Suleyman Demirel University Research and Education Hospital

Suleyman Demirel University Research Repository
Not a member yet
  585 research outputs found

  Türkiye'de mali reform kapsamında iç kontrol sistemi uygulaması Maliye Bakanlığı örneği = Internal control impelementation in the scope of financial reform of Turkey case of ministry of finance

  No full text
  Bu çalışmanın amacı, mali reform sayılan yeni kamu mali yönetimi yaklaşımının yaygınlaşması ile önem kazanan iç kontrol sisteminin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi, Türk kamu sektöründe sistemin yönetim anlayışına olan katkıları ve iç kontrol sistemine yönelik uygulamaların ne yönde yapıldığının gösterilmesidir. Bu kapsamda; ilk bölümde 5018 sayılı Kanun ve yeni kamu mali sistemi, ortaya çıkış nedeni, kanunun dayandığı temel unsurlar, ikinci bölümde iç kontrol sistemi, bileşenleri, üçüncü bölümde Türkiye uygulamasında iç kontrol sistemi ve son olarak Maliye Bakanlığı iç kontrol uygulama örneği anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Mali Yönetimi, İç Kontrol Sistemi, İç Kontrol Uygulamaları.\ud This study aims to evaluate the internal control system, which came into prominence after the new public financial management approach considered as financial reform became widespread, in accordance with the Public Financial Management and Control Law No. 5018 as well as its contributions to the management perception in the Turkish public sector and the implementations towards the internal control system. In this regard, the first chapter of the study describes the Law No. 5018 and the new public financial system, the reasons laying behind its adoption, and fundamental bases of the law; the second chapter defines the internal control system and its components, the third chapter covers the internal control system in Turkey and finally the Ministry of Finance case is discussed.. Key Words: New Public Finance Administration, Internal Control, Implementations of Internal Control

  Hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetimi

  Get PDF

  2008 ekonomik krizinin Mersin liman ticaretine etkisi = The effects of 2008 world economic crisis on Mersin port trade

  No full text
  2007 Haziran ayında ABD konut sektöründe başlayan ve 2008 Eylül ayında küresel bir boyut kazanan krizin oluşumuna zemin hazırlayan birçok makroekonomik neden bulunmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ekonomileri etkisi altına alan krizin etkilerini azaltmaya yönelik, zamanlaması ve boyutu ülkeden ülkeye farklılıklar arz etmekle birlikte, genel olarak benzer para, maliye ve finansman politikaları uygulanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde, küresel ekonomide 2009 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma işaretleri görülse de, kalıcı düzelme sürecinin önünde önemli riskler olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde; ekonomik kriz kavramının anlamı ve nasıl meydana geldiği, krizlerin türlerinin neler olduğu ve bu türlerden bankacılık, para ve finans krizleri tanımlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; 2008 krizinin nasıl başladığı, nedenleri, etkileri ve Türkiye.ye yansımaları incelenmiştir. Ayrıca günümüze kadar yaşanmış olan önemli krizlere değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; Mersin ili tanıtılmış, Mersinin ekonomik yapısı işlenmiştir. Bu bölümde Mersin Limanından gerçekleştirilen ticaret ve yapılan ticaretin ayrıntıları incelenmiştir. Bu Çalışmada, 2008 ekonomik krizinin Mersin Limanı üzerindeki etkileri tartışılmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler: 2008 Ekonomik Krizi, 2008 Krizinin Türkiye.ye Etkileri, Mersin Limanı, Krizlerin Teorik Açıklaması.\ud There are a lot of macroeconomic reasons leading up to occur the crisis which has begun in USA mortgage sector in June 2007 and attained a global dimension in September 2008. In order to lessen effects of the crisis which gets all developed and developing countries under its influence, generally, similar monetary, fiscal and financing policies whose timing and dimension showed diversities from country to country have been applied. In consequence of this applications, even if recovery signs has been seen since second half 2009, it is thought that there are important risks in front of permanent recovery process. . In consequence of this applications, even if recovery signs has been seen since second half 2009, it is thought that there are important risks in front of permanent recovery process. In the first study, the meaning of the concept of economic crisis and how it occurred, what types of crises, and these species, banking, currency and financial crises are defined. The second part of this study, how the economic crisis of 2008 began, the causes of crisis, affects the world economy and repercussions to Turkey economies is tried to examine. Also important is lived up to the present crisis has been mentioned and which crisis the most important on the past try to examine. As Well as which crisis the most important on the past try to examined. In the third section, introduced in the province of Mersin, Mersin economic structure is studied. This section examined the details of the trade and commerce in the port of Mersin. In this study, were asked the effects of 2008 global world crisis to Mersin port trade. Key Words: The World Crisis Of 2008, The Effect Of 2008 World Economic Crisis On Turkey, Mersin Port, Theoretical Description Of The Crisis

