119948 research outputs found

  Rakennusautomaation säätökaavion toimintaselosteen standardointityökalun kehittäminen Renea Oy:ssa

  No full text
  Opinnäytetyön tehtiin Renea Oy:lle. Renea Oy on kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja rakennusautomaatioon erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys tuottaa energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja älykkäisiin rakennuksiin liittyviä suunnittelu-, konsultointi- ja rakennuttamispalveluita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa rakennusautomaation säätökaavion toimintaselosteeseen käytettävä standardointityökalu. Toimintaseloste on säätökavion osa, joka sisältää toiminnallisen kuvauksen taloteknisen laitteen toiminnasta ja ohjaustavoista. Renea Oy on perustettu vuonna 2022 ja säätökaavioissa käytettävät suunnitelmakirjastot on luotu uutena perustamisvaiheessa. Toimintaseloste työkalu tulee täydentämään suunnitelmakirjastoa. Työkalun tavoitteena on tehostaa rakennusautomaatiosuunnittelun prosessia ja parantaa suunnitelmien laatua yhtenäisillä selosteilla. Säätökaavioiden toimintaselosteet ovat tasalaatuisia tekijästä riippumatta, kun toimintaselosteiden tekstit ovat laadittu yhtenäisellä tekstikirjastolla Excel-työkalulla. Opinnäytetyön tuloksena syntyi Excel pohjainen työkalu, jolla voidaan luoda toimintaselosteet erilaisille ilmanvaihtokoneille, kaukolämmölle ja vedenjäähdytyskoneille

  Velallisen rikokset ja taloushallinnon osaamisen merkitys konkurssissa

  No full text
  Tämä opinnäytetyö käsittelee velallisen rikoksia. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, millaisella pohjalla on elinkeinon harjoittajien juridinen osaaminen, kun puhutaan talousvaikeuksista, maksukyvyttömyydestä sekä konkurssista. Tarkoituksena oli selvittää myös, onko osaamattomuudella ja tietämättömyydellä vaikutusta velallisen rikosten ilmaantuvuudessa, ja voisiko näitä rikoksia ennaltaehkäistä helpottamalla tiedonsaannin saatavuutta aiheesta. Opinnäytetyö itsessään muodostaa samalla kattavan tietopaketin velallisen rikoksista ja niiden tunnusmerkeistä. Tutkimuksessa laadittiin aluksi kattava teoriaosuus velallisen rikoksista sekä konkurssista. Tutkimuksessa otettiin selvää, mitä velallisen rikokset ovat ja syvennyttiin niiden tunnusmerkistöön. Teoriaosuus muodosti tukipilarin itse tutkimukselle, jonka jälkeen kerättiin aineistoa haastatteluiden muodossa. Haastatteluilla pyrittiin saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastatteluiden avulla haluttiin saada selvyys, esiintyykö tietämättömyyttä ja osaamattomuutta yrittäjien sekä yritysten vastuuhenkilöiden keskuudessa ja onko tällä yhteyttä velallisen rikosten kanssa. Tutkimuksen avulla saatiin selville, että yrittäjillä ei välttämättä ole oikeanlaista osaamista talousasioissa, jos maksukyvyttömyys tai konkurssi uhkaa. Asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että velallisen rikoksiin syyllistyvien keskuudessa esiintyy usein tietämättömyyttä ja osaamattomuutta. Haastatteluista voitiin vetää johtopäätöksiä, että velallinen saattaa syyllistyä rikokseen osaamattomuudensa vuoksi. Lopuksi tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan erilaisia keinoja aihetta koskevan tiedonsaannin helpottamiseksi ja arvioimaan, olisiko sillä vaikutusta velallisen rikosten ilmaantuvuuteen. Tutkimuksen haastatteluosiossa pohdittiin haastateltavien kanssa esimerkiksi yrittäjän peruskurssia starttirahan saantivaatimukseksi, jossa käytäisi läpi keskeisimpiä talouteen ja konkurssiin liittyviä asioita. Tätä opinnäytetyötä voisi tarvittaessa jatkojalostaa tekemällä määrällisen tutkimuksen yrittäjien ja vastuuhenkilöiden talousosaamisesta. Tutkimusta voisi myös hyödyntää etsimään erilaisia keinoja aiheen tiedonsaannin helpottamiseksi

