National Library of Finland DSpace Services
Not a member yet
  78884 research outputs found

  Exploring the Potential of Civilian-based Defence in the Context of Switzerland

  Get PDF
  Aim: The aim of the study was to investigate the potential of civilian-based defence in the context of Switzerland. Method: A mix of quantitative and qualitative data collection methods were used for the study. An online questionnaire aiming to measure the population’s perception of non-violence effectiveness in defending a country and its readiness to participate in non-violent civil resistance was shared. Semi-structured interviews with relevant actors were conducted. Results: The quantitative analysis showed that a large part of the population would be ready to participate in non-violent civil resistance in case of invasion. It also showed a significant difference in the perception of violence effectiveness as a strategy. Qualitative interviews highlighted the limits and assumptions of the current defence system supporting the argument of exploring civilian-based defence in Switzerland. Conclusions: While no blueprint exists for the development of civilian-based defence, Switzerland’s situation offers favourable circumstances to explore the potential of civilian-based defence as a defence system. Furthermore, the civilian based defence could compensate for the current defence system’s weaknesse

  Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2050

  Get PDF
  Työssä muodostettiin kokonaisnäkemys Kanta-Hämeen keskeisestä pyöräliikenteen verkosta ja sen kehittämisestä sekä hankkeiden priorisoinnista. Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. Työssä tunnistettiin maakunnan keskeisimmät pyöräliikenteen yhteydet arkipyöräilyn näkökulmasta huomioiden myös kestävien matkaketjujen solmupisteet. Lisäksi työssä tunnistettiin Kanta-Hämeen pyörämatkailun tärkeimmät reitit. Koko maakunnan 11 kuntaa kattavan pyöräliikenteen pääverkon ja pyörämatkailun reittien määrittely ohjaa pyöräliikenteen kehittämistä ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista ja koordinointia. Työn merkittä-vänä lähtökohtana ja ohjaavana tekijänä toimi vuonna 2020 julkaistu Väyläviraston Pyöräliikenteen suunnitteluohje. Työssä määritettiin Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko, joka muodostuu seudullisista pääreiteistä ja seudullisesti tärkeistä aluereiteistä. Molemmilla on oma toiminnallinen tehtävänsä ja laatutasonsa. Verkkoa täydentää valtakunnalliset pyöräliikenteen reitit. Lisäksi seudullisista pääreiteistä tunnistettiin kestävän liikkumisen laatukäytävät. Työssä asetettiin laatutasotavoitteet määritetyllä pyöräliikenteen tavoiteverkolle valtakunnallisen pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti. Laatukriteerit määritettiin pyöräliikenteen ja jalankulun erottelulle ja väylien mitoitukselle, risteämisille, päällysteelle, ajoratamaalauksille, opasteille, kunnossapidolle sekä liityntäpyöräpysäköinnille. Työssä muodostettiin toimenpideohjelma vuoteen 2030. Toimenpidetarpeita on tunnistettu pyöräliikenteen tavoiteverkon puuttuvien ja parannettavien yhteyksien osalta. Lisäksi tunnistettiin muita kevyempiä toimenpiteitä pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseksi. Toimenpiteet ovat olemassa olevan pyörätieverkon laadun parantaminen, reittien opastuksen parantaminen, talvikunnossapidon kehittäminen, pyöräliikenteen seurannan kehittäminen, liityntäpyöräpysäköinnin kehittäminen sekä pyörämatkailun edistäminen

  Suomen kansallisbibliografia 2023 - Fennica ja Viola lukuina

  Get PDF
  Julkaisussa esitellään kotimaisen julkaisutuotannon aihepiirejä ja julkaisumäärien muutosta vuosien varrelta keskittyen erityisesti 2000-luvulla julkaistuun aineistoon

  Hydrodeoxygenation of Lignin-Derived Model Compound for Sustainable Aviation Fuel Production Using Bifunctional Catalysts

