19 pandemic. The study included 200 students (Men – 23, Women -177) aged 18-29, (avg. 22 years). The study is quantitative. Sheldon Cohen (1983) 'Perceived Stress Scale (PSS)) was used to identify stress experienced by students. Buysse,D.J., Reynolds,C.F., Monk,T.H., Berman,S.R., &Kupfer,D.J. (1989) Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)) was used for sleep quality. The study found that students who experience stress have poorer sleep quality. It has also been revealed that sleep efficiency is not associated with stress. There is nofound that the stress experienced affects sleep time. Also, thestudy revealed that stress is associated with sleep disturbances.Socialinių mokslų fakultetasPsichologijos katedr

  The association between retrospective attachment to parents and attachment to romantic partner among young adults

  No full text
  Pagal prieraišumo teoriją, prieraišumo elgesys pasireiškia viso gyvenimo laikotarpyje, tačiau nevienareikšmiai tyrimų rezultatai neleidžia daryti patikimų išvadų apie prieraišumo tipų stabilumą ir sąsajas tarp vaikystės patirčių ir romantinių santykių. Tyrimo tikslas – atskleisti sąsają tarp jaunų suaugusiųjų retrospektyviai vertinamo pirminio prieraišumo prie tėvų ir prieraišumo prie partnerio dabartiniuose romantiniuose santykiuose. Tyrime dalyvavo 250 respondentų, iš kurių 212 buvo moterys, 38 – vyrai. Dalyvių amžius pasiskirstė tarp 18 ir 35 m. (vid. = 27,41 metai, SN = 4,76). 55 (22%) respondentai turi partnerį, su kuriuo negyvena, 103 (41,2%) – turi partnerį, su kuriuo gyvena, 92 (36,8%) – turi sutuoktinį. Tyrimo dalyvių santykių trukmė pasiskirstė nuo 0 iki 288 mėn. (vid. = 60,40; SN = 49,59). Retrospektyviai vertinamo pirminio prieraišumo prie abiejų tėvų vertinimui buvo naudojamas Proctor (1998) „Prieraišumo prie tėvų klausimynas“, o prieraišumo prie romantinio partnerio vertinimui buvo naudojamas Eastwick ir Finkel (2008) “Nerimastingo prieraišumo prie partnerio vertinimas”. Socialiniai demografiniai klausimai buvo pateikiami siekiant įvertinti respondentų amžių, lytį, partnerystės statusą bei santykių trukmę. Tyrimo rezultatai parodė, kad moterims būdingi aukštesni nerimastingo prieraišumo prie partnerio įverčiai lyginant su vyrais. Vyrų imtyje statistiškai reikšmingo ryšio tarp pirminio nerimastingo / vengiančio prieraišumo ir atitinkamai nerimastingo / vengiančio prieraišumo prie romantinio partnerio nėra. Tačiau rezultatai parodė statistiškai reikšmingą, vidutinio lygio teigiamą koreliaciją tarp vengiančio prieraišumo prie tėvų ir nerimastingo prieraišumo prie partnerio. Moterų imtyje retrospektyviai vertinami nerimastingas ir vengiantis pirminis prieraišumas teigiamai siejasi su nerimastingu ir vengiančiu prieraišumu prie romantinio partnerio. Regresinės analizės rezultatai atskleidė, kad pirminis prieraišumas geriau prognozuoja prieraišumą prie romantinio partnerio nei šalutiniai veiksniai, tokie kaip amžius, lytis, partnerystės statusas bei santykių trukmė.According to attachment theory, attachment behavior occurs over a lifetime, but inconsistent research findings do not allow to draw reliable conclusions about the stability of attachment types and the association between childhood experiences and romantic relationships. The aim of this study is to evaluate the association between retrospective primary attachment to parents and attachment to a romantic partner in current romantic relationships. 250 subjects participated in the study, of whom 212 were females and 38 – males. Their age ranged from 18 to 35 years (M = 27.41 years, SD = 4.76). 55 (22%) of the participants had a partner with whom they were not cohabitating, 103 (41.2%) were cohabitating with their partner, 92 (36.8%) had a spouse. The duration of participant’s romantic relationship ranged from 0 to 288 months (M = 60.40; SD = 49.59). Proctor‘s (1998) „Parent attachment measurement“ was used to evaluate the primary attachment to both parents and Eastwick & Finkel‘s (2008) „Partner-Specific Attachment Anxiety Measures“ was used for the evaluation of attachment to a romantic partner. Social demographic characteristics were assessed with additional questions about participants' age, gender, relationship status, and relationship duration. Study results revealed that females tend to display higher scores of anxious attachment to a partner compared to men. In the male sample, there was no statistically significant relationship between primary anxious/avoidant attachment and, respectively, anxious/avoidant attachment to a romantic partner. However, the results showed a statistically significant moderately positive correlation between avoidant attachment to parents and anxious attachment to a partner. In the female sample, retrospective anxious and avoidant attachment to parents was positively associated with anxious and avoidant attachment to a romantic partner. The results of the regression analysis revealed that primary attachment is a better predictor of attachment to a romantic partner than control variables such as age, gender, relationship status, and relationship duration.Socialinių mokslų fakultetasPsichologijos katedr