  Yhdistykset osana tilitoimiston arkea

  No full text
  Tämän opinnäytetyön tuotoksena laadittiin opas, joka kertoo yhdistyksen taloushallinnon hoitamisesta. Aihetta lähestyttiin niin, että ensin etsittiin teoriatietoa sellaisista asioista, jotka koskettavat yhdistyksen taloushallintoa. Opinnäytetyössä tarkasteltiin lakeja ja sääntöjä yhdistyksen verotuksen, kirjanpidon, palkanlaskennan sekä tilinpäätöksen näkökulmasta. Aiheen rajaus tehtiin niin, että se hyödyttäisi mahdollisimman tehokkaasti tilitoimistoympäristössä tapahtuvia työtehtäviä. Nämä löydetyt asiat koottiin lopulta tiivistetyksi oppaaksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kokonaisuus yhdistyksen taloushallinnon hoitamisesta. Tavoitteeseen päästiin etsimällä tietoa erilaisista lähteistä, jotka käsittelivät yhdistyksen taloushallintoa ohjaavia sääntöjä. Opinnäytetyössä havaittiin esimerkiksi se, että yhdistystä koskevia sääntöjä voidaan joissakin tapauksissa soveltaa yleishyödylliselle yhteisölle laadittujen sääntöjen avulla. Esimerkiksi Verohallinnolla on ohjeita, jotka ohjaavat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa. Myös tuloverolaissa viitataan termiin yleishyödyllinen yhteisö. Yhdistyksen määriteltiin olevan sellainen taho, joka ei toiminnallaan tavoittele taloudellista voittoa. Opinnäytetyö tähtäsi kaikella sen sisältämällä tiedollaan oppaaseen, joka laadittiin opinnäytetyön sisältämän teorian pohjalta. Opas suunnattiin tilitoimistotyöntekijälle, joka alkaa ensimmäistä kertaa hoitamaan yhdistys muotoisen asiakkaan taloushallintoa. Opas tehtiin myös käytettäväksi perehdytysmateriaalina, tai sitä voidaan käyttää muuten aiheesta tietoa tarvitsevan henkilön apuna

  Automaattimikroskopia on monipuolistanut bioanalytiikan opetusta

  No full text
  Digitalisaatio on tuonut uusia menetelmiä myös laboratorioalalle. Esimerkiksi veritauteja tutkivalla hematologian alalla automaattimikroskoopit nopeuttavat ja yksinkertaistavat tutkimusprosessia ja lisäävät luotettavuutta. Oulun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa hyödynnetään automaattimikroskopiaan perustuvaa CellaVision Proficiency Software -ohjelmistoa verisolujen tunnistamisen opiskelussa. Ohjelmisto monipuolistaa hematologian opetusta ja opinnäytetyönä tuotetut ohjelmiston käyttöohjeet helpottavat sekä opettajan että oppilaiden työskentelyä

  Stressin helpottaminen asiantuntijan työssä : kolmivaiheisen menetelmän rakentaminen ja testaaminen

  No full text
  Tämä kulttuurialan opinnäyte oli työelämälähtöinen kehittämishanke. Sen tavoitteena oli rakentaa kolmivaiheinen työkalu asiantuntijoiden työstressin helpottamiseen sekä saada heiltä palautetta sen käyttämisestä. Stressi aiheuttaa asiantuntijoille työssä hyvinvoinnin, suoriutumisen ja jaksamisen haasteita. Opinnäytteen tavoitteena oli tuottaa stressin helpottamiseen matalan kynnyksen työkalu, josta asiantuntijat voivat hyötyä ennen kuin stressi pitkittyy, kroonistuu tai vie sairauslomille. Työssä asiantuntijaa stressaavat monet asiat: työn erilaiset ominaisuudet, työrooli, työpaikan rakenne ja ilmapiiri, yksilön persoonallisuus, sekä työn ja kodin yhteensovittaminen. Opinnäytteen kehittämistehtävä rajattiin työstressiin ja sen helpottamista varten rakennettuun työkaluun. Teoreettista viitekehystä ja työkalua laadittaessa tutustuttiin työstressiin ja työkalun eri vaiheiden aiheisiin laaja-alaisesti. Kehittämistehtävän tavoite yhdistettiin tämän työn tekijän ammatilliseen kokemukseen työyhteisön kouluttajana ja coachina sekä valittiin opinnäytetyöhön sopivin sisältö, sekä mallinnettiin rakennetun työkalun kehittäminen. Kehittämistehtävän tuotoksena syntynyt kolmivaiheinen työkalu koostuu hengitys-, piirtämis- ja NLP-harjoituksesta. Asiantuntijoilta saadussa palautteessa harjoitusten koettiin helpottavan oloa. Enemmistö vastaajista koki harjoitukset rauhoittaviksi, rentouttaviksi ja keskittymiskykyä lisääviksi. Lopputuloksena syntyi asiantuntijoille suunnattu työkalu stressin helpottamiseen, jota voi käyttää työhyvinvointikoulutuksissa