  Get PDF
  The development for sustainable and renewable fuels is driven by the current reliance on fossil fuels and a need to reduce contaminant gas emissions and adhere to climate-related regulations. The main challenge for the aviation industry in particular is the transition towards cleaner energy sources. A promising solution is manufacturing hydrocarbons from renewable sources, minimizing the environmental impact and high costs required for alternative green technologies. Lignin is considered as a promising source of materials and biofuels, as it can be transformed through various thermochemical processes to valuable products. To obtain liquid hydrocarbons, lignin needs to undergo pyrolysis, resulting in bio-oil, which requires additional upgrading due to its low heating value, high viscosity, and acidity. Hydrodeoxygenation can be used to remove the oxygen groups, obtaining hydrocarbons compatible with the existing infrastructure. In this study, hydrodeoxygenation of isoeugenol, a lignin-derived model compound, was investigated using various bifunctional catalysts in both batch and continuous reactors. A series of bimetallic platinum-rhenium catalysts supported on mesoporous and activated carbon were studied, with the purpose of revealing the role of both metals for hydrogenation and deoxygenation. The results indicated that a higher rhenium loading resulted in improved activity, providing the oxygen vacancies required for deoxygenation. Further research performed in a continuous reactor allowed high conversion (100%) and deoxygenation level (90%) at 200 ºC. For the first time studies simulating industrial catalysts and eventual scaling-up were performed for a lignin-derived model compound in batch and continuous reactors using powders and extrudates, respectively, comprising platinum as the active metal, zeolite beta and a binder. The effects of the binder addition, platinum location, and zeolite acidity were evaluated for the powder catalyst, while the effect of platinum location and reaction temperature was evaluated for the extrudates. The addition of binder resulted in a decrease of surface area, total pore volume, and acidity, additionally, the catalysts containing the more acidic zeolite (H-Beta-25) exhibited better catalytic performance (ca. 80% conversion and over 50% yield of the deoxygenated product) compared to the H-Beta-300. The proximity of platinum to acid sites enhanced considerably catalytic activity, resulting in ca. 20% higher conversion when platinum was deposited on the zeolite rather than only on the binder. The extrudates displayed good stability, with a 10% decrease in catalytic activity after 30 hours of time on stream. Additionally, an effectiveness factor of 0.17 and an apparent activation energy of 14.7 kJ/mol revealed the presence of mass transfer limitations. A high conversion (100%) and a significant yield of deoxygenated products (80%), were obtained at 200 ºC.Utvecklingen av hållbara och förnybara bränslen drivs av det nuvarande beroendet av fossila bränslen och av ett behov att minska utsläppen av förorenande gaser och följa klimatrelaterade bestämmelser. Den största utmaningen i synnerhet för flygindustrin är övergången till renare energikällor. En hoppingivande lösning är att tillverka kolväten från förnybara källor, vilket minimerar miljöpåverkan och de höga kostnaderna för alternativ grön teknik. Lignin anses vara en lovande källa till material och biobränslen, eftersom det kan omvandlas till värdefulla produkter genom olika termokemiska processer. För att få flytande kolväten måste lignin genomgå pyrolys, vilket resulterar i bioolja, som i sin tur kräver ytterligare uppgradering på grund av dess låga värmevärde, höga viskositet och surhet. Hydrodeoxygenering kan användas för att avlägsna syregrupperna och erhålla kolväten som är kompatibla med den befintliga infrastrukturen. I detta arbete undersöktes hydrodeoxygenering av isoeugenol, en ligninbaserad modellförening, med olika bifunktionella katalysatorer i både satsreaktorer och kontinuerliga reaktorer. En serie bimetalliska platina-rhenium-katalysatorer på mesoporöst och aktivt kol studerades, i syfte att undersöka de båda metallernas roll i hydrogenering och i deoxygenering. Det visade sig att en högre rheniumhalt, med större antal syresäten, resulterade i förbättrad deoxygeneringsaktivitet. Det var möjligt att uppnå full omsättningsgrad av isoeugenol med 90% deoxygenering i en kontinuerlig reaktor vid 200 °C. För första gången utfördes studier med industriellt efterliknande katalysatorer, både i pulverform och i extrudatform med platina som den aktiva metallen, zeolitbeta som bärarmaterial samt ett bindemedel. Studierna innehöll dessutom eventuell uppskalning för en ligninbaserad modellförening i satsreaktorer och kontinuerliga reaktorer. Effekterna av bindemedelstillsatsen, platinaplaceringen och zeolitens surhet utvärderades för pulverkatalysatorn, medan effekterna av platinaplaceringen och reaktionstemperaturen studerades för extrudaten. Tillsatsen av bindemedel resulterade i en förminskad ytarea, total porvolym och surhet. Det visade sig att katalysatorerna som innehöll den mer sura zeoliten (H-Beta-25) hade bättre katalytisk prestanda (ca 80% omsättningsgrad och över 50% utbyte av den deoxygenerade produkten) jämfört med andra zeoliter. Placeringen av platina påverkade de katalytiska resultaten. Det påvisades att platina beläget nära surasäten förbättrade aktiviteten med ca 20% jämfört med platina deponerat på bindemedlet. Extrudaten visade god stabilitet, med bara 10% minskning av katalytisk aktivitet efter 30 timmars drift. Massöverföringsbegränsningar påvisades av en effektivitetsfaktor på 0,17 och en aktiveringsenergi på 14,7 kJ/mol. En hög omsättningsgrad (100%) och ett betydande utbyte av deoxygenerade produkter (80%) erhölls vid 200 ºC med de industriellt efterliknande katalysatorerna

  Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma Ver.A

  No full text

  Nätverkens inflytande i internationaliseringen av finska små och medelstora företag till Sydkorea : en flerfallsstudie

  No full text
  The purpose of this thesis is to study the internationalization process of Finnish SMEs, i.e., small to medium-sized enterprises to Korea, and the influence of networks in the internationalization process. Previous literature indicates that networks have a significant role in overcoming many of the challenges SMEs are facing when expanding to foreign markets. Korea is an important trading partner for Finland and makes an interesting subject of study for this thesis because of the psychic and geographic distances from the perspective of Finland. Thus, this thesis aims to conceptualize the challenges Finnish SMEs are facing when internationalizing to Korea and what is the influence of networks in overcoming these challenges. Furthermore, informal networks are perceived as important for a company’s success in the foreign market. Therefore, this thesis aims to study how the Finnish SMEs perceive the informal network of Korea, which is called Yongo and how a Finnish SME could become a member of such a network. In addition, networks are important when it comes to learning and sharing the knowledge which is important for SMEs internationalization. Thus, the purpose of this is also to understand what kind of knowledge is essential when internationalizing to Korea. This thesis is qualitative by nature and uses a case study as a research approach in which four Finnish SMEs that are conducting business in Korea are studied. Moreover, the semi-structured interview is used as a data-gathering method. Based on the results, the internationalization process of SMEs to Korea is subjective and the psychic and geographic distance does not influence on the entry motives of Finnish SMEs. Instead, growth opportunities and existing connections in Korea are the main motives for Finnish SME's internationalization to Korea. In addition, networks have a significant impact on overcoming the challenges that Finnish SMEs are facing when internationalizing to Korea, since different network participants provide knowledge and assistance in finding representatives, customers, and distributors. Furthermore, language is the biggest barrier for Finnish SMEs. However, the best way to overcome the language barrier is to hire a local representative who speaks Korean and is familiar with the Korean market. Regarding knowledge, a conclusion can be made that prior international experience and knowledge about other markets seem to be important when developing business relationships and entering Korea. Furthermore, market-related knowledge about the Korean market is perceived as important. The findings of this thesis also show that attending meetings with Koreans is one possible way for Finnish companies to enter a Yongo network. However, the best way for a Finnish company to become a member of a Yongo network is to hire a local representative who is familiar with the Korean market and who can speak Korean

