oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8186

Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2016 - 2017

Abstract

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är attövervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklasöver tiden. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn,samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Gävleborg inventeringssäsongen2016/2017.Vid lodjursinventeringen 2016/2017 kvalitetssäkrades 17,5 länsegna familjegrupper. Lodjursstammeni Gävleborg vintern 2016/2017 uppskattas till cirka 96 individer.Gävleborg berördes vintern 2016/2017 av 15 vargrevir, varav 8 delades med andra län. Länet hade5,3 länsegna familjegrupper och 1,5 revirmarkerande par.Resultatet från 2016 års kungsörnsinventering i länet är två lyckade häckningar och sex misslyckade.Storleken på länets fasta kungsörnspopulation 2016 uppskattas till cirka 70 individer.År 2012 uppskattades antalet björnar i Gävleborg till cirka 380. En ny spillningsinventering genomförsunder hösten 2017.Länsstyrelsen bedömer att det årligen sker mellan fyra och åtta järvföryngringar inom Gävleborgslän. Populationen är som tätast i länets norra och nordvästra delar

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8186Last time updated on 9/4/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.