Repository of Vinnytsia National Technical University

  Частотний перетворювач температури на основі сегнетоконденсатора

  Get PDF
  Подано теоретичні та експериментальні дослідження частотного перетворювача температури на основі сегнетоконденсатора і транзисторної структури з від'ємним опором (ТСВО), показана можливість побудови вимірювальних перетворювачів даного класу. Запропоновано використовувати метод схемних визначників для дослідження схем автогенераторів на основі ТСВО

  Пристрої узгодження відеоімпульсних та імітансних схем

  Get PDF
  Cформульовано вимоги до пристроїв узгодження відео-імпульсних та імітансних схем (відеоімпульсні-імітансні перетворювачі (ВІП), обґрунтовано та проведено аналіз схемотехнічних реалізацій ВІП, здійснено експериментальну оцінку значень параметрів ВІП. Запропоновано три напрямки схемотехнічної реалізації ВІП: на базі пасивних компонентів, на базі активних компонентів з фіксованою робочою точкою та на базі активних компонентів зі зміною робочої точки. Показано, що запропоновані ВІП забезпечують перетворення рівнів сигналів відеоімпульсної логіки до рівнів імітансної логіки із затримкою 0,2…15 нс при роботі в частотному діапазоні 1…20 ГГц.Сформулированы требования к устройствам согласования видео-импульсных и имитансних схем (видеоимпульсные-иммитансные преобразователи (ВИП), обоснован и проведен анализ схемотехнических реализаций ВИП, осуществлена экспериментальная оценка значений параметров ВИП. Предложены три направления схемотехнической реализации ВИП: на базе пассивных компонентов, на базе активных компонентов с фиксированной рабочей точкой и на базе активных компонентов с изменением рабочей точки. Показано, что предложенные ВИП обеспечивают преобразование уровней сигналов видеоимпульсной логики к уровням имитансной логики с задержкой 0,2 ... 15 нс при работе в частотном диапазоне 1 ... 20 ГГц.This article deals with requirements to harmonization video pulse and immittance circuits devices (video pulse-immitance converters (VIC), analyz of circuit implementations of VIC, experimental evaluation of VIC parameters. Three types of VIC circuit implementation was presented: based on passive components, based on active components with fixed operating point and based on active components with the change of the operating point. It was shown that the proposed VIC provided converting of video pulse logic signal levels to immitance logic signal level with delay 0,2 ... 15 ns with operating in the frequency range 1 ... 20 GHz

  Вітроенергетична установка із поворотними вітрилами

  Get PDF
  Запропонована конструкція вертикально-осьової вітроенергетичної установки із поворотними вітрилами, а також наведені розрахункові залежності для оцінювання і вибору основних конструктивних параметрів і силових характеристик установки при проектуванні.The design of vertical-axis wind power station with rotating sails, and also shows the calculated for the evaluation and selection of basic design parameters and strength characteristics of the unit in the design

  Електротехніка (Електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неелектротехнічних спеціальностей

  Get PDF
  Запропонований навчальний посібник охоплює основні питання для закріплення теоретичних знань з дисциплін „Електротехніка”, „Електротехніка в будівництві”, „Теоретичні основи електротехніки”, „Електротехніка та електроніка” для неелектротехнічних спеціальностей. Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямами підготовки „Інженерна механіка”, „Зварювання”, „Енергетика”, „Будівництво”Предложенное учебное пособие охватывает основные вопросы для закрепления теоретических знаний по дисциплинам «Электротехника», «Электротехника в строительстве", "Теоретические основы электротехники", "Электротехника и электроника" для электротехнических специальностей. Учебное пособие рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Инженерная механика", "Сварка", "Энергетика", "Строительство

  Математична модель діагностування роботи гідроприводного насосного агрегату

  Get PDF
  Запропонована система, яка дозволяє здійснювати моніторинг технічного стану в реальному масштабі часу. Виявлення несправностей здійснюватиметься шляхом безперервного діагностування технічного стану елементів системи, що дасть можливість перейти від планово-попереджувальних робіт до обслуговування за технічним станом

