Suleyman Demirel University Research Repository

  Doğrusal proğramlama metodu ile üretim planlaması: Isparta Mensucat A.Ş.'nde uygulama

  Get PDF
  Bu tez çalışmasında, doğrusal programlama tekniği kullanılarak üretim planlaması yapılmıştır. Uygulama yeri, Isparta Mensucat İplik Fabrikası Boyahanesi'dir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; üretim planlamasının tanımı, amacı, önemi, yararları, hazırlanması ve çeşitleri gibi konularla, üretim planlamasının matematiksel yöntemleri incelenmiştir. Bunun yanında, doğrusal programlamanın tanımı, uygulama alanları, genel bir doğrusal programlama modelinin matematiksel ifadesi ile çözüm tekniklerinden, simpleks metodu ve tamsayılı programlama konularına değinilmiştir. İkinci bölümde; iplik fabrikalarında iplik boyama işleminin nasıl yapıldığı anlatılarak iki ayrı model önerisinde bulunulmuştur. Üçüncü bölümde ise; uygulama yeri olan, Isparta Mensucat İplik Fabrikası Boyahanesi'nde önerilen iki model uygulanmış, değerlendirilmesi yapılmıştır.\ud In this thesis working, production planning had been done by using linear programming technique. Application place is, the dye house of Isparta Mensucat Ring Factory. This research contains three chapters. In the first chapter, not only the explanation of production planning, its aim, importance, maintenance, preparation and types of production planning but also mathematical methods of production planning had been researched. In addition, the subjects such as the explanation of linear programming, its uses and application areas, mathematical expression of a general linear programming model; also the solution technique simplex method and integer number programming had been researched. In the second chapter; by explaining how can the dying process done in the ring factories the two different kinds of model had been offered. Finally, in the third chapter; the two kinds of models had been applied at the dye house of Isparta Mensucat Ring Factory and their utilizations had been done

  Hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetimi

  Get PDF

  Stratejik bir yenilik geliştirme aracı olarak iş kuluçkaları ve Türkiye için bir model denemesi

  Get PDF
  Uluslararası ekonomik bütünleşme, bir taraftan rekabeti artırarak teknolojik gelişme açısından fırsatlar doğurmakta, diğer taraftan bölgeler ve yöreler arasında sosyo-ekonomik dengesizliklere neden olmaktadır. Küreselleşme ve ekonominin yerinden yönetiminin eş zamanlı olarak yaşandığı günümüzde yerel ve bölgesel kalkınma stratejilerinin önemi giderek artmaktadır. Bölgesel ve yerel olarak uygulamaya geçirilebilecek makro ve mikro bölgesel kalkınma projeleri ve çalışmalarla işsizlik ve yoksulluk sorunu aşılabilecek bir problemdir. Makro düzeyde bölgesel gelişme programları ile desteklenecek yenilik ve istihdam tabanlı yerel mikro projelerin yaşama geçirilmesi somut çözüm önerisi olarak görünmektedir. Yerel ve bölgesel kalkınmada yenilikçi bir yaklaşım olan girişimciliğin geliştirilmesinde İş kuluçkalarının önemli bir yeri vardır. Zorluklan aşabilmek ve ümit verici, özgün iş fikirlerini destekleyebilmek için iş kuluçkası gibi araçlar kullanarak özel destekleme mekanizmaları geliştirilmelidir. İş kuluçkası, girişimcilere uygun iş yeri mekanı, sekreterya hizmetleri, ortak kullanım cihazları, yönetim desteği, danışmanlık ve eğitim gibi bir takım hizmetlerin sunulduğu bir programdır. Bu çalışmada, yenilik ve iş kuluçkaları kavramları tanımlanarak, iş kuluçkalarının tarihsel gelişimi, türleri, kurulması, işletilmesi, sundukları hizmetler, örgütlenmesi, finansmanı, karşılaştıktan riskler üzerinde durulmuş, Dünya'daki iş kuluçkalarının uygulama örnekleri hakkında bilgi verilmiştir. Dünya'daki iş kuluçkaları uygulamaları gözlendiğinde, her bir uygulamanın mutlak bir modeli yansıtmadığı, kendine has ve bağlı bulunulan ülkenin, bölgenin kuruluşun özelliklerine göre önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Türkiye için geliştirilebilecek ve bir model olarak önerilebilecek iş kuluçkasının türü ve kapsamı, öğeleri, çalışma usulleri, kurulması ve işletilmesi, örgütlenme biçimi, finansman kaynakları ve destekler, yasal dayanağı, ulusal kuruluşlar ile entegrasyonunu içeren koşullan bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Yenilik, İş Kuluçkası, Kuluçkacı, Girişimcilik, Teknoparklar.\ud International economic integration creates opportunities by increasing competition in terms of technological development but it also leads to socio-economical imbalances among regions and districts. In today's world where globalisation and local management of economy is simultaneously experienced, the importance of local and regional development strategies is gradually increasing. Unemployment and poverty are soluble problems with macro and micro regional development projects and studies which can be applied locally and regionally. The implementation of innovation and employment based local micro projects with the support of regional development programmes in macro level is considered as a concrete solution propose. Business incubation has an important role in development of enterprise, which is an new innovative approach in local and regional development. Special mechanisms of support like job incubation should be developed in order to overcome dificulties and support promising, original work ideas. Business incubation is a programme which offers services like suitable workplaces, secretariat services, joint-use equipments, management support, consultancy and training to the entrepreneur. In this study, the concepts of innovation and business incubation are defined; historical development of business incubations, their types, establishment, organization, financing, the services they offer and the risks they come across has been explored and information regarding the examples of business incubation applications around the world has been given. The business incubation applications around the world are examined and it has been observed that each application does not reflect an absolute model, but each of them is unique and displays important differences according to characteristics of the country, region and establishment it depends. Within this study, the type, scope, components, work procedures, establishment and management, organization type, sources of financing and supports, legal basis, the conditions including the integration with national institutions of the business incubation that can be developed and offered as a model for Turkey have been studied in detail. Keywords: Innovation, Business Incubation, Incubator, Entrepreneurship, Technoparks

