The relationship between attachment style suicidal behavior in a group of university students

Abstract

Bu tezde, Bowlby'nin (1973) geliştirdiği "Bağlanma Kuramı" temelinde, Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından geliştirilen farklı bağlanma kategorüerinin (Güvenli, Kayıtsız, Korkulu, Saplantılı) bir grup üniversite öğrencisinde intihar davranışıyla ilişkisi sınanmışlar. Araştırmanın örneklemini Adnan Menderes Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmuştur (N = 701, Kız = % 43; Erkek= % 56). Bağlanma stillerini ölçen İlişki Anketi ve intihar düşünce ve girişimim' değerlendiren indeks, hocalarından izin alınarak, ders öncesi veya sonrası, öğrencilere dağıtılmıştır. Araştırmanın kabul edilen hipotezleri şunlardır: 1-) Kendine karşı olumsuz algıları olan Saplantılı ve Korkulu bağlanma kategorilerine giren kişilerde, kendini olumlu algılayan Güvenli ve Kayıtsız bağlanmış kişilere göre daha yüksek oranda intihar düşüncesi görülmüştür. 2-) Kendini olumsuz, diğerlerini olumlu algılayan Saplantılı bağlanmış kişilerin intihar düşüncesi, Korkulu bağlanmış kişilere göre daha yüksek oranda görülmüştür. Korkulu ve Saplantılı bağlananlarda intihar düşüncesinin daha çok görülmesi, kendilerine ilişkin algılarının olumsuz olmasıyla açıklanmıştır. Saplantılı bağlanma ve intihar davranışı arasındaki ilişki ise şu şekilde yorumlanmıştır: Çocukken ebeveynlerinin sevgisinden emin olamamaları, yetişkinlikteki ilişkilerine yansır. İlişkilerine ilişkin tatminsizlik ve güvensizlik hisleriyle birlikte, kökeninde ebeveynlerini kaybetme korkulan canlanabilir. Kayıpla birlikte, yeterince sevilmeme ve yalnız kalma korkularını kontrol etmenin bir yolu olarak intihar davranışına yönelebilirler. In this thesis, on the base of Bolwby's (1973) Attachment theory, the association between different attachment categories (Secure, Fearful, Preoccupied, Dissmising) developed by Bartholemew and Horowitz (1991) and suicidal behavior was examined in a group of university students. Research sample was consisted of students from different departments of Adnan Menderes University (N: 701, Women: 43%, Men:56%). Students filled in a questionnaire including a measure of attachment, suicidal behavior ans sociodemographics. The following hypothesis were supported; 1) The people having negative self-perception, who are in Preoccupied and Fearful attachment categories, have more suicide ideas than people having positive self-perception who are in Secure and Dissmising categories. 2) The people having negative perception of self and also having positive perception of other, who are Preoccupied attachment categories, have more suicide ideas than people who are in fearful attachment categories. The reason of seeing suicide ideas mostly on Fearful and Preoccupied attached people is explained with their negative perception of self. The relation between Preoccupied attachment and suicide behavior interpreted as: People's not being sure of parental love when they were child, effects their adult relationship. Dissatisfied with and insecure about their relationships, original fear of losing towards their parents may come to life. As a way of controlling this fear, they may resort to suicidal behavior during times of personal crisis

Similar works

Full text

Adnan Menderes UniversityProvided a free PDF (195.62 KB)

Last time updated on August 9, 2016

This paper was published in Adnan Menderes University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.