Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Historiska Karlar En komparativ studie av hur Karl XI och Karl XII skildrats i gymnasieskolans läroböcker från 1920-tal till 2000-tal

By Andrea Perry

Abstract

Sammanfattning: Att problematisera kring och belysa historiska skeenden ur olika perspektiv är bland de viktigaste och mest grundläggande förmågor historieläraren bör ha. Genom att analysera innehållet i läroböcker ur ett tidsperspektiv tränas denna förmåga samtidigt som man blir uppmärksam på en del av det material som finns till förfogande. Syftet med föreliggande uppsats är att ge en bild av hur Karl XI och Karl XII framställts i gymnasieskolans historieläroböcker från 190-talet fram till 000-talet. Genom närläsning av dels gymnasieläroböcker, dels universitetsläroböcker, vilka fått tjäna som ett slags sammanfattning av rådande forskningsklimat, har jag sökt svar på följande frågor: -På vilket sätt har Karl XI och Karl XII skildrats i gymnasieskolans historieböcker under nämnda tidsperiod? -Finns det några anmärkningsvärda skillnader i framställningen av Karl XI och Karl XII i läroboksmaterialet? -Tenderar läroböckernas framställning av Karl XI och Karl XII att följa den samtida historieforskningen? Resultatet av studien visar på en hel del förändringar: I den äldsta litteraturen framställs monarkerna närmast som ett slags nationalhjältar där fokus i första hand är riktat mot deras personer. Ju längre fram i tiden man rör sig flyttas däremot fokus alltmer mot omkringliggande företeelser och strukturer och kungarna utgör inte längre textens huvudpersoner. Karl XI skildras främst genom sin inrikespolitiska verkan och Karl XII utifrån sin krigföring. Den senare tenderar att i större utsträckning skildras genom en mer värderande framställning. Innehållet i forskningslitteraturen och läroböckerna är i mångt och mycket detsamma, men de förra ligger steget före i utvecklingen av ett allt mer källkritiskt förhållningssätt

Topics: Karl XI, Karl XII, läroböcker, historia, Sverige
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23655

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.