Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kommunikation. En etnografiskt inspirerad studie kring ett barn med autism

By Viveca Sundberg

Abstract

Syfte: Syftet är att studera kommunikativa tillvägagångssätt hos ett barn med autism. Hur ser kommunikationen ut som barnet använder och möter i förskolan? Vilka möjligheter respektive hinder för den kommunikativa utvecklingen kan upptäckas i förskolan? Teori: Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv, grundat på Vygotskijs tankar kring lärande och hur barnet formas och utvecklas i förhållande till den kultur, samhälle och sociala kontext det omges utav. Språk och kommunikation är centralt inom valt perspektiv; att ha kontroll över språket och att använda det är en viktig funktion. Kommunikation sker i sociala situationer tillsammans med andra och är betydelsefull för lärande och utveckling. Metod: Utifrån en etnografisk ansats har information samlats genom deltagande observationer, intervjuer och samtal samt dokumentinsamling för att utforska sociala och kommunikativa förlopp. Genom ett hermeneutiskt inspirerat analyseringsarbete har data tolkats för att förstå händelser i ett sammanhang. Att tyda tecken och ange betydelser är en omfattande pendlande process som likt en spiral genererar ny förståelse genom att varje del och helhet växer fram utan slutpunkt. Resultat: En slutlig analys av all insamlad data visar att pedagogernas närvaro och fokus mot barnet utgör de vitala möjligheterna för en utveckling inom kommunikation. Då en allmän utveckling av socialt samspel begränsas av funktionshindrets omfattning behöver barnet ha pedagoger nära och fokuserade för att ta emot, försöka förstå samt svara och bekräfta barnets olika (ofta svagt förmedlande) uttryck. Observationer visar att lek mellan barnet och pedagogerna utgjordes av ett positivt socialt samspel, vilket också är en grundförutsättning för att kommunikation ska bildas. Störst potential för utveckling av kommunikation hos barnet torde därför finnas genom att medvetet skapa förutsättningar för lek och interaktion mellan barn och pedagog. Studiens resultat pekar även på vikten av att pedagogerna visar respekt för och hänsyn till barnet/individen, har kunskaper om funktionsnedsättningen autism, får handledning och stöttning från specialpedagog samt att verksamheten ges tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna tillgodose barnets behov och skapa en kommunikativ utveckling

Topics: språk, kommunikation, autism, förskola, sociokulturellt perspektiv, etnografi
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37306

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.