  Information and communication technologies in mathematics lessons to increase student engagement

  No full text
  Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės ir komunikacinės technologijos (vėliau IKT) atranda savo vietą ne tik mūsų kasdieniame gyvenime, buityje, bet vis plačiau pradedamos naudoti ir švietimo sistemoje. Tai daro didelę įtaką visam ugdymo(-si) procesui: nuo planavimo, turinio sudarymo iki naujų mokymo ir mokymosi metodų atsiradimo. IKT naudojimas ugdymo(si) procese tiesiogai siejamas su mokinių įsitraukimo skatinimu. Todėl šios priemodės yra vienas svarbiausių veiksnių padedantis mokinius sudominti pamokos veikla.In the modern world, information and communication technologies (later ICT) are finding their place not only in our everyday life and household, but also in the education system. This has a major impact on the whole educational process, from planning and content development to the emergence of new teaching and learning methods. The use of ICT in the education process is directly linked to the promotion of student engagement. It is therefore one of the most important factors in engaging students in classroom activities.Švietimo akademij

  Sorption of ammonium ions by zeolitic materials in closed recirculation aquaculture systems

  No full text
  Takiojo katalizinio krekingo (TKK) metu perdirbant naftą, naudojamas Faujasito tipo ceolitas, kuris po tam tikro laiko užsiteršia ir tampa atlieka – šalutiniu ceolitiniu produktu (ŠCP). Lietuvoje šių atliekų susidaro keli šimtai tūkstančių tonų per metus1 , todėl tikslinga ieškoti būdų jų tolimesniam praktiniam panaudojimui, išnaudojant geras ceolito sorbcines savybes. Naftos pramonėje susidarantis ŠCP pasižymėjo geromis amonio jonų (NH4 + ) sorbcinėmis savybėmis statinėmis sąlygomis (pašalinimo efektyvumas siekė – 72 %). Taigi, ŠCP gali būti naudojamas kaip potencialus sorbentas NH4 + jonams pašalinti iš sintetinių vandeninių tirpalų ir užterštų nuotekų. Kalcio oksidu (CaO) modifikuoti šalutiniai ceolitiniai produktai (MŠCP), kurių pagrindas – straetlingitas, buvo naudojami siekiant pašalinti NH4 + jonus iš sintetinių vandeninių tirpalų ir iš nuotekų. Taip pat buvo tiriamas fosforo junginių pašalinimo efektyvumas naudojant šiuos sorbentus iš anksčiau minėtų vandeninių aplinkų. Atlikus sorbcinius tyrimus dinaminėmis sąlygomis iš sintetinio vandeninio tirpalo nustatyta, kad proveržio taškų trukmę ir sorbcinę gebą gali paveikti keli parametrai, tokie kaip sorbcinių medžiagų filtravimo greitis ir sorbentų mineralinė sudėtis. Visų tirtų sorbentų straetlingito pagrindu NH4 + jonų pašalinimo efektyvumo proveržio trukmė sumažėjo, kai filtravimo greitis didėjo. Didžiausia sorbcinė geba NH4 + jonų atžvilgiu sintetiniame vandeniniame tirpale (t. y., 0,341 mg/g NH4 + ) buvo gauta naudojant kaip sorbentą MŠCPS30, kuriame įterpta 30 % CaO. (filtravimo greitis buvo 10 ml/min., o C0 – 10 mg/l). Tiriant apytakinį vandenį iš uždaros akvakultūros sistemos (UAS) nustatyta, kad NH4 + jonų sorbcinei gebai įtakos turėjo fosforo junginiai. Taigi, šiuo atveju sorbcinė geba NH4 + jonų atžvilgiu atitiko – 0,045 mg/g, o bendrojo fosforo (PB) maksimali sorbcinė geba siekė 0,512 mg/g (C0 – 11,2 mg/l NH4 +, C0 – 47 mg/l PB, filtravimo greitis – 10 ml/min.). Remiantis tyrimų rezultatais galima teigti, kad straetlingito pagrindu pagaminti sorbentai gali būti naudojami NH4 + bei PB pašalinimui iš gamybinių nuotekų. Po kurio laiko ŠCP praranda sorbcines savybes ir tampa neveiksmingais. Problema yra šalutinio ceolitinio produkto, prisotinto amonio jonais (PŠCP), utilizavimas. Taigi, norint uždaryti susidarančių atliekų grandinę, PŠCP buvo panaudotas kaip portlandcemenčio pakaitinė medžiaga (PPM). PŠCP įterpimas kaip PPM turi kompleksinį poveikį portlandcementinėms