  Energiaremontit linjasaneerauksen yhteydessä

  No full text
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä energiaremontteja taloyhtiöiden olisi kannattavaa tehdä linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Taloyhtiöiden energiaremontit ovat lisääntymässä Suomessa ja kohonneet energianhinnat lisäävät jatkuvasti erilaisten lämmöntuotantotapojen kysyntää. Kasvaneiden energianhintojen takia taloyhtiöt haluavat selvittää, mitä energiansäästötoimenpiteitä heidän olisi mahdollista tehdä nykyisille järjestelmille. Kannattaako kiinteistöön tehdä lämmöntuottotavan muutos, sekä mahdollinen taloyhtiön itse tuottama energia. Opinnäytetyö on tehty insinööritoimisto Aavat Oy:lle, jonka palveluihin kuuluvat LVIA-suunnittelu, rakennesuunnittelu, sähkösuunnittelu, energia- ja olosuhdehallinta, sekä projektinjohto ja valvonta. Opinnäytetyössäni hyödynnettiin tietoja yrityksen aiemmin tehdyistä projekteista. Opinnäytetyössä kerrotaan lyhyesti taloyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä hoitokulujen kasvupaineesta tulevaisuudessa. Opinnäytetyö on tehty LVI-suunnittelijan näkökulmasta, joten työssä keskityttiin enemmän erilaisiin lämmöntuotantotapoihin, sekä olemassa olevien järjestelmien optimointiin. Jokaisella saneerattavalla kiinteistöllä on erilaiset korjaustarpeet, eivätkä kaikki järjestelmät ole kaikissa kohteissa toteuttamiskelpoisia. Insinöörityössä tehdyn selvityksen perusteella suunnittelijoiden on tärkeä tiedostaa, mitä energiaparannuksia hankkeissa on järkevä suorittaa linjasaneerauksen yhteydessä. Näin osataan laskea tarkemmin hankkeen kokonaiskustannukset, sekä mahdollisten avustuksien määrä

  Mobbningsförebyggande arbete inom skolan : En litteraturstudie om skolpersonalens roll för att främja en trygg skolmiljö för eleverna

  No full text
  Skolmobbning är ett allvarligt och globalt problem som påverkar negativt på elevernas hälsa, skolkulturen och hela samhället. Syfte med detta lärdomsprov är att ta reda på vad skolan och skolpersonalen kan göra för att förebygga skolmobbning. Frågeställningen för studien är: “Hur kan skolpersonalen förebygga mobbning i skolan?” Studiens bakgrund bearbetar teman som mobbning som fenomen, mobbning som aktuellt och globalt problem, bakomliggande faktorer för mobbning och elevvårdens funktion i skolan. I studien presenteras tidigare forskningar och dess resultat om skolmobbning, både finsk och internationell, och olika åtgärder mot mobbning som skolan och skolpersonalen kan använda för att främja elevernas hälsa och trygghet i skolan. Den teoretiska referensramen beskriver begrepp som socialpedagogik, dialogiskt bemötande, delaktighet och socialt inlärande. Detta är en allmän litteraturstudie och studiens analysmetod är en induktiv innehållsanalys. Resultatet i studien baserar sig på 10 artiklar. Resultatet är indelat i två teman: “Skolpersonalen ansvarar för att skapa en trygg skolmiljö” och “Elevernas möjlighet till tillväxt genom mobbningsförebyggande program”. Resultatet visar att lärare och skolpersonal har en stor inverkan på skolmiljön och elevernas trygghet och delaktighet. Lärare och skolpersonal bör upprätthålla regelbundet mobbningsförebyggande program. Eleverna behöver få möjlighet och utrymme genom dessa program att utveckla sin empati och självregleringsstrategier. Enligt resultatet behöver samarbete mellan skolpersonal, samt mellan personal och elever förekomma. På detta vis skapas en öppen och trygg skolmiljö för eleverna