  Terörist örgütlerde örgütsel öğrenme

  Get PDF
  Bu tezin amacı, bugünün teröristlerinin örgütsel öğrenme içinde nasıl öğrendiklerini inceleyerek yarının teröristlerinin faaliyetlerini anlamak ve önceden tahminde bulunmak imkanı tanıyacak ve terörizmle mücadele açısından fayda sağlayacak kavramları açıklamak ve önerilerde bulunmaktır. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi terörizmdir. Yazılı tarihten beri var olduğu bilinen terörizmin 1880'lerden günümüze kadar olan bölümü, modern terörizm olarak adlandırılmaktadır. Geçmişle kıyaslanamayacak kadar yıkıcı bir hal alan terörizm, teknoloji ve iletişim çağının sağladığı avantajlarla gün geçtikçe etkisini arttırmaktadır. Teröristler için en öncelikli konu, varlılarını devam ettirebilmektir. Bu maksatla çevreye uyum sağlayabilmeli, gelişebilmeli ve değişebilmelidir. Bunun için bilgi edinmeli, bilgiyi yorumlamalı, paylaşmalı ve daha sonra kullanmak üzere saklamalıdır. Bu süreç, örgütsel öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Örgütler, örgütsel öğrenme sonucunda hem örgütün yapısında değişikliğe gitmekte hem de kuruluş amaçları doğrultusunda stratejilerini, taktiklerini ve eylem tarzlarını geliştirebilmektedir. Bu süreçte liderin çok önemli rolü vardır. Liderlikle beraber örgüt kültürü ve öğrenen örgüt kavramları öne çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Öğrenme, Öğrenen Organizasyon (Örgüt), Örgüt Kültürü, Liderlik, Strateji, Taktik, Adaptasyon (Uyum Sağlama). ..\ud The purpose of this thesis is to offer some suggestions about counter-terrorism measures and to explain useful concepts for predicting and understanding tomorrow's terrorist behavior by examining how today's terrorists learn by virtue of organizational learning. One of the most important problems of our time is terrorism. Terrorism has long been known to exist but the period between 1880s and now is called the modern terrorism. It is much more devastating now when compared with the past and unfortunately increasing its effect day by day with the advantages of technology and communication age. The most important thing for a terrorist organization is its survival. Terrorists must adopt to the changes in their environment. For this reason they must acquire knowledge and information, interpret, distribute and store them. This process is called organizational learning. Organizations with the help of organizational learning can change their structures strategies, tactics and courses of action in order to reach their ultimate goals. In this process leadership plays a very important role. Besides leadership organizational culture and learning organizations are critical concepts. Keywords: Organizational Learning, Learning Organization, Organizational Culture, Leadership, Strategy, Tactics, Adaptation

  Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere olası etkileri : Türkiye örneği

  Get PDF
  Çalışmanın amacı uluslararası sermaye hareketlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini incelemektir. İlk bölümde; dünyadaki uluslararası sermaye hareketlerinden bahsedilmektedir. Uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmesinin nedenlerinden ve sonuçlarından bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'deki Uluslararası sermayenin hareketlerinin gelişim seyri, etkileri ve uluslararası sermaye için uygulanan politikalardan bahsedilmiştir. En sonunda ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye, Finansal Serbestleşme, Yabancı Yatırım.\ud The aim of this study is to examine the effects of international capital flows on the Turkish economy. In the fırst chapter, the international capital in the world has been mentioned. Some information about the reasons and types of the international capital flows has been given. In the second chapter, the reasons and the results of international capital flows towards the developing countries has been mentioned. In the third chapter, the movement of developing, affects of international capital flows in Turkey has been mentioned. At the end, a general evaluation has been done. Key Words: International Capital, Financial Liberalization, Foreign Investment

  10597 numaralı temettuat defterine göre Yalvaç Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı

  Get PDF
  Osmanlı Devleti'nde batılılaşma sürecinde önemli bir adım olan Tanzimat'la birlikte yeniden yapılanma başlamıştır. Özellikle mali alanda büyük eğişimler yaşanmış, ayrıca siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler hız kazanmıştır. Bu gelişmelerin halkın üzerindeki etkileri ve yansımaları yerel tarih çalışmaları sayesinde öğrenilebilmektedir. Biz de 1840 yılında Konya Eyaleti'ne bağlı Hamid Sancağı kazalarından Yalvaç'ın sosyal ve ekonomik yapısını araştırdık. Çalışmamızda ana kaynak olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki 10597 numaralı Yalvaç Temettuat defterini kullandık. Osmanlı Devleti'nin vergi kaynaklarını ve mükelleflerini tespit amacıyla yapılan Temettuat sayımları, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Dört bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde Yalvaç'ın tarihçesinden bahsedilerek, Temettuat sayımları öncesindeki tahrir ve sonrasındaki Tanzimat sayımları hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci bölümünde Yalvaç kazasının idari ve sosyal yapısına, nüfusuna, meslek gruplarına yer verilmektedir. İdari ve sosyal yapı anlatılarak, sonraki bölümlerdeki iktisadi yapının izahına temel hazırlanmaktadır. Üçüncü bölümde Yalvaç kazasının tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile gayrimenkul konularına değinilmektedir. Ayrıca defterimizde gelir yerine kıymet usulü kullanılmasından dolayı servet dağılımı ile ilgili bir kısım bulunmaktadır. Tablo ve grafikler ile sayısal bilgiler görsel hale getirilmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında Yalvaç kazasının sosyo-ekonomik durumunu değerlendirdiğimiz çalışmamızın son bölümünde alınan vergiler, vergi çeşitleri ve bunların dağılımı üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma ile Yalvaç'ın Tanzimat dönemindeki ekonomik, sosyal ve mali durumunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: 1256, Yalvaç, Pisidia Antiocheia, Tahrir, Temettuat, Hane, Servet, Salyane.\ud In Ottoman States, reconstruction was began with Tanzimat, which is an essential step in the duration of westernization. Especially, there had been huge changes in financial area, also, political, social and cultural progresses were gained speed. The effects and the reflexions of these progresses on the public could be learned by the studies of local history. We have done research on the social and economic structure of Yalvaç which had been one of the districts of Hamid Provinces for the year 1840. The main source of our study was the Temettuat Registry record number 10597 in the Ottoman Archives of Prime Ministry. The Temettuat census, which was taking to determine the source of taxes and taxpayers, furnish us about the social and economic life of Ottoman States in the beginning of nineteenth century. In this thesis, which consist of four chapters, first we mention the history of Yalvaç and we give knowledges about tahrir in the previous history of Tanzimat and Temettuat census in the history of Tanzimat. In the second chapter, we examine the administrative and social structure of the district of Yalvaç and its population, professions groups. Thus, by explaining the administrative and social structure of the district, we prepare a base on the economic structure that will dwell on next chapters. In the third chapter, we dwell on the districts of Yalvaç's agriculture, animal husbandry activities and real estate. Also, there is a part about fortune distribution because of using value instead of income in our registry. In the final chapter of our study, which we evaluate the socioeconomic structure of the district of Yalvaç in the first half of the nineteenth century, we deliberate the taxing taxes, the kinds of taxes and their distributions. By this thesis we intend to introduce the economical, social and financial structure of Yalvaç in Tanzimat period. Key Words: 1256, Home, Pisidia Antiocheia, Salyane, Fortune, Tahrir, Temettuat, Yalvaç