  Rakenteellisen kuntoindeksin analysointi

  Get PDF
  Tässä julkaisussa Tutkitaan Päällysteiden ylläpidon kehittämisohjelman (PYKE) hankkeessa O4 kehitettyä rakenteellista kuntoindeksiä (RKI) ja siihen liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on selvittää RKI:n käyttöönoton vaikutuksia maanteiden päällysteiden korjauksessa sekä tutkia erilaisia tapoja kehittää RKI:n laskentaa. Lisäksi tutkitaan RKI:n suhteita muihin maanteiden kuntoa kuvaaviin tunnuslukuihin (mm. taipumamittaukset). Työhön 10/2022–8/2023 osallistuneet Julkaisun on laatinut Ramboll CM Oy, jossa työstä ovat vastanneet Erkka Lumme ja Janne Junes. Väylävirastosta projektista on vastannut Susanna Suomela. Mukana työtä ohjaamassa ovat olleet myös Vesa Männistö, Katri Eskola, Ossi Saarinen ja Tero Lassila

  Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset Ver.A

  No full text

  Motivationsprofiler i matematik och deras samband med prestationer och kön i åk 5 och 6

  Get PDF
  I takt med att finländska högskoleutbildningar värdesätter matematik högre för antagning sänks också motivationen för ämnet bland unga, speciellt bland flickor. Detta ämnar föreliggande studie undersöka vidare med fokus på motivation och prestation. Studien har utgångspunkt i expectancy-value-modellen som är utformad av Eccles med kolleger vars fokus ligger på olika värderingar som gör en individ motiverad. Utgående från dessa värderingar har variabler skapats och undersökts med inriktning på matematik. Studien är baserad på kvantitativt data från forskningsprojektet SAMSYN vid Åbo Akademi som insamlats under hösten 2022. Samplet innefattar 545 elever i årskurs 5 och 6 i finlandssvenska skolor. Syftet med studien är att definiera motivationsprofiler i matematik samt undersöka hur profiltillhörigheten påverkar elevernas prestationer i matematik. Ytterligare undersöks om det finns könsskillnader mellan motivationsprofilerna. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor formulerats: 1. Vilka typer av motivationsprofiler i matematik finns i åk 5¬–6? 2. Hur skiljer sig elever med olika motivationsprofiler i matematikprestationer? 3. Finns det könsskillnader mellan motivationsprofilerna? Variablerna självuppfattning och intresse användes som mått på positiv motivation och psykisk ansträngning som negativ motivation, ytterligare användes variabeln räkneflyt som mått på matematikprestationer. Efter att ha utfört en profilanalys kunde studien definiera tre motivationsprofiler; 1. Motiverad, 2. Medelmotiverad och 3. Omotiverad. Dessa motivationsprofiler kännetecknades av följande egenskaper: 1. höga värden av positiva och låga värden av negativa motivationsvariabler, 2. medelhöga värden av positiva och negativa motivationsvariabler och 3. låga värden av positiva och höga värden av negativa motivationsvariabler. Fyndet av dessa tre profiler och deras egenskaper går i enlighet med tidigare forskning. Resultatet kunde också bekräfta tidigare forskning gällande sambandet mellan motivation och prestation, där samtliga profiler visade signifikanta skillnader och den motiverade profilen hade högst resultat och den omotiverade gruppen lägst resultat. Gällande kön kunde skillnader i viss mån hittas och största skillnaden fanns i den omotiverade profilen där tydligt större andel flickor fanns. Man kunde konstatera att flickorna i denna studie är mer benägna att tillhöra en motivationsprofil med låg eller medel motivation och pojkarna är mer benägna att tillhöra en profil med medel eller hög motivation. Denna studie har bidragit till den annars knapphändiga forskningen om motivationsprofiler i Finland. Förutom detta har studien också bidragit till att fylla en forskningslucka där man antar negativa motivationsvariabler som påverkande faktorer till motivation. Genom mer forskning inom området kan man dra mer generaliserbara slutsatser och i sin tur kunna utveckla nya metoder som stödjer elevers inlärning och motivation för matematik

  41,502

  full texts

  81,311

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  National Library of Finland DSpace Services is based in Finland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