Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Scientific journals / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Not a member yet
  1199 research outputs found

  Інактивація бактерій за допомогою шпінельного кобальт-феритного каталізатора

  No full text
  The E. coli inactivation using hydrogen peroxide (H2O2) and cobalt ferrite granulated catalyst was investigated in a fixed-bed flow reactor. CoFe2O4 catalyst was synthesized by the co-precipitation method, granulated, and annealed at 1150°C. X-ray diffraction analysis was used to identify the crystal structure of the catalyst. CoFe2O4 catalyst demonstrates good catalytic activity for bacteria inactivation in the presence of H2O2. An increase in the hydrogen peroxide concentration increases the inactivation efficiency. The reactor demonstrates the E. coli inactivation of 99.94% at the H2O2 hydrogen peroxide concentration of 15 mM and initial bacterial concentration of 6·103 CFU/L. The water disinfection using a fixed-bed reactor demonstrates the broad prospects for industrial use.В роботі досліджено інактивацію бактерій E. coli з використанням пероксиду водню (H2O2) і гранульованого каталізатора фериту кобальту в протічному реакторі з нерухомим шаром. Каталізатор CoFe2O4 синтезували методом співосадження, гранулювали та відпалювали при 1150°C. Для аналізу кристалічної структури каталізатора використовували Х-променевий аналіз. Каталізатор CoFe2O4 продемонстрував хорошу каталітичну активність щодо інактивації бактерій у присутності H2O2. Збільшення концентрації пероксиду водню підвищує ефективність інактивації. Реактор демонструє інактивацію бактерій E. coli 99.94% при концентрації пероксиду водню H2O2 15 мМ і початковій концентрації бактерій 6·103 КУО/л. Знезараження води за допомогою реактора з нерухомим шаром демонструє широкі перспективи для його промислового використання

  Явища переносу в CdTe:Cl і CdTe:Cu – розрахунок з перших принципів

  Get PDF
  In the presented article the method of determining the energy spectrum, the wave function of the charge carrier and the crystal potential in CdTe at an arbitrarily given temperature is considered. Using this approach within the framework of the supercell method the temperature dependences of the ionization energies of various types of defects caused by the introduction of chlorine and copper impurities in cadmium telluride are calculated. Also the offered method allows to define the temperature dependence   of the optical and acoustic deformation potentials and as well as the dependence on the temperature the charge carrier’s scattering parameters on ionized impurities, polar optical, piezooptic and piezoacoustic phonons. Within the framework of short-range scattering models the temperature dependences of the charge carrier’s mobility and Hall factor are considered.У представленій статті розглянуто метод визначення енергетичного спектра, хвильової функції носія заряду та кристалічного потенціалу в CdTe при довільно заданій температурі. За допомогою цього підходу в рамках методу суперкомірки розраховано температурні залежності енергій іонізації різних типів дефектів, спричинених введенням домішок хлору та міді в телурид кадмію. Також запропонований метод дозволяє визначити температурну залежність оптичного та акустичного потенціалів деформації, а також залежність від температури параметрів розсіяння носія заряду на іонізованих домішках, полярних оптичних, п’єзооптичних та п’єзоакустичних фононах. У рамках близькодіючих моделей розсіяння розглянуто температурні залежності рухливості носія заряду та фактора Холла

  Особливості технологічного синтезу та властивості матеріалів на основі ZnO-Cd для фотокаталітичного застосування. Огляд

  No full text
  In this review, the current state of ZnO-Cd based materials for photocatalytic applications is summarized. Relevant technological synthesis methods such as pulsed laser deposition, magnetron sputtering, electrodeposition, sol-gel, metalorganic chemical vapor deposition, evaporating, spray pyrolysis, reflux are considered, and recent developments in effective and reproducible synthesis technology of nano- and microstructured zinc oxide, doped with cadmium and solid solutions of Zn1‑xCdxO for photodecomposition of organic pollutant molecules are discussed. The synthesis technology and level of Cd doping has a significant effect on the structure and morphology of zinc oxide and, as a result, on the optical and photocatalytic properties. The figures of merit, the theoretical limitations and rational control of the concentration of the cadmium alloying impurity is necessary to create a material with balanced optical properties and photocatalytic activity. Lastly, the importance of doping ZnO by isovalent Cd impurity significantly improves its photocatalytic properties due to a narrowing of the band gap, a decrease in the rate of recombination of electron-hole pairs, which increases the efficiency of spatial charge separation, the formation of active oxide radicals and an increase in the specific surface area. Thus, ZnO-Cd based materials are the most promising photocatalytic materials for organic pollutants.У цьому огляді узагальнено поточний стан матеріалів на основі ZnO-Cd для фотокаталітичних застосувань. Розглядаються відповідні технологічні методи синтезу, такі як імпульсне лазерне осадження, магнетронне розпилення, електроосадження, золь-гель, металоорганічне хімічне осадження з парової фази, випаровування, розпилювальний піроліз, а також останні розробки в ефективній та відтворюваній технології синтезу нано- та мікроструктурованого оксиду цинку, обговорюються леговані кадмієм тверді розчини Zn1-xCdxO для фоторозпаду молекул органічних забруднювачів. Технологія синтезу та рівень легування кадмієм істотно впливає на структуру та морфологію оксиду цинку і, як наслідок, на оптичні та фотокаталітичні властивості. Показники добротності, теоретичні обмеження та раціональний контроль концентрації легуючої домішки кадмію необхідні для створення матеріалу зі збалансованими оптичними властивостями та фотокаталітичною активністю. Нарешті, важливість легування ZnO ізовалентною домішкою Cd значно покращує його фотокаталітичні властивості за рахунок звуження забороненої зони, зниження швидкості рекомбінації електронно-діркових пар, що підвищує ефективність просторового розділення зарядів, утворення активних оксидних радикалів і збільшення питомої поверхні. Таким чином, матеріали на основі ZnO-Cd є найбільш перспективними фотокаталітичними матеріалами для органічних забруднювачів