  Bilişim teknolojileri ve e-devlet

  Get PDF
  Uygarlığın gelişiminde bilginin, bilgiyi paylaşmanın, paylaşılan bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretmenin payı oldukça yüksektir. Teknolojinin ulaştığı seviye göz önüne alındığında; bilgi paylaşımı, kullanımı ve yeni bilgiler elde edilmesinde bilgisayar ve iletişim, diğer bir ifade ile bilişim teknolojileri vazgeçilmez olmuştur. Bilgiyi en büyük oranda elinde bulunduran ve kullanan devlettir. Bilginin kullanımı ve paylaşımı hususunda sağladığı hız, kesintisiz hizmet verme olanağı, vb. sebeplerle devletin bu teknolojiyi kullanımı vazgeçilemez bir seçenek olmuştur. Devletin bu teknolojiyi kullanması e-Devlet olması anlamına gelmektedir. E-Devlet ülkemize özellikle maddi alanda büyük kazanımlar sağlayacak olan yeni bir dönüşümdür.\ud In the progress of civilization, the contribution of information, sharing information and producing new information by using existing data is significantly high. According to the level which the technology has arrived at one can say that computer and data processing technologies in information sharing, usage an acquiring new information have become indispensable. It is the government that holds and uses the big proportion of the information. Usage of the data processing technologies by the government become the only option because of the speed and seamless service opportunity by means of using and sharing information. Usage of this technology by the government means that the government becomes e- Government. E-Government is a new transformation which provides especially physical advantages in our country. E- Government transformation, whose physical advantages are high and which contributes to solve problems between State and citizens by providing institutions to work better, is now a necessity. In this study, definition, importance and advantages of information technologies and e-government has been mentioned, and then our subject, geographic information and the questions that; how they are produced economically and quickly and how they are updated and shared; are explained. Key Words: Information, information technologies, e-Government

  Türev piyasalar ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamlar

  Get PDF

  Uzman hekimlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Isparta ili örneği =Job satisfaction and organizational commitment in specialist physicis: an example from Isparta

