201 research outputs found

  Samarbetsprojekt för effektivare brobyggande

  Get PDF
  Den svenska anlÀggningsbranschen har i ett flertal utredningar fÄtt skarp kritik pÄ grund av dÄlig produktivitet. Forskning visar pÄ samma tendenser i övriga Europa och USA. Vissa mÀtningar tyder pÄ att byggandet i den svenska anlÀggningsbranschen har en kostnadsökning som Àr dubbelt sÄ hög jÀmfört med övriga branscher under de senaste 20 Ären. LÄg produktivitet och lÄg innovationsförmÄga i byggbranschen leder till högre kostnader som inte garanterat ger en högre kvalitet. Trenden behöver vÀndas sÄ att avkastningen pÄ investeringar i vÄr infrastruktur ökar! Det första steget Àr att integrera konstruktions- och produktionsprocesserna, vilket ger kortare ledtider för bÄde planering och uppförande av byggnadsverk. Onödigt lÄnga byggtider orsakar störningar för andra aktörer i samhÀllet. I ett pÄgÄende doktorandprojekt, som Àr ett samarbete mellan Trafikverket, WSP och Chalmers, söks möjligheten till att öka produktiviteten inom den svenska anlÀggningsbranschen. HuvudspÄret Àr att utveckla och industrialisera brobyggandet. En effektivare byggindustri skapar möjligheter till att generera ett mervÀrde för samhÀllet dÀr mervÀrdet exempelvis kan motsvaras av att konstruktioner byggs med högre kvalitet till samma kostnad som idag alternativt samma eller högre kvalitet till en lÀgre kostnad Àn idag. Bortsett frÄn rena kostnader bör naturligtvis en effektivare byggindustri ocksÄ se till att lösningar vÀljs utifrÄn ett hÄllbart samhÀlle men med bibehÄllen fokus pÄ produktivitet och innovation. En sÄdan lösning kan variera frÄn sjÀlva processen till konstruktionsdetaljer

  Debatt

  Get PDF

  Kommunernas budgeter för Är 1978

  Get PDF
  Suomen virallinen tilasto (SVT

  Möjligheter och hinder för leveranser av digitala anlÀggningsmodeller

  Get PDF
  Development within the construction industry has traditionally been slow. However, during recent years construction companies have felt a greater pressure to become more efficient and to lower building-costs. One step in the development has been the adjustment towards the usage of model-based design. By constructing the final product as a computer model, construction companies hope to reduce building errors and create a better template for building administration. Within housing construction the development towards information based modelling has progressed to some extent and the usage of 3D-models with information attributes are common. This development allows for construction cost and time planning to be tied to the information model, thus creating a more precise base for construction compared to traditional design. Visualisation of the building prior to construction reduces the risk of expensive mistakes such as clashes between building elements. Within the field of civil and underground engineering progress has been considerably slower. Traditionally, the process leading up to the final product has been firmly divided into a design phase and a construction phase. The reason for this is partly the conservatism through out the business but also because of the way the projects are funded and how contractors are contracted. This has mainly to do with the fact that the dominating clients are municipal or government funded, who traditionally has chosen not to let the contractors lead or participate in the design process. This has created strong barriers between the design consultant and the contractor, which has not contributed to the development of civil and underground engineering

  Byggnadssanering : stödmanual för arbetsledare

  Get PDF
  Det hĂ€r examensarbetet Ă€r ett bestĂ€llningsarbete gjort Ă„t Oy Rakennuspalvelu G.West ByggtjĂ€nst Ab. Arbetet baserar sig pĂ„ litteraturstudier och intervjuer med experter inom omrĂ„det. MĂ„let var att sammanstĂ€lla information om centrala element inom byggnadssanering och utarbeta blanketter som arbetsledare antingen kan anvĂ€nda direkt eller ta modell av ute pĂ„ byggarbetsplatsen. Syftet Ă€r att manualen ska ge information och anvisningar för att stödja arbetsledningens produktionsstyrning vid byggnadssaneringsentreprenader. Resultatet blev en handbok om byggnadssanering med tillhörande blanketter och mallar. Element som behandlas i handboken och vilka blanketter som uppgjorts baserar sig pĂ„ uppdragsgivarens önskemĂ„l.TĂ€mĂ€ opinnĂ€ytetyö on laadittu Oy Rakennuspalvelu G.West ByggtjĂ€nst Ab:lle. OpinnĂ€ytetyö perustuu kirjallisuuden tutkimuksiin ja haastatteluihin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli kerĂ€tĂ€ tietoa keskeisistĂ€ elementeistĂ€ rakennussaneerauksessa ja kehittÀÀ muotoja, joita työnjohtajat voivat kĂ€yttÀÀ mallina rakennuskohteessa. KĂ€sikirjan tarkoitus on antaa tietoa ja ohjausta työnjohdon tueksi tuotannonohjauksessa rakennussaneerausprojekteissa. Tuloksena oli kĂ€sikirja rakennussaneerauksesta ja siihen liittyvistĂ€ lomakkeista ja malleista. Osat jotka on kĂ€sitelty kĂ€sikirjassa ja lomakkeissa, jotka on laadittu, perustuvat asiakkaan toivomuksiin.This Bachelor’s thesis has been made for Oy Rakennuspalvelu G.West ByggtjĂ€nst Ab. The thesis is based on literate studies and interviews with experts. The aim was to collect information on key elements in building remediation and develop forms that supervisors can either use immediately or as a model out on the construction site. The manual is to provide information and instructions to support the building production management. The result became a manual for building remediation with associated forms and templates. The elements that are treated in the manual and the choice of which forms that were to be made are based on the client’s wishes