  Теоретична модель для оцінки зниження роботи виходу максенів з гідроксильною термінацією

  Get PDF
  This article presents a simple model that explains significant reduction of work function in MXenes Тіn+1Сn with hydroxyl termination and demonstrates matching results to ones in the existing literature, obtained via complex computing based on the first principles. This model can be applied for results evaluation of the hydroxyfunctionalization of various MXene types, due to prospects of the creation of novice emission electronics devices.Запропонована проста теоретична модель для пояснення значного зниження роботи виходу в максенах Тіn+1Сn з гідроксильною термінацією. Модель демонструє добрий чисельний збіг із наявними в літературі результатами складного комп’ютерного розрахунку виходячи з першопринципів. Вона може бути використана для оцінки наслідків функціоналізації гідроксильними групами різних типів максенів, з огляду на перспективу створення новітніх приладів емісійної електроніки

  Доступні SERS- підкладки на основі срібних наноструктур, хімічно синтезованих на скляних поверхнях

  No full text
  A quick one-step fabrication of efficient SERS substrates by a modified approach based on a silver-mirror reaction (using Tollens’ reagent) is reported. Commercially available microscope slides or cover glass (coverslips) were used as-received, without special surface treatment. In contrast to the commonly used two-step process, the composition of the Tollens reagent was modified to use a single-step process. The obtained rather homogeneous films of densely packed nanoislands are promising for application as substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS), as demonstrated by several different kinds of molecules as analytes. In particular, the achieved level of detection of a standard dye analyte, down to 10-14 M of Rhodamine 6G, is in the range of best values reported in the literature. Low concentrations of some biomolecules are also detected, such as lysozyme (10-4 M), adenine (10-4 M), and salicylic acid (10-5 M). For some analytes, stronger SERS was observed in the drop, and for others after the solvent was dried. The possible reasons for this effect are described. By applying thermal annealing in the inert gas atmosphere, the Ag film morphology can be partially converted into a coral-like 3D structure that may be advantageous for the localization of the analyte in the “hot spots” and allow additional spectral tunability of the plasmon resonance.  Повідомляється про швидке одноетапне виготовлення ефективних SERS-підкладок за допомогою модифікованого підходу на основі реакції срібного дзеркала (з використанням реактиву Толленса). Комерційно доступні мікроскопічні предметні скельця або покривні скельця використовували в готовому стані без спеціальної обробки поверхні. На відміну від зазвичай використовуваного двоетапного процесу, склад реактиву Толленса був модифікований для реалізації одноетапного процесу. Отримані гомогенні плівки щільно упакованих наноострівців є перспективними для застосування в якості підкладок для поверхнево-посиленої Раманівської спектроскопії (SERS), що продемонстровано на кількох різних типах молекул як аналітів. Зокрема, досягнутий рівень виявлення стандартного аналіта-барвника, аж до 10-14 М родаміну 6G, знаходиться в діапазоні найкращих значень, про які повідомляється в літературі. Також показане детектування низьких концентрації деяких біомолекул, таких як лізоцим (10-4 М), аденін (10-4 М), саліцилова кислота (10-5 М). Для деяких аналітів сильніший SERS спостерігався в краплі, для інших після висушування розчинника. Описано можливі причини такого ефекту. Застосовуючи термічний відпал в атмосфері інертного газу, морфологію плівки Ag можна частково перетворити на коралоподібну 3D-структуру, що може бути вигідним для локалізації аналіту в гарячих точках і забезпечити додаткову спектральну настроюваність плазмонного резонансу