  No full text
  Bu tez çalışması kapsamında uzman hekimlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiş olup; iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma Isparta il merkezindeki yedi hastanede çalışan uzman hekimleri kapsamaktadır. Bu hastanelerden biri Üniversite hastanesi, üç tanesi Sağlık Bakanlığı.na bağlı hastane, geri kalan üçü de özel hastanelerdir. Veri toplama işlemi üç bölümden ve toplam 50 sorudan oluşan bir anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Anketin ilk kısmı Paul Spector.ın İş Tatmin Ölçeği, ikinci kısım Mowday, Steers ve Porter.ın Örgütsel Bağlılık Anketi ve son kısım da demografik sorulardan oluşmaktadır. Toplam 179 uzman hekimin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında öncelikle iş tatmini boyutları oluşturulmuş ve hekimlerin iş tatmin düzeyleri ölçülmüştür. Daha sonra demografik değişkenlerin iş tatmin boyutları üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Uzman hekimlerin örgütsel bağlılık düzeyleri de ölçülmüş ve benzer biçimde demografik değişkenlere göre karşılaştırması yapılmıştır. Son olarak da iş tatmini boyutlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır.\ud Within the context of this study we examined the job satisfaction and organizational commitment levels of speacilist physicians. We also aimed to test the effect of job satisfaction on organizational commitment. The study took place at the 7 hospitals located in the city center of Isparta, Turkey. One of the hospitals that took place in the study was a university hospital, three of them were Ministry of Health hospitals and the rest three were private hospitals. Data collection was done through a questionnaire which consisted of three parts and a total of 50 questions. The first part of the questionnaire was Paul Spector.s Job Satisfaction Scale, the second part was Mowday, Steers and Porter.s Organizational Commitment Questionnaire and the last part was the demographic questions. 179 specialist physicians participated in this study. As part of the study the facets of job satisfaction were formed and the satisfaction levels of physicians were measured. Then the results were compared according to the demographic variables. The organizational commitment levels of the participants were also measured and comparisons again with the demographic variables were made. At last the effects of job satisfaction facets on organizational commitment were examined. According to the results it was found that both the satisfaction and the commitment levels of physicians were at the medium level. Along with this it was found out that the ownership was an important factor in the forming of satisfaction and commitment of the physicians. Another important finding was that 63 % of the total variance in organizational commitment consisted of job satisfaction. Moreover nature of works and communication facets were found to be the ones that have the biggest effect on organizational commitment. Non-parametric tests and Logistics regression analysis were used and also theresults were compared within the literature. Key Words: job satisfaction, organizational commitment, hospitals, physicians, logistics regression analysis

  2008 küresel ekonomik krizin kobilere etkisi ve Isparta ili örneği = 2008 global economic crisis the effect of smes and Isparta

  No full text
  Dünya genelinde 1980'li yıllarda artarak devam eden küreselleşme ve finansal liberalizasyon süreci yaşanmaktadır. Günümüzde işletmeler hızla ticari, ekonomik, teknolojik ve ekolojik bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bu değişken ortam bir dizi belirsizliği de beraberinde getirmektedir. Nitekim 20. yy'ın sonlarından itibaren hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişen ülkelerde işletmeler, özellikle KOBİ'ler(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) ekonomik nitelikli krizlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu çalışma, 2008 yılında ABD Mortgage kredilerli ile patlak veren ve kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi altına alan, finans sektöründen reel sektöre sıçrayan küresel krizin; ekonomik hayatın önemli aktörlerinden olan KOBİ'lere etkisini tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Isparta ilinde faaliyet gösteren 250 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme rassal olarak seçilmiş ve yüzyüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, 2008 Küresel Krizi, Ekonomik Kriz, KOBİ, Isparta.\ud In the entire world of globalization and financial liberalization in the 1980s have witnessed a continuing increase.Today.s rapidly chancing business,commercial, technological and ecological environment in an environment variable to a series of activities preseni brings uncertainty. 20 th century in developed countries, as well as in developing countries since the end of both business, especially Small and Medium Sized enterprises economic crises have had qualified.This study, which started in 2008 with U.S. mortgage loans and affecting the whole world in the short time, the financial sector, real sector of the global crisis leaping, important actors in the economic life of the small and medium sized enterprises was carried out as to detect the effect. To this end, 250 small and medium sized enterprises operating in the province of Isparta randomly selected and interviewed face to face questionnaire method. The data obtained were analyzed, the results are discussed and suggestions were made about the problems. Key Words: Globalization, 2008 Global Crisis, Economic Crisis, SME, Isparta

  Türk bankacılık sektörünün temel sorunları ve küresel mali krizin banka sektörüne etkileri = Basic problems of the Turkish banking sector and the effects of the global financial crisis to the bank sector