  Tornedalens skogshistoria

  Get PDF

  Kvalitet & Digitala Modeller: Integrerad kvalitetss\ue4kring & automatiserade kvalitetskontroller i komplexa projekt

  Get PDF
  Det finns stora effekter att vinna med digitalisering och BIM kopplat till projekterings- och byggprocessen. Att enkelt kunna identifiera och kontrollera att krav \ue4r uppfyllda \ue4r av stor vikt i multidisciplin\ue4ra bygg- och anl\ue4ggningsprojekt som ofta \ue4r komplexa och har m\ue5nga os\ue4kerheter. H\ue4r anses BIM vara anv\ue4ndbart f\uf6r att bland annat f\uf6rb\ue4ttra kvaliteten genom att eliminera konflikter och minska omarbetningen. En styrd, kvalitetss\ue4krad och effektivhantering av information om anl\ue4ggningen kan r\ue4tt hanterat bland annat l\ue4mna ett \uf6kat utrymme f\uf6r innovation. Detta projekt presenterar en kartl\ue4ggning \uf6ver hur kvalitetss\ue4kringsprocessen och kvalitetskontrollen genomf\uf6rs idag och testar m\uf6jliga kvalitetskontroller. Genom att f\ue5 en tydlig bild av hur kvalitetskontroller genomf\uf6rs ges en inblick i de \uf6ar av kvalitetss\ue4kringsprocessen som \ue4r generiska och vilka moment som kan automatiseras, vilket underl\ue4ttar f\uf6r alla akt\uf6rer och frig\uf6r tid f\uf6r teknisk l\uf6sningsorienterade arbetsuppgifter och utveckling.Syftet med forskningsprojektet har varit att utveckla och testa kvalitetskontroller f\uf6r kravuppfyllnad och kvalitetss\ue4kring samt beslutsfattande kopplat till anv\ue4ndande av digitala modeller. Projektet har genomf\uf6rs baserat p\ue5 ett Design Science angreppss\ue4tt vilket tar sin utg\ue5ngspunkt i att b\ue5de tekniska och m\ue4nskliga aspekter kopplas till det problem som ska l\uf6sas. Projektet uppdelades i 7 arbetspaket och \ue4r ett samarbete mellan Trafikverket, Chalmers, Trimble, Norconsult och Sweco. Del 1 i rapporten \ue4r en kartl\ue4ggning av nuvarande process f\uf6r leveranser, kvalitetss\ue4kring och kravhantering inom projekteringsfasen, b\ue5de hos Trafikverket och leverant\uf6r. Kartl\ue4ggningen ger insyn i m\uf6jliga f\uf6rb\ue4ttringar och effektiviseringsvinster inom kvalitetss\ue4kringsprocessen. Sammanfattningsvis visar kartl\ue4ggningen att det beh\uf6vs ett st\uf6rre fokus p\ue5 de olika aktiviteterna som ing\ue5r i kvalitetsarbetet inom projekt. Del 2 i rapporten lyfter upp flera goda exempel och best-practices n\ue4r det g\ue4ller automatiska kvalitetskontroller inom husbyggnad och menar att samma koncept f\uf6r automatiska kvalitetskontroller g\ue5r att anv\ue4nda inom anl\ue4ggningsbranschen. Det finns extremt stor potential med automatiserade kvalitetskontroller (visuella, regelbaserade, automatiska och maskinl\ue4sbara) inom anl\ue4ggningsprojekt och detta projekt har visat att det faktiskt fungerar och att det g\ue5r att b\uf6rja implementera vissa kontroller f\uf6r digitala anl\ue4ggningsmodeller redan nu. Dessa kontroller sparar tid och m\uf6jligg\uf6r att kontrollerna verkligen blir utf\uf6rda. Dessutom kan dessa automatiska kvalitetskontroller frig\uf6ra tid som ist\ue4llet kan anv\ue4ndas f\uf6r att ta framb\ue4ttre tekniska l\uf6sningar och utformningar f\uf6r projektet. Del 3 i rapporten tar upp en diskussion om kvalitetss\ue4kring och digitala och/eller automatiserade kontroller. Utifr\ue5n inneh\ue5ll i rapporten samlas h\ue4r ocks\ue5 ett antal rekommendationer relaterade till organisation, process och teknik/produkt. Rapporten tar upp att man f\uf6r automatiserad kontroll av kravuppfyllnad vid leverander beh\uf6vs ett modellorienterat integrerat arbetss\ue4tt f\uf6r kontroll av l\uf6sning, en implementerad process f\uf6r kvalitetss\ue4kring av produktleveranser, ett modellbaserat gr\ue4nssnitt f\uf6r hantering av synpunkter och \ue4ndringar och en succeessiv uppf\uf6ljning av projekt med en tillg\ue4nglig realtidsuppdaterad digital modell

  Recenserat

  Get PDF
  • 

  corecore