Croatian Digital Thesis Repository

  Opinions of Future Primary Education Teachers on Multimedia Teaching

  No full text
  Djeca u školu danas dolaze s razvijem vještinama korištenja novih medija. Od samog su rođenja dio multimedijskoj okruženja. Iz tog bi razloga učitelji trebali u školi napustiti tradicionalan oblik nastave i prikloniti se suvremenoj nastavi usmjerenoj na učenika. Suvremena nastava se zasniva na konstruktivističkoj i multimedijskoj nastavi. Konstruktivistička nastava aktivira pojedinca koji uči putem svojih kognitivnih i fizičkih aktivnosti, dok multimedijska nastava ostvaruje ciljeve kombinacijom više različitih medija koji se nadopunjuju u odgovarajućim strategijama učenja i poučavanja s obzirom na željeni ishod. U kontekstu toga provedeno je istraživanje o mišljenju budućih učitelja primarnog obrazovanja o multimedijskoj nastavi. U prvom su dijelu rada teoretski prikazani ključni pojmovi, dok su u drugom dijelu rada izneseni rezultati istraživanja o mišljenju budućih učitelja primarnog obrazovanja o multimedijskoj nastavi. Istraživanje je provedeno online preko aplikacije google docs na 118 ispitanika. Nakon obrade podataka vidljivo je da ne postoji statistički značajna razlika u mišljenju budućih učitelji primarnog obrazovanja o multimedijskoj nastavi s obzirom na spol, dob i prebivalište. Dobiveni rezultati ukazuju na to da budući učitelji primarnog obrazovanja smatraju da se multimedijska nastava premalo provodi te da je učitelji koriste rijetko jer nisu dovoljno kompetentni. Veliki problem stvara neodgovarajuća opremljenost škole i opterećenost učitelja papirologijom. Unatoč tome, budući učitelji primarnog obrazovanja zainteresirani su za provođenje multimedijske nastave.Today children start school with already developed skills of using digital media. They are exposed to the media since the day they were born. This is the reason why teachers should abandon the traditional way of teaching and embrace modern, student-directed education. Modern teaching is based on constructivism and multimedia-based learning. Constructivist teaching activates the individual who learns through cognitive and physical activities. On the other hand, multimedia-based teaching achieves the objectives by combining different media which complement each other in corresponding strategies of learning and teaching regarding the wanted outcome. A study on what the future primary school teachers think of multimedia-based learning has been conducted. It the first part of this paper key terms are theoretically presented, while the second part deals with the aforementioned study. The study has been conducted online using the application Google Docs and it involved 118 participants. After the data has been processed it can be seen that there are no statistically important differences in opinion among the future teachers regarding their sex, age and place of residence. The results indicate that the future primary teachers consider that there is not enough multimedia-based learning and that teachers rarely use multimedia due to the lack of competence. A big problem is the fact that schools are inadequately equipped and teachers are burdened by paperwork. Despite this, the future primary school teachers are interested in implementing multimedia in their classes

  Direct driven electrohydraulic system

  No full text
  Glavni cilj završnog rada je izrada postava izravno pogonjene hidraulike i usporedba sa klasičnom izvedbom sustava koji koristi proporcionalni ventil kao upravljačku komponentu. Postav će se koristiti za usporedbu praktične primjene izravno pogonjene hidraulike s već poznatom i široko korištenom hidraulikom. Također je opisana izrada kućišta za zaslon koji će služiti za upravljanje i analizu sustava. Prije samog opisa rada izravno pogonjenog hidrauličkog sustava opisani su neki bitni pojmovi iz klasične, proporcionalne i servo hidraulike kao uvod za što bolje razumijevanje izravno pogonjenog hidrauličkog sustava.The main purpose of this final thesis is making a exibition of direct driven hydraulics system and compare them classic design system that use proportional valve as controll component. The system will be used to compare the application of direct driven hydraulic system with well known and common used proportional hydraulics systems. There is also explanation of making a case for display that will be used for control and analysis of system. Before the explanation of the direct driven hydraulic system, there are some explanations of main terms in classical, proportional and servo hydraulics as introduction for better understanding of direct driven hydraulic system

  Mišljenje studenata i učitelja razredne nastave o uključivanju učenika s autizmom u odgojno - obrazovni sustav

