oaioai:niva.brage.unit.no:11250/2478671

Macrophytes and water chemistry in Børselva River. Follow-up survey 2016.

Abstract

Børselva er regulert og det er foretatt en rekke restaureringstiltak i vassdraget. Formålet med den foreliggende undersøkelsen har vært å undersøke makrovegetasjonen i Børselva og vurdere endringer etter restaureringen. Det er totalt registrert 15 arter i vannvegetasjonen, og den ser ut til å være i svært god tilstand i forhold til eutrofiering. Broddtjønnaks, som var forholdsvis vanlig i Djupvika i 1997, er ikke registrert senere. Børselva er ingen typisk lokalitet for arten og det er lite trolig at den fantes i elva før reguleringen. Så lenge arten fortsatt finnes i gunstigere lokaliteter i regionen, er det ikke nødvendig å ta spesielle hensyn til forekomsten i Børselva. Det er fortsatt store helofyttbestander i elva, og i 2016 dekket de 48% av elvestrengen. Dette er en nedgang siden 1997, og skyldes først og fremst utgraving og fjerning av vegetasjon både øverst i elva og nedstrøms Djupvika. Vannstrømmen nedstrøms Djupvika følger ikke kanalen som ble gravd ut i den østre delen, men går nå dels langs vestre strand og dels midt i elva, og områdene med åpent vann i dette området var betraktelig større i 2016 enn i 2009.The report describes the diversity and abundance of macrophytes in the regulated river Børselva, including calculations of changes in area cover of helophytes and nymphaeids in the period 1965-2016.Ballangen Energi ASpublishedVersio

Similar works

Full text

thumbnail-image

NIVA Open Access Archive

Provided original full text link
oaioai:niva.brage.unit.no:11250/2478671Last time updated on 12/5/2019

This paper was published in NIVA Open Access Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.