  “Зелений” синтез наночастинок срібла з цілого рослинного екстракту, їх фізичні характеристики, антиоксидантні та антибактеріальні властивості

  No full text
  In this analysis, A green synthesis method utilizing a plant extract derived from Rumex nepalensis (spreng) was employed to synthesize silver nanoparticles. The synthesized nanoparticles were thoroughly characterized for their structural, surface morphological, optical, antioxidant, and antibacterial properties. Structural analysis revealed a face-centered cubic structure, while FTIR analysis confirmed the presence of biosurfactant molecules in the leaf extract that acted as reducing agents. SEM and TEM analyses further confirmed the spherical shape of the nanoparticles, with a size range of 19-28 nm. The evaluation of the silver nanoparticles demonstrated their antioxidant and antibacterial properties. These nanoparticles exhibited activities in both antioxidant and antimicrobial realms, showcasing their potential as dual-functional agents. This study highlights the effectiveness of the green synthesis method using Rumex nepalensis (spreng) extract for the production of silver nanoparticles with desirable properties for various applications.Розглянуто метод зеленого синтезу наночастинок срібла з використанням рослинного екстракту, отриманого з Rumex nepalensis (Spreng). Синтезовані наночастинки ретельно вивчали щодо їх структурних, морфологічних, оптичних, антиоксидантних та антибактеріальних властивостей. Структурний аналіз виявив гранецентровану кубічну структуру. Аналіз FTIR підтвердив наявність молекул біосурфактанту в екстракті листя, які діяли як відновники. SEM і TEM дослідження додатково підтвердили сферичну форму наночастинок із діапазоном розмірів 19-28 нм. Оцінка наночастинок срібла продемонструвала їх антиоксидантні та антибактеріальні властивості. Ці наночастинки виявляли активність як в антиоксидантній, так і в антимікробній сферах, демонструючи свій потенціал як подвійних функціональних агентів. Проведене дослідження підкреслює ефективність методу зеленого синтезу з використанням екстракту Rumex nepalensis (Spreng) для виробництва наночастинок срібла з бажаними властивостями для різних практичних застосувань

  СУТНІСТЬ І ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

  Get PDF
  It has been established that in today's conditions, a number of domestic entrepreneurs are looking for solutions regarding the restoration of their own business, as well as the prevention of risks arising in the course of the 4th industrial revolution. According to the results of information agencies, by 2030, about a quarter of existing jobs may disappear. At the same time, the most vulnerable specialties are those that can be replaced by digital artificial intelligence and robotics.In addition, the circular economy model is also gaining relevance, namely the recovery of resources, the transition to various clean energy sources, waste processing, and the improvement of medical systems, which has become quite relevant during the exacerbation of the COVID-19 pandemic.Also, the fact of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine significantly affected the global economic environment, due to the redistribution of the sphere of influence of countries in various fields. Every day in the international business environment, a sufficient number of programs, automation tools, communication tools, and service tools are used that optimize the work of business entities in various sectors of the economy. The leaders in the segment of digital transformation are: USA, China, Israel, Japan, Canada, Australia, United Arab Emirates. Each "digital leader" of the international market has its own methods, concepts and "digital strategies" for digital transformation, which are also relevant for the domestic sector. The purpose of the article is to explore the essence and priorities of digital transformation for international business. To achieve the set goal, the article uses: theoretical and methodological provisions of the digital economy, international economic relations, reengineering, and digital management related to the established research problems. The information basis for the dissertation research is international normative and legislative acts, research practices, monographs, publications, analytical reports. The article examines the priority of digital transformation for international business. The basis of the study is the generalization of the essence and content of the concept of "digital transformation", the structure of the processes of digitalization of international economic relations is investigated, schematic processes that occur during the digital transformation are given. The scientific novelty of the study is the updating of existing theoretical and methodological provisions on the digital transformation of international business, as well as the structuring of priorities during digital transformation. The results of the scientific process can be applied to approbation of the international experience of digital transformation of the business environment for domestic subjects of international business.  Встановлено, що в умовах сьогодення низка вітчизняних підприємців шукають рішення відносно відновлення власного бізнесу, а також унеможливлення ризиків, що виникають в ході 4 промислової революції. За підсумками інформаційних агентств до 2030 року можуть зникнути близько чверті наявних робочих місць. При цьому найбільш вразливими спеціальностями є ті, що можуть бути замінені цифровим штучним інтелектом, та роботизацією. Додатково актуальності набуває також модель циркулярної економіки, а саме відновлення ресурсів, переходу на різноманітні чисті джерела енергії, переробки відходів, та поліпшення систем медицини, що стало досить актуальним в період загострення пандемії COVID-19. Також значним чином факт збройної агресії РФ проти України вплинув на світове економічне середовище, через перерозподіл сфери впливу країн в різних галузях. Щодня в міжнародному бізнес-середовищі використовується достатня кількість програм, засобів автоматизації, інструментів комунікацій, сервісних засобів, які оптимізують роботу суб’єктів господарювання в різних секторах економіки. Лідерами в сегменті цифрової трансформації є: США, Китай, Ізраїль, Японія, Канада, Австралія, Об’єднані Арабські Емірати. В кожного «цифрового лідера» міжнародного ринку є власні методи, концепції і «digital-стратегії» по цифровій трансформації, що є актуальними і для вітчизняного сектору. Метою статті полягає в досліджені сутності і пріоритетності цифрової трансформації для міжнародного бізнесу. Для досягнення поставленої мети у статті використано: теоретико-методологічні положення цифрової економіки, міжнародних економічних відносин, реінжинірингу, та цифрового управління пов’язані із сформованою проблематикою дослідження. Інформаційною основою виконання дисертаційного дослідження є міжнародні нормативні і законодавчі акти, науково-дослідні практики, монографії, публікації, аналітичні звітності. У статті досліджено  пріоритетність цифрової трансформації для міжнародного бізнесу. В основі дослідження покладено узагальнення сутності і змісту поняття «цифрова трансформація», досліджено структуру процесів цифровізації міжнародних економічних відносин, наведено схематичні процеси, що відбуваються під час цифрової трансформації. Науковою новизною дослідження виступає оновлення наявних теоретичних і методичних положеннь по цифровій трансформації міжнародного бізнесу, а також структуризація пріоритетів під час цифрової трансформації. Результати наукового процесу можуть бути застосовані для апробації міжнародного досвіду цифрової трансформації бізнес-середовища, для вітчизняних суб’єктів міжнародного бізнесу. &nbsp