  No full text
  Güçlü ve istikrarlı bir ekonominin varlığı; doğru yapılandırılmış güçlü bir ulusal para ve güvence altına alınmış sağlam bir finansal sektör ile mümkündür. Bankacılık sektörü, bu yapıyı oluşturma konusunda esas sektör niteliğindedir. Finansal krizlerin küresel ekonomiler için önemli bir yeri bulunmaktadır. Yaşanan küresel krizler ulusal ekonomiler için ciddi sonuçlar yaratmaktadır. Ayrıca küreselleşmenin etkisi ile uluslararası finans piyasaları bütünleşmekte ve kriz diğer ülkelere daha kolay yayılmaktadır. Her ne kadar ülkelerin bankacılık sektörlerinin uluslararası krizlerden etkilenmemesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler içinde bankacılık yapısıyla bu konuda güçlü ülkelerden biri konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmada bankacılık sektörünün içine düştüğü sorunlar ve sektörün yaşanmakta olan krizdeki rolü ile onları aşmaya yönelik düzenlemeler üzerinde durulacaktır. Bu amaçla önce, sektörün sorunları olarak; öz kaynak yetersizliği, ekonomik istikrarsızlık, teknolojideki gelişmeler, haksız rekabet koşulları ve yüksek kaynak maliyeti üzerinde durulacaktır. Sonra, sektörün yaşanan krizdeki mali riskleri üzerindeki rolü araştırılacak, Türkiye.de yaşanan 2000 yılı sonrası banka krizleri, finansal ve bankacılık krizleri açıklanarak meydana gelen etkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler tanıtılacaktır. Anahtar Kelimeler: Bankacılık sorunları, Mali riskler, Finansal krizler, Bankacılık krizleri.\ud The presence of a strong and stable economy is possible with a sound financial sector which is properly configured and secured a strong national currency. The banking sector is the main sector on establishing that structure. Financial crisis have an important place in global economies. Global crisis creates serious consequences for national economies. Also with the impact of globalisation international financial market crisis integrates with each other and the crisis is spreading to other countries more easily. Although the banking sectors of the countries affected by international crisis, the structure of banking in developing countries such as Turkey is one of the countries which are strong. In that study the problems which the banking sector fall in and the role of sector in the crisis which is being experienced and arrangements to overcome them will be focussed on. With this propose firstly as the problems of industry lack of equity economic instability technological developments, unfair conditions of compitition and high resources costs will be focussed on. Then the role of financial risks of the sector in the crisis will be explored, banking crisis which were experienced in Turkey the post 2000, the effects of financial and banking crisis will be introduced to restructure the arrangements with explaining financial and banking crisis. Keywords: Banking issues, Financial risks, Financial crisis, Banking crisis

  Bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

  No full text
  Bu çalışmanın amacı; bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini araştırmaktır. Örgüt kültürü kavramı, çalışanları birbirine bağlamak ve aynı amaca yöneltmek için kullanılır. Örgütte bağlılık gösteren bireylerde yüksek performans ve yüksek verimlilik gözlemlenirken aynı zamanda bu bireylerin mutlu oldukları görülmüştür; örgütsel bağlılık düzeyleri düşük olan bireylerde ise işi yapmada isteksiz tavır ve davranışlar gözlemlenmiş bu bireylerin mutsuz oldukları da göze çarpmıştır. Günümüzde bankacılık kavramı; parasal işlemlerin yanında insan ilişkilerinin, iletişim tekniklerinin ve müşteri memnuniyetinin de yer aldığı bir sektör haline gelmiştir. Bu değişim anlayışı kalite ve hizmette mükemmeliyeti artırırken çalışanlarının daha zor şartlarda ve daha uzun zaman dilimlerinde çalışmasına neden olmuştur. Bu sebeple örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesi için bankacılık sektöründe çalışanlar seçilmiş ve uygulama yapılmıştır. Çalışma Isparta ilinde faaliyet gösteren 10 banka üzerinde yapılmıştır. Bu bankalarda çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır

  197

  full texts

  585

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Suleyman Demirel University Research Repository is based in Türkiye
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