  Експериментальні дослідження електричних машин. Частина V. Синхронні машини

  Get PDF
  В навчальному посібнику викладено підходи до експериментальних досліджень синхронних машин. Для кожного виду дослідження відведено відповідне лабораторне заняття, наведено основні теоретичні відомості, задачі для самостійного розв’язування, програмі лабораторних робіт і методичним вказівкам для їх виконання. Запропоновані способи досліджень дозволяють охопити основні питання для закріплення теоретичних знань з відповідного розділу дисципліни «Електричні машини». Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямками 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»В учебном пособии изложены подходы к экспериментальным исследованиям синхронных машин. Для каждого вида исследования отведено соответствующее лабораторное занятие, приведены основные теоретические сведения, задачи для самостоятельного решения, программе лабораторных работ и методическим указаниям для их выполнения. Предложенные способы исследований позволяют охватить основные вопросы для закрепления теоретических знаний по соответствующему разделу дисциплины «Электрические машины». Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по направлениям 6.050702 «Электромеханика», 6.050701 - «Электротехника и электротехнологии

  Роль семантичних структур дидактичних матеріалів в підвищенні ефективності систем дистанційної освіти

  Get PDF
  Робота присвячена дослідженню актуальності систем дистанційної освіти та їх переваг перед традиційними методами та системами навчання. Також розглянуто та проаналізовано стандарт SCORM для опису автоматизованих систем навчання, та виявленні критерії підвищення ефективності інформаційного пошуку в даних системах за рахунок використання семантичних структур навчального матеріалу та онтологій предметної області.This paper will talk about the relevance of distance education and their superiority over conventional learning. There will also be reviewed and analyzed to describe the SCORM standard automated training systems. Criteria will be found to improve the efficiency of information retrieval systems of distance learning through the use of the semantic structure of the educational material and the domain ontology

  Конференц-система научно-образовательной сети г. Севастополя на примере Института биологии южных морей НАН Украины

  Get PDF
  Приведены данные об организации научно-образовательной сети Севастополя, объединяющей научные и образовательные учреждения, а также городские библиотеки с помощью оптического кабеля. Представлено оригинальное решение организации видеоконференцсвязи в Институте биологии южных морей НАНУ для проведения научных конференций, семинаров и защит диссертаций.The description of scientific-education net in Sevastopol joining scientific and educational organizations and city’s libraries used optical cable . The original scheme of video conference connection system in the Institute of the Biology of the Southern Seas NAS for providing of scientific conferences, seminars and thesis defenses are discussed

  Аналіз тенденцій зміни та взаємозв’язку середньої заробітної плати і продуктивності праці

  Get PDF
  У статті розглянуто і проаналізовано взаємозв’язок між середньою заробітною платою та продуктивністю праці на основі аналізу динамічних рядів, методу кореляції і регресії. Оцінено логічну та статистичну адекватність рівняння тренду; проведено визначення надійності статистичних характеристик тренду і власне самого тренду.The intercommunication between a middle ettlings and labour productivity is considered and analysed on the basis to the analysis of dynamic rows, the method of correlation and regression. Logical and statistical adequacy of equalization of trend is appraised; determination of reliability of statistical descriptions of trend is conducted and actually trend

  Обґрунтування пріоритетних напрямків підвищення якості продукції олійно-жирової промисловості із застосуванням СППР

  Get PDF
  Обґрунтовано пріоритетні напрямки підвищення якості продукції олійно-жирового виробництва із застосуванням алгоритмів цільового оцінювання альтернатив СППР, що дозволяє ефективно розподіляти ресурси між перспективними напрямками управління якістю
  Repository of Vinnytsia National Technical Universityis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Repository of Vinnytsia National Technical University? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!