  19. yüzyıl Türk saz şiirinde muhteva

  Get PDF
  19. Yüzyıl Türk Saz Şiirinde Muhteva konulu tezimiz, bu yüzyılda saz şiirinin en önemli temsilcileri arasında yer alan aşıkların şiirlerindeki muhtevanın tespiti ve açıklamasından meydana gelmiştir. Çalışmamız; ön söz, giriş, on iki bölüm ve kaynakçadan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Başlangıcından Günümüze Türk Saz Şiiri Tarihine Genel Bir Bakış, Yüzyıllar İçerisinde Türk Saz Şiiri ve Saz Şairlerinin Hayatları başlıkları altında bu konularla ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde, incelediğimiz şiirlerde geçen Dini Unsurlar, ikinci bölümde Şahıslar, üçüncü bölümde Sevgilide Güzellik Unsurları, dördüncü bölümde Atasözleri ve Deyimler, beşinci bölümde Hayvanlar, altıncı bölümde Yer Adları, yedinci bölümde Bitkiler, sekizinci bölümde Savaş Aletleri, dokuzuncu bölümde Müzik Aletleri, onuncu bölümde Madenler ve Değerli Taşlar, on birinci bölümde Renkler ve on ikinci bölümde de Sayılar yer almaktadır. Çalışmamızda yukarıda ifade ettiğimiz hususların ilgili bölümlerde hangi şairin, hangi şiirinin kaçıncı mısrasında yer aldığı örneklerin sonunda gösterilmiştir. Örnekler sıralanırken şairlerin alfabetik sırası dikkate alınmıştır. Dip not verilirken yazar soyadı ve eserin basım tarihi, ardından ilgili sayfa numaraları yazılmıştır. Kaynakça, çalışmamız sırasında faydalandığımız eserlerden meydana gelmiştir. Sıralama, yazarların soyadları esas alınarak yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Saz Şiiri, Saz Şairi, Aşık, Sevgili, Din, Tasavvuf.\ud Our thesis relavant to content in Turkısh saz poetry in the nineteenth century consıstent of detectıon of content and explanatıon in poems of those Turkısh popular poet-sıngers who era one of the most important representıves of saz poetry in thıs century. Our study consists of preface, introductıon, twelve sectıons and references. I'm ıntroductry chapter; it has been given informatıon connected with those issues under headıngs of a general Outlook of hıstory of Turkısh saz poetry from the begınnıng to modern-day, Turkısh saz poetry for centureies and lives of Turkısh popular poet -singers. In the fırst part: spirutual elements being mentıoned in poems that we examined, in the second part: Persons in the thırd part: beouty element in beloved, in the four part: in the proverbs and idioms, fifty part: animals, in the sixth part: places, names: in the seventh part: Plants, in the eıgh part: war tools, in the nınh part; musıcal insturuments, in the tenth part; mines and precious Stones, in the eveleventh part: colours and in the twelfth part: numbers are involved. In our study in revelant sectıons we mentıoned above, which poet and whıch hıs poem is in how monyth verse has been indicadet at the and of hte examples. The alphabetıcal order of poets has been taken into attentıon as examples being classified. As food note being given, write's surname and date of publication of the work next revelant pages numbers are written. Reference consosts of Works We have benefited from durıng our study. Coordinatıon has been made based on the write's surnames. Key Words: Folk Literature, Saz Poetry, Turkish popular Poet-singers, minstrel,Beloved, Religion, Sufizm
  Suleyman Demirel University Research Repositoryis based in TR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Suleyman Demirel University Research Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!