Cosmogonic presuppositions in Hebrews and its first-century philosophical context

Abstract

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2017.ENGLISH ABSTRACT: This dissertation aims to consider the relationship between Hebrews’ cosmogonic presuppositions and its first-century philosophical context. It is a multimethodological research focusing on the historic-grammatical, socio-rhetorical, and content analysis methodologies applied to biblical studies. In addition, this research develops a methodology that allows the discovery of a document’s position on topics other than its main topic, i.e. a methodology that could be termed a “Text-linguistic exclusion” and which consists of four steps. This dissertation comprises eight chapters: Chapters I–III tackle the problem of some of the introductory issues pertaining to Hebrews and analyse the cosmogonic presuppositions found in first-century philosophy. Chapters IV and V analyse Hebrews’ text and provide the foundational analysis of the Greek text upon which the cosmogonic presuppositions in Hebrews were established, i.e. it displays the mechanics of the Greek text, as well as its grammatical, textual, and literary issues. Chapter VI presents the cosmogonic presuppositions in Hebrews, and Chapter VII compares these with the cosmogonic presuppositions present in first-century philosophy by focusing on four main aspects: 1) the literary component; 2) the Creator; 3) the procedure of creating; and 4) the creation itself. Chapter VIII follows as both a comprehensive summary and conclusion of this research. The main finding of this dissertation is that Hebrews embraces a new cosmogonic perspective for its time, built on coherent presuppositions developed mostly in its reading of Jewish literature, among which the Old Testament, and particularly Genesis 1-3, takes a predominant place. This new perspective stands apart from firstcentury cosmogonic presuppositions which were a plethoric mixture of thoughts.AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif het ten doel om die verhouding tussen Hebreërs se kosmogoniese vooronderstellings en die eerste-eeuse filosofiese konteks te verreken. Dit is 'n multimetodologiese navorsingsprojek wat fokus op die histories-grammatikale, sosioretoriese en inhoudsanalise wat toegepas word op Bybelse studies. Daarbenewens ontwikkel hierdie navorsing ook 'n metodologie wat die naspeur van 'n dokument se posisie op ander onderwerpe as sy hoofonderwerp toelaat, dit wil sê 'n metodologie wat 'n "Teks-linguistiese uitsluiting" genoem kan word en wat bestaan uit vier stappe. Die verhandeling bestaan uit agt hoofstukke: Hoofstuk I-III pak die probleem van sommige van die algemene vraagstukke ten opsigte van Hebreërs aan en ontleed die kosmogoniese vooronderstellings wat in die eerste-eeuse filosofie teenwoordig is. Hoofstukke IV en V analiseer Hebreërs se teks en verskaf die grondliggende analise van die Griekse teks waarop die kosmogoniese vooronderstellings in Hebreërs gevestig is, dit wil sê, dit vertoon die meganika van die Griekse teks, sowel as gepaardgaande grammatikale, tekstuele en literêre kwessies. Hoofstuk VI bied die kosmogoniese vooronderstellings in Hebreërs aan, en hoofstuk VII vergelyk dit met die kosmogoniese vooronderstellings wat in die eerste-eeuse filosofie voorkom. Die fokus is op vier hoofaspekte: 1) die literêre komponent; 2) die Skepper; 3) die prosedure om te skep; En 4) die skepping self. Hoofstuk VIII volg as 'n omvattende opsomming en gevolgtrekking van hierdie navorsing. Die hoofbevinding van hierdie verhandeling is dat Hebreërs 'n nuwe kosmogoniese perspektief vir sy tyd omvat, gebaseer op samehangende vooronderstellings wat hoofsaaklik ontwikkel is in die lees van die Joodse literatuur, waaronder die Ou Testament en veral Genesis 1-3 'n bepalende plek inneem. Hierdie nuwe perspektief staan los van die eerste-eeuse kosmogoniese vooronderstellings wat 'n komplekse mengsel van gedagtes was

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.