Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България

Abstract

Представена е първата тематична библиография на научни публикации на университетски преподаватели и изследователи в България по конкретни теми - комуникации, медии, журналистика, публични комуникации и издателска дейност. За първи път е очертан периметърът на научната основа на образованието на журналистите и другите медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г. Трябва да се отбележи, че във всички бивши социалистически страни в Европа периодът на обучение по журналистика след 1990 г. се счита за по-важен. Методологическата теза, която се преследва, е тази за осмислянето на библиографията като кумулативна книга с кондензирани знания за дадена област на живота и като посредник в обществото на знанието.Тази публикация е възможна благодарение на финансовата подкрепа на Националния научен Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България в рамките на Грант (договор №. КП-06-НП3/56 от 22.11.2021 г.) по конкурс "Българска научна периодика. 2022"

Similar works

This paper was published in Research at Sofia University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.