  Exploring User Experiences of Chat Triage Efficiency Using a Self-Triage Tool: A Multifaceted Approach

  No full text
  The purpose of this study was to explore health care professionals (HCPs) experiences regarding efficiency, using a self-triage tool (HTIA) in remote triage chat. In co-operation with a private health care provider, I investigate associations between using the HTIA tool and efficiency with the aim to learn if chat processing time is reduced when HCPs are using the HTIA tool in addition to what aspects of the tool is most valuable in helping to reduce chat processing time. Using a multifaceted approach, examining chat processing time of 22 HCPs, before and after the introduction of the HITA tool for a total duration of eight months in addition to utilizing an online questionnaire answered by 14 HCPs of the same employee group at the private health care provider offering remote triage. Thematic analysis was conducted using interviews with four HCPs that earlier participated in the questionnaire. The results show a decrease in chat triage processing time by 44% on average after the HTIA tool had been in use for eight months. HCPs using the tool attributed the HTIA tools’ ability to present background information about the patient directly at the start of the chat conversation to the decrease in processing time. Alternatively, the user believes that the user interface (UI) is the main obstacle in optimizing chat processing time. This is due to the presented patient information, which, in some cases, was perceived as unclear. The study shows the HTIA tool to be effective in helping HCPs reduce chat processing time but are facing UI challenges hindering optimal efficiency. Further development of the HTIA tool by utilizing user expertise, can be beneficial for health care providers to maximize its usefulness and financial benefits

  Jäätelötuotannon fysikaalisten kontaminaatioriskien hallinta BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti

  No full text
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli tutkia elintarviketeollisuudessa esiintyviä fysikaalisen kontaminaation riskejä ja selvittää, miten eri riskinhallintakeinoja voidaan soveltaa jäätelöntuotannossa niin, että BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardin vaatimukset täyttyvät. Tutkimuksen tavoitteena oli kirjallisuusanalyysillä ja havainnoinnilla saatujen tietojen perusteella koota kattava selvitys siitä, miten fysikaalisia kontaminaatioriskejä voidaan tunnistaa, havaita ja hallita. Työn motivaationa oli luoda toimeksiantajalle perusteellinen kooste fysikaalisista riskitekijöistä ja niiden hallinnasta, jota toimeksiantaja voisi hyödyntää työvälineenä toimintansa elintarviketurvallisuus- ja laatujärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että fysikaalisten kontaminaatioriskien hallinta vaatii elintarviketoiminnan eri osa-alueiden kattavaa tarkastelua aina raaka-aineiden hankinnasta valmiiden tuotteiden pakkaamiseen. Riskitekijöiden esiintymiseen vaikuttaa tuotantoprosessien lisäksi käytössä olevat tilat, laitteisto, henkilöstö, työskentelytavat ja valmistettavan tuotteen ominaispiirteet. Tutkimuksen myötä todettiin, että fysikaalisten kontaminaatioriskien hallinnan sisältäessä monta eri osa-aluetta, riskienhallintaa kannattaa lähestyä järjestelmällisesti. Järjestelmällistä lähestymistä edistävät sekä elintarviketurvallisuuden kehittämiseen keskittyvät ohjelmat, joita ovat laajasti käytössä oleva HACCP-järjestelmä ja vapaaehtoiset elintarviketurvallisuusstandardit, kuten BRCGS-standardi. Tutkimuksen perusteella tultiin siihen tulokseen, että riskienhallinnan rakentamisessa oleellista on ymmärtää, mistä kaikista eri lähteistä riskit voivat olla peräisin, mitkä tekijät vaikuttavat riskien esiintymiseen, mitä seurauksia niillä voi olla ja mitä mahdollisia hallintakeinoja on olemassa. Riskienhallinnan tulisi pohjautua HACCP-periaatteisiin sisältäen vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden määrittämisen. Tämän lisäksi riskien tunnistamisen ja hallinnan tueksi voidaan rakentaa fysikaalisiin kontaminaatioriskeihin keskittyvä hallintaohjelma, jossa on huomioitu myös toimijan käytössä olevassa BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardissa määritetyt vaatimukset esimerkiksi kirjallisiin toimintamenettelyihin ja poikkeamatilanteiden hoitamiseen liittyen