sistemoms. Absorbuotų NH4 + jonų turintis ŠCP gali būti sėkmingai naudojamas cemento tešloms ruošti, taip pakeičiant dalį komercinio portlandcemenčio. Taip pat buvo tirtas PŠCP poveikis šarmu aktyvuotiems biokuro pakuros pelenams (BPP). Tyrime naudotos dviejų rūšių BPP ir PŠCP atliekos kaip kalcio aliumosilikatinis pirmtakas. Šis tyrimas parodė, kad PŠCP gali būti pakartotinai naudojami gaminant šarmu aktyvuotus rišiklius.1. From the study of NH4 + ions removal from aqueous solutions under static conditions with ZBP sorbents it was found that under experimental conditions the maximal NH4 + ion removal efficiency of 72% was reached with H2O2 modified ZBP2 at the initial NH4 + ion concentration of 1 mg/L. ZBP2 had the largest pore surface area (143.70 m2 /g) compared to the other two types of ZBP. It was found that all types of ZBP were composed of round particles and according to nitrogen adsorption/desorption isotherm analysis can be classified as microporous materials containing mesopores. 2. Studies of ammonium ion sorption under dynamic conditions using modified MZBP (sorbents with stratlingite) have shown that the sorption capacity of ammonium ions depends on the filtration flow rate and the mineral composition of the zeolitic materials. The highest sorption capacity (0.341 mg/g) for ammonium ions in the synthetic aqueous solution was obtained using sorption material ZBPS30, a filtration rate of 10 ml/min. and the initial ammonium ion concentration of 10 mg/l. 3. The results of the experimental ammonium ion sorption studies showed that ammonium ions could be removed both from a synthetic aqueous solution and from the circulating water of aquaculture systems. The sorption capacity of the total phosphorus in sorbents with stratlingite was significantly higher (0.512 mg/g total phosphorus) than the sorption capacity of ammonium ions. 4. The replacement of a mass fraction of Portland cement with ZBPA significantly changed the compressive strength, mineral composition and microstructure of hardened cement paste. The compressive strength of the sample containing 3 wt % of ZBP increased by 17% after 7 days of hydration. This increase can be explained by the effect of ammonium chloride acting as an accelerator. The strength of the sample increased after 28 days of hydration mainly due to the pozzolanic ZBPA reaction. A compressive strength of 104 MPa was achieved in the sample containing 5 wt % of ZBPA and that corresponds to an increase of approximately 32% compared to the reference sample. 5. The use of additional ZBPA in the alkali-activated ash system has shown positive results in the formation of alkaline activation products during hydration. These new hydration products seem to have a positive effect on the development of strength in the samples. The highest compressive strength (14.7 MPa) was achieved by adding 3 wt % of ZBPA into the samples, while the compressive strength in the samples without ZBPA was only 8.5 MPa. 6. Ammonium compound (NH4Cl), which was present in ZBPA, had a positive effect on the development of the compressive strength, transformed the mineral composition, and changed the microstructure of hydrated binders. This research proposed an alternative aluminosilicate binary system – BBA and ZBPA – suitable for alkali-activated binders. It is suggested to incorporate up to 5 wt % of ZBPA in alkali-activated BPP systems.Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetasHidrotechninės statybos inžinerijos instituta

  Žemės ūkio ministerija - Kaune ar pakaunėje: pasisakymas

  No full text
  Išsp. str. : Milikova V. Žemės ūkio ministerija Kaune ar pakaunėje?Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

  Euroleague Basketball Team Defense and Offense Parameters Based on Advanced Statistics

