oaioai:DiVA.org:lnu-18566

Reaktion och Aktion : -­ Tillväxt i en digital musikvärld

Abstract

  Den digitala revolutionen möjliggjorde fildelning av musik via Mp3‐formatet på en global nivå till miljontals användare. För musikindustrin resulterade detta i att musik inte ansågs vara en produkt utan en tjänst eller service. Det hävdas att denna förändring är anledningen till att musikindustrin har i princip halverat sin omsättning på en global nivå sen 1999. Den digitala revolutionen har kommit att utmana och ifrågasätta den traditionella musikindustrins strukturer och tillvägagångssätt. Vår rapport belyser den digitala revolutionens inverkan på dagens musikbolag. Vårt syfte med rapporten är att beskriva och redogöra för hur dagens musikbolag aktivt arbetar för att generera tillväxt. För att genomföra detta har vi genomfört en kvalitativ studie på fyra aktörer inom musikindustrin. För att kunna besvara vårt syfte använder vi oss av en teoretisk referensram som behandlar klassisk företagsstrategi, teorier om Born Globals och ett globalt tankesätt samt ett ramverk för tillväxt inom Sveriges upplevelseindustri. Vi analyserar vår empiri utifrån de teoretiska ramverk och i analysen framgår det att de svenska musikbolagen i studien har påtvingats en produktutveckling som än idag pågår och att framtida affärsmodeller är outvecklade. Vidare i analysen har vi sett att den digitala revolutionen främjar internationalisering i ett tidigt skede. Slutsatsen visar på att dagens musikbolag måste anpassa och implementera de tekniska verktygen i sitt arbete för att tillfredställa de behov som marknaden har. De tillväxtfrämjande åtgärder som görs idag är otillräckliga då det saknas fungerande global infrastruktur som främjar laglig handel av digital musik. Vi avslutar rapporten med att ge förslag på framtida forskning inom den ständigt förändrande musikindustri samt ger rekommendationer till nuvarande och framtida musikbolag som ämnar verka inom den. Nyckelord:tillväxtstrategi,internationalisering,BornGlobals,digitalrevolution,musikindustri,ljudbärar

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:lnu-18566Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.