  Get PDF
  Poremećaje iz autističnog spektra karakteriziraju teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji, oštećenje u aktivnosti mašte, neprikladno ponašanje (stereotipne ili ponavljajuće kretnje, inzistiranje na rutini i dr.) te hipo i hiper osjetljivost na senzorske podražaje. Komunikacijske vještine razvijaju se pomoću komunikacijskih strategija, a osim njih potrebno je razviti i ostale adaptivne vještine. Primjerice, vještine oblačenja, hranjenja, odlaska na wc te zapošljavanje i življenje u zajednici. Poučavanje učenika provodi se korištenjem raznih strategija, metoda i pristupa, a najvažniji je vizualni pristup. Potrebna je prilagodba na razini percepcije, govora, spoznaje i zahtjeva te kvalitetan odgojno-obrazovni program primjeren sposobnostima, interesima i potrebama pojedinog učenika. Neki učenici s poremećajem iz spektra autizma pokazuju iznimne sposobnosti u nekom području (glazba, umjetnost, matematika i dr.) pa ih treba pokušati usavršiti na tom području. Spremnost učitelja i studenata za rad s učenicima s poremećajem spektra autizma te njihovo saznanje ispitano je provedbom ankete od 53 tvrdnje na temelju koje su postavljene dvije hipoteze. Rezultati prikazuju da se studenti osjećaju spremnijima za rad s učenicima s poremećajem iz spektra autizma od učitelja, ali imaju slična saznanja o njima.Autism spectrum disorders are characterized by difficulties in verbal and non-verbal communication, social interaction, damage in imaginative activity, inappropriate behavior (stereotyped or repetitive movements, insistence on routine, etc.), and hypo and hyper sensitivity to sensory stimuli. Communication skills are developed through communication strategies, and apart from them other adaptive skills also need to be developed. For example, dressing, feeding, going to bathroom, working and living in the community. Student teaching is done using different strategies, methods and approaches, and the most important is the visual approach. There is a need for adjustment at the level of perception, speech, cognition and demands, and a quality educational program appropriate to the abilities, interests and needs of the individual student. Some disciples with autism spectrum disorder exhibit exceptional abilities in an area (music, art, math, etc.) so they should try to make use of it in the area. The willingness of teachers and students to work with disciples with autism spectrum disorders and their knowledge was examined by survey of 53 claims, based on which two hypotheses were made. The results show that students feel more ready to work with disciples with autism spectrum disorders than teachers, but they have similar insights about them

  Ceiling jib crane

  No full text
  U ovom završnom radu bilo je potrebno konstruirati konzolni granik uz dane zahtjeve. Prije svega, nosivost granika iznosi 0,5 t, radijus konzole je 3 m, dok je visina prostorije 4 m. Također, potrebno je bilo zadovoljiti i brzinu dizanja koja iznosi 10 m/min, brzinu vožnje vitla 15 m/min i brzinu rotacije granika od 2 okr/min. Kako je granik namijenjen za skladište logističkog centra, uz navedene parametre o kojima je trebalo voditi računa, bilo je poželjno osloboditi prostor na tlu. Pa je onda tako i tema ovog rada stropni konzolni granik. U uvodnom razmatranju analizirani su principi postojećih konstrukcijskih izvedbi te su ponuđena dva koncepcijska rješenja od kojih je jedno izabrano kao optimalna varijanta. Nakon uvoda slijedi proračun mehanizma za dizanje u skladu s važećim europskim normama za transportne uređaje, potom slijedi oblikovanje i proračuni vitla i konzole te mehanizma za okretanje granika. Za prikaz konstrukcijskog rješenja izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija koja je priložena u završetku rada. Za navedeno je korišten programski paket SolidWorks 2017.The assignment of this final thesis was the design of a jib crane while taking into consideration the given requirements. The load capacity of the crane is 0,5 t, the radius of the crane is 3 m, while the height of the room is 4 m. Also, requirements of lifting speed of 10 m/min, winch speed of 15 m/min and rotational speed of the crane of 2 rpm must be met. Since the crane's intended use is in a logistics centre warehouse, additionally to the given parameters it was preferable that the space on the ground remained free. Therefore, the name of this thesis is ceiling jib crane. Introduction analyses the principles of existing design solutions and two conceptual solutions are offered of which one was selected as the optimal solution. After the introduction follows the calculation of the lifting mechanism in accordance with the current European standards for transportation devices, then follows the shaping and calculation of the winch and cantilever as well as the mechanism for rotating the crane. For displaying the design solution, a 3D model was produced along with the technical documentation which is attached at the end of the thesis. The stated was done in SolidWorks 2017 software package

  Review and analysis of warehousing process in Vertiv Croatia d.o.o.

