Biometric analysis of iris

Abstract

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro extrakce biometrických dat z oční duhovky a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán proces biometrické analýzy a několik zvolených metod. Vytvořený systém detekuje duhovku a zornici ve snímku metodami analýzy dvojic gradientních vektorů. Získaná duhovka je normalizována a z normalizované duhovky jsou extrahována biometrická data kombinací filtrace Gaborovými filtry a Fourierovou transformací. Porovnáním korelačních koeficientů zjistíme podobnost příznaků očních duhovek.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThe goals of this thesis were design and implement system usable for extraction biometric data from human iris and compare them. In this thesis is described process of biometric analysis and several complex methods of biometric analysis. Implemented system detects iris and pupil using gradient vector pair circle detection algorithm. Localized iris is normalized for extraction of biometric data; biometric features are extracted using Gabor filters and Fourier analysis. Similarity of two human irises is based on signal correlation of extracted features

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/7587Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.