The effect of music teachers' self-efficacy levels on the level of problem solving ability

Abstract

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterlilik düzeylerinin ve problem çözme becerisi düzeylerinin üniversite, cinsiyet, mezun olunan lise türü, bireysel çalgı ve yaş değişkenlerine göre incelenmesi ve öz-yeterlilik düzeylerinin problem çözme becerisi düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 306 öğrenci katılmıştır. Araştırmada ölçme araçları olarak Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen ve Gözüm ve Aksayan (1999) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan "Öz-Etkililik-Yeterlilik" ölçeği ile Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan "Problem Çözme Envanteri" kullanılmıştır. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterliliklerinin iyi düzeyde, problem çözme becerilerinin ise orta düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları müzik öğretmeni adaylarının öz-yeterlilik düzeylerinde üniversite, cinsiyet, mezun olunan lise türü ve bireysel çalgı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ancak yaş değişkenine göre 21 yaş ve üzeri öğrenciler lehine öz-yeterlilik düzeyinin anlamlı olarak farklılaştığını; problem çözme becerisi düzeylerinin ise üniversite, mezun olunan lise türü, bireysel çalgı ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği; cinsiyet değişkenine göre ise kadın öğrenciler lehine anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri ile problem çözme becerisi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür.This research was carried out to examine the self-efficacy levels of music teacher candidates and problem-solving skill levels according to university, gender, graduated high school type, individual instrument and age variables and to determine the effect of self-efficacy levels on problem solving skill levels. 306 students attending Necmettin Erbakan University, Gazi University and Ömer Halisdemir University participated in the research in 2016-2017 academic year. Self-efficacy-competence scale developed by Sherer et al. (1982) as a measurement tool in the research and adapted to Turkish by Gözüm and Aksayan (1999) and developed by Heppner and Peterson (1982) and Şahin, Şahin and Heppner "Problem Solving Inventory" adapted to Turkic is used. It has been determined that the self-efficacy of the music teacher candidates is at a good level and the problem solving skills are below the middle level. The results of the study showed that there was no statistically significant difference in the self-efficacy levels of the music teachers according to university, gender, graduated high school type and individual instrument variables; however, according to the age variable, the level of self-efficacy for students 21 years and over significantly differed; Problem solving skill levels did not show a statistically significant difference according to university, graduated high school type, individual instrument and age variables; And that the gender variable is significantly different for female students. It was also found that there was a significant positive relationship between students' self-efficacy levels and problem-solving skills

Similar works

Full text

thumbnail-image

Necmettin Erbakan University Institutional Repository

Full text is not available
oai:acikerisim.erbakan.edu.tr:20.500.12452/3279Last time updated on 3/25/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.