  No full text
  Ovaj završni rad prikazuje i detaljno opisuje sveukupni skladišni proces tvrtke Vertiv Croatia d.o.o., koja je dio globalne korporacije Vertiv. U prvom dijelu rada uvedeni su i objašnjeni pojmovi potrebni za opis skladišnih procesa. To uključuje pojam logistike, lanca opskrbe i skladišta kao i važnost njihove uloge za proizvodna poduzeća. U drugom je dijelu predstavljena tvrtka Vertiv Croatia d.o.o. te opisana njena organizacijska struktura. U glavnom dijelu rada predstavljen je cjelokupni skladišni sustav tvrtke, uključujući prostorni raspored skladišta, skladišne zone, korištenu skladišnu i transportnu opremu te aktualni informacijski sustav. Svi skladišni procesi koji se odvijaju na skladišnoj lokaciji, poput zaprimanja, komisioniranja i izdavanja robe, detaljno su opisani na primjerima. U posljednjem dijelu rada predstavljena su dva moguća prijedloga za unapređenje skladišta te povećanje efikasnosti i efektivnosti cjelokupnog skladišnog sustava koji mogu predstavljati priliku za buduću investiciju tvrtke.The main goal of this undergraduate thesis is to present a detailed analysis of the warehousing process in the company Vertiv Croatia d.o.o., which is part of the global corporation Vertiv. For the analysis of the warehousing process it is necessary to first introduce terms like logistics, supply chain management and warehouse, as well as their importance for production companies. The second part of the thesis represents a brief description of the company, along with its organizational structure. The main part of the thesis presents the whole warehousing system in detail, including the spatial layout, warehousing zones, transportational equipment and the current IT system. Moreover, it describes each of the processes conducted at the warehouse location, such as receiving, commisioning and staging of goods. The final part of the thesis presents two potential ideas for future upgrades of the systems, which could help improve the efficiency and effectiveness of the entire warehousing system and represent an investment opportunity for the company

  Application of probiotic starter cultures in cheese production

  No full text
  Cilj ovog rada je bio proizvesti sušene svježe sireve s dodanom funkcionalnom vrijednošću primjenom probiotičkih autohtonih sojeva Lactobacillus brevis D6, Lactobacillus plantarum D13, Lactococcus lactis ZG7-10 i Lactobacillus fermentum D12. Sojevi su dio zbirke mikroorganizama Laboratorija za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura, Sveučilišta u Zagrebu, te su nakon provedenih znanstvenih istraživanja u istom laboratoriju, prema strogim selekcijskim kriterijima, odabrani kao probiotički sojevi. Svaki od njih ima određeno funkcionalno metaboličko svojstvo koje doprinosi aromi, teksturi i kvaliteti proizvedenog sira. Prema provedenim analizama udjela suhe tvari i mliječne masti, proizvedeni sušeni svježi sir pripada kategoriji „ekstra tvrdi sir“ i „polumasni sir“. Sekvencioniranje ukupne DNA iz uzoraka sireva je potvrdilo prisutnost svih dodanih probiotičkih sojeva, a broj živih bakterijskih stanica u proizvedenom siru je nakon proizvodnje i tijekom skladištenja bio veći od 106 CFU/g, što je minimalni preporučeni broj po gramu probiotičkog proizvoda. MALDI-TOF masenom spektrometrijom detektiran je ukupno 51 peptid u uzorcima proizvedenog sira u omjeru mase i naboja raspona od 312,130 do 4508,877, koji mogu imati potencijalno bioaktivno djelovanje.The aim of this research was to produce batches of dry curd cottage cheese, with its functional value enriched, using probiotic autochthonous strains: Lactobacillus brevis D6, Lactobacillus plantarum D13, Lactococcus lactis ZG7-10 and Lactobacillus fermentum D12. These strains are a part of the microorganism collection at the Laboratory for Antibiotic, Enzyme, Probiotic and Starter Cultures Technology, at the University of Zagreb, and were chosen (based on extensive research and criteria) as probiotic strains. Each of these strains has a certain metabolic property which contributes to the cheese aroma, texture and overall quality. By analysing the dry matter and fat content of milk it was determined that this cheese falls into the 'hard cheese' and 'medium fat cheese' categories. Collective DNA sequencing confirmed the presence of all added probiotic strains and the number of live bacteria (after production and during storage) was over 106 CFU/g, which is the minimal recommended quantity per gram for probiotic products. Using MALDI-TOF mass spectrometry, a total of 51 peptides (with a mass-to-charge ratio from 312,130 to 4508,877), which may potentially exhibit bioactive activity, were detected in cheese samples