  Низькотемпературні аномалії та нанорозмірні рівні формування самоорганізованих структур в некристалічних тілах систем As(Ge)-S(Se)

  No full text
  The relationship between low-temperature anomalies of physical and chemical properties and the formation of self-organized structures in non-crystalline solids of the As(Ge)-S(Se) systems is discussed. Obtained temperature dependences for the specific heat capacity and coefficient of linear expansion in the temperature domain , detailing the linear and nonlinear contributions. The influence of the obtaining conditions of non-crystalline solids on the low-temperature behavior of physico-chemical properties and the change in the ratios of various contributions and temperature intervals is considered. The correlation and common features of the formation of self-organized structures of non-crystalline materials in the region of low temperatures and softening temperatures, manifested in the presence of nanolevels of structuring, are analyzed.Дискутується взаємозв’язок низькотемпературних аномалій фізико-хімічних властивостей та формування самоорганізованих структур у некристалічних тілах систем As(Ge)-S(Se). Отримані температурні залежності для питомої теплоємності та коефіцієнта лінійного розширення в області температур , які деталізують лінійні та нелінійні вклади. Розглянуто вплив умов одержання некристалічних тіл на низькотемпературну поведінку фізико-хімічних властивостей та зміну співвідношень різних вкладів і температурних інтервалів. Обговорюється кореляція та спільні риси формування самоорганізованих структур некристалічних матеріалів в області низьких температур і температур розм'якшення, що проявляється у наявності нанорівнів структурування

  Комп’ютерне моделювання процесів заряду-розряду в послідовно- з’єднаних секціях в акумуляторних батареях

  Get PDF
  A theoretical analysis of the initial charge and discharge processes in consecutive connected sections of the battery under the action of rectangular pulses was carried out, in particular, their influence on the uniformity of energy accumulation and return. The non-uniformity of energy accumulation and return between sections is shown. The equivalent electrical circuit of both single and serially connected battery sections is given. On the basis of equivalent electrical circuits, computer simulation of charge-discharge processes was carried out in the LT SPICE application program package.Проведено теоретичний аналіз початкових процесів заряду й розряду у послідовних з’єднаних секціях акумуляторної батареї під дією прямокутних імпульсів, зокрема, їх вплив на рівномірність накопичення і віддачі енергії. Показано нерівномірність накопичення і віддачі енергії між секціями. Наведено еквівалентну електричну схему як однієї, так і послідовно з’єднаних секцій акумуляторної батареї. На основі еквівалентних електричних схем, проведено комп’ютерне моделювання процесів заряду-розряду у пакеті прикладних програм LT SPICE. Результати комп’ютерного моделювання підтвержують результати теоретичного аналізу. Отримані результати можна використати для компоновки секцій в акумуляторних батареях, а також у розробках як зарядних пристроїв, так і приладів контролю стану акумуляторів

  Title page & Editorial Board & Content

  No full text
  Download:Title page & Editorial Board & ContentТут можна завантажити: Титульну сторінку, редакційну колегію журналу, зміст номер

  755

  full texts

  1,199

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Scientific journals / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