  No full text
  Tyriamo objektas: Eurolygos oficialios svetainės pažangiosios statistikos veiklos rodikliai. Tyrimo subjektas: Eurolygos vyrų krepšinio krepšinio komandos. Tyrimo tikslas: Nustatyti ir apžvelgti žaidimo rodiklių skirtumus tarp Top 8 ir 9 -18 vietas užimančių komandų po pirmojo rato Eurolygos krepšino reguliariojo sezono 2020-2021 m. Tyrimo uždavyniai: 1. Nustatyti ir apžvelgti žaidimo rodiklius Top 8 komandų Eurolygos krepšino turnyre. 2. Nustatyti ir apžvelgti žaidimo rodiklius 9 -18 vietas užimančias komandų Eurolygos krepšino turnyre. 3. Palyginti žaidimo rodiklius tarp Top 8 ir 9 -18 vietas užimančias komandų Eurolygos krepšino turnyre. Tyriamo rezultatai: Pelnyti taškai iš trijų taškų, zonos procentais palyginus su visais pelnytais taškais, pelnyti taškai iš dviejų taškų zonos procentais palyginus su visais pelnytais taškais, pelnyti taškai baudų metimais procentais palyginus su visais pelnytais taškais šie trys rodikliai parodo lyginant Top 8 komandas ir 9-18 vietų komandas, taškus pelno labai panašiu procentu, skirtumas visų rodiklių mažesnis negu 1proc., todėl statistiškai yra nereikšminga (p > 0,05). Išvados: Palyginus visus rodiklius matome, kad dauguma rodiklių yra geresni Top 8 komandų, tačiau skirtumas visų rodiklių nėra didelis, todėl 9-18 vietų komandoms pagerinus tam tikrus rodiklius būtų galimybė patekti tarp Top 8 komandų, Top 8 komandos jeigu neišlaikys savo rodiklių gali iškristi ir nepatekti į Top 8. Raktiniai žodžiai: Eurolyga, rodikliai, pažangioji statistika.Object of research: Indicators of advanced statistics performance of the Euroleague’s official website. Research subject: Euroleague men's basketball teams. The aim of the research: To determine and review the differences of game indicators between the teams occupying the Top 8 and 9-18 places after the first round of the Euroleague basketball regular season 2020-2021. Research objectives: 1. Determine and review the game indicators in the Top 8 teams Euroleague basketball tournament. 2. Determine and review the game indicators of 9-18 places in the teams in the Euroleague basketball tournament. 3. Compare the game scores between the Top 8 and 9 -18 places in the Euroleague basketball tournament. Survey results: Points earned from a three-point zone as a percentage of total points earned, points earned from a two-point zone as a percentage of total points earned, points scored as free throws as a percentage of total points earned. Stated three indicators are compared of Top 8 teams and 9-18 place teams, which indicates that points scored are in a very similar percentage while the difference of all indicators is less than 1% and it is statistically insignificant (p-value > 0.05). Conclusions: Comparing all the indicators it is visible that when most of the indicators are better among the Top 8 teams, yet the differences are rather not substantial. In turn, for teams standing among the 9-18 places, certain indicators could be improved with regards to the Top 8 teams, whereas the latter must keep their scores competitive in order not to fall out and eventually miss the opportunity to stand among the Top 8. Keywords: Euroleague, indicators, advanced statistics.Švietimo akademij

  From a distant perspective: looking at the life and the creative work of Julius Kaupas

  No full text
  Lituanistikos katedraVytauto Didžiojo universiteta

  Contolled irony in Kierkegaard’s thought: aspects of outwardness and inwardness

  No full text
  Sørenas Kierkegaard’as greta Sokrato teisėtai laikomas vienu žymiausių ironijos praktikų Vakarų raštijos istorijoje. Tačiau skirtingai nei Sokratas, Kierkegaard’as ironiją ne tik naudojo kaip filosofavimo praktiką, bet ir išplėtojo ironijos teoriją, kurioje, greta kitų dalykų, pagrindė, kaip ironija gali vaidinti pozityvų vaidmenį moralėje ir individo formacijoje. Straipsnyje aptariama Kierkegaard’o pasiūlyta suvaldytos ironijos samprata ir jos taikymo būdai komunikacijoje bei egzistencijojeSøren Kierkegaard, alongside Socrates, is correctly considered one of the most famous practitioners of irony in the history of Western literature. However, in contrast to Socrates, Kierkegaard used irony not only as a practice of philosophy, but also developed a theory of irony, which showed how irony can play a positive role in ethics and individual formation. The article discusses Kierkegaard’s concept of controlled irony and modes of applying it in communication and existenceVytauto Didžiojo universiteta

  0

  full texts

  98,526

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