  Dance and development of children with special needs

  No full text
  Promatrajući ples kao jedno od sredstava komunikacije primjećuje se kako ples potiče u djeci kreativnost te razvijanje motoričkih sposobnosti. Valja spomenuti pojam plesa koji se definira kao ritmičko pokretanje i jedinstveno izražavanje vlastitim tijelom te mogućnost samostalnog izražavanja, ali također i u skupinama. Jedno od osnovnih obilježja djeteta je stalna težnja ka motoričkoj aktivnosti stoga odabirom prave glazbe dolazi se do plesnog izražavanja kod djeteta. Kada govorimo o samom nastanku plesa povezujemo ga sa svim ljudskim tradicijama kao što su rat, rad ili ljubav. Načini kojima su ljudi pokazivali svoje plesne sposobnosti, istovremeno su otkrivali i njihove religijsko-kulturne običaje. Ples kao takav, zauzimao je veliku ulogu u važnim trenutcima života kao što su ženidba, sahrana i sl. Također, bitno je spomenuti narodne plesove koji su umjetnička djela pojedinih naroda. Dakle, zahvaljujući njima, održavaju se povijesne, društveno-gospodarske i kulturne posebnosti određenog područja. Promatrajući različita istraživanja vezna uz utjecaj plesa na razvoj djeteta s posebnim potrebama, dolazi se do različitih zaključaka. Ples se smatra terapijom za oslobađanje frustracija i stresa. Također, plesnom aktivnošću se poboljšava shvaćanje vlastitog tijela i njegovih funkcija. Plesnom terapijom se liječe i bolesnici koji uz pomoć glazbe, ritma i plesa poprimaju rezultat radosti, živosti te psihičke relaksacije. Kada se govori o razvoju djece s posebnim potrebama osnovni ciljevi plesnih struktura su: lijepo držanje tijela, orijentacija u prostoru, izražajnost u pokretu, postignuta glazbena izražajnost, osjećaj odnosa plesa i pokreta.Looking at dance as one of the means of communication, one notices that dance encourages creativity and the development of motor skills in children. The notion of dance, which is defined as rhythmic movement and unique expression by one's own body, as well as the possibility of independent expression, but in groups also, should be mentioned. One of the basic characteristics of the child is the constant desire for motor activity, so choosing the right music leads to dance expression in the child. When it comes to dance beginning itself, we associate it with all human traditions, such as war, work or love. The ways in which people displayed their dance skills also revealed their religious and cultural customs. Dance as such, has played a large role in important moments of life such as marriage, funeral, etc. It is also important to mention folk dances which are works of art of individual nations. So, thanks to them, the historical, socio-economic and cultural peculiarities of a particular area are maintained. Different conclusions are drawn looking at the various studies regarding the impact of dance on the development of a special needs child. Dance is considered a therapy for the release of frustration and stress. As well, dance activity improves understanding of one's body and its functions. Dance therapy also treats patients who, with the help of music, rhythm and dance, receive the result of joy, liveliness and psychological relaxation. When it comes to the development of children with special needs, the basic goals of dance structures are: beautiful posture, orientation in space, expressiveness in movement, achieved musical expressiveness, sense of relationship between dance and movement

  FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN REPUBLIC OF CROATIA - OPPORTUNITIES FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