  Sähköiseen kirjanpitoon siirtyminen pk-yrityksen tapauksessa : case: Yritys Oy

  No full text
  Tämän opinnäytetyön aiheena olivat sähköinen taloushallinto, sähköinen kirjanpito sekä sähköisen kirjanpidon käyttöönotto pk-yrityksessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ensin syventyä sähköiseen taloushallintoon sekä sen ominaisuuksin. Tämän jälkeen oli tavoitteena syventyä sähköiseen kirjanpitoon ja kuvata erään pk-yrityksen prosessi paperikirjanpidosta sähköiseen kirjanpitoon siirryttäessä. Siirtymäprosessi piti sisällään ohjelmistojen vertailua sekä valitun ohjelmiston käyttöönoton. Tässä työssä kohdeyrityksestä käytetään nimitystä Yritys Oy. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin merkittävimmät taloushallinnon prosessit, eli ostolaskut, myyntilaskut, matka- ja kululaskut, palkanlaskenta, maksuliikenne ja kassanhallinta sekä pääkirjanpito. Lisäksi tuotiin ilmi myös digitaalisen ja sähköisen kirjanpidon ero sekä sähköinen arkistointi. Teoriaosuuden toisen osaan koottiin sähköisen taloushallinnon hyötyjä sekä haasteita. Kohdeyrityksen osalta työssä käsiteltiin sähköisen kirjanpidon käyttöönottoa, joka on yrityksen ensimmäinen vaihe sähköiseen taloushallintoon siirryttäessä. Myöhemmin yritys ottaa käyttöön myös muita sähköisiä taloushallinnon prosesseja kuten myyntireskontran, ja myös siitä syystä työssä käsiteltiin useampia taloushallinnon prosesseja. Tässä työssä käsiteltiin kohdeyrityksen osalta kolmea sähköisen kirjanpidon ohjelmistovaihtoehtoa sekä yrityksen vaatimukset ohjelmistolle. Ohjelmiston valinnan jälkeen kuvattiin valitun ohjelmiston käyttöönottoprosessi. Lisäksi yrityksen siihenastiset ohjelmiston käyttökokemukset koottiin yhteen, ja tuotiin ilmi yrityksen kokemat hyödyt ja haasteet sähköistä kirjanpitoa ajatellen. Työn tuloksena löydettiin sopiva sähköisen kirjanpidon ohjelmisto kohdeyrityksen käyttöön. Johtopäätöksenä todettiin, että sähköisen kirjanpidon käyttöönotto on tuonut useita hyötyjä yritykselle. Hyötyinä korostuivat erityisesti talouden reaaliaikaiset ja monipuoliset seurantamahdollisuudet sekä paperittomuus.The topic of this thesis was electronic financial management, digital bookkeeping and switching into digital bookkeeping in a small or medium-sized enterprise. The objective in this thesis was to study financial management and its features. After that an objective was also to study digital bookkeeping and present the process of a case company of switching into using digital bookkeeping. The process included the comparison of the three different software and the introduction of the chosen software. The theory part discusses the most significant financial managements processes: purchase invoices, sales invoices, travel- and expense invoices, the calculation of salaries, payment transactions, cash managements and main accounting. In addition, the difference between digital and electrical bookkeeping, and electronical archiving was dealt. The second theory part discusses the pros and cons of electronical financial management. This thesis also discusses the case company’s process of switching into the use of digital bookkeeping, which is the first step in a process of moving to an electronical financial management. Later the case company will put to use also other processes of electronic financial management, such as accounts receivable. That is why this thesis also discusses other processes of electronic financial management, not only digital bookkeeping. This thesis discusses three software options for the case company and also its requirements for the software. After choosing the most suitable software for the company, the process of adoption of the software was described. Moreover, the experiences of the software so far, are discussed in this thesis. Suitable digital bookkeeping software for the case company was found as a result of this thesis. As a conclusion, switching into digital bookkeeping has proved to have many benefits for the company. The main benefits were especially versatile and real-time ways to monitor the finance of the company and paperless bookkeeping

  132,570

  full texts

  243,414

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Theseus is based in Finland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