  No full text
  Inozemne izravne investicije primjer su globalizacije u kojemu se prelijevaju novčana ili druga sredstva između dviju zemalja radi poboljšanja poslovanja postojećeg poduzeća. Prema istraživanju UNCTAD-a (2019) ovakva vrsta ulaganja i dalje je najčešće korišteni oblik ulaganja iako se ono smanjuje već treću godinu za redom i to zahvaljujući padu u Europi. Ovaj trend potvrđuje i istraživanje A. T. Kearneya (2019) koji za pad investicija krivi političke i ekonomske rizike unutar tih tržišta, rastući protekcionizam te globalnu i regionalnu geopolitičku nestabilnost. Isti trend aktivan je i u Republici Hrvatskoj, koja u 2018. godini bilježi smanjenje inozemnih izravnih investicija iako se gospodarska situacija popravlja. Nadalje, prema Doing Business izvještaju te Indeksu globalne konkurentnosti Republika Hrvatska je u 2018. godini zabilježila pad na ljestvicama te su i dalje kao najproblematičniji faktori istaknuti neučinkovita vladina birokracija, nestabilna politika, administrativne barijere, visoka porezna davanja, korupcija, nedostatak inovativnosti i otežani pristupi financiranju. Iste probleme identificirala su mala i srednja poduzeća koja čine 99,7% gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj te kao takva čine čine okosnicu razvoja gospodarstva. U ovome radu identificirani su problemi s kojima se bore mala i srednja poduzeća prilikom privlačenja inozemnih izravnih investicija na primjeru pet poduzeća koja su investirala u mala i srednja poduzeća te su dane određene preporuke budućim investitorima, kao i općenite preporuke za poticanje investicijske klime.Foreign direct investment is an example of globalization in which money or other assets are spilled between the two countries to improve the business of the existing company. According to the UNCTAD (2019), this type of investment is still the most commonly used form of investment, although it has been decreasing for the third year in a row due to the decline in investments in Europe. This trend is confirmed by the research by A. T. Kearney (2019) who blames political and economic risks within those markets, growing protectionism and global and regional geopolitical instability. The same trend is also seen in the Republic of Croatia, which recorded a reduction in foreign direct investments in 2018, although the economic situation is improving. Furthermore, according to the Doing Business Report and the Global Competitiveness Index, the Republic of Croatia recorded a fall in the charts in 2018, while the most problematic factors have stayed the same: the ineffective government bureaucracy, unstable policy, high administrative barriers, high tax rates, corruption, lack of innovations and difficult financing. The same problems were identified by small and medium-sized enterprises that make up to 99.7% of economic entities in the Republic of Croatia and as such make up the backbone of the development of the economy. This paper identifies problems that small and medium-sized enterprises are struggling with to attract foreign direct investment. The example of five companies that have invested in small and medium-sized enterprises is given, giving specific recommendations to future investors, as well as general recommendations for making an investment climate stronger and more attractive

  Sinteza i svojstva azobenzena

  Get PDF
  Azobenzeni se koriste u mnogim područjima znanosti. S obzirom na njihova funkcionalna svojstva, često nailaze na primjenu, posebice u kemijskoj industriji. Iako postoje različite metode sinteze azobenzena, metoda sprezanja je najčešće korištena jer daje produkte s najvećim prinosom. Reakcija se temelji na diazotaciji aromatskih amina kako bi nastale elektrofilne vrste koje zatim reagiraju s aromatskim nukleofilima, supstituiranim arenima koji sadrže donorske skupine. Zbog dvostruke veze azobenzeni mogu postojati u dvije konfiguracije, cis- i trans- odnosno Z- i E-, od kojih je stabilniji trans-, odnosno E-izomer. Azobenzeni apsorbiraju u UV i vidljivom dijelu spektra. Zbog sposobnosti apsorpcije te fotoizomerizacije, azobenzeni nailaze na primjenu u biološkim sustavima, nelinearnoj optici te pohranjivanju podataka

  Printed Circuit Board Design

  No full text
  U ovom radu analizirana su dva programska alata za projektiranje tiskanih pločica te je dana njihova usporedba prema kriterijima cjenovne pristupačnosti i tehničkih performansi. Također, opisan je postupak projektiranja tiskane pločice te što se sve treba uzeti u obzir prilikom istog (u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti i elektromagnetskih smetnji). U drugom dijelu rada opisan je način rada bidirekcijskog istosmjernog pretvarača, zatim je napravljena simulacija te su priloženi rezultati mjerenja na univerzalnoj pločici. Na temelju toga je projektirana i izrađena tiskana pločica, nakon čega su rezultati mjerenja na istoj uspoređeni s prethodnima.Two PCB design software tools were analysed and compared in terms of affordability and technical performance in this thesis. Also, the PCB design process was described along with all the necessary actions to take into account upon the same (in terms of electromagnetic compatibility and electromagnetic interference). In the second part of the thesis, a working principle of the bidirectional DC/DC converter was described, followed by simulation and measurement results of the PCB prototype. Pursuant to that, a PCB was designed and then made, after which the obtained measurement results were compared to previous ones
  Croatian Digital Thesis Repositoryis based in HR
  Do you manage Croatian Digital Thesis Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!